Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 258

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  information system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
EN
This article describes the Integrated Military Information System (IMIS), which is being gradually introduced in the Ministry of National Defense. The modern IMIS system is intended to form the foundations of effective management of the Air Force logistics. At present, military units often have to carry out their tasks in a coalition or allied environment and the integrated information system is a key to ensuring a successful outcome of these activities. This author also focus on airbase tasks on the example of 42 Aviation School Airbase in Radom. The article also describes the implementation effects of IMIS on enhanced functioning of the airbase logistics in this process.
EN
The aim of the thesis was to create a web application using the information system to facilitate the creation of documentation and record management on the selected farm. In this work we focused on development of web application with support of information system AgroCont, from ISAT, s.r.o. in farm Dolný Lopašov. The ASP.NET technology was chosen for the development of the web application. In this work we described the components of the chosen technology (eg Visual Basic .NET, HTML, JavaScript, AJAX, SQL etc.) and also the steps of the life cycle of the web application creation. We have created three core modules that are focused on recording worksheets, agronomic documentation and managing individual records. Using the web application, it is possible to use these modules on all platforms anywhere (eg Android, IOS, Windows, etc.), only through a web browser and internet connection. All created records are linked to the AgroCont information system and can be further used eg. for wage creation or as a basis for in-house analyzes.
PL
Celem badań było stworzenie aplikacji internetowej z wykorzystaniem systemu informatycznego ułatwiającego tworzenie dokumentacji i zarządzanie dla przedsiębiorstwa rolnego. Aplikacja internetowa została wytworzona w technologii ASP.NET przy wsparciu systemu informatycznego AgroCont, z ISAT, s.r.o. i zastosowana w gospodarstwie Dolný Lopašov. W artykule opisano komponenty wybranej technologii (np. Visual Basic .NET, HTML, JavaScript, AJAX, SQL itp.) oraz trzy podstawowe moduły, które koncentrują się na rejestrowaniu arkuszy roboczych, dokumentacji agronomicznej i zarządzaniu poszczególnymi rekordami. Aplikacja internetowa pracuje na wszystkich platformach w dowolnym miejscu (np. Android, IOS, Windows itp.), które maja połączenie internetowe. Wszystkie utworzone rekordy są powiązane z systemem informacyjnym AgroCont i mogą być dalej wykorzystywane np. do tworzenia płac lub jako podstawa wewnętrznych analiz.
3
Content available remote Informative value of material indexes in the logistics information system
EN
Currently, the processing and transmission of the vast amount of information accompanying material flows are performed using modern computer and telecommunications technologies. However, the achieved results differ depending on the company's preparation to receive a specific information technology (IT). One of the main problems, that need to be solved before starting the implementation of an integrated management system, is to set up all the rules for indexing and labeling information contained in databases. This issue is of key importance because it unifies records in databases making them unique based on their features and/or parameters, furthermore it enables qualification and selection of information according to specific criteria. Moreover, it facilitates data accumulation process. The research conducted on the content of databases showed items inactive for over 5 years, in an amount of 28% to 45%, in the majority of the surveyed enterprises. This situation requires database cleaning and only active index files can be used for generating a new database. The database cleaning process should aim to organize information in current materials management databases for present data processing needs, furthermore it should also prepare existing resources for transfer to the new IT system
PL
Aktualnie przetwarzanie i przesyłanie ogromu informacji towarzyszących przepływom materialnym realizowane jest za pomocą nowoczesnych technologii komputerowych i telekomunikacyjnych. Jednak uzyskiwane efekty są bardzo różne w zależności od przygotowania przedsiębiorstwa do przyjęcia określonej techniki informatycznej. Jednym z zasadniczych problemów, z jakimi należy uporać się przed rozpoczęciem wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania, jest ustalenie wszelkich zasad indeksowania i znakowania informacji zawartych w bazach danych. Zagadnienie to ma kluczowe znaczenie, bowiem z jednej strony ujednolica zapisy informacyjne w bazach i czyni je unikalnymi ze względu na cechy czy parametry, z drugiej zaś, umożliwia selekcjonowanie i wybieranie informacji według określonych kryteriów oraz agregowanie danych. Wykonane badania zawartości baz danych wykazały, że w większości badanych przedsiębiorstw występowały pozycje nieaktywne od ponad 5 lat, w ilości od 28 do 45%. Sytuacja taka wymaga oczyszczenia bazy danych i dopiero pliki aktywnych indeksów mogą być podstawą utworzenia nowej bazy materiałowej. Istotnym efektem tej operacji ma być z jednej strony uporządkowanie informacji w aktualnych bazach związanych z gospodarką materiałową dla bieżących potrzeb przetwarzania danych, z drugiej przygotowanie istniejących zasobów do migracji do nowego systemu informatycznego.
EN
For almost a decade since joining NATO, the armed forces did not have an information system supporting the management of their own transport system. For military logistics, the implementation and operation of an IT system supporting the work of transport and army forces was of significant importance from the point of view of improving the efficiency of the logistics system. The progressiveness of this article is manifested in the fact that in addition to the characteristics, role and tasks of the system presented in previous studies, the author additionally carried out research, evaluated the functioning and presented directions of development of the IT system code named CONVOY. The significance of the system has even increased since NATO decided to strengthen its eastern flank in 2016. Consequently, this has resulted in an increased number of convoys on the roads that must be accompanied by competent transport and troop movement in order to be there. IT system CONVOY allows this process to be speeded up by electronic reconciliation, development and issuance of road traffic permits and monitoring them in real time.
5
Content available remote Architecture of the distributed information system of the Almaty Academgorodok
EN
The paper describes the architecture of an integrated distributed information system, which allows to preserve the result of the intellectual activity of Kazakhstan Engineering Technological University and a number of research institutes, located in the Academgorodok of Almaty, Kazakhstan. A description of the implementation of information system subsystems is presented.
PL
Artykuł opisuje architekturę zintegrowanego rozproszonego systemu informatycznego, który pozwala zachować wyniki działalności Kazachskiego Uniwersytetu Techniczno-Technologicznego oraz szeregu instytutów badawczych, zlokalizowanych w Kampusie Almaty w Kazachstanie. Przedstawiono opis wdrożenia podsystemów systemu informacyjnego.
EN
The purpose of this study is to complement the existing approaches towards the evaluation of the quality of ITS use in enterprise management. This article explores the point of using information technologies and systems in enterprise management and articulates an evaluation approach that can be applied to it. In this article, a Technology Acceptance Model is used to evaluate the use of information systems and technologies. According to this model, the use of any technology will be effective only if the Perceived Usefulness and the Perceived Ease of Use are high. The study surveys 120 industry experts. The survey sample is composed in accordance with the compatible criteria (competence, area of engagement, and experience of work in the leading companies). The Enterprise-Resource Planning, Customer Relationships Management, and Supplier Relationships Management systems have the highest scores, with the reliability coefficient of 0.89. A comparative assessment has been conducted on information technologies, which are used in operations management. The proposed approach can be used in any enterprise.
PL
Celem tego badania jest uzupełnienie istniejących podejść do oceny jakości wykorzystania ITS w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W tym artykule bada się zastosowanie technologii i systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz przedstawia podejście ewaluacyjne, które można do niego zastosować. W tym artykule zastosowano model akceptacji technologii do oceny wykorzystania systemów i technologii informatycznych. Zgodnie z tym modelem korzystanie z dowolnej technologii będzie skuteczne tylko wtedy, gdy postrzegana użyteczność i odczuwalna łatwość użytkowania będą wysokie. W badaniu wzięło udział 120 ekspertów branżowych. Próbka ankiety składa się zgodnie z kompatybilnymi kryteriami (kompetencje, obszar zaangażowania i doświadczenie w pracy w wiodących firmach). Systemy planowania przedsiębiorstwa i zarządzania relacjami z klientami oraz zarządzania relacjami z dostawcami mają najwyższe wyniki, a współczynnik niezawodności wynosi 0,89. Przeprowadzono ocenę porównawczą technologii informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu operacjami. Proponowane podejście można zastosować w dowolnym przedsiębiorstwie.
PL
Operator Usługi Kluczowej zobowiązany jest do wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem Systemu Informacyjnego wykorzystywanego do jej świadczenia. Na ten obowiązek składa się bardzo szeroki wachlarz mniej lub bardziej precyzyjnych wymagań organizacyjnych, technicznych i dokumentacyjnych. Czym są więc te Systemy Informacyjne i jak je określić? Bez tego nie wiemy czemu i w jakim zakresie zapewniać nakazane przez ustawę i rozporządzenia środki bezpieczeństwa.
EN
The goal of the work is to define the probability factor of particles movement in a gas-dispersed turbulent flow. The object of the research is the description of harmful impurities transfer process in the atmosphere with the help of mathematical modelling of variability of gas and aerosol composition of atmosphere. Another object is assessment atmospheric impurities on the environment. The novelty of the research is that probabilitystatistical approach is used in modelling the transfer of harmful impurities from anthropogenic sources into the atmosphere.
PL
Celem pracy jest określenie współczynnika prawdopodobieństwa ruchu cząstek w przepływie turbulentnym dyspersyjnym w gazie. Celem pracy jest opisanie procesu przenoszenia szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery za pomocą matematycznego modelowania zmienności składu gazów i aerozoli atmosferycznych oraz ocena wpływu zanieczyszczeń atmosferycznych na środowisko. Nowością tych badań jest zastosowanie probabilistycznego i statystycznego podejścia do modelowania transferu szkodliwych zanieczyszczeń ze źródeł antropogenicznych do atmosfery.
PL
W artykule przedstawiono wpływ informacji oraz systemu informacyjnego na proces podejmowania decyzji przez menadżerów (kierowników średniego szczebla) w administracji publicznej a także czynniki i bariery racjonalnego podejmowania decyzji. Dodatkowo, zaprezentowano teoretyczny model badawczy podejmowania decyzji w administracji publicznej i na tej podstawie przeprowadzono badania empiryczne w przykładowej jednostce ZUS.
EN
The article presents the impact of information and information system on the decision making process by middle managers in public administration as well as factors and barriers to rational decision making. In addition, it was presented the theoretical research model for decision making in public administration. Empirical studies were carried out in the example unit of ZUS.
PL
Współczesne decyzje dotyczące funkcjonowania gospodarki naprawczej do zarządzania wymagają odpowiedniego systemu informacyjnego. Artykuł zawiera definicję systemu informacyjnego, jego cel i rolę, znaczenie systemów informacyjnych, opis systemu informacyjnego, systemu informacyjnego zarządzania gospodarką naprawczą oraz koncepcję systemu komputerowego wspomagania zarządzania gospodarką naprawczą.
EN
Nowadays, an adequate information management system is prerequisite for decisions concerning corrective maintenance functioning. The article provides a definition of the concept of an information system, its purpose and role, information system, information system for corrective maintenance management, and a concept of computerized productivity maintenance management system.
EN
This paper focuses on the determination of effectiveness of the implemented system ZWSI RON in an analysis of the vehicles operation process in the army. With this end in view, a questionnaire-based diagnostic survey was conducted on staff members of the technical services of the Polish Army logistics units. The survey research results analysis shows that 90% of the respondents do not use the basic PM (Plant Maintenance) module of the ZWSI RON system to manage the operation of military vehicles. One should consider a modification of the mentioned system, i.e. creating new modules and new relations between individual modules of the system, using SAP system structure solutions.
PL
Tematem publikacji jest określenie efektywności wdrożonego systemu informatycznego ZWSI RON w analizie procesu eksploatacji pojazdów w wojsku. W tym celu przeprowadzono badania metodą sondażu diagnostycznego, z zastosowaniem techniki badań ankietowych, przy wykorzystaniu osób funkcyjnych zatrudnionych w służbach technicznych struktur logistycznych Wojska Polskiego. Analiza uzyskanych wyników badań ankietowych dowodzi, że 90% respondentów nie wykorzystuje podstawowego modułu PM (ang. Plant Maintenance) systemu ZWSI RON do zarządzania eksploatacją pojazdów wojskowych. Powinna zostać rozważona modyfikacja wspomnianego systemu, polegającą na stworzeniu nowych modułów oraz nowych relacji pomiędzy jego poszczególnymi modułami, wykorzystując rozwiązania architektury systemu SAP.
12
EN
In the paper we represent experimental results of the research of human vision sensitivity to pulsed radiation of discrete light emitting diodes (LEDs) of different colors when their dissipated electrical power was the same. We used color components of RGB LED matrix and determined the values of the dissipated power at which resultant LED radiation was perceived as white light. These power values were used to investigate sensitivity of human eye to radiation of each color of RGB matrix. Spectral characteristic of RGB LED under investigation was checked for presence of additional spectral components. The results we obtained give the possibility to develop information systems with concealment of the data transfer process using white light which color components are informative.
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań eksperymentalnych czułości wzroku ludzkiego na promieniowanie impulsowe diod LED o różnych kolorach światła przy jednakowych rozpraszanych na nich mocach elektrycznych. Za pomocą macierzy RGB określa się wielkości mocy rozpraszanej na diodach LED macierzy, przy których wynikające promieniowanie diod LED jest odbierane jako białe. W tak określonych mocach elektrycznych została zbadana czułość ludzkiego widzenia na pulsacyjne promieniowanie każdej z diod LED matrycy RGB. Charakterystyka widmowa badanej diody RGB LED została sprawdzona pod kątem obecności dodatkowych składowych widmowych. Uzyskane wyniki umożliwią opracowanie systemów ukrytej transmisji informacji za pomocą światła białego, którego składowe widmowe mają charakter informacyjny.
EN
The article deals with theoretical and practical issues of the implementation of professional activity analytical evaluation information technologies. The focus is on new methods for presenting and processing data in the activity description and evaluation tasks.
PL
Artykuł dotyczy teoretycznych i praktycznych zagadnień wdrażania technologii informatycznych do analitycznej oceny aktywności zawodowej. Nacisk kładziony jest na nowe metody prezentacji i przetwarzania danych w opisie i ocenie zadań.
EN
In this paper, description of a concept of cloud storage is offered. Cloud data storage is a model of an online storage where the data is being stored in multiple, divided between network servers that are provided for clients’ usage, mostly by a third-party company. The majority of the cloud storages (as opposed to file-exchangers) are offering almost boundless set of functions for free, by only limiting the size of the available storage (mostly a couple of gigabytes). Integrated data mining is being used for extracting potentially useful information from unprocessed data. The methods of data analysis are quite important with cloud computing. The implementation of the methods of integrated data mining inside the cloud will let the users receive the helpful information from non-structured or half-constructed web data sources. The main purpose of this work is to organize huge diverse data coming from different sources into clusters, depending on the type of data.
16
EN
The project management process of creating an information system for consolidation of information resources for sport infrastructure services is presented in the article. The authors describe in detail the stages of the project to create an information system includes the following steps: setting aims and objectives of the project, work breakdown structure, division of work using the matrix of responsibilities, preparation of work diagrams, monitoring progress, completion of the project. The consolidation of the information resource is introduced by a single standard for information about each sport club. The proposed information system of consolidation information resources of sport infrastructure services provides users with access to structured resources.
17
PL
Niniejszy artykuł porusza tematykę jakości organizacji usług komunikacji miejskiej. Autorka przedstawiła w nim wyniki drugiej części autorskich badań przeprowadzonych wśród pasażerów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie, z której wynikło na jakim poziomie kształtuje się stopień zadowolenia pasażerów z trzech aspektów organizacji komunikacji MPK Kraków, którymi są: dostępność sieci komunikacyjnej (dostępność połączeń i rozlokowanie przystanków), system informacji (kanały informacyjne dla pasażerów oraz poziom kultury i kompetentności w obsłudze pasażerów) oraz kwestie związane z biletami (działanie automatów biletowych, działanie Krakowskiej Karty Miejskiej, kontrola biletów). Badania pozwoliły na pozyskanie wiedzy na temat postrzegania przez pasażerów jakości organizacji usług MPK Kraków oraz dostarczyły praktycznych wskazówek, sugestii dotyczących kierunków działań, które można podjąć celem udoskonalenia organizacji tych usług.
EN
This article raises a subject of organization quality of public transport services. The author presented in it the results of the second part of the original research conducted among passengers of Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. in Krakow, which showed the level of passenger satisfaction from the three aspects of the transport organization of MPK Kraków, which are: accessibility of the communication network (availability of connections and deployment of stops), information system (information channels for passengers and the level of culture and competence in servicing passengers) and issues related to tickets (operation of ticket machines, operation of the Krakowska Karta Miejska, ticket control). The aim of the research was to acquire knowledge about the passengers' perception of the quality in organization of MPK Krakow services and to develop on this basis practical tips and suggestions regarding the directions of actions that can be taken to improve the organization of these services.
EN
The new methods of statistical analysis of heart rhythm were developed based on its generalized mathematical model in a form of random rhythm function, that allows to increase the informativeness and detailed analysis of heart rhythm in cardiovascular information systems. Three information criteria (BIC, AIC and AICc) were used to determine the cumulative distribution functions that best describe the sample and to assess the unknown parameters of distributions. The usage of the rhythm function to analyse heart rhythm allows to consider much better its time structure that is the basis to improve the accuracy of diagnosis of cardiac rhythm.
EN
The article presents the process of building a logistic regression model, which aims to support the decision-making process in medicine. Currently, there is no precise diagnosis for ulcerative colitis (UC) and Crohn's disease (CD). Specialist physicians must exclude many other diseases occurring in the colon. The first goal of this study is a retrospective analysis of medical data of patients hospitalized in the Department of Gastroenterology and Internal Diseases and finding the symptoms differentiating the two analyzed diseases. The second goal is to build a system that clearly points to UC or CD, which shortens the time of diagnosis and facilitates the treatment of patients. The work focuses on building a model that can be the basis for the construction of classifiers, which are one of the basic elements in the medical recommendation system. The developed logistic regression model will define the probability of the disease and will indicate the statistically significant changes that affect the onset of the disease. The value of probability will be one of the main reasons for the decision.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań dotyczących oceny wdrożenia systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Badania zostały przeprowadzone w ramach pracy magisterskiej, w przedsiębiorstwach działających na terenie powiatu poznańskiego. Celem publikacji jest wskazanie, które systemy informatyczne są stosowane w przedsiębiorstwach, oraz przedstawienie zalet i wad wdrożenia oprogramowania, a także barier występujących podczas implementacji rozwiązań informatycznych.
EN
The article presents selected results of research on the evaluation of information systems’ implementation in enterprises. The research was conducted as part of a master's thesis and refers to companies operating in the district of Poznan. The aim of the publication is to identify which information systems are used in enterprises, the advantages and disadvantages associated with the implementation of software and identify barriers associated with the implementation of solutions.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.