Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  historia odlewnictwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Powszechne zastosowanie żelaza, w tym także żelaza lanego, było jedną z charakterystycznych cech XIX w. Potwierdzeniem tego może być fakt, że dzisiaj okres ten nazywany jest wiekiem żelaza i pary. Żelazo lane, jak dawniej nazywano żeliwo, wykorzystywane było jednak nie tylko w budowie maszyn. Na niespotykaną skalę używane było w budownictwie, a także do wytwarzania przedmiotów gospodarstwa domowego i wyrobów artystycznych. W drugiej połowie XIX w. znalazło jeszcze jedno i to bardzo nietypowe zastosowanie. Były to bowiem elementy... bruku ulicznego, które na masową skalę przez kilkadziesiąt lat były stosowane w Warszawie.
EN
A general application of iron, including cast iron, was one of the characteristic features of the 19th century. This can be confirmed by: the fact, that this period is currently called: The iron and steam age. Cast iron was applied not only in machine building. It was used, on unprecedented scale, in construction engineering and also for producing household items and artistic elements. In the second half of the 19th century it found one more, quite unusual application. These . were elements... of pavements, which on a massive scale were for j several dozen of years, applied in Warsaw.
4
Content available remote Bell founding – the past and the present
EN
This paper outlines the history of bell founding. The exceptional character of bells, which are products of supracultural importance, was stressed. The complexity of the bell manufacturing process and a unique approach to the technology design were highlighted. Basing on the data obtained from foundry shops currently operating in Poland, known as bell-casting foundries, the main guidelines for the bellcasting process as used nowadays by the Felczyński Foundry with long-standing traditions and Wojdak’s Foundry, both of which are casting bells according to modern technologies, using modern moulding materials and metal alloys, were described.
PL
Druki okazjonalne jak katalogi wystaw i konkursów nie były wykorzystywane do prac nad historią odlewnictw na ziemiach Polski. W katalogu Wystawy rolniczo-przemysłowej w Warszawie w 1885 r. znaleziono wiadomości o 24 przedsiębiorstwach odlewniczych, z których 11 nie zostało uwzględnionych w dotychczasowych opracowaniach historycznych. Większość odlewni biorących udział w wystawie (16 zakładów) pochodziła z Warszawy. W artykule podano nazwy i adresy przedsiębiorstw, zakres produkcji, a często także roczny obrót finansowy i liczbę zatrudnionych robotników. Dla niektórych odlewni znaleziono również dane historyczne.
EN
The occasional printings as for example the catalogs of the expositions and cometitions were not yet used in the works on the foundry history on the polish regions. In the catalog of the agricultural-industrial exposition held in Warsaw in the year 1885 there were found informations about 24 foundry enterprises, 11 from which were not taken fo far into account in the historical works. The majority of foundries participating in the exposition (16 works) originated from Warsaw. In the article names and addresses of the enterprises, the production range, often also yearly financial turnover and number of employed workers are given. For some foundries also historical data were found.
PL
Autor artykułu przedstawił Czytelnikom historię pierwszej w Polsce wyższej uczelni technicznej założonej w kielcach w 1816 roku. Uczelnia ta miała kształcić fachową kadrę kierowniczą dla zakładów przemysłowych, branży górniczej i hutniczej, które już istniały lub miały powstać głównie w Zagłębiu Staropolskim. Szczególny wkład w powstanie tej uczelni wniósł Stanisław Staszic, formułując profil jej działalności i strukturę organizacyjną. Kontynuacją tej uczelni była powstała w 1919 roku Akademia Górnicza w Krakowie, która obecnie nosi nazwę Akademii Górniczo-Hutniczej.
EN
The author of this article presents to the readers the history of the first technical high school in Poland, created in Kielce in the year 1816. The school should educate the professional technical staff for the industry works of the mining and metallurgical branches, existing or coming mainly in Old Poland Basin. An essential contribution into foundation of this school was given by Stanisław Staszic, who has formulated profile of its activity as well as its organizational structure. Continuation of this school was the Academy of Mining, founded in Cracow in the year 1919. It is actually called: Academy of Mining and Metallurgy.
PL
Jubileusze zawsze skłaniają do refleksji i nawet zmuszają do przedstawienia idei, które przyczyniły się do pewnego biegu wydarzeń. Czytelnicy z pewnością poznają się chętnie z osobami, których starania i wysiłki dały podstawy do powstania Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, skupiającego ludzi wykonujących jeden z najbardziej użytecznych w dziejach ludzkości zawód. Artykuł przedstawia historię założenia Stowarzyszenia, jego działalność w latach 1936-1939, sylwetki jego twórców i działaczy, a także powstanie pierwszego czasopisma odlewniczego noszącego nazwę "Przegląd Odlewniczy".
EN
The jubilees always induce reflections and they even force to present ideas which could contribute to a certain course of events. The readers will certainly find pleasure in making themselves acquainted with persons, whose cares and efforts have given base for creation the Polish Foundrymen's Association, assembling people performing one of the most necessary profession in the people's history. The article presents the history of creating the Association, its activity in the years 1936-1939, the profiles of its creators and activists, as well as the formation of the first polish foundrymen's journal, named PRZEGLĄD ODLEWNICZY (Foundry Review).
PL
Nawiązując do historii powołania przed półwieczem Wydziału Odlewnictwa AGH w Krakowie, przypomniano sylwetki znanych profesorów, których działanie miało istotne znaczenie dla określenia kierunków rozwoju i kształtu samodzielnego funkcjonowania Wydziału. Przedstawiono aktualny stan Wydziału w zakresie prowadzonych obecnie form kształcenia oraz specjalności studiów. Scharakteryzowano aktualnie istniejące możliwości podejmowania studiów magisterskich jednolitych dziennych, studiów magisterskich uzupełniających dziennych i zaocznych oraz studiów inżynierskich zaocznych. Wskazano również na możliwość podejmowania zróżnicowanych form studiów doktoranckich, także studiów dających podwójne dyplomy (polsko-niemieckie) oraz studiów podyplomowych i kursów szkoleniowych, aktualizujących wiedzę i doskonalących umiejętności zawodowe inżynierów w wybranych obszarach odlewnictwa.
EN
Referring to the history of creating the Foundry Practice Department at the Academy of Mining and Metallurgy in Cracow fifty years ago, the silhouettes of the well-known professors, whose activities were of considerable importance for stating the development trends and shaping the independent functioning of the Department have been reminded. The current state of the Department in the scope of the carried out educational forms and the specialities of studies have been presented. The now existing possibilities of taking up graduate daily studies, graduate complementary daily or extra-mural engineering studies have been characterised. It has been pointed out at the possibility of taking up differentiated forms of doctor's degree studies and also studies giving double diplomas (Polish-German), postgraduate studies as well as training courses, modernising knowledge and improving professional skills of engineers in the chosen areas of foundry practice.
PL
Sprawozdanie z obchodów Ogólnopolskiego Dnia Odlewika, które odbyły się w dniach 8 i 9 grudnia 2000 roku w Rogowie, zorganizowanych przez Łódzki Oddział Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich (STOP). Przedstawiono sytuację w odlewnictwie w okręgu łódzkim oraz dalsze perspektywy działania. Z okazji Dnia Odlewnika wręczono dyplomy odlewniom które uzyskały wyróżnienie "Polska Odlewnia Kwalifikowna". Za osiągnięcia naukowe i techniczne w okresie ostatnich dwóch lat, wręczono dyplomy Nagrody Prezesa STOP wyróżnionym zespołom pracowników. Uroczystości zakończyło spotkanie towarzyskie uczestników tego świątecznego spotkania.
EN
A report from the All-Polish Foundryman's Day which was celebrated at Rogów on the 9th and 10th December 2000 is presented. It was organized by the Łódź Branch of the Polish Foundrymen's Technical Association (STOP). The situation of the foundry industry in the Łódź district and the further prospects of activities are described. On the occasion of the Foundryman's Day diplomas were given to the foundries which had been granted a distinction "Qualified Polish Foundry". For the scientific and technical achievements of the period of the past two years diplomas Awards of the President of STOP were handed to the distinguished teams of workers. A social meeting for the participants of this feast-day ended the celebration.
PL
Autorzy przedstawili rys historyczny elbląskiej odlewni począwszy od 1837 roku, kiedy to potomek holenderskich imigrantów Ferdynand Schichau założył mały warsztat mechaniczny. Już w drugiej połowie XIX wieku warsztat ten rozrósł się produkując maszyny i wyposażenie okrętowe. Przedstawiono trudne lata odbudowy tych zakładów począwszy od 1946 roku, aż do nowego Zakładu Metalurgicznego o wielkim potencjale we współczesnej dobie. Obok szczegółowych informacji o działalności technicznej, oraz inwestycyjnej w aktualnym Zakładzie Metalurgicznym ALSTOM Power, nie zapomniano o załodze, której wysoką wiedzę i kwalifikacje uzyskano dzięki systematycznej polityce kadrowej prowadzonej jeszcze w poprzednich układach własnościowych.
EN
The authors presented a historical outline of the Elbląg foundry beginning from the year 1837, when Ferdinand Schichau, descendant of the Dutch immigrants, established a small mechanical workshop. Already in the second half of the 19th century the workshop developed and started producing machines and naval equipment. The difficult years of the plant rebuilding, starting from the year 1946 till the modern Metallurgical Plant of high productivity, were described. Apart from the detailed information on technical as well as investment activities in the currently operating ALSTOM POWER Metallurgical Plant, some words were devoted to its staff whose good knowledge and high qualifications were obtained owing to systematic persona+1 policy carried out even in the previously existing system of ownership.
PL
W Instytucie Odlewnictwa w Krakowie obchodzono 23. lutego 2001 r. Jubileusz 55-lecia działalności połączony z wręczeniem certyfikatu zarządzania jakością wg normy ISO 9001. Uroczystość zgromadziła liczne grono przedstawicieli administracji państwowej, instytucji sterujących badaniami i problematyką normalizacji i jakości. Wśród wielu przedstawicieli współpracujących wyższych uczelni technicznych i instytutów naukowo-badawczych, przybyli również przedstawiciele organizacji związkowych oraz przedsiębiorstw przemysłowych. Jubileusz był okazją do dokonania bilansu osiągnięć przede wszystkim za okres ostatnich pięciu lat, złożenia podziękowań wszystkim tym, którzy wspierali i wspierają działania Instytutu, pracownikom i seniorom. Mocnym akcentem obchodzonego Jubileuszu było wręczenie Instytutowi certyfikatu ISO 9001 będącego dowodem na to, że również w zakresie organizacji i zarządzania Instytut stara się sprostać wyzwaniom epoki.
EN
On 23rd February 2001 Foundry Research Institute in Kraków celebrated the jubilee of 55 years of its existence. This festivity was also connected with obtaining the certificate of the quality management according to the ISO standard 9001. The ceremony gathered a large number of people including representatives of the state administration, delegates from the institutions controlling the research works and problems connected with standardization and quality. Among the representatives of the co-operating technical universities and scientific and research institutes, who took part in this meeting, there were also delegates from trade unions and industrial enterprises. The jubilee was also a chance to make up the balance of achievements, first of all for the period of the passed five years, extending the thanks to all those who gave and have been giving the assistance to the Institute's activities, its present employees and seniors. A significant feature of the jubilee celebrations was granting to the Institute the certificate ISO 9001 which is a proof of the fact that also in the domain of organization and management Foundry Research Institute has tried to keep with the challenges of the epoch.
PL
Minęło 50 lat od chwili, kiedy w dniu 3 maja 1951 roku powstało Koło Zakładowe Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich (STOP) w ówczesnym ZAMECH-u. Z perspektywy półwiecza bez trudu można dostrzec, że działalność tego Koła Zakładowego, a potem Oddziału pracującego na polskim Wybrzeżu, była pod wieloma względan podobna do działalności przemysłowej ZAMECH-u i aktualnie ALSTOM-u. Podobieństwo to wyróżnia się przede wszystkim "nawykiem" uczenia się tak w produkcji jak i w Stowarzyszeniu, a co najważniejsze oba te nurty były zespolone wzajemnym korzyściami, ale nade wszystko sympatycznymi koleżeńskimi relacjami. To "uczenie się" znalazło również odbicie w zewnętrzn działalności Oddziału, który od kilku lat prowadzi ogólnopolskie konferencje na temat istotnych problemów z zakresu postępu technicznego, zarządzania procesami oraz marketingu. Jubileuszowe spotkanie odlewników Wybrzeża w dniu 2 czerwca w Elblągu otworzy nowe półwiecze tego zasłużonego Oddziału naszego Stowarzyszenia.
EN
Fifty years had passed since the time, when on the 3rd of May 1951 the Plant Circle of the Polish Foundrymen's Technical Association (STOP) was established in the then existing ZAMECH. From the half century retrospective view one can see without any difficulties that the activities of the Plant Circle and next the Branch working on the Polish Coast were in many ways similar to the technical activities of ZAMECH and currently of ALSTOM. This similiarity can first of all be distinguished by the "habit" of learning both in production and in the Association, and what is most important both these trends were joined by mutual advantages, and above all, by the bonds of friendly relations. This "learning" has been reflected in the external activities of the Branch which for some years has been organizing all-Polish conferences concerning the essential problems from the range of technical progress, process management and marketing. The Jubilee meeting of the foundrymen from the Coast in Elbląg on the 2nd of June 2001 will open a new half century of this meritorious Branch of our Association.
PL
Zamieszczono opisy wybranych pomników dokumentujących tragiczne zdarzenia w okresie ostatnich dwustu lat, stanowiące kanwę do rozważań o przyczynach wojen. Autor chciał znaleźć odpowiedź na pytanie czy tak wiele pomników upamiętniających konflikty zbrojne i ich ofiary wśród żołnierzy i ludności cywilnej spowodują, aby ludzkość oceniła wojny jako bezsensowne barbarzyństwo? Odpowiedzi takiej nie mógł znaleźć. W zakończeniu przedstawiono przypuszczalne scenariusze przyszłych wojen, w których nauka może odegrać większą rolę niż dawniej odwaga walczących. Dobrze byłoby, gdyby komputerowe wojny zdołały odstraszać przeciwników od użycia siły, a szczególnie do użycia broni masowej zagłady.
EN
Descriptions are given of the chosen monuments which document the tragic events in the period of the last two hundred years and which make a canvas to consider the reasons of wars. The author wanted to find an answer to the question if so many monuments commemorating the armed conflicts and their victims among soldiers and civilian people can cause that the mankind might evaluate wars as senseless barbarity. However, he could not find such answer. In the end a probable scenario of future wars, in which science can play a more important part than the courage of the fighting soldiers in the past, is presented. It would be good if computer wars could frighten away the enemies from using the force, and especially from using the weapon of mass destruction.
PL
Opisano jeden ze wspaniałych pomników krakowskich, pomnik słynnego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika (1473-1543) usytuowany na Plantach Krakowskich w pobliżu Collegium Novum. Autorem modelu odlewniczego jest znany polski artysta rzeźbiarz Cyprian Godebski, a odlew wykonała w XIX w. włoska odlewnia LIPPICH w Pistoi k. Florencji. Przedstawiono historię powstania pomnika oraz omówiono jego koncepcję artystyczną.
EN
One of the splendid Kraków monuments, the monument of Mikołaj Kopernik (1473-1543), is described. The monument is situated in the Kraków green belt ..Planty" near Collegium Novum. The author of the foundry pattern is Cyprian Godebski, a well-known Polish sculptor. The casting was made in the Italian foundry LIPPICH from Pistoi Florence in the 19th century.
PL
Ostatni rok tego wieku obfituje w wydarzenia gospodarcze, w tym również w krajowym przemyśle odlewniczym. Do nich należy zaliczyć wejście Odlewniczej Izby Gospodarczej do Europejskiego Komitetu Zrzeszeń Odlewni (CAEF), a także zwiększenie aktywności odlewników we współpracy zarówno w kraju jak i w skali europejskiej w odpowiednich komisjach problemowych CAEF. Utworzenie Centrum Polskiego Odlewnictwa zlokalizowanego w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie należy uznać za doniosłe wydarzenie, rokujące konieczny rozwój branży odlewniczej w kraju. Korzystając z danych statystycznych CAEF przedstawiono krajową produkcje, odlewów w latach 1997-1999, a także tendencje rozwojowe w dziedzinie żeliwa sferoidalnego i stopów aluminium, zgodne zresztą z tendencjami występującymi w odlewnictwie europejskim.
EN
The last year of this century abounds with economic events which also refer to the Polish foundry industry. The admission of the Polish Foundry Economic Chamber to the Committee of Associations of European Foundries and the increased activities of foundrymen as regards the cooperation with the suitable commissions of the CAEF both in Poland and in Europe can be reckoned to the above mentioned events. The establishing of the Polish Foundry Centre, localized on the premises of the Foundry Research Institute in Kraków, should be acknowledged as an important fact promising the necessary development of the foundry branch in Poland. Utilizing the CAEF statistical data, the domestic production of castings in the years 1997-1999 has been presented together with the development trends in the field of the S.G. iron and aluminium alloys.These trends are consistent with the trends occurring in the European foundry practice.
PL
Przedstawiono przebieg obchodów Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika odbywającego się w Częstochowie w Odlewni Żeliwa WULKAN SA. Wybór miejsca tych uroczystości podyktowany był chęcią przedstawienia polskim odlewnikom efektów modernizacji starej, 105-letniej odlewni żeliwa, pracującej wewnątrz dużego miasta, przy zachowaniu obowiązujących norm ochrony środowiska. Właśnie ta odlewnia była pierwszą w kraju "Zieloną Odlewnią" zmodernizowaną z pomocą również kredytów zagranicznych. Dlatego hasłem tych obchodów było "XXI wiek - ekologicznie czyste technologie odlewnicze". Modernizacja polegała nie tylko na wprowadzeniu nowoczesnych urządzeń w zakresie procesów wykonywania form i rdzeni, w zakresie topienia żeliwa i oczyszczania odlewów, ale również zainstalowaniu niezbędnych urządzeń pomiarowych i sterujących procesami odlewniczymi. Podniesienie kwalifikacji pracowników umożliwiło uzyskanie kilka lat temu certyfikatu wg normy ISO 9002. W czasie tych uroczystości Odlewnia Żeliwa WULKAN uzyskała certyfikat ISO 14001. W ubiegłym roku Odlewnia została wyróżniona tytułem "Polska Odlewnia Kwalifikowana" spośród pierwszych pięciu polskich odlewni. Znaczne osiągnięcia w zakresie eksportu odlewów zostały podkreślone nadaniem Odlewni WULKAN już dwukrotnie nagrody dla najlepszego eksportera województwa częstochowskiego. W wystąpieniu otwierającym te uroczystości, prof. J.S. Suchy, prezes Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich i Odlewniczej Izby Gospodarczej obok życzeń składanych pracownikom polskiego odlewnictwa przedstawił program współpracy z instytucjami Unii Europejskiej. Podkreślił znaczenie jakie w aktualnych warunkach ma wspólne działanie członków naszego Stowarzyszenia z Parlamentarnym Zespołem Odlewników oraz Odlewniczą Izbą Gospodarczą. Uczestniczący w Dniu Odlewnika przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, bratnich stowarzyszeń inżynierskich, a także związków zawodowych i uczelni technicznych przekazali życzenia pomyślności dla polskich odlewników.
EN
The course of celebration concerning the All-Polish Foundryman's Day is presented. It took place in Częstochowa at ODLEWNIA ZELIWA WULKAN S.A. The choice of the place of these celebrations was dictated by the intention of presenting Polish foundrymen the modernization effects of 105 years old iron foundry, operating inside a big town, with preservation of the obligatory standards of environmental protection. It was just the first ,,Green Foundry" in our country, modernized with, among others, foreign credits. That it why the motto of these celebrations was ,,The 21" century - ecologically clean foundry technologies". The modernization consisted not only in introduction of modem installations for the processes of making moulds, cores, melting of cast iron and dressing of castings, but also in installation of the necessary measuring devices and control systems of foundry processes. The improvement of professional qualifications of the workers enabled them to acquire the certificate according to the ISO Standard 9002 some years ago. During these celebrations the Iron Foundry WULKAN received the certificate ISO 14001. Last year the Foundry was distinguished with the title ,,Polish Qualited Foundry" among the first five Polish foundries. Considerable achievements in the field of castings export were emphasized by conferring for the second time the Foundry WULKAN by the award of the best exporter of the Częstochowa Province. In the opening speech of the celebrations, Prof. J.S. Suchy, President of the Polish Foundrymen's Technical Association and Foundry Economic Chamber, apart from the greetings conveyed to the workers of the Polish foundry industry, presented the programme of cooperation with the institutions of European Union. He stressed the significance which under the present conditions has the joint activities of the member of our Association and Foundry Economic Chamber with the Team of the Polish deputies, who are foundrymen. The representatives of the state as well as independent authorities, of the similar engineering associations and also of the trade unions and technical colleges, who took part in the celebrations, directed the wishes of prosperity to Polish foundrymen.
PL
Szczególna wymowa trzech cmentarzy z dala od Polski, będących świadectwem dramatycznych losów żołnierzy, którzy nie zginęli w walce, lecz byli ofiarą zbrodni. Przedstawiono koncepcję zagospodarowania przestrzennego tych trzech cmentarzy wojennych, oraz zakres dużego przedsięwzięcia artystycznego i technicznego podjętego przez METALODLEW SA w Krakowie. W dalszym ciągu artykułu przedstawiono problemy techniczne, rozwiązane przez tę odlewnię, a polegające na dużej dokładności wymiarowej 16 tysięcy tablic z nazwiskami i stopniami wojskowymi pochowanych na tych cmentarzach ofiar zbrodni. Wykonawcy tych elementów musieli również rozwiązać konstrukcję licznych ciężkich odlewów ze względu na ich transport i zabudowę. Wszystkie elementy składające się na konstrukcję pomników sporządzono z żeliwa. Tworzywo to było odpowiednie z racji pewnej "surowości", a także rdzawego koloru powierzchni tych pomników, przypominającego zakrzepłą krew. Cmentarze te są również wyrazem bolesnej historii, łączącej losy Polaków i bohaterów pochodzących z tych sąsiednich krajów, którym zgotowano wspólny tragiczny los.
EN
A special meaning of these three cemeteries far from Poland being an evidence of dramatic destiny of soldiers who were not killed in the war, but were the victims of crime. A concept of site planning of these three war cemeteries is presented together with the range of a large plastic and technical project undertaken by METALODLEW Joint Stock Company in Krakow. In further part of the article technical problems are presented which were solved by this foundry. They consisted in high dimentional accuracy of 16000 plates with the names and military ranks of soldiers, the crime victims, buried in these cemeteries. The performers of these elements have also to solve the problem of designing numerous heavy castings on account of their transport and construction. All the elements being parts of the design of monuments were made of cast iron. This material was suitable non only because of some austerity, but also of the rust colour of its surface, recalling clotted blood.
PL
Fabryka powstała w pierwszych dziesięcioleciach XIX w. jako warsztat brązowniczy. Jej założycielem był Aleksander Jan Norblin, syn znanego malarza Jana Piotra. Wykonywane w warsztacie wyroby brązownicze były o dużej wartości artystycznej, co zapewniało zbyt wytwarzanych produktów i przyczyniło się do rozbudowy fabryki. Pod koniec XIX i na począt-ku XX w., Zakład został przekształcony w Towarzystwo Akcyjne Fabryk Metalowych Norblin, Bracia Buch i T. Werner. Mimo zawirowań dziejowych, Zakład trwał i rozwijał produkcję, lecz jego usytuowanie w centrum Warszawy przesądziło o jego likwidacji. Stara Fabryka mieszcząca się przy ul. Żelaznej 51 została uznana za zabytek dziedzictwa i przekazana Muzeum Przemysłu, będącego Oddziałem Muzeum Techniki.
EN
The factory was established in the first decades of the 19th century as a bronze workshop. Its founder was Aleksander Jan Norblin, son of the well-known painter Jan Piotr. The bronze products of great artistic value were made in the workshop. They sold well and thus contributed to the enlargement of the factory. At the end of the19th and at the beginning of the 20th centuries the plant was transformed into Towarzystwo Akcyjne Fabryk Metalowych Norblin, Bracia Buch i T. Werner (Stock Company of the Metal Factories Norblin, Brothers Buch and T. Werner). In spite of the historical changes the factory lasted and developed its production. However, its location in the centre of Warsaw decided about its liquidation. The "Old Factory", situated at 51, Żelazna Street, was acknowledged as a heritage relic of the past, and passed on to the Museum of Industry being a branch of the Museum of Technique.
PL
W 1946 r. rozpoczęła działalność Państwowa Szkoła Górniczo-Hutnicza. Kształciła techników górniczych, hutniczych i odlewniczych utrzymując wysoki poziom nauczania dzięki kadrze nauczycielskiej, przeważnie pracowników dydaktycznych Akademii Gómiczo-Hutniczej i Instytutu Odlewnictwa. Szkoła wykształciła kilkuset techników. W pierwszej połowie lat 50-tych szkołę zlikwdowano w wyniku reorganizacji szkolnictwa zawodowego. Kształcenie technkówi odlewników przyjęły inne technika krakowskie. W związku z budową w Krakowie w latach 50-tych kombinatu metalurgicznego i rozbudową przemysłu, zorganizowano w 1951 r. Wieczorową Szkołę Inżynierską ukierunkowaną wyłącznie na kształcenie na poziomie inżynierskim osób pracujących zawodowo. Szkoła posiadała wydziały: hutniczy, mechaniczny i elektryczny. Na Wydziale Hutniczym istniały specjalności: odlewnictwo, stalownictwo, walcownictwo i wielkopiecownictwo. Szkoła wykształciła kilkuset inżynierów. W1956 r. szkołę zlikwidowano, a wieczorowe kształcenie osób pracujących zawodowo przejęła AGH i Politechnika Krakowska.
EN
In the year 1946 the State Mining and Metallurgical Schools stated its activities. It educated mining, metallurgical and foundry technicians and maintained high level of education owing to technical staff, mainly didactic workers of the Academy of Mining and Metallurgy and of the Foundry Research Institute. The school educated several hundred technicians. However, in the mid 50-ties the school was closed down as a result of reorganization of vocational education system. Thus, the education of foundry technicians was taken over by other technical school in Cracow. In consequence of building in Cracow the metallurgical complex in the 50-ties and the expansion of industry, the Evening Engineering School was organized in 1951. It was entirely directed at education of the staff of engineers already working professionally. The school had three departments: metallurgical, mechanical and electrical. The Metallurgical Department was divided into the following faculties: foundry practice, steel-making, rolling mill practice and blast furnace practice. The school educated several hundred engineers. In 1956 the schol was closed down and the evening schooling of people who were working professionally was taken by the Academy of Mining and Metallurgy and by the Technical University of Cracow.
PL
Autor przedstawia opis pomnika czynu legionowego w Cieszynie i jego zmienne losy, które sprawiły, że pomnik ten nie doczekał się jeszcze odbudowy pomimo wielkiej ofiarności polskich harcerzy, którzy ratowali jego fragmenty, pozostałe po zniszczeniu przez okupanta w czasie Drugiej Wojny Światowej. Omawia również nie nową już, lecz współczesną inicjatywę budowy pomnika ks. Leopolda Jana Szersznika - jezuity Doby Oświecenia (1747-1814) twórcy m.in. biblioteki publicznej i muzeum w Cieszynie w 1802 roku. Przytacza również opis projektu tego pomnika.
EN
The author presents a description of the monument to the legion's action in Cieszyn and its changeable destiny which caused that so far the monument has not reached its reconstruction despite great courage of the Polish scouts who were trying to save its parts which remained after the monument had been destroyed by the occupant during the Second World War. The author also discusses not the new now - however contemporary - initiative of building a monument to Leopold Jan Szersznik, the Jesuit priest in the Age of Enlightment (1747-1814), the founder, among others, of the public library and of the museum in Cieszyn in the year 1802. The writer describes the project of this monument.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.