Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 633

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  induction motor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
EN
The paper presents the theoretical basis of the mathematical expression derived from the American standard, used to determine the thermally permissible torque load capacity of the cage induction motors when supplied with distorted voltages. The results of the measurement verification of this expression for different voltage shapes supplying the tested motor are presented. The test results confirmed the correctness of the expression when the motor is supplied with distorted voltage with a limited number of higher harmonics.
2
Content available Electrical machines with switched and modulated flux
EN
The work compares the value of the produced torque (average value) of a 2.2kW squirrel cage induction motor with new construction machines, i.e. a motor with flux switching and hybrid excitation or DC excited, a motor with flux modulation and hybrid excitation or DC excitation. The external dimensions of the tested machines corresponded to the dimensions of the induction motor.
EN
This paper deals with experimental verification of vector-control algorithm for induction motor operation under asymmetry. Proposed algorithm allows one compensate negative influence of motor asymmetry on electric drive energy consumption parameters. Thus, it helps to ensure more effective energy consumption mode of induction motor under asymmetry. In this paper, it is described theoretical principles of asymmetry compensation algorithm, developed software and discussion of derived experimental results.
PL
Artykuł dotyczy eksperymentalnej weryfikacji algorytmu sterowania wektorowego w asymetrycznej pracy silnika indukcyjnego. Proponowany algorytm pozwala skompensować negatywny wpływ asymetrii parametry zużycia energii napędu elektrycznego. Jest tom pomocne w zapewnieniu efektywniejszego zużycia energii przy pracy asymetrycznej. W artykule opisano podstawy teoretyczne algorytmu kompensowania asymetrii. Opracowano algorytm, przedyskutowano wyniki badań eksperymentalnych.
EN
In industrial drive systems, one of the widest group of machines are induction motors. During normal operation, these machines are exposed to various types of damages, resulting in high economic losses. Electrical circuits damages are more than half of all damages appearing in induction motors. In connection with the above, the task of early detection of machine defects becomes a priority in modern drive systems. The article presents the possibility of using deep neural networks to detect stator and rotor damages. The opportunity of detecting shorted turns and the broken rotor bars with the use of an axial flux signal is presented.
EN
This paper presents the problem of the identifying parameters for use in mathematical models of induction motors with the use of a genetic algorithm (GA). The effect of arithmetical crossover and the generation of new populations on identification results is analysed. The identified parameters of the model were determined as a result of the minimisation of the performance index defined as the mean-square error of stator current and angular velocity. The experiments were performed for the low power induction motor. The steady-state genetic algorithm with regard to convergence and accuracy of the identification process and calculation time is analysed.
PL
W artykule przedstawiono problem identyfikacji parametrów modeli matematycznych silników indukcyjnych z zastosowaniem algorytmu genetycznego (AG). Analizowano wpływ krzyżowania arytmetycznego i generowania potomków na wyniki identyfikacji. Identyfikowane parametry modelu wyznaczono w rezultacie minimalizacji wskaźnika jakości zdefiniowanego jako błąd średniokwadratowy prądu stojana i prędkości kątowej. Badania eksperymentalne przeprowadzono dla silnika indukcyjnego małej mocy. Algorytm genetyczny z częściową wymianą populacji analizowano ze względu na zbieżność i dokładność procesu identyfikacji i czas obliczeń numerycznych.
EN
This work deals with the preliminary investigations of a 200-kW induction cage motor with a supply voltage featuring subharmonic injection. The results of the field calculations in the MAXWELL environment are presented for subharmonics of various frequencies. It was found that subharmonics occurring in real power systems can cause overheating and premature failure of this type of machine.
7
EN
The article contains the results of research within the project to apply unipolar (axial) flux to obtain diagnostic signals carrying the information of: electrical asymmetries of machinery (inter-turn stator short-circuits, cage damages); rotational speed of the rotor and load torque. Inter-turn stator short-circuits can be detected both at starting process time (when they appear most often), as well as in steady states. Detection of rotor cage defects in steady states has a character of a comparative study, and over time, as the defects develop. For standard drives that are powered from the network and work in open systems, by measuring the voltage following a unipolar flux, it is possible to make measurement and recording of motor speed, which usually is almost never provided under industrial conditions. The study shows that a simple in its construction, cheap coil can be a very useful diagnostic tool. The measurements were carried out at the laboratory and motor workplace in the power plant, while in the test station, during the loading, characteristics illustrating the dependence of the torque on the axial flux and on the rotational speed were obtained. A way of using a single measurement to estimate the torque has been proposed. The method is relatively simple to implement and allows for a fully non-invasive determination of the load torque.
PL
W artykule przedstawiono szczegółową analizę wpływu uszkodzenia uzwojenia stojana silnika indukcyjnego na jakość estymacji strumienia skojarzonego wirnika w układzie sterowania wektorowego. Analizie poddano dwa układy, powszechnie znane jako symulatory zmiennych stanu, stosowane są często w przemysłowych układach napędowych. Badania przeprowadzono w układzie sterowania polowo zorientowanego (ang. DFOC – Direct Field Oriented Control). Uzyskane wyniki wykazały, że zwarcia zwojowe mogą prowadzić do niestabilnej pracy układu regulacji automatycznej. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości estymacji - i w konsekwencji regulacji - nawet po wystąpieniu zwarć zwojowych zaproponowano zastosowanie zmodyfikowanych estymatorów strumienia wirnika. W pracy zaprezentowano szczegółową analizę teoretyczną oraz wyniki symulacji, które przeprowadzono w środowisku MATLAB/Simulink.
EN
The paper presents a detailed analysis of the impact of stator winding faults on the properties of the rotor flux estimation in the vector controlled induction motor drives. In the paper the two well-known simulators, often used in the industrial drives, were analyzed. The tests were carried out in a Direct Field Oriented Control (FOC) system. It was shown, that during inter-turn short circuits, the vector controlled system can be even unstable. To guarantee the stability during stator faults, a compensation method, based on the modified rotor flux estimators, was proposed. The article presents a detailed theoretical analysis as well as the results of simulations carried out in the MATLAB/Simulink environment.
9
Content available remote Wyznaczanie parametrów modeli obwodowych silników indukcyjnych
PL
Podano prostą metodę wyznaczania parametrów silnika klatkowego z wykorzystaniem danych katalogowych. Sposób obliczania parametrów zintegrowano z uproszczonym sposobem uwzględniania zmian wartości parametrów wywołanych wypieraniem prądu i nasyceniem obwodów magnetycznych. Uzyskiwane wyniki porównano z rezultatami wykorzystania kalkulatorów dostępnych w internecie lub skojarzonych z programem ATP/EMTP, łącznie z wersją uwzględniającą 2 równoległe gałęzie obwodu wirnika. W celu oceny dokładności metod określania parametrów, wykonano obliczenia przebiegów rozruchowych przykładowego silnika i porównano je z pomiarowymi. Pokazano możliwość wykorzystania wyznaczonych parametrów do modelowania rozruchu, pracy prądnicowej oraz hamowania przeciwwłączeniem i nawrotu.
EN
A simple method for determining the parameters of a squirrel cage motor using the catalog data is given. The method of calculating the parameters was integrated with a simplified way of taking into account changes in parameter values caused by displacement of current and saturation of magnetic circuits. The obtained effects were compared with the results of using the calculators available on the Internet or associated with the ATP / EMTP program, including the version taking into consideration two parallel branches of the rotor. In order to assess the accuracy of methods for determining the parameters, calculations of the start-up courses of the exemplary motor were made and compared with the measuring ones. It was shown the possibility to use the designated parameters for modeling the starting, generator work as well as for back-current braking and relapse.
EN
An express analysis of the methods and systems of fault-tolerant control of induction motors of variable-frequency electric drives is presented. Classification features are suggested to evaluate the possibility of using existing fault-tolerant control methods in modern variablefrequency electric drives, taking into account the capabilities of control systems. As one of the promising directions, the usage of modern p-q and cross-vector instantaneous power theories and its modifications are allocated for solving inseparable connected tasks of damages diagnostics and compensation of their influence on the operation modes of the frequency-controlled electric drive.
PL
W artykule przedstawiono analizę metod i systemów sterowania. Zasugerowano właściwości klasyfikacyjne do oceny możliwości wykorzystania istniejących metod sterowania w nowoczesnych napędach elektrycznych o zmiennej częstotliwości, biorąc pod uwagę ich operatywność. Jeden z obiecujących kierunków, a mianowicie użycie nowoczesnych teorii mocy oraz ich modyfikacje s ą przydzielone do rozwiązywania nierozdzielnie związanych zadań diagnozowania uszkodzeń i kompensacji ich wpływu na stany działania zmiennoczęstotliwościowych napędów elektrycznych.
EN
This paper is focused on a performance improvement of ANFIS with sliding mode based on MRAS sensorless speed controller for induction motor drive associated with the IFOC strategy. The control strategy consists of the combination of the sliding mode with the ANFIS strategy. In order to estimate the speed of the IM, MRAS sensorless strategy associated with ANFIS system is used. This controller has high accuracy, suitable performance, high robustness and high tracking efficiency. To provide a numerical comparison between different controllers, a performance index based on speed error is assigned. The obtained results show that ANFIS Controller associated with MRAS observer overcome the problem of estimation of the speed of the motor particularly at low speed. The main advantages of the proposed method are the robustness to parameter variations and load changes.
PL
W artykule analizowano możliwość poprawy systemu ANFIS ze ślizgowym bezczujnikowym sterownikiem prędkości silnika indukcyjnego. Dla porównania różnych sterowników wprowadzono indeks bazujący na błędzie prędkości. Wykazano że system ANFIS z obserwatorem MRAS rozwiązuje problem określania prędkości szczególnie przy małych prędkościach.
EN
Improved energy efficiency, limitation of production costs or increased power density of electrical machines are among principal incentives in searching for new, innovative designs. Undoubtedly, one of innovation features is application of alternative materials, which results in accomplishment of required technical or economic advantages. Different design variants of electromagnetic circuit of induction disk-type motor have been presented in this paper; these variants use alternative materials for stator and rotor cores. Results of calculations and lab tests of a model motor have been given. Cores of the motor models have been made of amorphous strip, of M470-50 electrical sheet, of solid steel and of Vacoflux48 strip with high flux density saturation values.
PL
Zwiększenie efektywności energetycznej, ograniczenie kosztów produkcji lub zwiększenie gęstości mocy maszyn elektrycznych jest główną motywacją do poszukiwania innowacyjnych w tym zakresie rozwiązań konstrukcyjnych. Jednym z aspektów innowacyjności jest bez wątpienia wykorzystywanie alternatywnych materiałów, pozwalających na osiągnięcie danej korzyści czy to technicznej czy ekonomicznej. W niniejszym artykule przedstawiono oraz przeanalizowano różne rozwiązania konstrukcyjne obwodu elektromagnetycznego indukcyjnego silnika tarczowego wykorzystującego alternatywne materiały rdzeni stojana i wirnika. Przedstawiono wyniki obliczeń oraz wyniki badań laboratoryjnych modelowego silnika, którego rdzenie wykonane zostały między innymi z taśmy amorficznej, z blachy M470-50, z litej stali oraz z taśmy Vacoflux48 o wysokich wartościach indukcji nasycenia.
EN
The object of this paper is to study a new control structure for sensorless induction machine dedicated to electrical drives using a five-level voltage source inverter (VSI). However, direct torque control (DTC), known for years, provides high dynamic performance and also fast and robust response for induction motors (IM), classical DTC produces notable torque, flux ripples. In the present paper, fuzzy logic has been suggested to improve the system performance (i.e. gives faster torque and flux responses and also reducing the undesirable torque ripple that can occur in the output torque). In this controller, torque error, flux error and also the position of stator flux are as inputs and the output of it is a suitable voltage vector which should apply to the motor. In this paper to reduce the number of rules and also increase controller’s speed, we use particular mapping for the stator flux position. Compared with conventional DTC, this method is easily implemented for induction machine, the ripples of both torque and flux are reduced remarkable. Simulation results proved the superiority of the novel approach.
PL
Celem tego artykułu jest zbadanie nowej struktury sterowania bezczujnikowej maszyny indukcyjnej przeznaczonej do napędów elektrycznych z wykorzystaniem pięciopoziomowego falownika napięcia (VSI). Wiadomo jednak, że bezpośrednia sterowanie momentu obrotowego (DTC), znane od lat zapewnia wysoką dynamikę, a także szybką i solidną reakcję dla silników indukcyjnych (IM), klasyczny algorytm DTC wytwarza znaczny moment obrotowy, tętnienia strumienia. W niniejszym artykule zasugerowano logikę rozmytą, aby poprawić wydajność systemu (tzn. daje szybszą zmianę momentu obrotowego i odpowiedzi strumienia, a także zmniejsza niepożądane tętnienia momentu obrotowego, które mogą wystąpić w wyjściowym momencie obrotowym). W tym regulatorze, błąd momentu obrotowego, błąd strumienia, a także położenie strumienia stojana są jako wejścia, a jego wyjście jest odpowiednim wektorem napięcia, który powinien być zastosowany do sterowania silnika. W tym artykule, aby zmniejszyć liczbę reguł, a także zwiększyć szybkość kontrolera, używamy konkretnego odwzorowania dla położenia strumienia stojana. W porównaniu z konwencjonalnym kodem DTC ta metoda jest łatwa do zastosowania w maszynach indukcyjnych, a tętnienia momentu obrotowego i strumienia są znacznie mniejsze. Wyniki symulacji dowiodły wyższości nowatorskiego podejścia.
14
Content available remote Enclosure-less six-phase induction motor
EN
The papers deals with six-phase 2 kW 2-pole induction motor without enclosure. The motor is made of laser-cut construction steel , electrical steel and copper sheets. Shaft, two flange cartridge bearing units are machined by the milling machine. Bearings, stator winding and insulation are standard. The goal of the work is experimental investigation of impact of failures of the supply or stator winding on the motor performances.
PL
Artykuł przedstawia 6-fazowy 2-biegunowy silnik indukcyjny o mocy 2 kW. Model fizyczny silnika wykonano z blach ciętych laserem. Celem pracy jest weryfikacja wpływu uszkodzeń zasilania lub uzwojenia stojana silnika na jego właściwości.
EN
A complex mathematical model of dynamic processes in vibration device on elastic supports with eccentric self-centering unbalanced rotor and induction motor is given. A working chamber of induction motor does a plane motion. The dynamic feature of the electric motor is chosen for descriptions of device starting and a load oscillating character at steady-state modes of the device. Such model allows: to choose the electric motor of necessary power, to study influence of unbalances, to study influence of the rotor eccentricity and other drive parameters at the device starting, movement of characteristic points of its chamber, loads on bearings and the foundation. It has been established that a rational choice of eccentricity lead to the rotor vibrations reduce – realization of the self-centering effect. A visual method for geometric interpretation of the dynamic processes development at the device starting is proposed. Calculations results for the device with specific size are presented. The completed researches are perspective for solve problems of rational parameters choice for the considered class of mechanisms.
PL
I Przedstawiono model matematyczny procesów dynamicznych w urządzeniu wibracyjnym na elastycznych wspornikach z ekscentrycznym, samocentrującym niezrównoważonym wirnikiem i silnikiem indukcyjnym. Część robocza silnika indukcyjnego wykonuje ruch płaski. Dynamiczna cecha silnika elektrycznego jest wybierana dla opisów urządzenia rozruchowego i charakteru oscylującego obciążenia w trybach stanu ustalonego urządzenia. Model taki pozwala: wybrać silnik elektryczny o wymaganej mocy, zbadać wpływ asymetrii, zbadać wpływ ekscentryczności wirnika i innych parametrów napędu przy uruchomieniu urządzenia, ruch charakterystycznych punktów jego komory, obciążenia na łożyskach i fundamencie. Ustalono, że odpowiedni wybór ekscentryczności prowadzi do zmniejszenia wibracji wirnika - realizacja efektu samocentrującego. Zaproponowano wizualną metodę geometrycznej interpretacji dynamicznego rozwoju procesów przy uruchamianiu urządzenia. Przedstawiono wyniki obliczeń dla urządzenia o określonej wielkości.
EN
The paper deals with a method of fault-tolerant control of an induction motor at damages in the stator power electrical circuit. The method bases on the decrease of the damaged phase flux linkage, which enables the reduction of the level of the consumed power variable component. The research concerned the cases of the stator winding damages at the early stage of their development. At such damages, the induction motor can operate for a long time in the asymmetric mode without protection actuation but with essential thermal overload of particular phases. The results of the research of the proposed system of fault-tolerant control confirmed the possibility of the decrease of the thermal overloads of the induction motor windings and frequency convertor semiconductor switches, which will allow the increase of their life span.
PL
W artykule przedstawiono metodę kontroli odporności na uszkodzenia silnika indukcyjnego przy uszkodzeniach w obwodzie elektrycznym stojana. Metoda opiera się na zmniejszeniu uszkodzonego połączenia fazowego, co umożliwia obniżenie poziomu zużytej zmiennej składowej mocy. Badania dotyczyły uszkodzeń uzwojenia stojana na wczesnym etapie ich rozwoju. Przy takich uszkodzeniach silnik indukcyjny może działać przez długi czas w trybie asymetrycznym bez włączenia zabezpieczeń ale z istotnym przeciążeniem termicznym poszczególnych faz. Wyniki badań proponowanego systemu odpornego na uszkodzenia potwierdziły możliwość zmniejszenia przeciążeń termicznych uzwojeń silnika indukcyjnego i półprzewodnikowych łączników przemienników częstotliwości, co pozwoli na zwiększenie ich żywotności.
17
Content available remote Axial forces of magnetic pull in a disc type induction motor – experimental test
EN
Axial forces of magnetic pull occurring in disk type machines significantly affect the operation of bearings, therefore they should be taken into account at the design stage. This is particularly important when it’s known that the magnetic circuit doesn’t balance the value of these forces. Results of investigation of magnetic pull effect present in disk induction motor with a single air-gap are given in this paper. Among others, results of measurements of axial forces distribution occurring in the motor during idle run and under load conditions are shown. Results of measurements in case of air-gap circumferential asymmetry are also presented. The work is focused on analysis of axial forces' distribution and their changes under different operational conditions of the motor.
PL
Siły osiowe naciągu magnetycznego występujące w maszynach tarczowych znacząco oddziałują na pracę łożysk, dlatego należy je wziąć pod uwagę na etapie konstrukcji mechanicznej i doboru podzespołów maszyny. Szczególnego znaczenia nabiera to w przypadku, gdy wiadomo, że konstrukcja obwodu magnetycznego nie bilansuje wartości tych sił. W pracy przedstawiono wyniki badań zjawiska naciągu magnetycznego występującego w silniku tarczowym indukcyjnym z jedną szczeliną powietrzną. Zaprezentowano między innymi wyniki pomiarów przebiegów sił osiowych przy biegu jałowym silnika oraz w stanie obciążenia. Główną uwagę poświęcono analizie przebiegów sił osiowych oraz ich zmianom w różnych warunkach pracy silnika.
18
Content available remote Analiza napięć i prądów pobieranych przez zespół pomp wodociągowych
PL
Praca dotyczy pomiarów i analiz napięć oraz prądów pobieranych przez zespół pomp wodociągowych. Zespół składa sie z czterech pomp napędzanych silnikami indukcyjnymi z regulowaną prędkością obrotową, pracujących w układzie wędrującego falownika. Analizie poddano różne punkty pracy układu wymuszając tym samym jego funkcjonowanie w różnych konfiguracjach, wymagających pracy różnej liczby pomp oraz silników. Oceniono stopień odkształcenia prądu w badanych punktach, wykorzystując do tego celu analizy czasowe oraz częstotliwościowe. Badania wykonano na specjalnie przygotowanym stanowisku laboratoryjnym, wykorzystując do rejestracji napięć oraz prądów analizator jakości energii Elspec BlaxBox4500 oraz dedykowane oprogramowanie.
EN
The work concerns the measurement and analysis of voltage and current drawn by the water supply pump station. The set consists of four pumps driven by induction motors with adjustable speed, working in the system of a traveling inverter. Various work points of the system have been analyzed, thus forcing its functioning in various configurations requiring the work of various numbers of pumps and engines. The degree of current distortion in the tested points was evaluated using time and frequency analyzes for this purpose. The tests were carried out on a specially prepared laboratory bench, using the Elspec BlaxBox4500 energy quality analyzer and dedicated software to record voltages and currents.
EN
The paper presents the possibility of using neural networks in the detection of stator and rotor electrical faults of induction motors. Fault detection and identification are based on the analysis of symptoms obtained from the fast Fourier transform of the voltage induced by an axial flux in a measurement coil. Neural network teaching and testing were performed in a MATLAB–Simulink environment. The effectiveness of various neural network structures to detect damage, its type (rotor or stator damage) and damage levels (number of rotor bars cracked or stator winding shorted circuits) is presented.
EN
A sensorless indirect stator-flux-oriented control (ISFOC) induction motor drive at very low frequencies is presented herein. The model reference adaptive system (MRAS) scheme is used to estimate the speed and the rotor resistance simultaneously. However, the error between the reference and the adjustable models, which are developed in the stationary stator reference frame, is used to drive a suitable adaptation mechanism that generates the estimates of speed and the rotor resistance from the stator voltage and the machine current measurements. The stator flux components in the stationary reference frame are estimated through a pure integration of the back electro-motive force (EMF) of the machine. When the machine is operated at low speed, the pure integration of the back EMF introduces an error in flux estimation which affects the performance torque and speed control. To overcome this problem, pure integration is replaced with a programmable cascaded low-pass filter (PCLPF). The stability analysis method of the MRAS estimator is verified in order to show the robustness of the rotor resistance variations. Experimental results are presented to prove the effectiveness and validity of the proposed scheme of sensorless ISFOC induction motor drive.
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.