Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inventory of pollutant emission
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article presents results of the inventory of pollutant emission from motor vehicles in Poland. To determine emission from motor vehicles in Poland COPERT 5 software was used for the first time. In addition, a comparison of the national emission from motor vehicles in 2016 and in 2015 was included. Pollutants harmful to health were considered primarily: carbon monoxide, organic compounds, nitrogen oxides and particulate matter. Emission of substances contributing to the intensification of the greenhouse effect were also examined: carbon dioxide, ammonia and nitrous oxide. It was found that the relative increase in volume of emission of carbon monoxide and non-methane volatile organic compounds is less than 10%, and nitrogen oxides and particulate matter less than 15%. The relative increase in carbon dioxide emission is approximately 14%, which corresponds to a relative increase in fuel consumption. The relative increase of volume of heavy metal emission is similar. The assessment of the energy emission factor (emission of pollution related to energy equal to used fuel) proves that - amongst pollutants harmful to health - for carbon monoxide and non-methane volatile organic compounds there is a relative reduction by approximately 5% in 2016, and for nitrogen oxides and particulate matter - increase by approximately (3-4)%.
EN
The inventory results of pollutant emission from motor vehicles in Poland comparing to the emission of pollutants in the European Union have been presented in the paper. The analysis is based on the official results of the pollution inventory reported to the European Union. Emission of the following substances was considered for the years 1990-2016 for Poland and the European Union from all civilization and road transport activities: carbon monoxide, non-methan volatile organic compounds, nitrogen oxides and particulate matter consisting of fractions: total suspended particles, PM10 and PM2.5. It was observed that the share of pollutant emission from road transport in Poland is smaller than for the entire European Union. This is especially evident in the case of particulate matter and nitrogen oxides. As a result of the analysis of the emission inventory in the European Union, it was confirmed that the share of motorization in the emission of pollutants harmful to human health is significantly smaller in Poland than in the entire European Union. Therefore, conducting a detailed analysis of specific distance emission of pollutants from a statistical vehicle as well as extending research on greenhouse gas emission from motor vehicles is recommended.
EN
The article presents authors’ generalization of the methods used for the inventory of pollutant emission from civilization-related sources. The study has been illustrated with results of an evaluation of the share of road transport in pollutant emission from civilization-related sources in Poland in 2015 with respect to the contribution of road transport to total pollutant emission. Official results of an inventory of the emission of substances harmful to health of living organisms, carried out by the National Centre for Emissions Management (KOBiZE) at the Institute of Environmental Protection – National Research Institute, have been presented. The said results are reported in the European Union. They pertain to the civilization-related sources classified as in SNAP (Selected Nomenclature for sources of Air Pollution). It has been found that among the most important environmental hazards related to the emission of substances harmful to health from civilization-related sources, road transport is chiefly accountable for nitrogen oxides emission; however, the national annual emission of nitrogen oxides in Poland has been decreasing from as long ago as 2007, in spite of a significant growth in the number and intensity of use of motor vehicles. The contribution of motorization to the air pollution with particulate matter is relatively small. Definitely, dusts are predominantly emitted by the power industry, especially the dispersed emission sources. Road transport has been found to emit particularly small quantities of one of the most harmful air pollutants, i.e. sulphur oxides. This has been achieved thanks to widespread introduction of low-sulphur fuels. Thanks to the introduction of unleaded fuels to general use, only trace influence of road transport on lead emission has been recorded.
PL
W artykule przedstawiono autorskie uogólnienie metodyki stosowanej w inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń ze źródeł cywilizacyjnych. Rozważania zilustrowano wynikami oceny transportu drogowego w emisji zanieczyszczeń ze źródeł cywilizacyjnych w Polsce w 2015 r. ze względu na udział transportu drogowego w całkowitej emisji zanieczyszczeń. Przedstawiono oficjalne wyniki inwentaryzacji emisji substancji szkodliwych dla zdrowia organizmów żywych, wykonanej w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. Wyniki te są raportowane w Unii Europejskiej. Wyniki emisji zanieczyszczeń dotyczą źródeł działalności cywilizacyjnej zgodnie z klasyfikacją SNAP (Selected Nomenclature for sources of Air Pollution). Stwierdzono, że spośród najważniejszych zagrożeń środowiska w związku z emisją ze źródeł cywilizacyjnych substancji szkodliwych dla zdrowia transport drogowy jest przede wszystkim odpowiedzialny za emisję tlenków azotu, jednak krajowa emisja roczna tlenków azotu w Polsce już od 2007 r. zmniejsza się, mimo znacznego przyrostu liczby samochodów oraz intensyfikacji ich użytkowania Stosunkowo mały jest wkład motoryzacji w zanieczyszczenie powietrza cząstkami stałymi. Decydującym źródłem emisji pyłów jest energetyka, szczególnie rozproszone źródła emisji. Szczególnie mała jest emisja z transportu drogowego jednego z najpoważniejszych zanieczyszczeń powietrza – tlenków siarki. Osiągnięto to dzięki powszechnemu wprowadzeniu niskosiarkowych paliw. Śladowy jest również wpływ transportu drogowego na emisję ołowiu – dzięki wprowadzeniu do eksploatacji paliw bezołowiowych.
EN
Inventory of total vehicle pollution emission is only possible through the use of emission modelling. One of the most difficult problems in modelling total emission from motor vehicles is the identification of the structure of vehicle fleet. While it is possible to use vehicle registration data to model the numerosity of elementary vehicle categories, it is very difficult to design representative driving cycles for vehicles in separate categories, in the absence of empirical evidence. The article proposes two models of the structure of motor vehicles for the criterion of technical level on account of pollutant emission. The method of modelling the intensity of use of motor vehicles by elementary categories on account of pollutant emission, outlined in this article, is the first unique undertaking in this field on a global scale. This method was used for inventorying pollutant emission from motor vehicles in Poland, in the years 2000–2015.
PL
Inwentaryzacja całkowitej emisji zanieczyszczeń samochodowych jest możliwa tylko dzięki zastosowania modelowania emisji zanieczyszczeń. Jednym z najtrudniejszych problemów modelowania całkowitej emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych jest identyfikacja ich struktury. O ile jest możliwe wykorzystanie danych związanych z rejestracją pojazdów samochodowych do modelowania liczności kategorii pojazdów samochodowych, o tyle wyznaczenie reprezentatywnych przebiegów pojazdów elementarnych kategorii jest zadaniem bardzo trudnym ze względu na brak wyników badań empirycznych. W artykule zaproponowano dwa modele struktury pojazdów samochodowych dla kryterium poziomu technicznego ze względu na emisję zanieczyszczeń. Przedstawiony w niniejszym artykule sposób modelowania intensywności użytkowania pojazdów samochodowych kategorii elementarnych ze względu na emisję zanieczyszczeń jest pierwszym unikatowym przedsięwzięciem w tym zakresie w skali światowej. Metodę tę zastosowano do inwentaryzacji zanieczyszczeń pojazdów samochodowych w Polsce w latach 2000–2015.
EN
The paper presents the results of the study on the sensitivity of the national annual pollutant emission from passenger cars to traffic patterns. The study was carried out in accordance with the methodology applied in the COPERT 4 software. The traffic pattern was modelled as the share of road lengths under various traffic conditions: urban, rural and on motorways and expressways, in the total length of trips covered by vehicles. A relatively small and less varied sensitivity of the national annual pollutant emission from passenger cars to the traffic pattern was found due to the substance emitted. This was considered to be a valuable proposal for the selection of parameters for the total emission model of vehicular pollutants, in view of the difficulty of estimating the share of road lengths under model traffic conditions.
EN
The work analyses the national annual emission of pollutants from passenger cars in Poland, in the years 2000–2015, including the classification of combustion engines relative to the ignition system. The study was carried out in accordance with the methodology used in the COPERT 4 software. The vehicle traffic model was analysed under the following conditions: urban, rural and on motorways and expressways. The national annual pollutant emission was found to change substantially alongside the changes in vehicle properties over the period analysed; the effect varied due to the performance of respective substances. The relative annual national emission of the various pollutants compared to the situation in 2000 were determined. There was a clear declining trend, from 2008 onwards, in the relative annual emission of pollutants from a representative passenger car; this was valid for all substances.
EN
National annual emission from motor vehicles were estimated with the use, for the first time in Poland, of the COPERT software programme developed in support of official reporting under the EU cooperation framework. The quantification of vehicular emission covered the period 2000–2015. The results were analysed for the following cumulated vehicle categories: passenger cars, light commercial vehicles, heavy duty vehicles, urban buses, coaches, motorcycles and mopeds. The national annual emission from motor vehicles in Poland was found to be markedly declining. The relative national annual emission of individual pollutants was balanced against the situation in the year 2000. Starting from 2006, a distinct decreasing trend was observed for the relative national annual emission of pollutants from a representative motor vehicle; this was valid for all the substances except for nitrous oxide alone.
EN
The paper presents the results of the study on the sensitivity of the national annual emission of pollutants from passenger cars to their average velocity under the following traffic conditions: urban, rural, and on motorways and expressways. The study was carried out in accordance with the methodology used in the COPERT 4 software. The effect of traffic speed within cumulated categories of passenger cars on the national emission of pollutants was analyzed. The national annual pollutant emission of pollutants was found to be substantially affected by the average car velocity, this effect being largely differentiated due to the character of road traffic. The type of the dependence of the national annual pollutant emission on the average velocity is similar for all substances, especially under traffic conditions in rural areas as well as on highways and expressways. A distinct minimum of the national pollutant emission was found at a velocity of about 70 km/h under rural conditions.
EN
The article presents results of inventorying pollutant emission from road transport in Poland in the years 2000–2015, prepared at the National Centre for Emissions Management (KOBiZE) of the Institute of Environmental Protection – National Research Institute. The pollutant emission was determined by modelling, which was carried out with using the EU-recommended COPERT 4 program. The fleet sizes and annual mileage (in kilometres) of vehicles classified in each cumulated category have been given. The motor vehicle traffic was characterized by the shares of vehicle mileages covered in the urban, extra-urban (rural), and high-speed (highway) driving modes in the total vehicle mileage and by the average vehicle velocity values determined for the said different driving modes. Data on annual national emission of carbon monoxide – CO, volatile organic compounds – VOC, nitrogen oxides – NOx, particulate matter – PM, and carbon dioxide – CO2 have been specified for the years 2000–2015, for which the emission balance was inventoried. A marked downward trend was revealed in the annual national emission, especially for carbon monoxide and volatile organic compounds. This is an effect of technological progress in the field of automotive engineering. The average specific distance emission and average emission factor values were also experimentally determined. Based on results of these tests, conclusions have been formulated as regards clearly visible improvement in the environmental properties of motor vehicles in the years 2000–2015; an effect of this improvement is a considerable reduction in the environmental loading caused by road transport.
PL
W artykule przedstawiono wyniki inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń w sektorze transportu drogowego w Polsce w latach 2000–2015, opracowane w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. Emisję zanieczyszczeń wyznaczono na podstawie modelowania z zastosowaniem oprogramowania COPERT 4, rekomendowanego przez Unię Europejską. Przedstawiono liczność i przebiegi roczne pojazdów kategorii skumulowanych. Parametry charakteryzujące ruch samochodów przyjęto jako udział długości drogi przebywanej przez pojazd w warunkach jazdy: w miastach, poza miastami oraz na autostradach i drogach ekspresowych, a także prędkość średnią pojazdów w tych warunkach. Przedstawiono krajową emisję roczną: tlenku węgla, lotnych związków organicznych, tlenków azotu, cząstek stałych i dwutlenku węgla dla lat bilansowania 2000–2015. Stwierdzono tendencję do znaczącego zmniejszania się krajowej emisji zanieczyszczeń, szczególnie tlenku węgla i lotnych związków organicznych. Jest to wynik postępu technicznego pojazdów samochodowych. Zbadano również średnią emisję drogową i średni wskaźnik emisji zanieczyszczeń dla wszystkich pojazdów samochodowych. Sformułowano na podstawie tych badań wnioski na temat wyraźnej poprawy właściwości ekologicznej pojazdów samochodowych w latach 2000–2015, czego skutkiem jest znaczące zmniejszenie obciążenia środowiska przez transport drogowy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.