Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inżynieria procesowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono propozycję modelu kompetencyjnego, który może być dobrym narzędziem wspomagającym zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsięwzięciu budowlanym. W syntetyczny sposób przedstawiono problematykę modelowania kompetencyjnego, model kompetencyjny oraz proces wdrażania takiego modelu. Określone zostały przykładowe poziomy kompetencji na stanowiskach kierowniczych w budownictwie, wskazania do praktycznego zastosowania przedmiotowego modelu jako wszechstronnego i dynamicznego narzędzia oraz korzyści wynikające z jego wdrożenia.
EN
The paper presents the proposal of competence model, which can be a good tool to assist human resources management in construction project. In the synthetic way the problem of competence modeling, the competence model and the implementation of such a model were presented. The example levels of competence for management positions in the construction industry were presented. In summary, indications were provided for practical use of the model as a comprehensive and dynamic tool. These were also the benefits of its implementation.
2
Content available remote Multiscale modelling of chemical reactors
EN
A general framework of the concept of multi-aspect and multi-scale approach to reactor modelling has been presented. Numerical methods employed in reactor design, based on computational fluid dynamics, computer aided process engineering and computational chemistry have been described. The published strategies of integrating those methods and examples of their applications to reactor design have been collected and discussed.
PL
Przedstawiono ogólną koncepcję wieloaspektowego i wieloskalowego podejścia do modelowania reaktorów. Omówiono metody numeryczne wykorzystywane w projektowaniu reaktorów, oparte na numerycznej mechanice płynów, komputerowo wspomaganej inżynierii procesowej i chemii obliczeniowej. Omówiono sposoby integracji tych metod i podano przykłady zastosowania w projektowaniu reaktorów.
PL
Polskie uczelnie stoją przed koniecznością zmian w systemie kształcenia inżynierów i prowadzenia badań naukowych. Konieczność zmian jest wymuszana zmianami w zewnętrznym świecie oraz jest podyktowana argumentami natury finansowej. Ciągła optymalizacja metod kształcenia spowodowała wiele zmian w systemie nauczania akademickiego, podnosząc jednocześnie ich poziom i wprowadzając oszczędności w wielu częściach świata. Od polskich uczelni zależy teraz, jaką drogę rozwoju one wybiorą i jacy absolwenci będą opuszczać ich mury w najbliższej przyszłości. W artykule przeanalizowano zmiany w dydaktyce wprowadzone ma wydziałach inżynierskich w Lehigh University w Bethlehem w stanie Pensylwania w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wskazano również potencjalne możliwości rozwoju tak w kształceniu, jak i w badaniach naukowych w zakresie metalurgii i inżynierii materiałowej.
EN
The Polish technical universities face the necessity to change a system for educating engineers and conducting scientific research. This necessity is extorted by the changes taking place in external world and by economic factors. In many parts of the world, permanent optimisation of teaching methods resulted in many changes in academic education system leading to higher level of education and considerable savings. It is now up to the Polish universities to make a choice of a way of further development and to decide on what level will represent the future graduates from these universities. In this paper analysis of the changes implemented in a teaching system at the engineering departments of the Lehigh University in Bethlehem, Pensylvania, USA, is presented. Potential possibilities of development with an account of both teaching and research aspects in the range of metallurgy and materials science have been indicated.
PL
Artykuł jest kontynuacją pracy [1]. Przedstawiono w nim problemy optymalizacyjne z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej rozwiązane przy użyciu metod stochastycznych opisanych w [1]. Były to nieliniowe problemy zawierające tylko zmienne ciągłe lub też zarówno zmienne dyskretne i ciągłe. We wszystkich przypadkach uzyskano wyniki uważane w literaturze za rozwiązanie globalnie optymalne.
EN
The paper presented is a continuation of the work [1]. In this part, optimization problems typical for chemical and process engineering, solved by stochastic methods described in [1] are presented. The nonlinear problems comprising only continuous or both discrete and continuous variables have been treated. In all cases, the results obtained are considered in professional literature as globally optimum solutions.
PL
Przedstawiono model procesu mikrobiologicznego przebiegającego w biofilmie immobilizowanym na materiale drobnoziarnistym. Taki sposób immobilizacji jest stosowany w bioreaktorach fluidyzacyjnych. Uwzględniono niejednorodność porowatości biofilmu przez wprowadzenie rozkładu zarówno jego gęstości, jak i współczynników dyfuzji reagentów. Uwzględnienie tych rozkładów daje inne wartości współczynników efektywności biofilmu niż dla modeli zakładających jednorodne, średnie wartości tych wielkości. Odmienną formę mają również profile stężeń reagentów. Obliczenia przeprowadzono dla procesu biodegradacji fenolu według kinetyki dwusubstratowej.
EN
A model for microbiological process occurring in biofilm immobilized on fine-grained solid particles has been presented. Such a method of immobilization is used in fluidized bed bioreactors. The model takes into account non-uniformity of the biofilm porosity by introducing distributions of its density and effective diffusion coefficients. The consideration of such distributions resulted in different values of effectiveness factors than those obtained with a model assuming homogeneous, average values of the quantities mentioned. Different shapes of concentration profiles were also observed. The computations were performed for biodegradation of phenol occurring according to double-substrate kinetics.
PL
Artykuł stanowi pierwszą część pracy poświęconej zastosowaniu optymalizacji stochastycznej w inżynierii chemicznej i procesowej. Omówiono w nim podstawy trzech popularnych metod stochastycznych: symulowanego wyżarzania, algorytmów genetycznych adaptacyjnego przeszukiwania losowego. Przedstawiono też podstawowe informacje dotyczące programu komputerowego OPTY-STO opracowanego przez autorów.
EN
In the first part of the paper a use of stochastic optimization in chemical and process engineering is presented. The bases of three popular methods as simulated annealing, genetic algorithms and adaptive random seeking are discussed. Main information dealing with the OPTY-STO software elaborated by the paper authors is given.
PL
Inżynieria Chemiczna i Procesowastoi obecnie w obliczu wyraźnej transformacji z dyscypliny skupionej na zjawiskach makroskopowych w kierunku interdyscyplinarnej nauki opartej na zjawiskach molekularnych. To molekularne podejście stanowi wyzwanie, którego podjęcie zadecyduje o roli i miejscu tej dyscypliny w XXI wieku.
EN
Recently we hale observed the transformation of the chemical and process engineering from a discipline that largely focused on macroscopic phenomena to one that is more interdisciplinary and molecularly based. This molecular approach presents a challenge, of which taking up will determine the role and place of this discipline in the 21[st] century.
PL
Rozwój metod modelowania wytrącania proszków z roztworów ciekłych przedyskutowano w kontekście kształtowania się paradygmatu inżynierii chemicznej. Metodę inżynierii chemicznej scharakteryzowano na przykładzie problemu wytrącania, odnosząc przy tym jej rozwój do wyzwań przyszłości.
EN
Development of model s of powder formation by precipitation from liquid solutions is presented in relation to development of chemical engineering paradigm. Application of method of chemical engineering to this specific problem is presented and discussed in relation to the challenges of the future.
PL
Przedstawiono główne elementy charakterystyki hydrodynamicznej reaktorów typu airlift. Omówiono przykłady odmian konstrukcyjnych reaktorów z punktu widzenia ich zastosowania do procesów katalitycznych z katalizatorem stałym w zawiesinie, otrzymywania drobnoziarnistych ciał stałych oraz oczyszczania ścieków w obecności bakterii immobilizowanych na cząstkach stałych tworzących odwrotną warstwę fluidalną.
EN
Main hydrodynamic functions of the airlift reactor are presented. Several versions of the reactor construction i. E. Taking into account catalytic processes with the suspending catalyst, the precipitation of fine-grained solid particles as well as the waste water treatment in the presence of bacteria immobilized on solid particles creating an inverse fluidized bed are discussed.
PL
Udowodniono hipotezę, że przebieg procesu rehydracji odzwierciedla zmiany wywołane procesem suszenia w tkance roślinnej. Potwierdzeniem zmian fizycznych, zachodzących w czasie suszenia w tkance roślinnej, jest tworzenie przestrzeni o większym polu przekroju, na skutek mechanicznego zniszczenia struktur wewnętrznych. Potwierdzeniem zachodzących zmian fizykochemicznych jest różny przebieg wchłaniania wody, sposób przyrostu masy i objętości i zmiana stanu równowagi pomiędzy obszarami krystalicznymi i amorficznymi. Potwierdzeniem zmian biologicznych jest wypływ rozpuszczalnych składników suchej substancji oraz utrata zdolności oddechowej tkanki roślinnej.
EN
The hypothesis that the rehydration process reflects the changes incurred to the plant material by drying Has been proved. Creation of space with larger surface area made by mechanical destruction of internal structures is the evidence of physical changes occurring in plant materials during drying. Different course of water imbibition, way of mass and volume increase, change of the state of equilibrium between crystalline and amorphous regions are the confirmation of physicochemical changes. Leaching of solubles and the loss of plant tissue respiration ability confirm biological changes in dried materials.
PL
Dezintegrowano drożdże piekarnicze w młynie perełkowym. Zmieniano stężenie zawiesiny i prędkość mieszadła. Mierzono ilość uwolnionego białka oraz absorbancję przy długości fali 260 nm. Ze zwiększaniem stężenia zawiesiny wykazano zmianę charakteru przebiegu procesu od liniowego (dla bardzo małego stężenia zawiesiny) do nieliniowego. Warunki uwalniania związków wewnątrzkomórkowych uznano za istotnie zależne od stężenia biomasy i stopnia dezintegracji komórek.
EN
Baker's yeast was disintegrated in a bead mili. Concentration of the suspension and impeller rotations were changed. The amount of released protein and absorbency at the wavelength 260 nm were measured. With an increase of the suspension concentration a change in the character of the process from linear (for a very Iow concentration) to non-linear was observed. Conditions of the release of intracellular components were considered to depend significantly on the concentration of biomass and celi disintegration.
PL
Omówiono zastosowanie chromatografii jako metody rozdziału na skalę przemysłową. Wymieniono dwa główne sposoby realizacji procesu . sposób okresowy, realizowany w kolumnie pojedynczej oraz sposób ciągły, realizowany w szeregowym układzie kolumn chromatograficznych jako procesu SMB (symulowany ruch złoża). Omówiono sposoby modelowania i optymalizacji procesu chromatografii, ze szczególnym uwzględnieniem procesu SMB.
EN
In the work general application of chromatography process in an industrial scale has been discussed. The batch process performed in the single chromatographic column as well as the continuous precess realized in the system of columns assambled in series as the SMB process (Simulated Moving Bed) have been mentioned. The modeling and optimization of chromatography taking particularly into consideration the SMB process have been discussed.
13
Content available remote E-learning improvements for process technology education
PL
Wraz z powszechną komputeryzacją i koniecznym staje się doświadczenie w stosowaniu nowych narzędzi i mediów - szczególnie w dziedzinie edukacji inżynierskiej. Oprócz standardowych programów np. Sterowanie Procesowe stosowanych w Katedrze Dynamiki Procesowej i Sterowania (Uniwersytet Techniczny w Berlinie) opracowane i wdrażane do procesu dydaktycznego są metody nauczania wykorzystujące zdobycze technologii informatycznych. Nowe narzędzia dydaktyczne, np. symulator on-line, eksperyment on-line stanowią element kompleksowego kształcenia inżynierskiego. Opracowywane i wdrażane nowe narzędzia dydaktyczne powstają w ramach projektu PACE, stanowiącego powszechną platformę współpracy jednostek stosujących systemy e-learningu w kształceniu inżynierskim.
EN
In this paper selected achievements of the current and foreseeable scientific revolution are presented. This revolution defines adjacent fields of research in which the potential challenge for chemical engineering and processing exists. Taking these fields as a basis, an attempt is made to show present and future development tendencies in chemical engineering and processing. The conclusions, which are reached, may constitute a basis for placing chemical engineering within the framework of this scientific revolution.
PL
Przedstawiono możliwości wykorzystania oprogramowania obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) do symulacji przebiegu procesów znajdujących się w obszarze zainteresowania inżynierii chemicznej i procesowej. Rozważono układy z przepływem laminarnym i burzliwym, jedno i wielofazowe; przedyskutowano też sposoby opisu przebiegu reakcji chemicznych i precypitacji, oraz możliwości przewidywania jakości produktów symulowanych procesów. Omówiono uproszczenia stosowane w poszczególnych modelach i związane z tym ograniczenia stosowalności i dokładności modeli.
EN
The paper summarises the present abilities of the models of Computational Fluid Dynamics (CFD) to simulate the processes from the area of interest of chemical and process engineering. Laminar and turbulent flow processes carried out in the single- and multiphase systems are considered. Methods applied to model the course of chemical reactions and precipitation precresses are presented and discussed as well with particular emphasis on prediction of the product quality. Effects of simplifications applied in the CFD models on their accuracy and limitations in their applications are discussed.
PL
Globalizacja rynku światowego stawia producentów przed rosnącą konkurencją w dziedzinie m.in. jakości wytwarzania, ochrony środowiska, poprawy warunków pracy. Jedną z dróg osiągnięcia efektów w wymienionych dziedzinach jest wykorzystanie symulatorów do modelowania, symulacji i optymalizacji pracy instalacji przemysłowych. W celu ułatwienia korzystania z istniejących symulatorów, a zwłaszcza z ich modułów, została podjęta próba opracowania standardu interfejsu łączącego różne moduły. Prace realizowano z udziałem kilku dużych, światowych firm oraz uniwersytetów w ramach programu CAPE-OPEN, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Ocenia się, że prace mające charakter wstępny zostały zakończone sukcesem. Będą one kontynuowane z włączeniem firm i zespołów spoza Unii Europejskiej.
PL
Przedstawiono przykłady zastosowania algorytmu M-LJ do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych z zakresu inżynierii procesowej. Przykłady dotyczą problemów nieliniowych ze zmiennymi ciągłymi lub ciągłymi i dyskretnymi. Pokazano, że prosty algorytm M-LJ może być z powodzeniem zastosowany w różnorodnych problemach praktycznych wchodzących w zakres zainteresowań inżynierii procesowej. Rozwiązano wiele problemów optymalizacji rozważanych w literaturze, stosując oryginalne sformułowania modeli optymalizacyjnych, zapewniające dużą niezawodność wyznaczania optimum globalnego.
EN
A detailed analysis of stochastic optimization method called adaptive random search (ARS) was given in part I[1]. Also, a detailed description of the M-LJ algorithm developed by the authors was presented. The algorithm accounts for mixed integer nonlinear programming problems. The examples solved are nonlinear problems with continuous or mixed integer variables. It is shown that simple ARS method is able to solve practical problems of process engineering. Many optimization problems from the literature were solved here by using novel formulations that allowed reaching high robustness in respect of determining global optimum.
20
Content available remote Inżynieria ochrony środowiska - stan obecny i perspektywy rozwoju
PL
Przedstawiono genezę powstania inżynierii ochrony środowiska jako dziedziny wiedzy i rolę, jaką w jej rozwoju odegrały inżynieria procesowa i bioinżynieria. Zwrócono uwagę, ze istotą technicznego, a zwłaszcza ekonomicznego powodzenia procesu wytwórczego, prowadzonego w zgodzie z wymaganiami środowiska, jest jak najwcześniejsze uchwycenie poszczególnych strumieni odpadowych przed ich zmieszaniem z innymi. Pomocne są w tym zaawansowane współczesne techniki rozdzielcze, które są warunkiem urzeczywistnienia technologii bezodpadowych lub niskoodpadowych. Dokonano przeglądu najistotniejszych konfliktów antropogennych występujących w poszczególnych komponentach środowiska oraz wskazano najprawdopodobniejsze, zdaniem autora, drogi ich technicznego rozwiązania.
EN
The role of process engineering and bioengineering in the creation of an environmental protection engineering as a new area of knowledge, has been presented and discussed. It has been pointed out that both technological and economic success of any manufacturing process friendly to the environment, is dependent on early, as much as possible, entrapment of each individual stream of by-products to avoid its mixing with other streams. Advanced, contemporary separation techniques could be of a great assistance in completing that task, which appears to be the main condition to perform low- or no-waste processes. Major environmental antropogenic conflicts appearing in each component of the environment, have been listed and discussed in terms of most probable technical solutions allowing to avoid those conflicts.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.