Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  huta stali
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę zagrożeń w przemyśle metalurgicznym na przykładzie huty stali wraz z oceną stanu bezpieczeństwa na wybranych stanowiskach tego zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem hałasu i szkodliwych czynników chemicznych, a także zaproponowaniem rozwiązań zmniejszających wpływ ww. czynników na pracownika.
EN
The article presents an analysis of the hazards in the steelmaking industry on the example of the steelworks together with the safety assessment at selected sites of this plant, with particular regard to noise and harmful chemical factors, and to propose measures to reduce the impact of these factors on the worker.
PL
Szerokopasmowy hałas zawierający wysokie częstotliwości słyszalne i niskie ultradźwiękowe definiowany jest jako hałas ultradźwiękowy (od 10 kHz do 40 kHz). Na podstawie dotychczasowych badań oddziaływania hałasu przemysłowego w środowisku pracy stwierdzono, że ten rodzaj hałasu działa szkodliwie na narząd słuchu. W przemyśle można rozróżnić dwa typy źródeł hałasu ultradźwiękowego: technologiczne (maszyny i urządzenia generujące drgania ultradźwiękowe w celu realizacji określonych procesów technologicznych) oraz nietechnologiczne (maszyny i urządzenia, które generują hałas ultradźwiękowy w sposób niezamierzony). W niniejszym artykule przedstawiono wyniki pomiarów i oceny narażenia na hałas ultradźwiękowy na wybranych stanowiskach pracy w hucie stali.
EN
Ultrasonic noise is defined as broadband noise containing high audible and low ultrasonic frequencies (from 10 kHz to 40 kHz). According to the most advanced knowledge, the influence of industrial noise on human body in the work environment confirmed that this type of noise exerts adverse effects on the hearing organ. Two typed of ultrasonic noise sources have been distinguished: the machines and other devices, so-called technological sources and the sources in which ultrasonic noise exists as unintentional result of work of many devices, so-called non-technological sources of ultrasonic noise. This paper consist results and assessment of ultrasonic noise on selected workplaces in the steel mill.
PL
Huty surowcowe stali produkują od kilku do kilkunastu milionów ton stali, zużywając do produkcji ponad dwukrotnie więcej surowców naturalnych oraz innych materiałów wsadowych. W efekcie prowadzonych procesów technologicznych powstają znaczne ilości odpadów poprodukcyjnych. Obecnie w nowoczesnych hutach surowcowych znakomita większość odpadów poprodukcyjnych jest utylizowana w samych hutach i przekazywana do odbiorców zewnętrznych lub wykorzystywana jako wsad do ponownego użycia w prowadzonych procesach technologicznych. Artykuł przedstawia wyniki badań, w jakim stopniu wybrane masowe odpady poprodukcyjne są wykorzystywane w prowadzonych procesach technologicznych dla przykładowej huty surowcowej stali.
EN
Steelwork plants manufacture several to tens tons of steel, using for manufacturing processes the double amount of natural resources and feed materials. As the result of manufacturing processes, we get huge amounts of production waste. In modern steelworks the large proportion of waste is utilised on the spot, in the steelwork plants and given over to external customers or it is re-used as a feed for other processes. The paper summarises the results of the research program undertaken to analyse which proportion of waste is utilised in further technological processes in a selected steelwork.
PL
Pozwolenie zintegrowane jest nowoczesnym instrumentem formalnoprawnym, regulującym zasady wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska i obejmuje wszystkie znaczące aspekty oddziaływania m.in. zagadnienia gospodarki odpadami. Zasady warunków wytwarzania i postępowania z odpadami są zdefiniowane w ustawie o odpadach i są spójne z zasadami dotyczącymi pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Uzyskania pozwolenia zintegrowanego wymagają instalacje typu IPPC (ang. Integrated Pollution Preyention and Control). Instalacje typu IPPC muszą spełniać wymagania najlepszej dostępnej techniki (ang. Best Auailable Technique - BAT), a ich eksploatacja nie może powodować pogorszenia jakości środowiska oraz przekraczania tzw. granicznych wielkości emisyjnych. Do instalacji typu IPPC zalicza się m.in. instalacje przemysłu hutnictwa żelaza i stali. Procesy hutnicze powodują generowanie ogromnych ilości odpadów, jest to przemysł materiałochłonny, w którym około połowa surowców wejściowych po zakończonych procesach przetwórczych przekształca się w odpady. Stąd tak ważne jest prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami w hutach stali. W artykule przedstawiono układ treści wniosku oraz zakres informacji o wytwarzanych i sposobach gospodarowania odpadami dla potrzeb wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Krakowie.
EN
The integrated permission is a modern legal instrument, which regulates the principles of introducing pollution to the environment. The permission includes all the significant aspects of environmental impact among others waste management. The principles of specifying the terms of waste generating and treatment are defined in the Act on waste and they are coherent with the principles for waste permission. Integrated permissions are required for the special type of installations called IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) installations. This kind of installations have to fulfill the requirement of Best Available Technique (BAT), and their operating must not cause neither the worsening of environment quality nor exceeding the limitary quantities of emission. The installations of iron and steel industry are reckoned to be the IPPC installations. The metallurgic processes generate the huge quantities of waste. It is material consuming industry, in which approximately the half of input materials, after the processes are finished, are wastes. That is why the proper waste management in steel works is so important. The frame of the content as well as the range of information on waste management for the purpose of the integrated permission for Mittal Steel Company in Cracow, was proposed in this paper.
5
Content available remote Dynamic model of preventive maintenance planning of steel works
EN
While running steel works it is necessary to avoid occurrence of limiting states of partial works, which are generally causing immediate operation discontinuation. Planned preventive maintenance is the only method to prevent these states. At the moment there is a static model of preventive maintenance planning applied on the majority of steel works, which reveals not to be effective. This paper deals with the meaning and methodics of creation of dynamic planning of preventive maintenance of steel works.
PL
Podczas bieżącej pracy huty stali konieczne jest unikanie wystąpienia stanów ograniczających pracę części huty, które powodują na ogół przerwanie operacji pośrednich. Jedyną metodą zapobiegającą temu stanowi jest planowa zapobiegawcza konserwacja. Dotąd istnieje statyczny model planowanej konserwacji zapobiegawczej, stosowanej w większości hut, który okazał się nieskuteczny. Niniejszy artykuł pokazuje znaczenie i metody tworzenia dynamicznego planowania zapobiegawczej konserwacji w hutach stali.
PL
Celem artykułu jest prezentacja specyfikacji problemów związanych z rachunkowością zarządczą w hutach stali. Omawiane są zasady rachunkowości zarządczej i ich odniesienie do zagadnień charakterystycznych dla hutnictwa. Na przykładach liczbowych prezentowane są trudności związane z prawidłowym prowadzeniem rachunku kosztów. Przedstawiono zarys modelu systemu komputerowego wspomagającego rachunkowość zarządczą. Ustalono, że realizacja takiego systemu wymaga indywidualnego podejścia do problemu.
EN
The paper presents specific problems of management accounting in steelworks. Principles of management accounting characteristic for metallurgy are also discussed. On numerical examples difficulties concerned with correct operation of cost accunt are shown. Framework of computer aided management accounting system is presented. It was determined that realization of such a system must be treated as an individual task.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.