Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydrostatic drive
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
One of the little described problems in hydrostatic drives is the fast changing runs in the hydraulic line of this drive affecting the nature of the formation and intensity of pressure pulsation and flow rate occurring in the drive. Pressure pulsation and flow rate are the cause ofthe unstable operation of servos, delays in the control system and other harmful phenomena. The article presents a flow model in a hydrostatic drive line based on fluid continuity equations (mass conservation), maintaining the amount of Navier-Stokes motion in the direction of flow (x axis), energy conservation (liquid state). The movement of liquids in a hydrostatic line is described by partial differential equations of the hyperbolic type, so modeling takes into account the wave phenomena occurring in the line. The in hydrostatic line was treated as a cross with two inputs and two outputs, characterized by a specific transmittance matrix. The product approximation was used to solve the wave equations. An example of the use of general equations is presented for the analysis of a miniaturized hydrostatic drive line fed from a constant pressure source and terminated by a servo mechanism.
EN
The article aims at defining and analysing the energy loss coefficients in design solutions of rotating displacement machines, with a piston machine as an example. The energy losses observed in these machines include mechanical loss, volumetric loss, and pressure loss. The scale and relations between these losses in different machines depend on machine design and manufacturing quality, and on operating parameters. The operating parameters, in turn, which affect directly or indirectly the above losses depend on whether the machine works in pump or hydraulic motor regime. The article is also a contribution to the development of a library of ki coefficients which define the losses in displacement machines, as the knowledge about these coefficients makes it possible to assess fast and easily the energy efficiency of a machine or drive system at each point of its working area.
PL
Problematyka badań energetycznych układów hydraulicznych z siłownikami, pozornie prostymi maszynami wyporowymi, okazuje się bardziej złożona niż w przypadku układów z silnikiem hydraulicznym obrotowym. Przedstawione w artykule badania umożliwiają poznanie wpływu obciążeń zewnętrznych, wymaganej prędkości, struktury układu zasilającego, lepkości oleju hydraulicznego na straty tarcia, a więc na sprawność napędu siłownikowego.
EN
The problem of energy tests of hydraulic systems with hydraulic cylinders, seemingly simple displacement machines, is more complex than that of rotary hydraulic systems. The results of the researches provide an insight into the impact of external loads, required speed, structure of the power supply system, viscosity of hydraulic oil on friction losses, and the efficiency of cylinder drive.
EN
This paper presents a way of determining the coefficient k8 of the pressure losses ΔpMp (flow drag) in internal ducts of SWSB-63 hydraulic motor. The coefficient is determined at a flow rate equal to the theoretical capacity QPt of the pump feeding the motor , the losses are related to the nominal pressure pn in the hydraulic system. The investigations followed a model of energy performance of hydraulic rotary motor, proposed by Z. Paszota.
EN
The problem of energy tests of hydraulic systems with hydraulic cylinders, seemingly simple displacement machines, is more complex than that of rotary hydraulic systems. The results of the researches provide an insight into the impact of external loads, required speed, structure of the power supply system, viscosity of hydraulic oil on friction loss, and the efficiency of cylinder drive. The hydraulic cylinder is the strongest structure in the system. Failure of the system is most likely due to failure of the pump supplying the cylinder. The high load of the pump is often caused by the very low energy efficiency of the cylinder, which, despite a relatively low external load, requires high inlet pressure due to large mechanical losses of friction between the piston and the cylinder and between the piston rod and gland. These losses depend on the type of seal used, its shape, the material it is made from, pre-clamp, and the operating parameters of the cylinder. Improperly sealed or assembled seals can cause energy losses of up to 25%. Due to the use of moving seals in the hydraulic cylinder, its energy behaviour is completely different compared to the energy behaviour of a rotary motor, which does not have any seals. The friction force connected with the work of the sealing joints and the mechanical efficiency of the cylinder are determined not only by the external load but also by the method of the applicable supply of the cylinder resulting from the throttling structure, and in particular the pressure level generated in the discharge chamber of the cylinder.
EN
In the article, a study of conversion of energy in a hybrid (electro-hydrostatic) drive of a utility van intended for city traffic is described. In this hybrid drive, the electric drive is periodically accompanied by hydrostatic drive, especially during acceleration and regenerative braking of the vehicle. We present a mathematical model of the hybrid drive as a set of dynamics and regulation equations of the van traveling at a given speed. On this basis, we construct a computer program, which we use to simulate the processes of energy conversion in electro-hydrostatic hybrid drive. The main goal of the numerical simulation is to assess the possibility of reducing energy intensity of the electric drive through such a support of the hydrostatic drive. Our results indicate that it is possible to significantly increase the efficiency of energy conversion in the electric drive by support of the hydrostatic drive. In the article, chosen results of simulation studies for multiple starting and braking the car are given, and they show a 30% decrease for energy drawn by the hybrid drive, compared to solely electric drive.
PL
W artykule omówiono zagadnienie sprawności hydrostatycznych układów napędowych stosowanych w wolnobieżnych platformach terenowych, które można wykorzystywać np. do transportu w trudnodostępnym terenie. Przedstawiono, przy tym krótką charakterystykę tego typu platform. Następnie omówiono, zagadnienie sprawności napędów hydrostatycznych oraz czynniki, które w głównej mierze decydują o wartości mocy rozpraszanej w układzie hydrostatycznym. Scharakteryzowano dwa główne rodzaje sprawności występujących w jednostkach hydrostatycznych (wolumetryczną i mechaniczno-hydrauliczną). Następnie dokonano porównania sprawności kilku silników hydraulicznych przy jednakowych warunkach obciążenia.
EN
Tis paper presents issues of hydrostatic drivetrains applied in slow-moving transport terrain vehicles. Short description of such a vehicles was described. Next efficiency of hydrostatic drivetrains and main factors which has influence on its efficiency was discussed. It was characterized two types of hydraulic components efficiency: volumetric and hydromechanic. They have detrimental effect on power loses in hydrostatic drivetrains. In final part of the paper efficiency of few hydraulic motors in the same load conditions was compare.
PL
W artykule omówione zostały wymagania dla hydrostatycznego układu skrętu bezzałogowych robotów mobilnych w kontekście zastosowania w systemie podążania za przewodnikiem. Przeanalizowano wymagania stawiane w tym zakresie przez wojsko. Omówiono stosowane systemy monitorujące otoczenie samochodów osobowych oraz koncepcję systemu wspomagania sterowania bezzałogową platformą lądową i wyniki badań intensywności skrętu platformy w porównaniu z typową maszyną budowlaną.
EN
The article discusses the requirements for the hydrostatic system of turning unmanned mobile robots in the context of using the system to follow the guide. The requirements set in this regard by the army were analyzed. Exchange car monitoring systems for cars. The control system of the unmanned ground platform and the results of tests on the intensity of the platform's turn compared to a typical construction machine are discussed.
PL
W artykule omówiona została koncepcja wózka inwalidzkiego wysokiej mobilności z hydrostatycznym układem napędowym. Przedstawiono istniejące rozwiązania wózków napędzanych ręcznie lub z zewnętrznego źródła energii. Zaproponowano oryginalne rozwiązania układu napędowego, zawieszenia oraz skrętu niespotykane w wózkach inwalidzkich. Przeprowadzono analizę wymaganych podzespołów oraz analizę ich rozmieszczenia. Na tej podstawie stworzono model dynamiczny poddany badaniom określającym komfort kierowcy oraz obciążenia konstrukcji. Przeprowadzono analizę wytrzymałościową zaproponowanej konstrukcji. W rezultacie powstała innowacyjna koncepcja wózka inwalidzkiego wysokiej mobilności zdolnego do przemieszczania się w warunkach w których mogą poruszać się ludzie.
EN
The article presents the concept of a high mobility wheelchair with a hydrostatic drive system .It presents existing solutions of manually driven wheelchair and external powered solutions. It was proposed original drive system, suspension system and turning system unheard in wheel-chairs. It was analyzed the distribution of required components. On this basis there was created dynamic model. It was subjected to tests determining the driver's comfort and the load on the structure. The strength analysis of the proposed structure was carried out. As the result, it was created an innovative concept of the high mobility wheelchair capable to moving everywhere where other people can do.
PL
W artykule dokonano porównania manipulatorów antropomorficznych i przemysłowych. Wskazano podstawowe różnice pomiędzy tymi konstrukcjami wynikające zarówno ze sposobu sterownia jak również struktury kinematycznej. Przedstawiono sposób opracowania struktury kinematycznej manipulatora antropomorficznego jako konstrukcji podobnej do ludzkiej kończyny górnej. Opracowano model manipulator antropomorficznego w oparciu o przyjęte złożenia dotyczące znacznego zwiększenia ludzkich możliwość roboczych w kontekście prac przeładunkowo-transportowych. Przeprowadzono badania symulacyjne na opracowanym modelu manipulatora w aspekcie określenia wybranych parametrów hydrostatycznego układu napędowego.
EN
The article compares anthropomorphic and industrial manipulators. The basic differences between these constructions are indicated, resulting both from the control method as well as the kinematic structure. Presented the method of developing the kinematic structure of the anthropomorphic manipulator as a construction similar to the human upper limb. An anthropomorphic manipulator model was developed based on accepted assemblies concerning a significant increase in human working capacity in the context of reloading and transport work. Simulation studies were carried out on the manipulator model developed in the aspect of determining selected hydrostatic drive system parameters.
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy w eksploatacji układów hydraulicznych i mikrohydraulicznych. Szerzej omówiono zjawisko pulsacji ciśnienia, w szczególności skupiając się na oddziaływaniu zewnętrznych drgań mechanicznych na układ mikrohydrauliczny. Przedstawiono wyniki, które świadczą o powstawaniu składowych widma amplitudowo-częstotliwościowego pulsacji ciśnienia, powodowanych wzbudzaniem się drgań grzybka mikrozaworu przelewowego, którego korpus poddawany był drganiom mechanicznym. Zaproponowano na drodze symulacyjnej możliwości redukcji drgań korpusu mikrozaworu w oparciu o metody wibroizolacji biernej.
EN
The article presents elected problems with exploitation hydraulic and microhydraulic systems. There discussed in more detail about phenomenon of pulsation, especially about influence of external effects of mechanical vibration on microhydraulic system. Presented results indicate on formating components of the amplitude-frequency spectrum of pressure pulsation caused by exciting bypass valve poppet's vibration, which body was subjected to mechanical vibration. It was suggested, due to computer simulations based on passive vibroisolation, new possibilities of reducing microvalve's body vibrations.
PL
W artykule przedstawiono sposób określania współczynnika k8 strat ciśnieniowych ΔpMp (oporów przepływu) w kanałach wewnętrznych silnika hydraulicznego SWSB-63, współczynnika wyznaczonego przy natężeniu przepływu równym teoretycznej wydajności QPt pompy zasilającej silnik, strat odniesionych do ciśnienia nominalnego pn układu hydraulicznego. Nawiązano do modelu zachowania energetycznego silnika hydraulicznego obrotowego zaproponowanego przez Z. Paszotę.
EN
The article presents the method of determining the coefficient k8 of pressure losses ΔpMp (flow resistance) in the hydraulic motor channels type SWSB-63. The coefficient determined at the working liquid intensity in the channels is equal to the pump theoretical capacity QPt and losses related to the nominal pressure pn of the hydraulic system. It was related to the energy conservation model of rotary hydraulic engine proposed by Z. Paszota.
EN
This paper shows application of the method of sum of power losses to determining energy losses which occur in hydraulic rotary motor in situation when not all laboratory data are at one’s disposal or when no use is made of data contained in catalogue charts. The method makes it possible to determine the coefficients, ki, of energy losses occurring in the motor. The method of sum of power losses is based on the approach proposed by Z. Paszota, in the papers [3 ÷ 9]. It consists in adding power flow of energy losses occurring in the motor to power flow output and comparing the sum to the power flow input. Application of the method is exemplified by using a A6VM hydraulic motor.
14
Content available remote Symulacyjne badania hybrydowego napędu elektryczno-hydrostatycznego
PL
W referacie rozpatrywany jest elektryczno-hydrostatyczny napęd hybrydowy samochodu dostawczego przeznaczonego do ruchu w mieście. Przedstawiono matematyczny model tego napędu w postaci zadania dynamiki i regulacji pojazdu poruszającego się z zadaną zmienną prędkością. Na tej podstawie opracowano program obliczeń komputerowych służących do symulacji procesów przetwarzania energii w elektryczno-hydrostatycznym napędzie pojazdu. W rozważanym napędzie hybrydowym napęd elektryczny jest cyklicznie wspomagany napędem hydrostatycznym podczas przyspieszania lub odzyskowego hamowania pojazdu. Celem badań symulacyjnych było ukazanie możliwości zmniejszenia energochłonności napędu elektrycznego dzięki takiemu wspomaganiu. Prezentowane w artykule wyniki badań pokazują, że nastąpiło istotne odciążenie napędu elektrycznego.
EN
In the paper, we describe a study of an electro-hydrostatic hybrid drive of a utility van intended for city traffic. In this hybrid drive, the electric drive is periodically accompanied by hydrostatic drive, especially during acceleration and regenerative braking of the vehicle. We present a mathematical model of the hybrid drive as a set of dynamics and regulation equations of the van traveling at a given speed. On this basis, we construct a computer program which we use to simulate the processes of energy conversion in electro-hydrostatic hybrid drive. The main goal of the numerical simulation is to assess the possibility of reducing energy intensity of the electric drive through such a support of the hydrostatic drive. Our results indicate that it is possible to significantly increase the efficiency of energy conversion in the electric drive by support of the hydrostatic drive.
15
Content available remote Hydraulic hybrid vehicle with energy recuperation
EN
Modern transport vehicles and mobile machines have a high advanced functionality and quality of work. However, it is often associated with high power consumption. That is why research focused on reducing vehicle operating costs is so important. The possibilities of reduction of fuel consumption in combustion engines, which are usually the primary source of energy in many vehicles, seem to be exhausted. It came from design constraints of the combustion engine and increasingly stricter emission’s standards. That is way very popular become energy recovery system. Usually, these systems are based on an electric storage battery. Energy is capturing during braking of the vehicle and transferred to the electric motor periodically connected with the drive system. While, in the vehicles driven by hydrostatic system hydraulic energy in a similar way can be captured and stored in the hydro-pneumatic accumulator. This paper presents such solution of energy saving system based on an additional pump and hydro-pneumatic accumulator build into vehicle hydrostatic drive system. Mechanical and hydraulic elements of vehicle drive system were modelled using SimulationX software. The standard drive system is comparing with the energy recuperation drive system. Tests have been conducted for assumed working cycle and several operating parameters by the use of SimulationX. Reached than 10% energy saving in one cycle, confirms the correctness of designed structure of the hydraulic energy recovery system.
PL
Współczesne pojazdy transportowe i maszyny mobilne charakteryzują się wysoko zaawansowaną funkcjonalnością i jakością pracy. Jest to jednak często związane z dużym zużyciem energii. Zrozumiałe jest zatem prowadzenie prac ukierunkowanych na ograniczenie kosztów eksploatacyjnych. Możliwość znaczącego obniżenia zużycia paliwa przez silniki spalinowe, będące zazwyczaj źródłem pierwotnym energii w pojazdach użytkowych, wydaje się być wyczerpana. Wynika to zarówno z ograniczeń konstrukcyjnych silnika spalinowego, jak i zaostrzających się norm dotyczących czystości spalin. Stąd też zainteresowanie systemami odzysku energii wspomagającej jednostkę napędową przy zwiększonym obciążeniu. Zwykle są to układy bazujące na akumulatorach elektrycznych, w których jest gromadzona energia przechwytywana w procesie hamowania pojazdu i przekazywana następnie do silnika elektrycznego łączonego okresowo z układem napędowym, nazywane popularnie hybrydowymi układami napędowymi. W artykule opisano rozwiązanie i wyniki testów symulacyjnych systemu odzysku energii kinematycznej dla małego pojazdu transportowego z przekładnią hydrostatyczną. Układ napędowy pojazdu złożony z elementów mechanicznych i hydraulicznych zamodelowano z wykorzystaniem bibliotek programu SimulationX firmy ITI GmbH. W celu porównania energochłonności standardowego układu napędowego i układu wspomaganego przez system rekuperacji energii przeprowadzono testy symulacyjne dla przyjętego cyklu roboczego oraz dla kilku konfiguracji parametrów eksploatacyjnych. Osiągnięta ponad 10% oszczędność energii w cyklu testowym potwierdza słuszność założeń zaprojektowanej struktury proponowanego systemu odzysku energii.
16
PL
W referacie rozpatrywany jest elektryczno-hydrostatyczny napęd hybrydowy samochodu dostawczego przeznaczonego do ruchu w mieście. Przedstawiono matematyczny model tego napędu w postaci zadania dynamiki i regulacji pojazdu poruszającego się z zadaną zmienną prędkością. Na tej podstawie opracowano program obliczeń komputerowych służących do symulacji procesów przetwarzania energii w elektryczno-hydrostatycznym napędzie pojazdu. W rozważanym napędzie hybrydowym napęd elektryczny jest cyklicznie wspomagany napędem hydrostatycznym podczas przyspieszania lub odzyskowego hamowania pojazdu. Celem badań symulacyjnych było ukazanie możliwości zmniejszenia energochłonności napędu elektrycznego dzięki takiemu wspomaganiu. Prezentowane w artykule wyniki badań pokazują, że nastąpiło istotne odciążenie napędu elektrycznego.
EN
In the paper, we describe a study of an electrohydrostatic hybrid drive of a utility van intended for city traffic. In this hybrid drive, the electric drive is periodically accompanied by hydrostatic drive, especially during acceleration and regenerative braking of the vehicle. We present a mathematical model of the hybrid drive as a set of dynamics and regulation equations of the van traveling at a given speed. On this basis, we construct a computer program which we use to simulate the processes of energy conversion in electro-hydrostatic hybrid drive. The main goal of the numerical simulation is to assess the possibility of reducing energy intensity of the electric drive through such a support of the hydrostatic drive. Our results indicate that it is possible to significantly increase the efficiency of energy conversion in the electric drive by suport of the hydrostatic drive.
EN
Powers of energy losses in a variable capacity displacement pump are compared with or without taking into account the power of hydraulic oil compression. Evaluation of power of liquid compression in the pump was made possible by the use of method, proposed by the Author, of determining the degree of liquid aeration in the pump . In the method of determining the liquid aeration in the pump and of powers of volumetric losses of liquid compression a simplified formula (qPvc . ΔpPi)/2 was used describing the field of indicated work of volumetric losses qPvc of liquid compression during one shaft revolution at indicated increase ΔpPi of pressure in the chambers. Three methods were used for comparing the sum of powers of volumetric losses ΔPPvl due to leakage and ΔPPvc of compression and also of mechanical losses resulting from increase ΔpPi of indicated pressure in the working chambers.
PL
W artykule pokazano zastosowanie metody sumy mocy strat w ocenie strat energetycznych występujących w silniku hydraulicznym obrotowym w sytuacji, gdy nie dysponujemy wszystkimi danymi laboratoryjnymi lub gdy korzystamy z danych zawartych w kartach katalogowych. Metoda ta pozwala na określenie współczynników ki strat energetycznych występujących w silniku. Metoda sumy mocy jest oparta na spojrzeniu proponowanym przez Z. Paszotę w pracach [3–9]. Metoda polega na dodawaniu strumienia mocy strat energetycznych występujących w silniku do strumienia mocy wyjściowej i porównaniu tej sumy z mocą wejściową. Zastosowanie metody sumy mocy strat przedstawiono na przykładzie silnika hydraulicznego A6VM.
EN
The article shows how to use the method sum of power loss. This method allows to determine the coefficients ki energy losses in the hydraulic motor in a situation where we do not have all the laboratory data, or when we use the data contained in the data sheets. The method sum of power loss is a method based on the look proposed by Z. Paszotę in [3–9]. The method consists in adding power flow of energy losses in the machine to power flow output, as shown in Figure 1. The method sum of power loss is shown on the example of the hydraulic rotational motor A6VM.
19
Content available Hydrostatyczny napęd lokomotywy WLP-50EM/H
PL
W artykule zaprezentowano układ hydrauliczny lokomotywy wąskotorowej typu WLP-50EM/H. Omówiono budowę układu napędowego, skonstruowanego w oparciu o przekładnię hydrostatyczną, jej układ sterowania oraz podukłady hydrauliczne zastosowane w lokomotywie.
EN
Hydraulic system of WLP-50EM/H narrow-gauge locomotive is presented. The structure of driving system, designed on the basis of hydrostatic gear, as well as control system of the locomotive and hydraulic sub-systems used in the locomotive are discussed.
PL
W pracy analizujemy charakterystyki stanowiska laboratoryjnego, będącego modelem elektryczno-hydrostatycznego napędu pojazdu. Podstawowymi zespołami tego stanowiska są: napęd elektryczny, napęd hydrostatyczny oraz bezwładnik odwzorowujący inercję pojazdu. Podstawowe charakterystyki stanowiska są wyznaczane oporami ruchu stanowiska oraz inercją wymienionych zespołów napędowych. Na podstawie dokumentacji technicznej stanowiska ustalono geometryczną postać elementów, które obracają się podczas ruchu stanowiska. Następnie przy użyciu programu do modelowania geometrycznego 3D ustalono masowe momenty bezwładności poszczególnych podzespołów stanowiska. Do wyznaczenia oporów ruchu użyto metodę swobodnego wybiegu bezwładnika. Metoda ta sprowadza się do rozpędzenia bezwładnika, a następnie do rejestracji jego prędkości kątowej, która zmniejsza się na skutek działania oporów ruchu działających na obracające się elementy stanowiska związane z bezwładnikiem. Na podstawie tego pomiaru oraz przyjętego modelu stanowiska zidentyfikowano postać funkcji, która opisuje moment oporów ruchu w zależności od prędkości kątowej bezwładnika.
EN
We present the characteristics of a laboratory setup, which has been built as a model of a vehicle electro-hydrostatic drive. The laboratory setup consists of three main parts: an electric drive, a hydrostatic drive and an inertia element which corresponds to the inertia of a vehicle. In order to determine the characteristics, we use the so-called free coasting method in which we measure angular velocity in time. The resistance torque reduces the angular velocity of rotating parts in time. On the basis of the technical documentation and using system Catia we have prepared 3D geometric models of the drive elements. In that way, we have been able to calculate their mass, moments of inertia and identify the relationship, which describes the motion resistance torque in the function of angular velocity.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.