Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 180

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inverter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
Content available remote Przekształtniki tranzystorowe działające w trybie prądu trójkątnego
PL
Przekształtniki oparte na węgliku krzemu mogą być analizowane jako źródła napięcia lub prądu niezależnie od topologii przy odpowiednich parametrach filtru wyjściowego. Szczególnie interesujące są falowniki napięcia działające w trybie prądu trójkątnego. W referacie przedstawiono sterowanie trójfazowym falownikiem napięcia posiadającym właściwości źródła prądu. Pokazano, jak dobrać parametry filtru wyjściowego falownika. Oceniono sprawność systemów z falownikami działającymi w trybie prądu trójkątnego.
EN
Converters based on silicon carbide can be analysed as voltage or current sources, regardless of topology with appropriate parameters of the output filter. Voltage inverters operating in triangular mode are particularly interesting. The paper presents control of a three-phase voltage inverter having the properties of a current source. It was shown how to choose the parameters of the inverter output filter. The efficiency of systems with inverters operating in triangular current mode was assessed.
PL
Regulacja napięcia transformatora energetycznego pod obciążeniem pozwala stabilizować napięcie w sieci elektroenergetycznej, tym samym poprawia jakość napięcia u odbiorców energii elektrycznej. Dostawca energii jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej jakości napięcia dla każdego odbiorcy – niezależnie od odległości od punktu zasilania. Parametry napięcia muszą się zawierać w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy. W artykule przedstawiono trzy sposoby regulacji napięcia transformatorów: przełącznikami zaczepów, stycznikami i układem energoelektronicznym. Regulacja napięcia przełącznikami zaczepów jest powszechnie stosowana w transformatorach dużych mocy. Układ stycznikowy przełączania zaczepów został zbudowany na transformatorze 400 kVA i jego niezawodność eksploatacyjne jest weryfikowana. Układy energoelektroniczne regulacji napięcia są na etapie opracowania.
EN
Voltage regulation of a power transformer under load enables stabilisation of a power grid voltage, thereby improving its quality that is very important for electricity consumers. The energy supplier is obliged to ensure an adequate quality of the voltage for every customer regardless of the distance from the feed point.Voltage parametres have to be within the limits described by the binding regulations. Presented are here three ways to regulate transformers voltage: with tap-changers, contactors and a power electronics system. Voltage regulation with tap-changers is widely used in high power transformers. The tap-changer system was built on a 400 kVA transformer and its operational reliability is now under verification. Voltage regulation power electronics systems are under development.
3
Content available remote Research on hybrid topology of single-switch ICPT for battery charging
EN
: In order to realize constant current and constant voltage charging for batteries by inductively coupled power transfer (ICPT) technology, a single-switch CL/LCL circuit is designed. The single-switch CL/LCL circuit is composed of a CL/LCL compensation network and single-switch inverter. The proposed circuit is compared with the traditional constant current and constant voltage circuit in the structure. The operating process of the single-switch CL/LCL circuit and the principle to realize a zero-voltage switch (ZVS) are analysed in detail in this paper. The voltage gain and current gain of the circuit are calculated, which demonstrates that the circuit is able to suppress higher harmonics strongly. By using Fourier decomposition, the voltage on the primary-side compensation capacitor can be obtained. After constructing the equivalent mutual inductance model of the circuit, the formulas and parameters are deduced and calculated. Finally, an experiment platform is built to verify the proposed circuit can realize constant current and constant voltage.
4
Content available remote Modelling of BLDC motor with different fashions of winding connection
EN
In the paper a BLDC motor unit, including stator winding and electronic commutation circuit, is studied. Two types of three-phase stator winding, i.e. connected in star fashion and delta fashion, are considered in the studies. Mathematical models of the respective structures are formulated and the results of computer simulation are presented and discussed.
PL
W pracy przedstawiono analizę zespołu silnika BLDC, zawierający uzwojenie stojana i komutator elektroniczny. Rozważono dwa typy trójfazowego uzwojenia stojana, to jest uzwojenie połączone w gwiazdę i w trójkąt. Sformułowano modele matematyczne właściwych struktur oraz zaprezentowano wyniki symulacji komputerowej wraz z dyskusją.
PL
W pracy przedstawiono prototyp optymalnego układu falownika pracującego z podstawową harmoniczną częstotliwości układu wzbudzania z elementami mocy wykonanymi na bazie węglika krzemu. Wykorzystano mostkowy prostownik zasilany z układu jednofazowego lub trójfazowego podający napięcie stałe na wejście falownika. W falowniku zastosowano układ aktywnej korekcji współczynnika mocy PFC. Jako elementy wykonawcze zastosowano dwa rodzaje cewek wzbudnika: jednej umieszczonej w powietrzu oraz drugiej z zewnętrzną otuliną wykonaną z materiału ferromagnetycznego co zapewnia bezpieczeństwo przed polami elektromagnetycznymi obsłudze piecyka.
EN
The paper presents a prototype of the optimal inverter system working with the fundamental harmonic of the frequency of the excitation system with power elements made on the basis of silicon carbide. A bridge rectifier supplied from a single-phase or three-phase system was used, supplying DC voltage to the inverter input. The inverter uses an active power factor correction (PFC). As actuators, two types of inductor coils were used: one placed in the air and the other with an external envelope made of ferromagnetic material, which ensures the safety of electromagnetic fields in the operation of the stove.
EN
The permanent magnet synchronous motor (PMSM) driven by an inverter is widely used in the industrial field, but the inverter has a significant impact on the operational stability of the PMSM. The torque ripple of the PMSM is directly affected by the coupling of multiple harmonic voltages in the motor windings. In order to analyze its influence, a water-cooled PMSM with 20 kW 2000 r/min is taken as an example to establish the finite element model of the prototype, and the correctness of the model is verified by experiments. Firstly, based on the finite element method, the electromagnetic field of the PMSM is numerically solved in different operating states, and the performance parameters of the PMSM are obtained. Based on these parameters, the influence of the harmonic voltage amplitude on the torque ripple is studied, and the influence law is obtained. Secondly, combined with the decoupling analysis method, the influence of harmonic voltage coupling on the torque ripple is compared and analyzed, and the variation law of harmonic voltage coupling on the torque ripple is obtained. In addition, the influence of different harmonic voltage coupling on the average torque of the PMSM is studied, and the influence degree of different harmonic voltage amplitude on the torque fluctuation is determined. The conclusion of this paper provides reliable theoretical guidance for improving motor performance.
PL
Celem artykułu jest ocena wpływu mikroźródeł PV (źródła fotowoltaiczne) na parametry jakościowe energii elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem poziomów napięcia w sieci nn. W ramach przeprowadzonych analiz, w oparciu o pomiary oraz odpowiednie modele symulacyjne, dokonano oceny warunków napięciowych w sytuacji zwiększonej koncentracji tych źródeł. Badano również możliwości regulacji napięcia w sieci poprzez zmianę przekładni transformatora SN/nn, zmianę rozpływu mocy biernej i zmianę mocy czynnej generowanej przez źródła PV. Przeprowadzona analiza oraz testy symulacyjne dały odpowiedź na pytanie: czy istnieje ryzyko wzrostu napięcia w sieci nn poza parametry dopuszczalne określone w aktach prawnych [1] oraz w jaki sposób Operator Sieci Dystrybucyjnej (OSD) powinien reagować na zmianę napięcia przy lawinowym wzroście przyłączanych jednostek wytwórczych?
EN
The article presents an evaluation of the impact of solar photovoltaic (PV) micro-sources on electrical energy quality parameters with particular focus on voltage levels in a LV network system. The analysis includes an evaluation of voltage conditions in the case of increased concentration of such energy sources. Options of voltage control realization for this network system have been also tested by changing the MV/LV transformation ratio, the load flow and the active power generated in the PV sources. Analyses and simulation tests have been performed to give an answer to the question whether voltage increase in the LV network system can exceed allowable parameters specified in legal regulations.
8
Content available remote Modelling of multi-phase BLDC motor
EN
In the paper a multi-phase BLDC motor unit, including stator winding and electronic commutation circuit, is studied on the example of fivephase BLDC motor. Mathematical model of the considered structure is formulated as well as the results of computer simulation are included and compared with the results dealing with three-phase motor.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono analizę zespołu wielofazowego silnika BLDC, zawierający uzwojenie stojana i komutator elektroniczny, na przykładzie silnika pięciofazowego. Sformułowano model matematyczny oraz zaprezentowano wyniki symulacji komputerowej, które porównano z wynikami symulacji komputerowej trójfazowego silnika BLDC.
9
Content available remote Modelling of BLDC motor energized by different converter systems
EN
In the paper a BLDC motor, energized by different converter systems, is studied. These converter systems are based on: PWM-controlled three-phase inverter, PWM-controlled DC/DC converter and PWM-controlled DC/DC converter with low-pass filter LC, respectively. Mathematical models of the respective structures are formulated and the results of computer simulation, partially verified by experimental test and other simulation, are presented and discussed.
PL
W pracy rozważono silnik BLDC zasilany przez różne systemy przekształtnikowe oparte na: trójfazowym falowniku napięcia sterowanym metodą PWM, przekształtniku DC/DC sterowanym metodą PWM bez filtru wyjściowego oraz z zastosowaniem dolnoprzepustowego filtru LC na wyjściu. Sformułowano modele matematyczne poszczególnych struktur jak również zaprezentowano wyniki i dyskusję symulacji komputerowej, częściowo zweryfikowanej eksperymentalnie oraz za pomocą innej symulacji.
10
Content available remote Impedance matching of the inverter for induction heating
EN
The impedance matching of source and load has influences on the ability to transfer power. In induction heating processes, the electrical parameters of the induction heating system can significantly differ. In the paper the comparison of sensitivity of power sources with different resonant systems on the changing the load impedance are presented. The possibility of increasing the elasticity of the inverter with LLC resonant circuit has been analyzed. The solution combining the controlled LLC circuit with a suitable algorithm has been proposed to automatically correct the substitute impedance of the load by the power source system.
PL
Dopasowanie impedancyjne źródła i obciążenia decyduje o możliwość przekazywania mocy do obciążenia. Przy nagrzewaniu indukcyjnym parametry elektryczne indukcyjnego układu grzejnego mogą się znacząco różnić. W artykule porównano wrażliwość źródeł zasilania z różnymi układami rezonansowymi na zmianę impedancji obciążenia. Przeanalizowano możliwości zwiększenia elastyczności impedancyjnej źródła z układem rezonansowym LLC poprzez połączenie sterowanego układu LLC z odpowiednim algorytmem pozwalającym na samoczynne korygowanie przez źródło zasilania zastępczej impedancji obciążenia.
11
Content available remote Zastosowanie falowników Danfoss w napędach hybrydowych statków
PL
W artykule przygotowanym przez firmę Schulz Infoprod, która od wielu lat współpracuje z Danfoss jako Autoryzowany Dystrybutor, przedstawiono rozwiązanie przemysłowego napędu hybrydowego spalinowo-elektrycznego z silnikiem elektrycznym zasilanym z akumulatorów z falownikiem DC/AC.
PL
Artykuł prezentuje możliwości badawcze platformy wyposażonej w dwa bliźniacze silniki synchroniczne wzbudzane magnesami trwałymi typu IPMSM, zesprzęglone ze sobą poprzez momentomierz. Na platformie badawczej jeden z silników stanowi obciążenie dla drugiego badanego silnika, przy czym konfiguracja, który silnik napędza, a który obciąża, jest dowolna. Silnik obciążający może obciążać silnik badany momentem stałym lub modulowanym, charakterystycznym np. dla napędu posuwu górniczego kombajnu ścianowego. W artykule zostały również przedstawione parametry obciążenia sieci zasilającej przez platformę badawczą, jakie wystąpiły w trakcie próbnego nagrzewania silnika badanego typu dSMKwsK 180M-4 o mocy projektowej 70 kW w czasie pracy ciągłej S1, obciążonego mocą mechaniczną 78 kW.
EN
The article presents research platform equipped with two Interior mounted Permanent Magnet Synchronous Motors, connected to each other via a coupling and measuring shaft. On the research platform one motor is a burden for the other. The configuration with motor it is the test of the engine and with is a burden is arbitrary. The engine may impose burdensome tested engine torque constant or modulating characteristic, eg. for the feed drive mining shearer. The article also presented the parameters load the mains through a research platform which occurred during engine warm-up test of the type dSMKwsK 180M-4 with a projected power 70 kW during continuous operation S1, loaded with 78 kW of mechanical power.
13
Content available remote Na rynek wchodzi generacja C
PL
MOVI-C to nie tylko nowa generacja falowników SEW-EURODRIVE. To system automatyki napędowej najnowszej generacji, dedykowany automatyzacji. Generacja C, bo tak również określamy ten system, nie jest kontynuacją żadnej z dotychczas produkowanych przez SEW-EURODRIVE serii falowników, takich jak Movidrive B, Movitrac B czy Moviaxis. MOVI-C to zaprojektowany od początku i wykonany z najlepszych podzespołów system złożony z falowników, kontrolerów, osprzętu oraz oprogramowania i bibliotek z modułami funkcyjnymi.
PL
Artykuł prezentuje metody wyznaczania charakterystyki maksymalnego momentu i maksymalnej mocy mechanicznej w pracy ciągłej S1 silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi. Wyznaczanie powyższych charakterystyk bazuje na przeprowadzonej w punkcie znamionowym próbnego nagrzewania silnika w celu wyznaczenia dopuszczalnych warunków termicznych silnika oraz na wykonaniu pomiarów strat mocy biegu jałowego silnika. Na podstawie powyższych pomiarów są ustalane warunki brzegowe w postaci dopuszczalnej mocy strat ciepła, jaką można odprowadzić z silnika przy zastosowaniu chłodzenia wodnego o parametrach znamionowych oraz w postaci dopuszczalnej wartości skutecznej prądu silnika. Na podstawie charakterystyki maksymalnego obciążenia momentem silnika wyznacza się charakterystykę maksymalnego obciążenia mocą mechaniczną, jaką można obciążyć silnik w pracy ciągłej S1. Uzyskane przebiegi charakteryzują w sposób jednoznaczny parametry mechaniczne silnika względem jego prędkości obrotowej.
EN
The article presents the methods of determining the maximum torque characteristics and maximum mechanical power characteristics permanent magnets synchronous motor in continuous operation S1. Determination of these characteristics based on conducted at the point of the rated engine warm-up test to determine the limit of thermal engine and performance measurement of the power loss idling. On the basis of these measurements are set boundary conditions in the form of allowable power loss of heat which may be discharged from the engine using a water cooling parameters and rated as permissible rms current of the motor. On the basis of the maximum torque characteristics of motor determined the maximum mechanical power characteristics that can be load the motor in continuous operation S1. The resulting waveforms are characterized unambiguously mechanical parameters of the motor relative to its rotational speed.
EN
The article presents a mathematical model of a permanent magnet motor, powered by a three-phase source of sinusoidal voltage, and a control method. Cooperation between numerical integration algorithms in the differential equation system of the motor and an inverter has been verified. The results of numerical simulations are presented in a graphic form. This article is an extension of the publication [12], in which a model of a drive system was proposed, consisting of: a battery, a supercapacitor and a method of controlling these energy sources during a driving cycle of a vehicle. For vector control, the mathematical model of a synchronous machine in the dq coordinate system is the most common one. The most important feature of this control method is the fact that the iq component of the rotor current vector determines the value of motor torque, and the component id – the value of magnetic flux. In the article, the emphasis is put on how inverters work. Their basic task is to generate such currents iabc or voltages uabc to obtain torque without ripples. It leads to development of different control concepts for achieving this goal, which are related to the modelling of magnetic fluxes in a stator and in an inverter.
PL
W ostatnich latach w Polsce zaobserwować można rosnące zainteresowanie pompami ciepła. Szczególnie duży wzrost dotyczy rynku pomp ciepła typu powietrze-woda, czego przyczyną mogą być malejące ceny oraz brak konieczności wykonywania instalacji dolnego źródła ciepła. Efektywność pompy ciepła maleje wraz ze wzrostem różnicy temperatury pomiędzy dolnym i górnym źródłem ciepła, stąd w przypadku powietrznych pomp ciepła, szczególnie celowe wydaje się dążenie do udoskonalenia działania urządzenia i zmniejszenia zapotrzebowania na energię napędową. Nowoczesne pompy ciepła typu powietrze/woda są zazwyczaj wyposażane w elektroniczny zawór rozprężny oraz wysokosprawne sprężarki sterowane inwerterowo. Właściwe płynne sterowanie otwarciem zaworu rozprężnego oraz wydajnością sprężarki wydaje się być jedną z kluczowych kwestii do rozwiązania w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności energetycznej sprężarkowych pomp ciepła typu powietrze-woda. W artykule przedstawiono dane dotyczące rynku pomp ciepła w Polsce. Poruszono zagadnienie efektywności energetycznej urządzeń z uwzględnieniem wpływu sterowania elektronicznym zaworem rozprężnym oraz wydajnością sprężarki. Opisano stanowisko badawcze, które zostało zaprojektowane i wykonane w celu przeprowadzenia badań sprężarkowej pompy ciepła typu powietrze-woda i opracowania regulatora, którego zadaniem byłaby minimalizacja zużycia energii przez urządzenie. Przedstawiono wyniki badań obrazujące zmiany parametrów pracy pompy ciepła będące rezultatem sterowania zaworem i sprężarką oraz opisano wiele spostrzeżeń i problemów technicznych, jakie wystąpiły w trakcie prowadzenia prac badawczych. Przeprowadzone badania i analizy potwierdziły, że kluczową rolę w zapewnieniu prawidłowej pracy pompy ciepła odgrywa właściwe sterowanie otwarciem zaworu rozprężnego oraz prędkością obrotową wału napędowego sprężarki.
EN
In Poland increasing interest in the heat pumps is observed last years. A particularly large is increase in the air-water heat pumps market. The reason can be a lower price and no need to execute the heat source installation. Heat pump efficiency decreases together with the increase of difference between the heat source temperature and the heat sink temperature, therefore in the case of the air to water heat pumps it is especially important to strive to improve the operation of the units and to reduce the energy consumption. Modern air-to-water heat pumps are usually equipped with an electronic expansion valve and high efficiency inverter compressor. Proper continuous control of the expansion valve opening and the compressor performance seems to be one of the key issue to solve in order to achieve maximum energy efficiency of the compressor type air-to-water heat pumps. The article presents current data on the heat pump market in Poland. The issues of energy efficiency taking into account the impact of electronic expansion valve and compressor speed control are discussed. The test stand designed and executed in order to test the air-to-water heat pump and to develop the controller minimizing the energy consumption was described. The results of test showing the changes of parameters of the heat pump caused by the expansion valve and compressor control were presented. In addition a number of observations and technical problems, which occurred in the course of research were described. Research and analyses confirmed that a key role in ensuring the correct and efficient operation of the heat pump plays a proper control of the expansion valve and the speed of the compressor.
EN
Sustainable development of an area is highly dependable on reliable electrical energy supply. Due to the depletion of fossil fuels, and the contamination of the environment due to the generation of energy from primary energy sources, the energy sector is reforming and shifting towards a new era where renewable energy sources will become the primary focus of attention. At present, energy researchers and government organizations are interested in a distributed generation system using local renewable energy sources to electrify the rural areas situated far away from our mainland. Here, a biomass-based power supply system is being analyzed and compared with other potential power supply systems for Sagar Island. Sagar Island is the world’s largest river-based island situated in the Sundarban deltaic complex, where the potential of biomass is huge due to the availability of natural forests, barren coastal areas full of weeds, agricultural by-products, cattle manure and waste materials from other sources. Here, an attempt has been made to provide sustainable electrical energy to the rural areas of the isolated Sagar Island for the sustainable development of the local people. This was done by means of using biomass and a fuel cell based electricity generation system.
PL
Artykuł prezentuje system automatycznego sterowania przepływem wody w obiegu zamkniętym. Omówiono aplikację sterującą przepływem wody na stanowisku. Zaprezentowano wieloczujnikowy system pomiarów. Na omawianym stanowisku przeprowadzane są badania metod statystycznych w pomiarach dwufazowych.
EN
The system of automatic control of the water flow in a closed circuit has been presented in this paper. The laboratory stand allows to control the inverter on the position of research flows. Measurements were concerned a liquid in two-phase (water and air). The application to control the water flow was also discussed. The multi-sensors measurement system was presented. The laboratory stands have been realized for the results verification made obtained from mathematical models, computer simulations and signals acquisition using the stochastic methods. The statistical methods in the measurement of two-phase of statistical methods used in time delay estimation: direct cross-correlation and the function of conditional average value of delayed signal were carried out in the study for this stand.
19
Content available remote Symulacja komputerowa indukcyjnego nagrzewania dwuczęstotliwościowego
PL
Technologia nagrzewania dwuczęstotliwościowego jest współcześnie coraz częściej wykorzystywana w praktyce głównie do efektywnego hartowania konturowego. W pracy przedstawiono metody pozwalające na symulowanie procesu nagrzewania dwuczęstotliwościowego, w tym przy wykorzystaniu interfejsu API komercyjnego oprogramowania do symulacji jednoczęstotliwościowych procesów elektromagnetyczno-cieplnych. Przedstawione podejście pozwala symulować nagrzewanie dwuczęstotliwościowe z uwzględnieniem współpracy źródło-obciążenie skutkujące zmianami częstotliwości rezonansowych oraz napięcia zasilania falownika w trakcie procesu grzejnego.
EN
Dual frequency heating technology is increasingly used in practice for effective contour hardening. If necessary, a technical analysis should be carried out to simulate the simulation process. The paper presents methods to simulate the dual frequency heating process using the API of commercial software dedicated to simulation of single-frequency electromagnetic-thermal processes. This approach allows simulating dual-frequency heating with consideration of changing the resonant frequency and inverter power supply during the heating process.
20
Content available remote Rozdział strat mocy i sprawność inwertorowej zgrzewarki rezystancyjnej
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej rozdziału głównych strat mocy oraz wyniki badań laboratoryjnych opracowanych modeli przekształtników do inwertorowej zgrzewarki rezystancyjnej. Przedstawiono wyniki pomiarów strat mocy i sprawności głównych podzespołów.
EN
The article presents the results of numerical analysis of the power losses distribution and results of laboratory tests of prototype inverter developed for resistance welding equipment. The results of power losses and main components efficiency measurements are presented.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.