Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hybryda
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Rozwiązanie problemu zmiany trakcji w kontekście funkcjonowania kolei dojazdowej
PL
W ostatnich latach dąży się do jak największego ograniczenia szkodliwego oddziaływania pojazdów trakcji spalinowej na środowisko naturalne. Dlatego też konstruktorzy projektując nowoczesne układy trakcyjne, starają się zminimalizować zużycie przez nie oleju napędowego oraz środków smarnych poprzez zastosowanie nowoczesnych silników spalinowych napędu głównego. Ostatnio dąży się również do zastosowania innych rodzajów napędów, w tym napędu hybrydowego, w którym zasilanie silników trakcyjnych odbywa się z wysokowydajnych zasobników energii (ogniwa akumulatorowe, kondensatory) lub z zasobników wspomaganych energią wytworzoną przez zabudowany na lokomotywie zespół prądotwórczy (silnik spalinowy, prądnica prądu przemiennego, prostownik). Pierwsze pojazdy hybrydowe powstały na bazie samochodów, autobusów, trolejbusów i tramwajów. Dopiero od kilkunastu lat rozpoczęto prace nad stworzeniem układu hybrydowego napędu z zastosowaniem do lokomotyw przeznaczonych najczęściej do ruchu manewrowego i przetokowego. W Polsce pierwsze prace nad stworzeniem układu napędu hybrydowego, w zastosowaniu do modernizowanych spalinowych lokomotyw manewrowych, rozpoczęto w 2010 roku.
EN
In recent years, efforts have been made to reduce as much as possible the harmful environmental impact of diesel traction vehicles. Therefore, when designing modern traction systems, designers try to minimize their discharge of diesel oil and lubricants by using modern internal-combustion engines. In recent years, other types of propulsion have also been sought, including a hybrid drive, in which the traction motors are powered from high-performance energy storage (battery cells, capacitors) or from storage tanks supported by energy generated by the current set installed on the locomotive – creative (internal combustion engine, AC generator, rectifier). The first hybrid vehicles have been created on the basis of cars, buses, trolleybuses and trams. It has only been a dozen or so years of work to develop a hybrid propulsion system with the use of locomotives most often intended for shunting and shunting traffic. In Poland, preliminary work on the creation of a hybrid propulsion system, in application to modernized diesel shunting locomotives, began in 2010.
2
Content available remote Houses and skyscrapers of Manhattan – a horizontal or vertical city?
EN
Residential towers undeniably changed the reality that surrounds us. Vertical structures have influenced the landscape of cities by shaping new, previously unknown panoramas. Infinite peripheries were split and reassembled again in the vertical form. Is it possible to create a comfortable living space in a small area? Can residential towers fit into a fully fledged and well-functioning urban structure? Problematic aspects of this scenario are discussed on the basis of the most representative example in the world, which is Manhattan, located in New York City. Analysis of the urban structure of specific districts and examples of residential towers enables the presentation of the differences, advantages and disadvantages resulting from a specific given forms of architecture and urban planning.
PL
Wieże mieszkalne niezaprzeczalnie zmieniły otaczającą nas rzeczywistość. Wertykalne struktury wpłynęły na krajobraz miast, kształtując nową, nieznaną wcześniej panoramę. Nieskończone peryferia zostały poddane rozczłonkowaniu funkcjonalnemu i ponownie scalone w formie pionowych konstrukcji. Czy dzięki temu udało się stworzyć dogodną przestrzeń życia na niewielkim terenie? Czy wieże mieszkalne mogą wpisać się w pełnowartościową i dobrze funkcjonującą strukturę miejską? Problematykę omówiono na podstawie najbardziej reprezentatywnego w świecie przykładu, jakim jest nowojorski Manhattan. Analiza struktury urbanistycznej poszczególnych dzielnic wyspy oraz konkretnych przykładów wież mieszkalnych pozwoli na dokładne przedstawienie różnic, zalet i wad wynikających z danej formy architektury i urbanistyki.
EN
Vehicles are equipped with more and more devices to improve the comfort of traveling. They are usually powered by electricity generated by the engine, which translates into an increase in its loads and, as a consequence, fuel consumption and emission. However, there is no information about the possible increase in the amount of other harmful components contained in the exhaust gases. Often this result is inadequate to that obtained during the operation of the vehicle, where the obtained fuel consumption is higher. As part of this article, tests were carried out in real hybrid vehicle traffic conditions on the same test route using an analyzer from the PEMS (Portable Emission Measurement System) ¬ SEMTECH DS Sensors Inc. The analysis of gaseous components of exhaust gases together with the exhaust mass flow probe and the GPS system made it possible to calculate the pollutant emission. On this basis, the actual mileage fuel consumption of the tested vehicle was calculated using the road emission of carbon-containing compounds (carbon balance method).
EN
Comparative analysis of harmful compounds emission of classical and distributed propulsions applied on the AOS motor glider, taking into account the perspective of the development of hybrid propulsions. A novel path is indicated by so-called distributed aircraft propulsion. The advantages and disadvantages of this type of solutions are presented, as well as the conceptual design of the distributed propulsion for the AOS 71 motor glider. In the paper there were compared the emissions of harmful compounds generated by a hybrid power unit developed for the airframe of AOS 71 motor glider - traditional propulsion, so-called focused (one-propeller) and dispersed propulsion (multi-propelled). Functional diagrams of both types of propulsions solutions are presented. Construction and aerodynamic constraints of both propulsions are discussed and comparative analysis is made. In the traditional version of the propulsion (so-called focused propulsion). the propeller is driven by an Emrax 228 electric engine with effective parameters: N = 55 kW, M = 120 Nm. The power source is a battery set with a capacity of 16 Ah and a range extender powered by a LCR 407ti rotating piston engine with maximum power of 28 kW. In the variant of the distributed propulsion. Ten electric engines of AXI 8120 type were used to drive small propellers arranged along the wingspan. The power source in this variant is analogous to the variant with the Emrax electric engine. For the adopted variant of the flight mission of the motor glider. a flight trajectory model was developed, which was used to determine the load of the power unit. In laboratory conditions. emission tests of both propulsions were conducted. The results are summarized in charts and discussed in the conclusions.
EN
Comparative analysis of combustion and hybrid propulsion unit in aviation application in terms of emission of harmful compounds in the exhausts emitted to the atmosphere. For the propulsion of the AOS 71 motor glider, two types of propulsion were planned as development versions. The first analysed propulsion is based on a combustion engine, but of the Wankel type (LCR 814 engine with the power of 55 kW). The second designed propulsion is an hybrid based on a LCR 407 combustion engine with a power of 28 kW, which is connected in series with an electric generator propelling the engine (Emrax 228 engine), total power of the propulsion is 55 kW. The comparison of emissions of harmful compounds emitted to the atmosphere generated by the combustion and hybrid power unit intended for assembly in the AOS 71 motor glider, assuming various loads and methods of hybrid propulsion control, was made. The tests were conducted in laboratory conditions. Several different programs were designed to simulate different energy management methods in a hybrid system, depending on the predicted mission and load of the motor glider. On the basis of laboratory tests, exhaust emission was determined from both propulsions as a function of rotational speed and load. Then, based on the assumed flight trajectory and collected test data, the emission for both propulsions variants was determined. The values of emission parameters were compared and the results were presented in diagrams and discussed in the conclusions.
EN
Analysis of the possibility of using an engine with a rotating piston as the propulsion of an electric generator in application to a motor glider propulsion The paper presents an analysis of the possibilities of application of a rotating piston engine (Wankel type) as a propulsion for an electric generator in the motor glider propulsion system. This generator would be a part of the propulsion system of a hybrid motor glider using the AOS 71 motor glider airframe. In the research, the rotational characteristics of the LCR 407ti engine were determined experimentally. Driving torque run, power and fuel consumption were determined as a function of engine speed. The obtained results are presented in diagrams. The conceptual diagram of the hybrid drive is presented. The current generator was selected and the effectiveness of the generator and the entire propulsion were assessed from the motor glider's performance point of view. On the basis of the conducted research, conclusions were drawn and there were indicated the objectives and directions of further research on hybrid propulsion with specific aerodynamic and mass limitations of the aircraft.
7
Content available remote Hybridity : hallmarks of a new warfare
EN
The term ‘hybrid’, used in connotation with military domain, proved to be very popular at the beginning of the current century. It is linked with using other than military tools in combination with military pressure to influence security situation in other opposing nations. It is based on valid assumption that it is not necessary to use combat power in globalized world to impact other nation’s internal situation, which could lead to their partial or complete subordination.
PL
Termin „hybrydowy” używany w odniesieniu do domeny wojskowej okazał się bardzo popularny na początku obecnego stulecia. Związane jest to z wykorzystaniem innych niż wojskowe narzędzi w połączeniu z wojskową presją, aby wpłynąć na sytuację bezpieczeństwa w innych przeciwnych narodach. Opiera się na prawidłowym założeniu, że nie jest konieczne wykorzystywanie siły bojowej w zglobalizowanym świecie do wpływania na wewnętrzną sytuację innych narodów, co może prowadzić do ich częściowego lub całkowitego podporządkowania.
8
Content available remote U progu biznesu – All seasons hotel – Koncepcja dla firmy Wiśniowski
PL
Tendencje rozwoju przemysłu hotelarskiego świadczą o nasilającym się dążeniu do poszerzania oferowanych usług. Królują obiekty wielofunkcyjne, hybrydowe, o elastycznej ofercie, które są w stanie sprostać oczekiwanemu obrotowi finansowemu. Politechnika Krakowska, nawiązując współpracę z firmą Wiśniowski, umożliwiła studentom Wydziału Architektury stworzenie projektów koncepcyjnych hybrydowego hotelu nad Jeziorem Rożnowskim. Uczestnicy zmierzyli się z wymaganiami wobec architekta od strony planowania biznesowego, starając się osiągnąć kompromis pomiędzy zasadami dobrego rzemiosła a ekonomią użytkowania.
EN
The trends in the development of the hotel industry are the evidence of an intensifying drive to expand the amount of services they offer. The dominant are the multifunctional, hybrid, flexible ones, which are able to meet the expected financial expectations. Cooperating with Wiśniowski company, the Cracow University of Technology enabled the students of the Architecture Faculty to create conceptual designs for a hybrid hotel by the Rożnowskie Lake. Participants were able to meet the architectural requirements from the business planning point of view, trying to reach a compromise between the principles of good craftsmanship and the economics of use.
9
Content available remote Modelowanie hybrydowych korpusów obrabiarek
PL
W artykule przedstawiono wyniki modelowania metodą elementów skończonych tzw. hybrydowego korpusu obrabiarki. Celem modelowania było wyznaczenie związków pomiędzy strukturą korpusu hybrydowego a takimi wskaźnikami jak: podatność statyczna, wartości własne, podatność dynamiczna, masa korpusu. Dalekosiężnym celem badań było opracowanie procedur, które umożliwiłyby optymalizację hybrydowego korpusu, rozumianą, jako najkorzystniejszą strukturę z punktu widzenia oczekiwanych własności statycznych, dynamicznych i kosztu korpusu. W artykule, pod pojęciem struktury korpusu rozumie się procentowy udział składnika metalowego (żeliwa, stali) i składnika niemetalowego (polimerobetonu). Wykazano, że tak rozumiana struktura istotnie zmienia właściwości statyczne i dynamiczne korpusu obrabiarki, masę i koszt jego wytworzenia.
EN
The paper presents some results of modeling hybrid frames using Finite Element Method. The main goal of the modeling was identification of relationship between the structure of the hybrid frame and such features like static flexibility, natural frequencies, dynamic flexibility, and mass of the body. Far-reaching goal of the modeling was to work-up procedures which make possible optimization of the hybrid frame, i.e. finding the best structure from the point of view of expected exploitation static and dynamic properties and cost. The best structure of hybrid frame is here understood as the best percentage participation of metal (cast iron, steel) and non-metal (polymer concrete) in the weight of the frame. It was shown that application of such hybrid structures of the frames influence static and dynamic properties as well as mass and cost of the machine very much.
EN
The article presents a study of a city bus in real operating conditions (RDE) from the perspective of the latest regulations for the assessment of specific emissions compliance for heavy-duty vehicles (Euro VI standard). The object of the research was a serial configuration hybrid drive vehicle. Measurements were made in the real driving conditions in Poznan agglomeration. The latest mobile equipment PEMS was used for the measurements. This article presents the details of the EU 582/2011 Procedure in operational conformity assessment, the methodology of the study was discussed, and the obtained results were presented, both in terms of vehicle operating conditions and engine operation, as well as specific emissions evaluation.
11
Content available remote Wnętrze totalne
12
Content available remote Proposals for increase the tensile characteristic of the vehicle Aligator 4x4
EN
The objective of this work is through the various proposals to point to an increase in the tensile characteristics of the vehicle Aligator 4x4. The work is divided into two parts. The first section describes the technical data of vehicle Aligator 4x4 and the calculation procedure tensile characteristics. The second part focuses on the evaluation of the calculation of four proposals to increase the tensile characteristics of the vehicle Aligator 4x4. The proposals are based on the exchange of original gear groups such as the engine and transmission for more modern and more powerful units. One proposal is based on retaining the original motor-gear system, complemented by a parallel connected electric drive. Images of mechanisms and graphs of calculations are referred in work. The calculated values are placed in tables in the Attachment of this work. In conclusion there is a summary of the results, which were obtained by comparing the tensile characteristics of the original vehicle with each proposal.
PL
Celem tego opracowania jest, poprzez pokazanie różnych propozycji, wzrostu elastyczności podczas przyspieszania pojazdu 4x4 Aligator. Praca jest podzielona na dwie części. Pierwsza sekcja opisuje dane techniczne pojazdu Aligator 4x4 oraz obliczenia elastyczności. Druga część skupia się na ocenie obliczonych wcześniej czterech propozycji zmian w napędzie pojazdu, w celu zwiększenia elastyczności pojazdu 4x4 Aligator. Propozycje skupiają sie na wymianie elementów oryginalnego układu napędowego, takich jak silnik i skrzynia biegów na bardziej nowoczesne i bardziej wydajnych jednostki. Jedną z propozycji jest zachowanie oryginalnego układu silnik-skrzynia biegów i uzupełnianie go o równolegle podłączony napęd elektryczny. Rysunki mechanizmów i wykresów z obliczeń, zostały pokazane w pracy. Obliczone wartości są umieszczone w tabelach w Załączniku do niniejszej pracy. Na zakończenie jest podsumowanie wyników, które zostały uzyskane przez porównanie elastyczności pojazdu dla każdej propozycji.
13
Content available remote Concept and design of rear suspension and powertrain of reconfigurable vehicle
EN
In this paper, the authors present the concept and design solutions of the rear suspension and powertrain of the study vehicle Chameleon. Its evolution from the initial design phase to the third stage of development was shown as well. Particular stages present technical solutions. In the first and second phase was verified the use of one power source with air and electrical supply, respectively. In the third stage, the authors show two motors with different power sources were connected to form a hybrid system. The vehicle drive system has been assured by a toothed belt. In the initial phase, a belt tensioner was used, while in the subsequent development stages, it had been abandoned in favor of using an intermediate shaft. It had additional function - as a rotation axis of rocker arms. When designing vehicle systems constructional difficulties have been encountered that are presented in section 4. As a result of these difficulties, modernization and improvement of the study vehicle were performed.
PL
W niniejszej pracy autorzy przedstawiają koncepcję i rozwiązania konstrukcyjne tylnego zawieszenia oraz układu napędowego pojazdu studyjnego Kameleon. Także przedstawiono jego ewolucję od początkowej fazy projektowania do trzeciego etapu rozwoju. W poszczególnych etapach przedstawiono rozwiązania techniczne. W pierwszej fazie i drugiej zweryfikowano zastosowanie jednego źródła napędu o zasilaniu odpowiednio powietrznym i elektrycznym. W trzecim etapie połączono dwa silniki o różnych źródłach zasilania tworząc układ hybrydowy. Napęd pojazdu zrealizowano poprzez pasek zębaty. W początkowej fazie zastosowano napinacz paska, natomiast w kolejnych etapach rozwoju zrezygnowano z niego stosując wałek pośredni. Pełnił on dodatkową rolę – oś obrotu wahaczy. W projektowaniu układów pojazdu napotkano na trudności konstrukcyjne, które przedstawiono w podpunkcie 4. Wynikiem tych trudności była modernizacja i usprawnienie pojazdu dydaktycznego.
EN
Since the contemporary energy policy in most European countries is based, to a significant degree, on the import of the energetic raw materials and the resources of the fossil sources of energy will be exhausted in the nearest perspective, investigation of new, alternative kinds of fuel is at present a highly urgent task. Sweet sorghum belongs to the crops with a high biomass potential due to its high drought. The conducted investigations envisaged to study the impact of various doses of mineral nutrients and the measures of protection of sowings against weeds on the energetic productivity of the sweet sorghum Silosnoje 42 variety and the Medovij hybrid. The experiments were conducted using a method of systematic repetitions and applying common methodologies of agronomy. It was established that application of mineral fertilisers with the dose N80P80K80 on the background of the herbicide Dialen Super favoured increased release of energy by 195.1 GJ ha-1 for the Silosnoje 42 variety and by 224.8 GJ ha-1 for the Medovij hybrid. When a dose of mineral fertilisers N160P160K160 was applied, the increase was respectively 254.8 and 340.2 GJ ha-1 in comparison with variants without fertiliser and herbicide application.
PL
Odkąd współczesna polityka energetyczna w większości krajów europejskich jest oparta, w znacznym stopniu, na imporcie surowców energetycznych a zasoby paliw kopalnianych w najbliższej perspektywie zostaną wyczerpane, badanie nowych, alternatywnych rodzajów paliw stało się bardzo pilnym zadaniem. Słodkie sorgo należy do upraw o silnym potencjale bio-masy, wynikającym z wysokiej zawartości suchej masy. Przeprowadzono badania wpływu różnych dawek nawozów mineralnych i herbicydów na energetyczną wydajność słodkiego sorgo odmiany Silosnoje 42 i hybrydy Medovij. Eksperymenty przeprowadzono z użyciem metody systematycznych powtórzeń i stosowania ogólnie przyjętych metodyk agronomii. Ustalono, że aplikowanie dawki nawozów mineralnych N80P80K80 wraz z herbicydem Dialen Super powodowało wzrost wartości energetycznej do 195.1 GJ ha-1 dla odmiany Silosnoje 42 i do 224.8 GJ ha-1 dla hybrydy Medovij. Gdy zastosowano dawkę nawozów mineralnych N160P160K160, nastąpił wzrost odpowiednio do 254.8 i 340.2 GJ ha-1 w porównaniu z wariantami bez podania nawozu i herbicydu.
PL
W artykule zaprezentowano autorską – opartą na zjawisku hybrydowości – referencyjną procedurę doboru antycypacyjnych (foresighto-wych) metod badawczych. Hybrydowość powinna ułatwić zrozumienie procesu projektowania programów dotyczących procesu zarządzania przyszłością (krajów, regionów, przedsiębiorstw, branż, społeczeństw etc.) przez jego głównych wykonawców. W opinii autora przedstawione w artykule koncepcje będą mogły być wykorzystane przez osoby zarządzające programami foresight, usprawniając proces organizacyjny całego programu.
EN
The article presents the author's reference procedure for the construction of an anticipatory hybrid system. The developed methodology of design foresight of the hybrid system is based on theoretical considerations concerning: the specificity of foresight studies; ordering the typology and classification of research methods foresight; a significant expansion of the number of applicable research methods. This methodology takes into account the proposals emphasize foresight studies selected contexts: technological, cognitive and social.
EN
he article presents the results of numerical experiment using a hybrid approach of finite element method and system dynamics simulation of the overhead traveling crane in the case of lifting load. The aim of the analysis was to examine the impact of the load on the crane structure, while lifting the load and vibration measurements in selected areas of the structure. For this purpose were built and used FEM model of the object and an example of the proposed p henomenological model of the hoisting mechanism of crane. The presented method is applicable when vibrations are becoming of interest in the desired location points on the structure, which allows to determine the dynamic properties of supporting structure of the crane at the stage of its construction, which in the end allows you to reduce the costs associated with research on the manufactured experimental objects. Depending on the degree of accuracy in representation of real object and the phenomenological and FE model, the calculation accuracy is obtained with a degree of more or less satisfactory, which is dependent on the desired results and application. This method is characterized by two defects, time-consuming calculations because of the need for a very large number of calculation step in FEA and high accuracy of modeling depending on both the FEM and rigid mass model to the results of the calculations. The problem may occur in the case of complex structures, where is a need to determine the phenomenological model parameters, such as the replacement mass, stiffness and damping.
PL
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentu numerycznego z wykorzystaniem hybrydowego ujęcia metody elementów skończonych oraz symulacji dynamiki ustroju nośnego podczas unoszenia ładunku. Celami analizy były: zbadanie wpływu obciążenia ładunkiem na ustrój nośny suwnicy w trakcie unoszenia ładunku oraz pomiar drgań w wybranych miejscach konstrukcji. W tym celu zbudowano i wykorzystano model MES badanego obiektu oraz przedstawiono przykładowy proponowany model fenomenologiczny mechanizmu podnoszenia suwnicy. Przedstawiona metoda znajduje zastosowanie, w przypadku gdy interesujące stają się drgania w wybranym miejscu konstrukcji, co pozwala na określenie własności dynamicznych ustroju nośnego dźwignicy już na etapie jej konstrukcji w efekcie umożliwia zredukowanie kosztów związanych z badaniami na wytworzonych obiektach eksperymentalnych. W zależności od stopnia dokładności odwzorowania obiektu rzeczywistego w modelu MES oraz fenomenologicznym otrzymuje się dokładność obliczeń o stopniu mniej lub bardziej zadowalającym, co jest zależne od oczekiwanych efektów i zastosowania. Metoda ta cechuje się dwiema wadami: czasochłonnością obliczeń ze względu na konieczność zastosowania bardzo dużej liczby kroków obliczeniowych MES oraz dużą zależnością dokładności modelowania zarówno od modelu MES, jak i sztywnych mas na wyniki obliczeń. W przypadku złożonych konstrukcji, problemem może okazać się ustalenie parametrów modelu fenomenologicznego, takich jak: zastępcza masa, sztywność czy tłumienie.
17
Content available remote Hybrydyzacja wpółczesnych przestrzeni publicznych
PL
Tematyka niniejszego artykułu dotyczy badań nad specyfiką przeobrażeń współczesnej przestrzeni publicznej miast cywilizacji zachodniej oraz zagadnieniem jej wielopostaciowości. W opisie złożonych przemian przestrzeni miejskich Autorka sięga do zapożyczonych z pola nauk przyrodniczych pojęć „hybrydy” i „hybrydyzacji” szeroko wyjaśniając przy tym zasadność ich wykorzystania we wspomnianym obszarze badawczym.
EN
The subject of this paper is the study of the specificity of the transformation of the urban public spaces of the Western world and the problem of the multiform nature of this phenomenon. The Author uses such concepts as that of the "hybrid" and of "hybridization" borrowed from the field of natural sciences and explains the reasons for their introduction within this specific scope of research in a broad manner.
EN
Paper presents short operational and engineering analysis of underpowered propulsion in small electrically propelled small inland passenger ships. There is evidence that in certain weather conditions the phenomena of added aerodynamic resistance of small water crafts may have serious influence on their speed and manoeuvrability. Existing regulations like class societies rules for ship classification and construction or EU Directive 2006/87/EC do not provide any requirements or guidelines on prediction of air or hydrodynamic resistance or propulsion power computations to be assessed by third party in design process. In the opinion of authors , the case is particularly important when electrical or hybrid propulsion is considered as prime mover. Existing knowledge allows for engine ering analysis to be conducted to provide better knowledge on the selection and construction of innovative propulsion machinery for ships where passengers safety is major factor of concern by wate rways administration, class societies and insurance institutions.
19
Content available remote ANN constitutive material model in the shakedown analysis of an aluminum structure
EN
The paper presents the application of artificial neural networks (ANN) for description of the Ramberg-Osgood (RO) material model, representing the nonlinear strain-stress relationship of ε(σ). A neural model of material (NMM) is a feed-forward layered neural network (FLNN) whose parameters were determined using the penalized least squares (PLS) method. A FLNN performing the inverse problem: σ(ε), using pseudo empirical patterns, was developed. Two models of NMM were developed, i.e. a standard model (SNN) and a model based on Bayesian inference (BNN). The properties of the models were compared on the example of a reference truss structure. The computations were performed by means of the hybrid FEM/NMM program, in which NMM developed previously described the current model of the material, and made it possible to explicitly build a tangent operator Et = dσ/dε. The neural model of material was applied to the analysis of the shakedown of load carrying capacity of an aluminum truss.
EN
Hybrid power sources with energy storage elements that supply renewable energy can overcome the lack of renewable energy sources, especially with respect to load-tracking issues. Poor load-following characteristics and slow response to rapid load changes are some of the drawbacks of proton exchange membrane fuel cells (PEMFCs) because of the gas processing reaction and the fuel cell dynamics. This load tracking problem can be solved by adding an energy storage element, such as a battery or an ultra-capacitor to the system. This paper focuses on modeling of a stand-alone hybrid distributed generation (DG) system using the MATLAB/Simulink software. The model utilizes PEMFC as the main energy source, whereas the battery functions as energy storage to compensate for the limitations of PEMFC. Furthermore, the three main types of batteries are compared via simulation to identify the most suitable battery types for DG applications. The main objective of this paper is to analyze a hybrid model based on the power output across the fuel cell and in the battery terminal. Simulation results show that the delay and load-tracking problems in the PEMFC model have been resolved by the existence of the battery in the hybrid model.
PL
W artykule opisano model i badania symulacyjne hybrydowego systemu generacji energii elektrycznej. Układ złożony jest z komórek paliwowych jako głównego źródła energii oraz baterii służącej do kompensacji energii przy dynamicznej zmianie obciążenia. Dodatkowo dokonano symulacyjnego porównania zastosowania trzech typów baterii. W badaniach wykorzystano oprogramowanie Matlab-Simulink. Otrzymane wyniki potwierdziły skuteczność działania rozwiązania z dodatkową baterią.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.