Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 177

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inżynieria materiałowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
The subject of this paper are the results of testing the process of preparation of a granulate made of a mixture of powders with the chemical composition of a heavy tungsten alloy. Different methods of granulation are discussed which reveal how widely they vary in physical and chemical phenomena. It is a testament to how vast the research field of granulation of matter is. The importance and significance of granulation methods were proven with the distinguishing features of the granulated form of the stock materials and products compared to their powdered (dusty) form. Granulation is applied to produce convenient forms of products or intermediates which are acceptable to end users, and to facilitate or even enable the application of products and intermediates in appropriate technologies.
PL
Przedmiotem pracy są wyniki badań procesu przygotowania granulatu wykonanego z mieszaniny proszków o składzie chemicznym wolframowego stopu ciężkiego. Omówione różne sposoby granulacji pokazują wyraźnie jak bardzo odmienne są mechanizmy i zjawiska fizyko-chemiczne jakie występują w poszczególnych przypadkach. Świadczy to o obszerności pola badawczego ogólnie rozumianej granulacji. O jej znaczeniu i ważności świadczą cechy wyróżniające formę granulowaną surowców i produktów w porównaniu z formą proszkową (pylistą). Granulacja jest więc stosowana, aby uzyskać wygodną, akceptowalną przez użytkowników końcową formę produktu bądź półproduktu oraz aby ułatwić, bądź nawet umożliwić ich stosowanie w odpowiednich technologiach.
PL
Metodyka automatycznego odkrywania wiedzy o procesach wytwarzania i przetwarzania metali obejmuje problemy związane z (1) akwizycją danych i integracją ich w aspekcie dalszej eksploracji, (2) doborem i adaptacją metod uczenia maszynowego ― indukcji reguł, predykcji zmiennych ilościo wych i jakościowych, (3) formalizacją wiedzy w odpowiednich reprezentacjach: regułowej, zbiorów rozmytych, zbiorów przybliżonych czy wreszcie logiki deskrypcyjnej oraz (4) integracją wiedzy w repozytoriach opisanych modelami semantycznymi, czyli ontologiami. Autor przedstawił możliwość osiągnięcia równowagi pomiędzy wygodą użytkowania a precyzją w przypadku pozyskiwania wiedzy z małych zbiorów. Badania wykazały, że drzewa decyzyjne są wygodnym narzędziem odkrywania wiedzy i dobrze radzą sobie z problemami silnie nieliniowymi, a wprowadzenie dyskretyzacji poprawia ich działanie. Zastosowanie metod analizy skupień umożliwiło też wyciąganie bardziej ogólnych wniosków, przez co udowodniono tezę, że granulacja informacji pozwala znaleźć wzorce nawet w małych zbiorach danych. Opracowano w ramach badań procedurę postępowania w analizie małych zbiorów danych eksperymentalnych dla modeli multistage, multivariate & multivariable, co może w znacznym stopniu uprościć takie badania w przyszłości.
EN
The methodology of automatic knowledge discovery about metal production and processing processes includes problems related to (1) data acquisition and integration in the aspect of further exploration, (2) selection and adaptation of machine learning methods - rule induction, quantitative and qualitative variable prediction, (3) formalization knowledge in appropriate representations: rule, fuzzy sets, rough sets and finally descriptive logic, and (4) integration of knowledge in repositories described by semantic models or ontologies. The author presented the possibility of achieving a balance between ease of use and precision when acquiring knowledge from small collections. Research has shown that decision trees are a convenient tool for discovering knowledge and that they deal well with strongly non-linear problems, and the introduction of discretization improves their operation. The use of cluster analysis methods also made it possible to draw more general conclusions, which proved the thesis that granulation of information allows finding patterns even in small data sets. As part of the research, a procedure was developed for analyzing small experimental data sets for multistage, multivariate & multivariable models, which can greatly simplify such research in the future.
PL
Celem prezentowanego cyklu badań było wypracowanie metod i rozwiązań służących do wspomagania procesów decyzyjnych w odlewnictwie i inżynierii materiałowej. W szczególności chodziło o dobór metod przetwarzania danych, formalizmów reprezentacji wiedzy oraz stworzenie algorytmów decyzyjnych, opartych na współczesnych osiągnięciach sztucznej inteligencji, dostosowanych do specyfiki przemysłu odlewniczego i metalurgicznego. Obok rezultatów o charakterze poznawczym, zamierzonym efektem prowadzonych prac była realizacja rozwiązań informatycznych w postaci prototypowych systemów (lub modułów) dedykowanych dla odpowiedniej klasy problemów decyzyjnych.
EN
The aim of this research programme was to develop a series of methods and solutions to support the decision-making process in foundry and materials engineering. The specific problems discussed included the selection of methods for data processing and knowledge representation formalisms, backed up by the creation of decision algorithms based on contemporary achievements of artificial intelligence, tailored to the needs of foundry industry and metallurgy. In addition to the results of a cognitive nature, the intended outcome of the work was the implementation of IT solutions in the form of prototype systems (or modules) dedicated to the appropriate class of decision problems.
PL
W artykule przedstawiono badania nad wpływem niskiej temperatury na wytrzymałość aluminium 5754 i 5083. Wykonano próbę rozciągania statycznego w temperaturze pokojowej oraz ujemnej -20°C. Na podstawie przeprowadzonych prób rozciągania badanych stopów aluminium zaobserwowano niewielki wzrost właściwości wytrzymałościowych, tj. granicy plastyczności oraz wytrzymałości na rozciąganie.
EN
Research on low temperature contribution on the strength of 5754 and 5083 aluminum are presented in this article. Static tensile tests were carried out at room and negative temperature of -20°C. A slight increase in strength properties, i.e. the yield strength and the tensile strength of studied aluminum alloys, was observed on the basis of conducted tensile tests.
PL
W pracy przeprowadzono badania procesu wytwarzania korpusów kalibru 227 mm ze stali niskowęglowej w gatunku 15HGMVŻ w skali przemysłowej. Określono wpływ parametrów technologii produkcji, takich jak stan materiału przed zgniataniem i wielkość odkształcenia w procesie zgniatania na właściwości mechaniczne korpusu. Wskazano optymalne właściwości materiału po ulepszaniu cieplnym oraz wartości odkształcenia w procesie zgniatania obrotowego dla uzyskania określonych właściwości finalnych korpusów. Wyznaczono rozkład twardości na grubości ścianki korpusu oraz wykonano badania mikrostruktury. Uzyskane wyniki badań wskazują na poprawność procesu wytwarzania korpusów w zakresie doboru parametrów ulepszania cieplnego i wartości odkształcenia.
EN
The paper presents a process of industrial fabrication of 227 mm calibre frames made of 15HGMVŻ grade low-carbon steel. Influence of production technology parameters such as the state of material before forming and the degree of deformation during the forming on mechanical properties of frames was established. Optimal material properties after thermal improvement, and levels of deformation at a rotary forming process needed for getting the specific characteristics of final frames were indicated. The hardness across the frame wall was identified and the microstructure was studied. Received results of tests indicate on correctness of the frame production process regarding the selection of parameters for thermal improvement and rates of deformation.
EN
This paper presents test results for the steel grade 15HGMV metallurgical purity, microstructure, method of production and effect on the mechanical performance of the input stock material for calibre 227 mm missile motor casings manufactured by cold flow forming. The reference product for the determination of preliminary design criteria of missile casings of the higher calibre were calibre 122 mm missiles manufactured in Poland. The final mechanical properties of the casings are a cumulative effect of quenching and tempering and strain hardening during cold flow forming. The research and industrial practice carried out so far have demonstrated that the production process of a Feniks missile (with a 1.5 mm thick casing wall) requires steel grades of extremely high purity. This steel grade is manufactured by VAD (Vacuum Arc Degassing) melting, followed by ESR (ElectroSlag Remelting) or, alternatively by melting and casting in vacuum oven. The content of hard and non-deformable non-metallic inclusions such as oxides is critical to the success of cold flow forming. The cal. 227 mm missile casings feature walls approximately 2.5 mm thick and produced by cold flow forming from a quenched and tempered intermediate product. New material specifications should be developed for this reason to enable correct cold flow forming and contribute to a significant improvement in the cost efficiency of manufacturing. The investigations covered herein were guided by an assumption that the thicker wall sections might make the material specifications applicable to lower-calibre missiles to restrictive and obsolete about cal. 227 missiles. After initial laboratory tests, this hypothesis will be verified in industrial experiments on the production of prototype missile casings from input stock materials varying in metallurgical purity.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań czystości metalurgicznej stali 15CrMoV6-10-3 (15HGMV), mikrostruktury, sposobu jej uzyskania i wpływu na właściwości mechaniczne materiału przeznaczonego do wytwarzania eksperymentalnych korpusów silników rakiet kalibru 227 mm metodą zgniatania obrotowego na zimno. Produkowane w kraju rakiety kal. 122 mm stanowiły wyrób odniesienia do określenia wstępnych wymagań dla korpusów rakiet większego kalibru. Finalne właściwości mechaniczne korpusów są sumarycznym efektem ulepszania cieplnego i umocnienia odkształceniowego w procesie zgniatania obrotowego na zimno. Dotychczas przeprowadzone badania i praktyka przemysłowa, wykazały, że wytworzenie korpusu rakiety Feniks (o grubości ścianki ok. 1,5 mm) wymaga bardzo wysokiej czystości stali, którą uzyskuje się w procesie wytapiania w piecu elektrycznym z próżniowym odgazowaniem i następnym przetopem elektrożużlowym lub alternatywnie w procesie wytapiania i odlewania w piecu próżniowym. Szczególnie istotna w trakcie zgniatania obro owego jest zawartość twardych nieodkształcalnych wtrąceń niemetalicznych takich jak tlenki. Korpusy rakiet 227 mm charakteryzuje ścianka o grubości ok. 2,5 mm uzyskiwana metodą zgniatania obrotowego z półwyrobu ulepszonego cieplnie. Z tego powodu należy opracować nowe wymagania dla materiału do poprawnego przeprowadzenia procesu zgniatania obrotowego, które mogą przyczynić się do istotnej redukcji kosztów wytwarzania. Podejmując zagadnienie stwierdzono, że ze względu na większe grubości ścianek korpusów rakiet 227 mm, stosowanie dla nich wymagań dotyczących mniejszych kalibrów może być zbyt restrykcyjne i niekonieczne. Hipoteza ta po przeprowadzeniu wstępnych badań laboratoryjnych zostanie zweryfikowana na podstawie wyników eksperymentów przemysłowych wytwarzania prototypowych korpusów z materiałów o zróżnicowanym poziomie czystości metalurgicznej.
EN
The paper contains results of investigation of nanostructured bainitic steel subjected to repeated high-strain-rate deformations using split Hopkinson pressure bar method and uniaxial compression of cylindrical specimens in Gleeble simulator. Steel of chemical composition Fe-0.58%C-1.80%Si-1.95%Mn-1.3Cr-0.7Mo (weight %), after isothermal heat treatment at 210°C, is characterized by following mechanical properties determined at static tensile test: yield strength YS0.2 = 1.3 GPa; ultimate tensile strength UTS = 2.05 GPa; total elongation E = 12%, hardness 610 HV and Charpy-V impact toughness 24 J at +20℃ and 14 J at -40℃. Stress-strain curves obtained for pre-stressed material before the next dynamic compression and after repeated compressions were analysed. Microstructure of the deformed specimens in areas of the dynamic impact was investigated. The effects of the dynamic repeated impact on changes in characteristics of the investigated material, in that on strain hardening mechanism, were established. Critical strains of 5.3% at strain rate 910 s-1 and about 10% at strain rate 50 s-1 for the nanostructured bainite were determined. Exceeding the critical strain under uniaxial repeated high-strain-rate compression, resulted in decreasing of ability of the steel for further plastic deformation and strain hardening.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nanostrukturalnej stali bainitycznej poddanej wielokrotnym odkształceniom dynamicznym z zastosowaniem metody pręta Hopkinsona oraz próby ściskania jednoosiowego próbki walcowej w symulatorze Gleeble. Stal o składzie chemicznym Fe-0,58%C-1,80%Si-1,95%Mn1,3Cr-0,7Mo (% masowe) po wygrzewaniu izotermicznym w temperaturze 210°C charakteryzują następujące właściwości mechaniczne wyznaczone w statycznej próbie rozciągania: Rp0,2 = 1,3 GPa; Rm = 2,05 GPa; wydłużenie całkowite A = 12%, twardość 610 HV oraz udarność KV+20℃ = 24 J i KV-40℃ = 14 J. Analizie poddano krzywe naprężenie-odkształcenie uzyskane dla materiału wstępnie odkształconego przed kolejnym ściskaniem dynamicznym oraz po ściskaniu wielokrotnym. Próbki po odkształceniu poddano badaniom mikrostruktury w obszarach oddziaływania dynamicznego. Określono wpływ dynamicznych obciążeń wielokrotnych na zmiany charakterystyk badanego materiału, m.in. na mechanizm umocnienia odkształceniowego. Wyznaczono odkształcenie krytyczne dla stali nanostrukturalnej zależne od prędkości odkształcenia wynoszące 5,3% (910 s-1) oraz ok. 10% (50 s-1). Przekroczenie odkształcenia krytycznego w warunkach powtórnego jednoosiowego ściskania dynamicznego, skutkuje spadkiem zdolności stali do odkształcenia plastycznego i umocnienia odkształceniowego.
EN
The paper presents a review of results of studies in the field of PDLC material science and physics obtained during last few years and shows the main fields of interest in that subject. It covers an application of new polymers and liquid crystalline materials used to prepare those composites, modification of their properties by different inorganic and organic dopants as well as new optical properties. The evolution of scientific interest regarding PDLC composites in recent years is shown.
PL
W artykule przedstawiono przegląd wyników badań w zakresie inżynierii materiałowej i fizyki kompozytów ciekłokrystalicznych typu PDLC, otrzymanych w ciągu ostatnich czterech lat, oraz główne obszary zainteresowania w tym temacie. Obejmuje to zastosowanie nowych polimerów i materiałów ciekłokrystalicznych wykorzystanych do otrzymywania kompozytów, modyfikację właściwości kompozytów za pomocą różnych domieszek nieorganicznych i organicznych, jak również nowe właściwości optyczne PDLC. Wskazano na zmiany kierunków zainteresowań badawczych w ostatnich latach.
EN
This paper presents research on the impact of printing speed on the strength of a manufactured object and is the next stage of the author's research on the impact of technological parameters of 3D printing on the strength of printed models. The tested universal specimens were printed using the FDM (Fused Deposition Modeling) method from PLA (polylactic acid, polylactide). The paper presents the maximum breaking force of the samples and the time of printing samples depending on the printing speed, which varied from 20 mm·s -1 to 100 mm·s -1. The research indicates that the strength of samples decreases with increasing speed. In the range of 50-80 mm·s -1, the strength of the specimens remined at a similar level, however, above 80 mm·s -1, it decreased significantly.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono badania nad wpływem prędkości drukowania na wytrzymałość wytwarzanego obiektu. Badane kształtki uniwersalne wydrukowano metodą FDM (Fused Deposition Modeling) z tworzywa PLA (ang. polylactic acid, polylactide). Artykuł jest kolejnym etapem badan autora nad wpływem parametrów technologicznych druku 3D na wytrzymałość wydrukowanych modeli. W artykule przedstawiono maksymalne silę zrywającą próbki oraz czas wydruku próbek w zależności od prędkości drukowania. Prędkość drukowania zmieniano od 20 mm·s -1 do 100 mm·s -1 . Z przedstawionych badań wynika, że wraz ze wzrostem prędkości maleje wytrzymałość próbek. W zakresie 50-80 mm·s -1 wytrzymałość kształtek była na porównywalnym poziomie. Natomiast powyżej prędkości 80 mm·s -1 wytrzymałość już znacząco spada.
PL
W artykule przedstawiono czwarty etap prac nad badaniem wpływu parametrów technologicznych drukowania na parametry wytrzymałościowe wytwarzanego obiektu. Na tym etapie badano zginanie próbek z wypełnieniem heksagonalnym, koncentrycznym i trójkątnym. Kształtki wydrukowano metodą FDM (fused deposition modeling) z różną gęstością wypełnienia, z tworzywa PLA.
EN
The fourth stage of works on the study of the impact of technological printing parameters on the strength parameters of the manufactured object is presented in this paper. This step concerned the bending of hexagonal, concentric and triangular samples. Profiles were made of PLA material and printed using FDM (Fused Deposition Modeling) method, with different filling density.
EN
Purpose: The publication aims to find the relationship between the proliferation of surface layers of living cells and the deposition of thin atomic layers deposition ALD coatings on the pores internal surfaces of porous skeletons of medical and dental implant-scaffolds manufactured with the selective laser deposition SLS additive technology using titanium and Ti6Al4V alloy. Design/methodology/approach: The extensive review of the literature presents the state-of-the-art in the field of regenerative medicine and tissue engineering. General ageing of societies, increasing the incidence of oncological diseases and some transport and sports accidents, and also the spread of tooth decay and tooth cavities in many regions of the world has taken place nowadays. Those reasons involve resection of many tissues and organs and the need to replace cavities, among others bones and teeth through implantation, more and more often hybridized with tissue engineering methods. Findings: The results of investigations of the structure and properties of skeleton microporous materials produced from titanium and Ti6Al4V alloy powders by the method of selective laser sintering have been presented. Particularly valuable are the original and previously unpublished results of structural research using high-resolution transmission electron microscope HRTEM. Particular attention has been paid to the issues of surface engineering, in particular, the application of flat TiO2 and Al2O3 coatings applied inside micropores using the atomic layers deposition ALD method and hydroxyapatite applied the dip-coating sol-gel method, including advanced HRTEM research. The most important part of the work concerns the research of nesting and proliferation of live cells of osteoblasts the hFOB 1.19 (Human ATCC - CRL - 11372) culture line on the surface of micropores with surfaces covered with the mentioned layers. Research limitations/implications: The investigations reported in the paper fully confirmed the idea of the hybrid technology of producing microporous implants and implant-scaffolds to achieve original Authors’ biological-engineering materials. The surface engineering issues, including both flat-layered nonorganic coatings and interactions of those coverings with flat layers of living cells, play a crucial role. Originality/value: Materials commonly used in implantology and the most commonly used materials processing technologies in those applications have been described. Against that background, the original Authors' concept of implant-scaffolds and the application of microporous skeleton materials for this purpose have been presented.
13
Content available remote Friction stir processing – State of the art
EN
Increasing demands for operating properties of fabricated elements on one hand, and a necessity of reducing mass of a structure on the other, triggers materials engineering research into producing surface layers representing required functional properties. Methods commonly used in the production of surface layers, such as surfacing, spraying or re-melting with a laser beam have been known for years. A new method is the friction stir processing (FSP) of surface layers. The FSP process is primarily used for the modification of microstructure in near-surface layers of processed metallic components. In particular, the process may produce: fine grained structure, surface composite, microstructural modification of cast alloys, alloying with specific elements, improvement of welded joints quality. The chapter is composed of a few main parts. In the first part, based on literature review the main application and achievements of FSP processes are presented. In the second part: analysis of the process. The third part is focused on microstructure refinement and the last part provide information about friction stir alloying as well as friction stir processing with ultrasonic vibration.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono badania dotyczące rozciągania próbek wydrukowanych metodą FDM (Fused Deposition Modeling), z różną gęstością wypełnienia, z tworzywa PLA. W przedstawionych badaniach wykorzystano wypełnienie heksagonalne i koncentryczne. Celem pracy jest zbadanie wpływu parametrów technologicznych podczas drukowania na parametry wytrzymałościowe wytwarzanego obiektu.
EN
The third stage of works, that concerns tensile tests of specimens printed using FDM (Fused Deposition Modeling) technology with different filling density, made of PLA plastic, is presented in this paper. Hexagonal and concentric fillings were used in the present study. To investigate the influence of technological parameters during printing on the strength parameters of the produced object is the aim of this study.
EN
The article gives coverage on the levels of synergetic interaction between architecture and materials science. There are discussed some main benefits and challenges of such kind of synergism. There are separated different levels of synergy. Upon analysis of the industrial and postindustrial age achievements in both of the areas, there can be determined three main levels of synergetic interrelations: inspiration, application, participation. As novel materials and selection tools develop and the area of their possible architectural application increases, the synergistic effects are predicted to strengthen.
PL
Artykuł daje zasięg na poziomie synergicznego współdziałania architektury i inżynierii materiałowej. Omówiono niektóre główne korzyści i problemy związane z takim synergizmem. Różne poziomy synergii są podzielone w zależności od różnych kryteriów. Po analizie osiągnięć materialnych społeczeństwa przemysłowego i poprzemysłowego można określić trzy główne poziomy synergicznych powiązań: inspiracja, aplikacja, partycypacja. Ponieważ nowe materiały i narzędzia selekcji tych materiałów są zwiększone i obszar możliwych zastosowań architektonicznych wzrastają, efekty synergiczne również przewiduje wzmocnienie.
EN
Electrooptical properties of conventional Polymer-Dispersed Liquid Crystals (PDLC) composites were compared in visual and near-IR ranges for the electrically-induced light transmission effect. It was confirmed that the most important for the optical contrast value is the matching of refractive indices of the polymer matrix and dispersed droplets of liquid crystal, as well as matching droplet size and wavelength of incident radiation. The optimization of electrooptical parameters of such materials needs new liquid-crystalline mixtures dedicated for near-IR range. The studied effect can be applied for manufacturing window glasses with electrically adjusted transmission of infrared radiation.
PL
Porównano właściwości elektrooptyczne konwencjonalnych kompozytów typu PDLC (Polymer-Dispersed Liquid Crystals) w obszarze widzialnym i bliskiej podczerwieni dla przypadku efektu elektrooptycznego elektrycznie indukowanej transmisji światła. Potwierdzono, że na wartość współczynnika kontrastu optycznego najbardziej wpływa dopasowanie współczynników załamania matrycy polimerowej i zawieszonych w niej kropel ciekłego kryształu, jak również dopasowanie przeciętnego rozmiaru kropel i długości fali padającego promieniowania. Optymalizacja parametrów elektrooptycznych takich materiałów wymaga opracowania nowych mieszanin ciekłokrystalicznych przeznaczonych na zakres bliskiej podczerwieni. Badany efekt może być wykorzystany do wytwarzania szyb okiennych o elektrycznie regulowanej transmisji promieniowania podczerwonego.
EN
The application of cholesteric liquid crystals and composites containing them for visualization of thermal field and temperature measurement is very well known. Despite all disadvantages as limited precision and adhesion to the studied surface, this method is still of interest. In this work, we present the results of preliminary studies on polymer-dispersed cholesteric liquid crystal (PDCLC) composites designed for visualization and measurement of point temperature changes which can be used in medical diagnostics. Basing on the results of former studies, the perspective PDCLC preparation method as well as high-performance liquid-crystalline chiral nematics were obtained and applied. The microencapsulation in poly(vinyl, alcohol) has been chosen as the method of PDCLC preparation while as liquid-crystalline materials the chiral nematics were adopted.
PL
Zastosowanie cholesterycznych ciekłych kryształów i kompozytów je zawierających do wizualizacji pól cieplnych i pomiaru temperatury jest dobrze znane. Niezależnie od niedogodności, jakimi są ograniczona precyzja i adhezja do badanego podłoża, metoda ta jest ciągle interesująca. Niniejsza praca przedstawia wyniki wstępnych badań nad kompozytami typu PDCLC, zawierającymi cholesteryczne ciekłe kryształy, a przeznaczonymi do wizualizacji i pomiaru punktowych zmian temperatury, co może znaleźć zastosowanie w diagnostyce medycznej. W oparciu o wyniki poprzednich badań wytypowano i zastosowano perspektywiczną metodę otrzymywania kompozytów oraz nowe materiały ciekłokrystaliczne. Wykorzystano dyspergowanie w wodnym roztworze poli(alkoholu winylowego) ciekłokrystalicznych nematyków chiralnych.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.