Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 174

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  higher education
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia najważniejsze wydarzenia i osoby, które umożliwiły rozwój Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku oraz jej przekształcenie w Wyższą Szkołę Inżynierską. Omawiany okres obejmuje lata od 1951 do 1964 roku, kiedy to pierwsi studenci w historii uczelni rozpoczęli zajęcia w ramach studiów dziennych na Wydziale Elektrycznym i Wydziale Mechanicznym. Dało to podstawę do dalszego rozwoju uczelni. W ciągu kolejnych dziesięciu lat Wyższa Szkoła Inżynierska została przekształcona w Politechnikę Białostocką. Nastąpiło to w 1974 roku. W tym okresie Uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania tytułu zawodowego magistra oraz rozpoczęła budowę kampusu, mieszczącego się przy ulicach Wiejskiej i Zwierzynieckiej. Stanowi on główną siedzibę Politechniki Białostockiej do dnia dzisiejszego.
EN
The article briefly presents the history of transformation of the Evening School of Engineering in Bialystok into the Higher School of Engineering. We owe the development of the School to the persistence of employees and students. The most important roles in these events were played by: electrician Karol Białkowski, mechanic Marian Poniatowski, physicist Eudokia Ostaszewicz and mathematician Eugeniusz Niczyporowicz. Undoubtedly, the year 1964 was a breakthrough in the development of the university, the heir of which is now the Białystok University of Technology. The described events remained in the memory thanks to the passion of the guardian of memory of the Bialystok University of Technology, Eng. Mirosław Bujanowski.
2
Content available Czas pionierów. Politechnika Gdańska 1945
PL
24 maja 2020 roku minęła 75 rocznica przekształcenia Politechniki Gdańskiej w polską państwową szkołę akademicką. Decyzja dotycząca odbudowy Politechniki i rozpoczęcia nauki po zakończeniu działań wojennych została podjęta na początku 1945 roku. W dniu 5 kwietnia 1945 r. przybyła do Gdańska delegacja Ministerstwa Oświaty, której zadaniem było zabezpieczenie, zorganizowanie i uruchomienie opuszczonej politechniki. W październiku 1945 roku rozpoczęto naukę na sześciu wydziałach. Powojenni twórcy Uczelni pochodzili z różnych środowisk naukowych, przede wszystkim z Politechniki Lwowskiej, Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Wileńskiego, w tym wielu wybitnych profesorów, często z ogromnym dorobkiem naukowym i zawodowym oraz fachowców w dziedzinie przemysłu i życia gospodarczego. Przybywając do Gdańska rozpoczęli trudne dzieło tworzenia polskiej Politechniki Gdańskiej. Wszyscy oni włączyli się do prac przy odbudowie uczelni, przenosząc doświadczenie i tradycje, które kształtowały Uczelnię w pierwszych latach jej działalności.
EN
May 2020 marks the 75th anniversary of the transformation of the technical university in Gdańsk into a Polish technical higher education institution. The decision to reconstruct the university and restore its educational mission after World War II was taken in 1945. A delegation from the then-Ministry of Education visited Gdańsk on 5 April 1945 to secure, organise, and resume the operation of the abandoned building. A decree of the State National Council (KRN) dated 24 May 1945 established the Gdańsk University of Technology, the largest technical institute in northern Poland. Six faculties welcomed their students in October 1945. The post-war fathers of the university originated from diverse academic circles; mostly from the Lviv Polytechnic, Warsaw University of Technology, and the Vilnius University. Among them were many eminent professors, often with abundant academic and professional achievements and experts in the industry. By coming to Gdańsk, they started the daunting task of building the Polish Gdańsk University of Technology. They all contributed to the revival of the institute by sharing the experience and traditions that shaped it in its first years. Professors contributed significantly to the revival and development of the Gdańsk University of Technology, establishment of the teaching staff, and education of young engineers. Their effort moved forward the Polish shipbuilding, chemical, pharmaceutical, food, electrotechnical, and electronic industry, power engineering and transport. They created concepts for the reconstruction of Gdańsk and led the rebuilding of the devastated city while preserving its past air. Their work on hydraulic structures conditioned the expansion and construction of ports, roads, and hydroelectric power plants in Poland. It was their alumni and colleagues who took over the task of educating new generations of engineers.
PL
Stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 spowodował ograniczenia bieżącej działalności uczelni i sprawił, że zmianie uległo prawo i jego stosowanie. Praca uczelni w czasie pandemii nie została zawieszona, stopniowo były znoszone kolejne ograniczenia i przywracano bieżącą działalność. Uczelnie zmuszone zostały do szybkiego wypracowania nowych rozwiązań, które umożliwiały prowadzenie kształcenia i bieżącą pracę uczelni w zdalnej formie przy zachowaniu wymagań wynikających z rozporządzeń MNiSW i wymagań sanitarnych. Celem opracowania jest przedstawienie wprowadzonych w roku akademickim 2019-2020 rozwiązań ustawowych i wykonawczych oraz ocena ich realizacji i skuteczności w kontekście transformacji cyfrowej. W tekście, weryfikowana jest teza, że przepisy prawne umożliwiają realizację statutowych celów uczelni, a ich ewolucja i stosowanie są adekwatne do sytuacji i zagrożeń. W artykule wykazano ponadto, że funkcjonowanie uczelni wymagało jednocześnie gruntownej zmiany w organizacji pracy, w zakresie: procesu kształcenia, weryfikacji efektów kształcenia i prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w postaci elektronicznej. Uczelnie musiały dokonać transformacji cyfrowej. Rozwiązania elektroniczne wymagały zabezpieczenia odpowiedniego sprzętu komputerowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagało to zarówno od studentów jak i pracowników uczelni nabycia nowych kompetencji cyfrowych. Czas ten z całą pewnością nie jest stracony a część rozwiązań wprowadzonych w czasie pandemii będzie prawdopodobnie wykorzystywana również po jej ustaniu. Zmiany jakie zaistniały w czasie pandemii ukazały zapotrzebowanie na nowe kompetencje. Szansą i zadaniem dla uczelni jest bowiem rozwijanie dalszych kompetencji cyfrowych pracowników uczelni i studentów.
EN
The COVID-19 epidemic threats caused significant restrictions on current activities of the Universities and other academical institutions. The consequences of these resulted in changes of legal provisions and their application. The functioning of Universities during the pandemic was not suspended; successive restrictions were gradually lifted, until the current activity was restored. Universities were forced to develop new solutions that made conducting education possible as well as ongoing work of institution in a remote form. The above-mentioned activities were in compliance with regulations of the Ministry of Science and Higher Education as well as sanitary requirements. The aim of this article is to present the statutory and regulatory solutions and to assess their implementation and effectiveness in the context of digital transformation. The Author verifies the thesis, that “COVID-19 legal regulations” enable the achievement of statutory goals of Universities, and furthermore, that their evolution and application is adequate to the situation and hazards caused by pandemic situation. The article also showed that the functioning of the Universities required a thorough change in the organization of their work in the fields of, the education process, verification of learning outcomes and keeping the studies documentation in the electronic form. Universities were forced to go through a digital transformation. Electronic solutions required appropriate protection of computers and telecommunications infrastructure. It required both students and university staff to acquire new digital competences. This period was certainly not wasted and some of the solutions introduced during the pandemic will probably be also used after it has ceased. The changes that took place during the pandemic showed the need for new competences. The opportunity and task for universities is to develop further digital competences of university employees and students.
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące kultury jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego. Szczególną uwagę zwrócono na czynniki, które wspierają rozwój kultury jakości w uczelniach oraz na te, które stanowią bariery jej pozytywnego rozwoju. Zagadnienie to zostało zaprezentowane na tle różnych wyników badań dotyczących kultury jakości jako specyficznej subkultury organizacyjnej.
EN
The article presents considerations regarding the culture of quality in higher education institutions. Particular attention was paid to factors that support the development of quality culture at universities and those that constitute barriers to its positive development. This issue was presented on the basis of various research results on quality culture as a specific organizational subculture.
EN
It is well-recognized from various business sectors that learning organization occupies a significant role in boosting the performance of organizations and is employed for gaining competitive advantage. Despite many studies in this management topic, there is a dearth of studies investigating public Higher Education. This study aims at investigating the implementation of learning organization at the individual, group, and organizational levels and the relationship with organizational innovativeness among academics in Indonesian public universities. Statistical results analyzed with regression analysis from 170 academics indicate significant positive associations between all variables. The finding of this research emphasizes the urgency to manage knowledge-based assets to accomplish the integration of personal knowledge to the organizational level. On the top priority, to gain competitive advantage, the public universities should create opportunities for continuous learning as well as promote a principle of inquiry and dialogue. Being one of the most essential sources of knowledge creation, it is imperative for higher education to implant organizational learning to accomplish literary greatness to contend satisfactorily in an unpredictable situation.
PL
Z różnych sektorów biznesu dobrze wiadomo, że organizacja ucząca się odgrywa znaczącą rolę w zwiększaniu wydajności organizacji i jest wykorzystywana do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Pomimo wielu badań w tym temacie zarządzania, brakuje badań dotyczących publicznego szkolnictwa wyższego. Niniejsze badanie ma na celu zbadanie wdrożenia organizacji uczenia się na poziomie indywidualnym, grupowym i organizacyjnym oraz związku z innowacyjnością organizacyjną wśród naukowców na indonezyjskich uniwersytetach publicznych. Wyniki statystyczne analizowane za pomocą analizy regresji 170 naukowców wskazują na znaczące pozytywne powiązania między wszystkimi zmiennymi. Wyniki tych badań podkreślają pilną potrzebę zarządzania zasobami opartymi na wiedzy, aby osiągnąć integrację wiedzy osobistej z poziomem organizacyjnym. Nadrzędnym celem, aby uzyskać przewagę konkurencyjną, publiczne uniwersytety powinny stworzyć możliwości ciągłego uczenia się, a także promować zasadę dochodzenia i dialogu. Będąc jednym z najistotniejszych źródeł tworzenia wiedzy, konieczne jest, aby szkolnictwo wyższe zaimplementowało uczenie się organizacji, aby osiągnąć dużą zdolność do skutecznego radzenia sobie, w nieprzewidywalnych sytuacjach.
EN
Higher education institutions (HEIs) typically generate income from two main sources; student fees and research income. In contrast, the predominant waste streams in HEIs tend to include; (1) assignment/examination mark submission process, (2) photocopying process and (3) the funding application process. Unintended internal process complexities and barriers typically aggravate the challenges already inherent in the research grant application process. Although Lean Six Sigma (LSS) has been adopted by a number of HEIs in Ireland, very few have adopted an integrated LSS approach for waste reduction in the research grant application process. To identify barriers and waste in the research grant application process within an Irish HEI in an EU environment, the authors used an online survey deployed to 240 academics and researchers. The survey response rate was 13%. The participating HEI in this pilot study generated an annual income (including student fees and research income) exceeding €240 million for the academic year 2017/2018. Using an LSS lens, this paper identified the primary waste in the research grant application process from an academic and researcher perspective to be; editing and revising applications, liaising and communicating with collaborators and waiting for information. Organised thematically, the main barriers were strategic thinking, collaborator identification and co-ordination, eligibility, process, time and support & mentoring. The results from this study can be used to inform the next stage of the research where empirical studies will be carried out in other HEIs to develop a practical roadmap for the implementation of LSS as an operational excellence improvement methodology in the research grant application process.
EN
Mining and mineral processing is a significant field of research in Poland, mainly due to huge deposits of various raw materials located in this country. Several Polish universities offer studies in the field of mineral processing. AGH University of Science and Technology, located in Cracow is major Polish university offering MSc programmes in mineral processing discipline. There are also several other universities, where students can gain knowledge in the field of mineral processing. Teaching programmes cover all main issues related to mineral processing, with cooperation with coal, copper, zinc and lead, coal and rock material industries. Article also describes the issues related to scientific staff in Poland. There are also presented general possibilities for career development for graduates, with characteristics of main potentials and problems.
PL
Górnictwo i przeróbka surowców to znaczące kierunki badań w Polsce, głównie dzięki bogatym krajowym zasobom licznych surowców mineralnych. Kilka uczelni wyższych w Polsce prowadzi studia z zakresu przeróbki surowców. AGH w Krakowie to jedna z głównych uczelni oferujących studia magisterskie w dziedzinie przeróbki. Także na innych uczelniach studenci mogą zdobyć wykształcenie z zakresu przeróbki. Oferowane programy edukacyjne obejmują wszystkie kluczowe tematy związane z przeróbka surowców, we współpracy z przemysłem węglowym, miedziowym, cynkowo-ołowiowym, oraz kruszywowym. Artykuł także porusza kwestie związane z kadrą naukową w Polsce. Zaprezentowane zostały także możliwości rozwoju zawodowego dla absolwentów z uwzględnieniem głównych szans oraz zagrożeń.
EN
The article is dedicated to current trends in University-Business Cooperation (UBC) in Russia on the example of Saint Petersburg. UBC plays an important role in the success of all the stakeholders of the process: higher education institutions (HEIs), students, employers and the government. The ongoing interaction between HEIs and employers helps achieve a high quality and relevance of education as well as to diminish the gap between the competences the employers expect and the knowledge of graduates and to develop the national economy. The benefits for stakeholders are presented in the paper. Saint Petersburg has 72 HEIs and is called one of the 100 best cities for students globally. Some universities in Saint Petersburg hold high positions in Russian and world rankings. All universities are interested in cooperating with employers. The models of UBC in Saint Petersburg are analyzed and examples of each type are given in the paper. One of the most important indicators of the efficiency of UBC is the employment of graduates. The current state of UBC in the city is assessed by analyzing the employment rates of graduates.
PL
Artykuł poświęcony jest aktualnym trendom we współpracy uniwersytecko-biznesowej (UBC) w Rosji na przykładzie Sankt Petersburga. UBC odgrywa ważną rolę dla sukcesu wszystkich interesariuszy procesu: uczelni wyższych, studentów, pracodawców i rządu. Bieżące kontakty między uczelniami a pracodawcami pomagają osiągnąć wysoką jakość w edukacji, a także zmniejszyć lukę w oczekiwaniach dotyczących jakości kompetencji i wiedzy absolwentów. Korzyści dla interesariuszy przedstawiono w artykule. W Sankt Petersburgu znajdują się 72 uczelnie i jest to jedno ze 100 najlepszych dla studentów miast na świecie. Niektóre uniwersytety w Sankt Petersburgu mają wysokie pozycje w rankingach rosyjskich i światowych. Wszystkie uniwersytety są zainteresowane rozwojem współpracy z pracodawcami. Przeanalizowano modele UBC w Sankt Petersburgu i podano przykłady każdego z nich. Jednym z najważniejszych wskaźników skuteczności UBC jest zatrudnianie absolwentów. Obecny stan UBC w mieście ocenia się, analizując wskaźniki zatrudnienia absolwentów.
EN
The article has two aims - first, to discuss changes in the Polish higher education system, and secondly, to investigate the role of university in developing environmental awareness in relation to this transformation. Particularly, the author focuses on a selected group of students as representatives of a region. Environmental sustainability is a crucial and contemporarily relevant issue, which attracts attention of both institutions and individuals. The state formulates laws and administrative regulations and procedures aimed at sustaining the natural environment. These instruments are often mentioned together with instruments of social influence, which include educational measures. Thus, universities can play an important role in their regions. They are a part of the system affecting their environment. The transformation they are undergoing poses a question concerning their social function, which comprises dissemination of environmental knowledge and fostering environmental awareness among both external and internal stakeholders. An analysis of the literature indicates that the transformation of Polish university does not exclude its social mission, which includes dissemination of environmental knowledge. The results of the survey conducted among a selected group of students indicate the need for such educational. University educates prospective workers, managers, entrepreneurs, whose environmental awareness will have a significant impact.
EN
The aim of this article is to identify and discuss research problems, methods and conclusions existing in the studies on quality culture in higher education institutions. A systematic review of literature was used. The study was conducted on the basis of 27 peer-reviewed, English-language scientific articles published in academic journals. These papers were selected based on the list of excluding (i.g. type of the publication, etc.) and including criterions (i.g. keywords, etc.). There are three conclusions. Firstly, there is a need to continue research in the areas of factors affecting quality culture and the development of quality culture. Secondly, although surveys, literature reviews and document analysis are the most often used quality culture research methods, this list might be extended to other methods. Finally, factors promoting and inhibiting the development of quality culture, elements binding structural/managerial and cultural/psychological parts of the concept and effects of quality culture, appear to be interesting, cognitively valuable and worth recognizing in further studies.
EN
The objective of this article is to present an outline of a concept aimed at identifying the possibilities of using Lean Management foundations in determining the sources of irregularities occurring in university processes from the perspective of various stakeholder groups. A research methodology is presented that creates the basis for initiating programmes modernising university processes in line with the principles of the LM concept from the perspective of the most important stakeholder groups. Thanks to the obtained results, it will be possible to raise the general level of awareness regarding losses and their causes, which have a negative impact on the effectiveness and efficiency of a university's activities. This would give rise to the active participation of important groups of stakeholders in activities improving university systems. The research results will contribute to the development of management sciences with reference to the sector of public services by identifying the factors determining changes in university management systems in a manner consistent with global trends. It will also be possible to develop a theoretical model supporting the LM-based identification of irregularities and their causes in universities.
16
Content available Brainbay centre - responsibility from two sides
EN
The role of corporate social responsibility is increasingly significant in the life of companies. It can be found in different forms in the competitive sector, from the smallest enterprises to large-scale corporations. The Óbuda University is not only trying to teach how important this is, but it also sets a good example and demonstrates to students that their responsibility may be integrated into their everyday life in multiple areas. BrainBay Centre was established at the Keleti Károly Faculty in 2017. In my case study, I present the operation of the Centre and its potential for the university and students. The objective of our Centre is to carry out research in partnership with other university lecturers. It is our top priority to transfer the results of research projects carried out at the university as quickly as possible and in a meaningful and practical way to the executives working in different areas of corporations. This bilateral relation creates a win-win situation between the university and the corporations. In the last two years, we could see that the joint objectives and thinking together have built up a new type of community with the students as well. With this small venture operating in this special form, we intend to meet market challenges and our responsibility to educate the entrepreneurs, scientists and lecturers of the future.
EN
The article describes the number and composition of scientific institutions dealing with geology in interwar Poland (1918-1939), including researchers, lecturers, laboratory technicians and technical service staff. Cooperation of public scientific institutions with private companies and broadly understood business is also discussed.
EN
The standard of Indonesian higher education is not well recognized globally. There are several loopholes which decreases the performance of these higher educational institutions. To expedite the organizational performance, it is needed to increase the quality of education. Therefore, primary aim of this research is to review the role of quality management practices (QMPs) in organizational performance. Additionally, the role of human oriented element and work environment were also examined. Data were gathered from the Indonesian universities. The respondents of the research were based on the educational staff of these universities such as lecturers, assistant professor, associate professors and professors. By applying the area cluster sampling, 400 survey questionnaires were utilized for data collection. Partial least square was used to analyse the collected data. It is found that QMPs have significant positive role in organizational performance. Additionally, human oriented element and work environment as moderating variable enhance the positive relationship between QMPs and organizational performance among Indonesian higher educational institutions.
PL
Standard indonezyjskiego szkolnictwa wyższego nie jest uznawany na całym świecie. Istnieje kilka luk, które zmniejszają wydajność tych szkół wyższych. Aby przyspieszyć działanie organizacji, konieczne jest podniesienie jakości edukacji. Dlatego głównym celem tych badań prezentowanych w tym artykule jest przegląd roli praktyk zarządzania jakością (QMP) w wydajności organizacji. Dodatkowo zbadano rolę elementu zorientowanego na człowieka i środowisko pracy. Dane zebrano z indonezyjskich uniwersytetów. Respondentami badań byli pracownicy dydaktyczni tych uniwersytetów, tacy jak wykładowcy, adiunkci, profesorowie nadzwyczajni i profesorowie. Dzięki zastosowaniu próbkowania klastra obszarowego do gromadzenia danych wykorzystano 400 kwestionariuszy ankiet. Do analizy zebranych danych użyto częściowego najmniejszego kwadratu. Stwierdzono, że QMP odgrywają znaczącą pozytywną rolę w wydajności organizacji. Ponadto element zorientowany na człowieka i środowisko pracy jako zmienna moderująca wzmacniają pozytywny związek między QMP a wynikami organizacyjnymi wśród indonezyjskich szkół wyższych.
19
Content available Ekologiczny kampus uniwersytetem przyszłości
PL
Odkąd powstały pierwsze szkoły przypominające współczesne uniwersytety, obserwujemy stały wzrost znaczenia szkolnictwa wyższego. Uczelnie, aby sprostać ciągle rosnącym wymaganiom, dokonują wielu zmian w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań funkcjonowania. Ważne jest myślenie o przyszłości nie tylko w kontekście tego w jaki sposób, ale także w jakich obiektach będzie funkcjonował uniwersytet przyszłości. Ponieważ szkoły wyższe mają realny wpływ na stan i jakość kapitału ludzkiego oraz mogą stymulować rozwój miast, powinny być wspierane na każdym etapie i w każdym aspekcie działalności. Stale pogarszający się stan środowiska naturalnego oraz rosnąca potrzeba kontaktu człowieka z naturą wpływają bezpośrednio na coraz powszechniejsze stosowanie rozwiązań ekologicznych. Część miast decyduje się na mniej lub bardziej nowatorskie metody i projekty, np. szwedzkie osiedle Hammarby Sjöstad czy eko miasta – Masdar City w Abu Dhabi i Logroño Montecorvo w Hiszpanii. Koncepcja zielonej architektury powinna obejmować nie tylko funkcję mieszkaniową, ale także obiekty użyteczności publicznej, w tym budynki akademickie. Dla prawidłowego funkcjonowania uczelni, oprócz bazy dydaktycznej, istotny jest kontekst urbanistyczny oraz architektoniczny. Kampusy dobrze prosperujących szkół wyższych posiadają właściwości „wspólnototwórcze” – wpływają na utożsamianie się z miejscem i tworzeniem mikrospołeczności studentów i pracowników naukowych. Poczucie przynależności do społeczeństwa wpływa pozytywnie na wyniki pracy oraz wizerunek uczelni i regionu. Koncepcja połączenia miasta i szkół wyższych widoczna jest np. w amerykańskiej strategii COL (City of Learning), która zakłada ich ścisłą współpracę. Jak zatem będzie wyglądać uniwersytet przyszłości? Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w opracowywanych raportach (grupa Arup), projektach nowych budynków oraz adaptacjach już istniejących obiektów akademickich. Zarówno europejskie, jak i polskie uczelnie coraz częściej postanawiają zmienić status quo i podejmują działania mające na celu dostosowanie się do nowych wymagań dydaktycznych, technologicznych i ekologicznych. W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu oraz istniejące przykłady projektów obiektów i zespołów urbanistycznych, realizujące zasady zrównoważonego rozwoju.
EN
Since the first school, similar to modern universities, were established, we have seen a steady increase in the importance of higher education. To meet the ever-increasing demands, universities make many changes in search of optimal solutions. It is important to think about the future not only in the context of how, but also in what buildings the university of the future will function. Because universities have a real impact on the condition and quality of human capital and can stimulate urban development, they should be supported at every stage and in every aspect of their activity. Constantly deteriorating condition of the natural environment and the growing need for human contact with nature, directly affects the increasing use of ecological solutions. Some cities decide on more or less innovative methods and projects, e.g. the Swedish Hammarby Sjöstad estate, or the eco cities - Masdar City in Abu Dhabi and Logroño Montecorvo in Spain. The concept of green architecture should cover not only the residential function but also public facilities, including academic campuses. For the proper functioning of the university, in addition to the didactic base, the urban and architectural context are important. Campuses of prosperous universities have “community-creating” possibilities - they influence the identification with the place and creation of micro-community of students and researchers. The sense of belonging to society has a positive effect on the results of work and the image of the university and the region. The concept of connecting the city and universities is visible, for example, in the American strategy COL (City of Learning), which assumes their close cooperation. So what will the university of the future look like? The answer to this question should be sought in the reports being developed (the Arup group), designs for new buildings and adaptations of existing academic facilities. Both European and Polish universities more and more often decide to change the status quo and take actions to adapt to new didactic, technological and ecological requirements. The article uses literature and existing examples of projects of urban objects and complexes, which implement the principles of sustainable development.
EN
The paper presents the results of implementation of innovative learning methods in university teaching instruction supported by Erasmus+ Project “GameHub – University– Enterprises Cooperation in Game Industry in Ukraine” during 2015–2017. Educational games, which merge instructional content with game characteristics, encourage students to participate actively in learning process: guided by teachers the students have to plan their scientific work, take responsibility for completing it and deliver outcomes of good quality. Although Ukraine has solid educational system, teaching methods in use are traditional, and the approach to education is conservative. Hence, the ambitious objective of the GameHub Project is to build a pioneer education programme, which accommodates the implementation of innovative learning methods in new educational centers that are nowadays being developed at Ukrainian universities. The results are illustrated with a case study of developing a two-stage process of designing board and computer educational games at the GameHub at Odessa National Polytechnic University in Odessa, Ukraine.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty wdrożenia grywalizacji i innowacyjnych metod nauczania w procesie kształcenia realizowanym w ramach projektu “GameHub – University–Enterprises Cooperation in Game Industry in Ukraine Project” w latach 2015–2017. Gry edukacyjne łączą wykonywanie poleceń ze specyfiką zabawy i rywalizacji, co powoduje, że gracz zaczyna myśleć i zachowywać się jak naukowiec-odkrywca i silniej angażuje się w proces przyswajania wiedzy, a także czuje się odpowiedzialny za przebieg całego przedsięwzięcia edukacyjnego. Programy nauczania na ukraińskich uniwersytetach pozwalają na zdobycie rzetelnej wiedzy, jednakże sposób jej przekazywania wciąż jest bardzo tradycyjny i nie zaspakaja potrzeb edukacyjnych dzisiejszych studentów. Dlatego jednym z ambitnych celów projektu GameHub było stworzenie pionierskiego programu nauczania, który byłby realizowany z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych. Sposób tworzenia i implementacji takiego programu został pokazany na przykładzie procesu projektowania, rozwijania i wdrażania gier planszowych i komputerowych w centrum GameHub w Odeskim Narodowym Uniwersytecie Politechnicznym.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.