Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 187

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydrodynamika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
The performance of modified anchor impellers in stirred tanks is investigated. The classical anchor impeller is taken as a reference, then the upper part of the blade arm is curved at different degrees (α). Three geometrical configurations are explored, namely: α = 0° (which corresponds to the standard shape of anchor impellers), 45°, and 90°. The study is achieved numerically by using a finite volume method based CFD tool. The case of highly viscous Newtonian fluids under laminar flow conditions is considered. From the obtained results, the newly modified anchor impeller has allowed an enhancement in the axial circulation of liquid and a reduction in power requirements. The curved blade with 90° yielded a decrease in power number by about 2.5%, compared to the classical anchor impeller.
PL
W pracy przebadano działanie zmodyfikowanych mieszadeł kotwicowych w zbiornikach z mieszaniem. Jako element referencyjny przyjęto klasyczne mieszadło kotwicowe, w którym górną część ramienia łopatki zakrzywiono pod różnym kątem (α). Przebadano trzy konfiguracje geometryczne, a mianowicie: α = 0° (co odpowiada standardowemu kształtowi mieszadła kotwicowego), 45° i 90°. Badania realizowano numerycznie przy użyciu metody objętości skończonych CFD. Rozważany przypadek dotyczy wysoko lepkich płynów newtonowskich w warunkach przepływu laminarnego. Na podstawie uzyskanych wyników zmodyfikowane mieszadło kotwicowe umożliwiło zwiększenie osiowej cyrkulacji cieczy i zmniejszenie zapotrzebowania na moc. Zakrzywiona łopatka o kącie 90° spowodowała spadek liczby mocy o około 2,5% w porównaniu z klasycznym mieszadłem kotwicowym.
2
Content available remote The hydrodynamics of a fluidised bed reactor
EN
This article presents results concerning the hydrodynamics of a reactor with a porous fluidised bed (group D according to Geldart). Pressure drops were experimentally determined by gas flow through the bed and empty column. Using equations from literature flow resistance on the bed and gas distributor, critical velocity and terminal velocity were calculated and the obtained results were compared with experimental data. The equation which best described the work of the tested fluidised bed was identified through a process of trial and error. The influence of sieve being operated on pressure drops occurring during the process was determined and its applicability in the other conditions was verified.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki dotyczące hydrodynamiki reaktora z porolitową warstwą fluidalną (grupa D wg Geldarta). Eksperymentalnie wyznaczono spadki ciśnienia przy przepływie gazu przez złoże i pustą kolumnę. Korzystając z równań literaturowych, obliczono opory przepływu na złożu, dystrybutorze gazu, prędkość krytyczną i prędkość wywiewania oraz porównano otrzymane wyniki z danymi doświadczalnymi. Metodą prób i błędów znaleziono równanie najlepiej przedstawiające pracę badanego układu fluidalnego, określono wpływ eksploatowanego sita na spadki ciśnienia występujące w trakcie procesu oraz zweryfikowano jego stosowalność w innych warunkach.
PL
Przedstawiono uzyskane metodą PIV (particle image velocimetry) wyniki badań rozkładu prędkości cieczy w mieszalniku z ekscentrycznie umieszczonym mieszadłem w dyfuzorze. Stwierdzono występowanie cyrkulacji okrężnej powstającej w wyniku wypływu cieczy przez boczny otwór wypływowy. Zaobserwowano również, że strumień cieczy pompowany w kierunku dna mieszalnika porusza się promieniowo w kierunku ścianki mieszalnika i w jej pobliżu krzyżuje się ze strumieniem okrężnym. Na podstawie zmierzonych prędkości chwilowych obliczono również naprężenia turbulentne. Największe wartości tych naprężeń występują w miejscu krzyżowania się strumieni cieczy oraz przed wlotem bocznym i w strumieniu cieczy wypływającej przez otwór boczny.
EN
Characteristics of liq. mixing in a tank equipped with a propeller stirrer were exptl. tested and compared with the Rushton turbine. Particle image velocity method was used to det. the velocity distribution of the liq. in the tank equiped with an eccentrically placed propeller in a diffuser. The measurements showed that the liq. stream pumped towards the bottom of the tank moved radially to the wall and crossed the circular stream near it. On the basis of measured instantaneous velocities, turbulent stresses were also calcd.
4
Content available remote Badania przepływu pęcherzy gazowych w cieczach newtonowskich
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących właściwości hydrodynamicznych pęcherzy gazowych przepływających w cieczy newtonowskiej. Zbadano średnicę powstających pęcherzy oraz wyznaczono ich prędkość i trajektorię wznoszenia. Właściwości hydrodynamiczne pęcherzy wyznaczono opierając się na pomiarach wykonanych z użyciem bezinwazyjnych metod optycznych wykorzystujących rejestrację filmu z wysoką częstotliwością. Otrzymane wyniki eksperymentalne porównano z wynikami uzyskanymi przy użyciu korelacji dostępnych w literaturze.
EN
The air flow (1-3) 10-8 m3/s was bubbled through a layer of water in a lab. stand equipped with nozzles (diam. of 1-3 mm). The diams. of the bubbles, their velocities and trajectories were detd. by using a video camera coupled with a computer. The exptl. results were compared with the calcd. values obtained from the correlations available in the literature. The best correlation with the smallest differences between calcd. and exptl. values of parameters were selected.
EN
This paper presents the groundwater modelling of Beni Abbes palm grove in Southwest Algeria. Beni Abbes oasis alluvial aquifer is part of the Saoura Valley aquifer system, including a loose slick contained in a Quaternary alluvial embankment that fills the Beni Abbes basin. To address local needs, industry and agriculture, groundwater has been intensively exploited in recent years. Groundwater of the Beni Abbes oasis in the Saoura Valley oasis chain, is composed of a complex system, whose layer of alluvial terraces ensures a vital role for a 40-hectare palm grove. Due to its architectural position in the local aquifer system, the alluvial aquifer is mainly fed by the Great Western Erg and sometimes by the Saoura River floods. Based on the hydrogeological, hydrochemical characterisation and hydrodynamic modelling of the alluvial aquifer system of the Beni Abbes oasis, the mathematical model of finite difference and finite difference at steady state leads to the estimation of the hydrodynamic parameters of the aquifer and the evaluation of the complete water balance. The main results of this study provide a better understanding of the geometry and functioning of this aquifer currently in a state of concern. Furthermore, it is necessary to undertake integrated water resource management in this oasis in order to ensure sustainable development.
PL
W pracy przedstawiono modelowanie wód podziemnych w gaju palmowym Beni Abbes w południowozachodniej Algierii. Aluwialny poziom wodonośny oazy Beni Abbes jest częścią systemu wód podziemnych doliny rzeki Saoura, łącznie z wodami zawartymi w czwartorzędowym aluwialnym obwałowaniu, które wypełnia basen Beni Abbes. Wody te w ostatnich latach były intensywnie eksploatowane, aby zaspokoić potrzeby ludności, przemysłu i rolnictwa. Wody gruntowe oazy Beni Abbes, jednego z elementów łańcucha oaz doliny Saoury, stanowią złożony system, którego warstwa aluwialnych tarasów spełnia kluczową rolę dla utrzymania 40-hektarowego gaju palmowego. Z powodu swojego usytuowania w lokalnym systemie poziomów wodonośnych poziom aluwialny jest zasilany z Wielkiej Pustyni Zachodniej, a czasami także przez wylewy rzeki Saoura. Wykorzystując dane hydrogeologiczne i hydrochemiczne, zbudowano model aluwialnego poziomu wodonośnego oazy Beni Abbes, który umożliwił ustalenie parametrów hydrodynamicznych poziomu i ocenę całkowitego bilansu wodnego. Wyniki tych badań pozwalają lepiej zrozumieć geometrię i funkcjonowanie poziomu wodonośnego, będącego obecnie w stanie zagrożenia. Niezbędne jest zorganizowanie zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi oazy, aby zapewnić jej zrównoważony rozwój.
EN
The article is aimed at the development of the analytical approach for evaluating the parameters of the Basset force acting on a particle in two-dimensional fluid flow induced by the oscillating wall. By applying regression analysis, analytical expressions to determine complementary functions were established for evaluating the Basset force. The obtained dependencies were generalized using the infinite power series. As a result of studying the hydrodynamics of a two-phase flow, analytical dependencies to determine the Basset force were proposed for assessing its impact on particles of the dispersed phase in a plane channel with the oscillating wall. It was discovered that the Basset force affects larger particles. However, in the case of relatively large wavelengths, its averaged value for the vibration period is neglected. Additionally, the value of the Basset force was determined analytically for the case of relatively small wavelengths. Moreover, it was discovered that its impact can be increased by reducing the wavelength of the oscillating wall.
EN
Evaluation of impact loads when a ship hull contacts the wave surface is one of the main issues for researchers who are going to design the structure of marine vehicles. In this paper, the results of experimental tests and numerical modeling of the distribution of pressure on different wedge-shaped models are reported and the effect of related parameters such as the deadrise angles, the weight and drop heights, is assessed. The output of analyses and the results can give appropriate approximations of the maximum impact pressures for the geometries that are similar to marine vehicle’s hull sections to estimate the hydrodynamic impact loads in different sea-states. In addition, other effective parameters such as the impact speed, acceleration and water entry process can be used for evaluating the performance of such crafts.
EN
The paper focuses on the modelling of bromate formation. An axial dispersion model was proposed to integrate the non-ideal mixing, mass-transfer and a kinetic model that links ozone decomposition reactions from the Tomiyasu, Fukutomi and Gordon (TFG) ozone decay model with direct and indirect bromide oxidation reactions, oxidation of natural organic matter and its reactions with aqueous bromine. To elucidate the role of ammonia an additional set of reactions leading to bromamine formation, oxidation and disproportionation was incorporated in the kinetic model. Sensitivity analysis was conducted to obtain information on reliability of the reaction rate constants used and to simplify the model.
EN
Validation results of a theoretical model that describes the formation of bromate during ozonation of bromide-containing natural waters are presented. An axial dispersion model integrating the nonideal mixing, mass-transfer and a kinetic model that links ozone decomposition reactions from the Tomiyasu, Fukutomi and Gordon ozone decay model with direct and indirect bromide oxidation reactions, oxidation of natural organic matter and reactions of dissolved organics and aqueous bromine was verified. The model was successfully validated with results obtained both at a laboratory and a full scale. Its applicability to different water supply systems was approved.
10
EN
There are a lot of energy saving devices for ships on the market, but few have seen wide adoption on naval ships, with one exception: the bulbous bow. The bulbous bow was developed for naval ships in the early 20th century and is now widespread on a variety of ship designs. Many have wondered if the effect of the bulbous bow — reducing the resistance of a ship by reducing the bow wave — could be replicated somehow at the stern — by reducing the stern wave. This is exactly what is done by a novel and patented energy saving device called Hull Vane. Invented by Dutch hydrodynamicist Dr Peter van Oossanen for an America’s Cup sailing yacht in the early 21st century, research over the years has shown that this wing-shaped appendage works best on ships that combine a relatively high displacement with a relatively high top speed requirement — even if most sailing hours are done at half speed. Examples are certain offshore vessels, superyachts, patrol vessels and naval ships. On offshore patrol vessels, the resistance reduction from the Hull Vane ranges typically from 10 to 20% over the entire useful speed range. In this paper, the working principles of the Hull Vane will be described to give a better understanding of the device. An overview will be given of the work carried out on naval ships and coastguard ships (25 to 142 m), based on Computational Fluid Dynamics studies, model tests and full-scale applications. The question ‘Why?’ will be answered by translating the hydrodynamic effects to concrete capability improvements for naval ships: a lower fuel consumption, a longer range, reduced signature, a higher top speed and improved seakeeping. The question ‘When?’ will zoom in on whether a Hull Vane® is something to be included in a newbuild or if it is something to be retrofitted to an existing ship. Finally the answer to the question ‘How?’ will explain the process of either integrating a Hull Vane in a newbuild project or retrofitting it during a midlife upgrade of an existing ship.
PL
Istnieje wiele urządzeń energooszczędnych dla statków dostępnych na rynku, ale niewiele z nich znalazło szerokie zastosowanie na okrętach wojennych, z jednym wyjątkiem: bulwiastym dziobem. Bulwiasty dziób został opracowany dla okrętów na początku XX wieku i obecnie jest szeroko rozpowszechniony na różnych konstrukcjach statków. Wiele osób zastanawiało się, czy efekt bulwiastego dzioba — zmniejszający opór statku przez zmniejszenie fali dziobowej — mógłby zostać w jakiś sposób zreplikowany na rufie — poprzez zmniejszenie fali rufowej. Dokładnie tak jest to wykonywane przez nowe, opatentowane urządzenie energooszczędne o nazwie Hull Vane. Skonstruowane ono zostało przez holenderskiego hydrodynamika dr. Petera van Oossanena dla jachtu biorącego udział w America’s Cup na początku XXI wieku. Badania z ostatnich lat wykazały, że występ w kształcie skrzydła najlepiej sprawdza się na statkach, które łączą stosunkowo dużą wyporność z wysokim zapotrzebowaniem na maksymalną prędkość — nawet jeśli większość godzin żeglarskich odbywa się z połową maksymalnej prędkości. Przykładami są niektóre jednostki przybrzeżne, superjachty, jednostki patrolowe i okręty marynarki wojennej. Na przybrzeżnych jednostkach patrolowych redukcja oporu z Hull Vane® waha się zwykle od 10 do 20% w całym zakresie użytecznych prędkości. W artykule zostaną opisane zasady działania Hull Vane® w celu lepszego zrozumienia urządzenia. Dokonany będzie przegląd pracy wykonywanej na okrętach i jednostkach straży przybrzeżnej (od 25 do 142 m) w oparciu o badania Computational Fluid Dynamics, testy modelowe i aplikacje na pełną skalę. Udzielona zostanie odpowiedź na pytanie „dlaczego?” poprzez wytłumaczenie oddziaływań hydrodynamicznych na udoskonalenia konkretnych zdolności okrętów wojennych: mniejsze zużycie paliwa, większy zasięg, zmniejszone pole magnetyczne, wyższą prędkość maksymalną i udoskonaloną dzielność. Pytanie „kiedy?” skupi się na tym, czy kadłub Hana Vane ma być częścią nowej konstrukcji, czy też jest czymś, co należy zmodernizować na istniejącym statku. Na koniec odpowiedź na pytanie „jak?” wyjaśni proces integracji Hull Vane® w nowo budowanym projekcie lub modernizacji w trakcie zmian w połowie eksploatacyjnego życia istniejącego statku.
PL
Od lat 90. ubiegłego stulecia trwają intensywne badania nad dodatkiem nonocząstek do membran polimerowych. W ostatnich latach prowadzone są prace badawcze związane z wytwarzaniem i zastosowaniem tlenku grafenu (graphene oxide GO). Celem pracy było opracowanie technologii wytwarzania membran polimerowych z dodatkiem nanostruktur węglowych reprezentowanych przez tlenek grafenu. Membrany preparowano z użyciem komercyjnego GO z firmy Sigma Aldrich. Warstwą podporową membrany była tkanina polipropylenowa lub poliesterowa. Matryca polimerowa była formowana z fluorku winylidenu jako polimeru (polyvinylidene fluoride PVDF) rozpuszczonego w rozpuszczalniku organicznym dimetyloacetamidzie (dimethyl acetamide DMA). Glikol polietylenowy (polyethylene glycol PGE) dodawano jako plastyfikator. Membrany preparowano metodą inwersji fazowej z dodatkiem lub bez GO. Warstwę aktywną z tlenkiem grafenu wytwarzano trzema sposobami: przez rozpylenie (spraying), dodając do objętości masy polimerowej matrycy i przez wylanie supercienkiej warstwy na matrycy (casting). Zawartość tlenku grafenu w membranie wynosiła około 10 μg/cm2. Dla wytworzonych membran określano grubość, wielkość największych porów, wytrzymałość mechaniczną na rozciąganie i morfologię. Testy związane z transportem wody prowadzono na laboratoryjnym urządzeniu do ultrafiltracji - OSMONICS KOCH. Po badaniach hydrodynamiki obliczano: objętościowy strumień permeatu oraz opór membrany dla membran referencyjnych i z dodatkiem tlenku grafenu.
EN
Since 1990 until the present time there is intensive research on nanoparticles addition to membrane materials. In recent years, many research centres conducted research on production and application of graphene oxide. The aim of the paper was to develop production technology of polymeric membranes with addition of carbon nanostructures represented by graphene oxide. Membranes were prepared using graphene oxide (GO) purchased from Sigma Aldrich. The support membranes was polypropylene or polyester textile. The polymeric matrix was formed using polymer dissolved in an organic solvent, namely polyvinylidene fluoride (PVDF) in dimethyl acetamide (DMA). Polyethylene glycol (PGE) was added as plasticizer. The membranes were prepared by phase inversion with and without GO. The active layer with the GO was produced by three ways: spray method, addition to mass of basic polymer matrix and casting a super thin layer on the polymer matrix. GO content in the membrane was about 10 μg/cm2. The membrane thickness, sizes of the largest pores, mechanical tensile strength, morphology and hydrodynamics of membranes were investigated. Research on water transport were performed on the ultrafiltration experimental setup - OSMONICS KOCH. After experiments the following parameters were calculated: volumetric permeate flux, membrane resistance for the reference membrane and with the addition of graphene oxide.
PL
Dokonano przeglądu metod i technik stosowanych w immobilizacji mikroorganizmów metanogennych. Przesłanką dla podjęcia się opracowania artykułu jest zagadnienie zaadoptowania mikroorganizmów do produkcji gazu dla instalacji pilotażowej, przy użyciu złoża adhezyjnego umieszczonego wewnątrz reaktora monosubstratowego dla gnojowicy świńskiej. Wskazano również na technicznoprocesowe aspekty technologii biogazowej dla opracowanego i eksploatowanego układu do preparacji monosubstratu, produkcji i oczyszczania surowego biogazu, kogeneracji oraz obróbki masy pofermentacyjnej.
EN
The methods and techniques used in immobilization of methanogenic microorganisms are reviewed. The premise for paper development is the issue of adoption of microorganisms for gas production for a pilot plant using an adhesive bed placed inside a monosubstrate reactor for pig slurry. The technical-processing aspects of biogas technology for the developed and operated system in the preparation of monosubstrate, production and purification of raw biogas, cogeneration and post-fermentation treatment are also indicated.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów prędkości i naprężeń Reynoldsa dla mieszadła ze zwiniętymi śrubowo łopatkami wstęgowymi. Mieszadło tego typu wytwarza obwodową cyrkulację cieczy w mieszalniku. Zainstalowanie przegród w zbiorniku w znaczącym stopniu wpływa na osiowy przepływ cieczy. Maksymalne wartości naprężeń Reynoldsa dla tego typu mieszadła są porównywalne z takimi naprężeniami generowanymi przez turbinę Rushtona.
EN
The paper presents measurement results of velocity and Reynolds stresses for an impeller with helically rolled ribbon blades. The impeller of this type generates tangential circulation of liquid in the tank. The baffles mounted in a tank significantly affect the axial flow of liquid. The maximum values of Reynolds stresses for this type of impeller are comparable to those of the Rushton turbine.
PL
Przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniem modelu wielofazowego Eulera do modelowania reaktora trójfazowego ze złożem stacjonarnym (TBR). Analizując równania modelu wyselekcjonowano parametry, które obliczane są w oparciu o dane dostępne w literaturze, a następnie przeprowadzono analizę czułości modelu na zmianę wartości wyselekcjonowanych parametrów. Przeanalizowano wpływ zmian zależności opisujących siły wzajemnych oddziaływań pomiędzy fazami oraz promieniowej zmiany porowatości wypełnienia na wyniki obliczeń numerycznych.
EN
The paper presents issues connected with the use of Eulerian multiphase model for modelling a three-phase fixed-bed reactor (TBR). Param eters calculated on the basis of available in literature data were selected, and next the analysis of model sensitivity to the change of selected parameters was carried out. The influence of changes of relationships describing the interaction forces between phases and the change of radial porosity of packing on the results of numerical calculations was analyzed.
EN
The aim of the paper is to present the hydrodynamic, mass transfer and illumination characteristics of a laboratory helical-tube photobioreactor Biostat PBR-2S, commercially available and used in many laboratories in Poland and worldwide. The investigated hydrodynamics parameters were: mean liquid circulation rate, liquid velocity/residence time in the tubular part of the apparatus and mixing time, measured in the wide range of rotary speed of the circulation pump. The influence of the aeration intensity on these parameters was also checked. The volumetric oxygen and carbon dioxide transfer coefficients in the liquid phase and their dependency on the liquid circulation rate and gas inflow rate were determined. The experiments were performed in tap water and then in a real three-phase cultivation broth at the end of thermophilic cyanobacteria T. synechococus growth. For the final evaluation of the tested PBR there were series of test cultivations run under different conditions of illumination. The highest final concentration of the biomass of tested cyanobacteria reached the relatively high value of 4.38 g/dm3 of the dry biomass, although the process conditions were not fully optimized. The laboratory photobioreactor PBR-2S proved to be a good tool for investigations of microalgae cultivation processes. The presented results and practical observations may help to analyze and understand the mutual influence of the specific process parameters in the described PBR, especially during autotrophic organism cultivations.
EN
The main aim of the article is the review study of semidiurnal tides impact into the seabed surface sedimentary structures. Presented results of numerical modeling created on the basis of previous studies is focused on changes in the marine bedforms caused by strong bottom currents and their correlation with previous research in Europe – the southern part of the North Sea and in the USA at the Long Island coast. Particular attention was given to the velocity and frequency of rhythmic tidal events. Described hydrodynamic models include also the values of depth, sediment grain size as well as stresses between marine water and the sandy bottom. Results confirmed the effectiveness of used method in the study of changes in the bedforms height and length and the need to consider other factors to obtain more accurate results. Important from the point of view of the research of seabed macroforms and processes causing their formation is also the fact that intense transport of sandy material may condition human activity, primarily the interference in surface sedimentary structures shape, e.g. during foundation of hydrotechnical constructions, cables and pipelines, offshore wind farms or construction of port infrastructure. For these reasons, there is necessary to investigate what factors affect the areas of modern shelves and determine the sediment transport.
PL
Głównym celem artykułu jest przegląd badań naukowych dotyczących oddziaływania pływów półdobowych na powierzchniowe struktury sedymentacyjne dna morskiego. Przedstawione wyniki uzyskane przy użyciu modeli numerycznych stworzonych na podstawie prowadzonych wcześniej badań koncentrują się na zmianach wysokości i rozstępu piaszczystych form morfologicznych w środowiskach zdominowanych przez występowanie silnych prądów przydennych przy jednoczesnej korelacji z uzyskanymi rezultatami analiz przeprowadzonych w Europie (południowa część Morza Północnego) oraz USA (wybrzeża Long Island, NY). Szczególną uwagę poświęcono prędkościom prądów pływowych i ich częstotliwości. Zastosowane modele hydrodynamiczne uwzględniają również zmiany głębokości, średnicy ziaren osadu oraz naprężenia występujące pomiędzy wodą morską a powierzchnią dna. Uzyskane rezultaty potwierdzają efektywność zastosowanej metody badań w prognozowaniu zmian rozstępu i wysokości form akumulacyjnych dna, ale także potrzebę uwzględniania większej ilości parametrów hydrodynamicznych w celu uzyskania bardziej dokładnych wyników. Istotny punktu widzenia opisywanych badań makroform oraz procesów kierujących ich powstawaniem wydaje się być fakt, iż intensywny transport materiału skalnego może warunkować działalność człowieka, przede wszystkim jego ingerencję w zmiany powierzchni dna morskiego między innymi podczas posadawiania budowli hydrotechnicznych, kabli i rurociągów, farm wiatrowych czy budowy infrastruktury portowej.
17
Content available remote The impact of processes of sediment transport on storage reservoir functions
EN
Maintaining the good condition of water reservoirs is always one of the main tasks of water management. This is especially vital when the reservoir serves as a water supply and/or a facility for recreational activities. No only what goes into the lake but also everything that is stored within the area needs to be considered. In a case of dam reservoirs, one of the important issues is the transport and storage of sediment. This paper focuses on the sediment which is characteristic of the Dobczyce Reservoir and considers situations which may potentially generate problems from the point of view of maintaining good condition of the water body.
PL
Utrzymanie dobrego stanu zbiorników wodnych jest zawsze jednym z najważniejszych zadań gospodarki wodnej. Jest tak zwłaszcza, gdy wśród funkcji rezerwuaru znajduje się zaopatrzenie w wodę i/lub rekreacja. Z jednej strony należy zwrócić uwagę na materię dostarczaną do zbiornika, z drugiej zaś na to, co w tej przestrzeni jest deponowane. Ta praca skupia się na charakterystyce osadów zbiornika Dobczyckiego i rozważeniu scenariuszy mogących generować sytuacje problemowe dla utrzymania dobrego stanu zbiornika wodnego.
PL
Przedstawiono wyniki badań hydrodynamiki pierścieniowego, opadającego w rurze pionowej przepływu wielofazowego gazu i dwóch wzajemnie niemieszających się cieczy. W wyniku analizy danych doświadczalnych wyznaczono obszary występowania określonych struktur przepływu na nowo opracowanej mapie przepływu, słusznej zarówno dla przepływu dwufazowego ciecz-ciecz, jak i dla przepływu trójfazowego gaz-ciecz-ciecz. Opracowano także równania opisujące wpływ wybranych parametrów przepływowych oraz właściwości faz na uzyskiwanie określonych wartości grubości filmów cieczy.
EN
Hydrodynamics of annular falling flow of gas and 2 immiscible liqs. in vertical pipe was studied. The new flow pattern map valid for both liq.-liq. 2-phase flow and gas-liq.-liq. 3-phase flow were developed. The effects of flow parameters and phase properties on the liq. film thicknesin the flow systems were approximated with resp. equations.
19
Content available remote Fenomenologiczne ujęcie hydrodynamiki przepływu gazu przez struktury porowate
PL
Opisano zagadnienia hydrodynamiki przepływu gazu przez struktury porowate oraz dokonano przeglądu wybranych modeli hydrodynamicznych. Przeanalizowano podane w literaturze warunki wykonanych badań dotyczących opisu hydrodynamiki przepływu gazu przez struktury porowate. Zagadnienie procesowe rozpatrzono w kategorii "przegląd badań w zakresie wybranych sposobów opisu hydrodynamiki przepływu gazu przez złoża porowate". Ma ono istotne znaczenie dla poszerzenia wiedzy na temat oceny hydrodynamiki przepływu gazu w mediach porowatych dotąd nierozpoznanych dla rozwoju nowej generacji czystych źródeł energii, zwłaszcza w kontekście produkcji biogazu lub syngazu.
EN
A review, with 57 refs., of selected hydrodynamic models with their characteristics and applicability areas.
PL
Przedstawiono identyfikację i dyskusję oporów wewnętrznych w hybrydowym fluidyzacyjnym aparacie airlift z zewnętrzną cyrkulacją cieczy. Zaproponowano sposób obliczania podstawowych wielkości hydrodynamicznych. Porównano wyniki doświadczalne i obliczone na podstawie zaproponowanego modelu. Wskazano na źródła rozbieżności między danymi doświadczalnymi, a obliczonymi. Zaproponowano modyfikację modelu prowadzącą do zgodności danych doświadczalnych z obliczonymi.
EN
Identification and discussion of internal pressure drop in a hybrid fluidized-bed airlift apparatus with external liquid circulation are reported. A method for the determination of basic hydrodynamic parameters is proposed. The experimental and computational results obtained using the elaborated model are compared. The sources of discrepancy between experimental and computational data are identified. The model modification leading to the compliance of experimental and computational data is shown.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.