Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 553

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heating
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
EN
In low-voltage (LV) electrical networks metal-oxide varistor (MOV) surge arresters connected in parallel are often used against overvoltages. The paper presents the results of laboratory experiments, during which pairs of parallel connected MOV surge arresters were subjected to surges of specified energy. The tests determined energy distribution between surge arresters for AC burst voltage stresses, temperatures recorded on their surface using contact sensors and temperature distribution images (IR thermograms). The analysis of results and conclusions are also presented.
PL
W sieciach niskiego napięcia stosowane są zwykle tlenkowe ograniczniki przepięć. W artykule przedstawiono wyniki badań, podczas których pary równolegle połączonych ograniczników poddano działaniu narażeń o określonej energii. Badano rozkład energii pomiędzy ograniczniki dla narażeń przebiegami AC oraz rejestrowano termogramy IR i temperatury na ich powierzchni, mierzone czujnikami kontaktowym. Przedstawiono analizę wyników badań i wnioski.
PL
Wprowadzanie innowacji do sieci ciepłowniczych i elektrowni jest jednym z celów nie tylko Unii Europejskiej w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego, ale także wielu innych państw na świecie. Woda o właściwych parametrach stanowi gwarancję dłuższego cyklu życia istotnych elementów sieci ciepłowniczej, takich jak przewody rurowe, kotły, czy wymienniki ciepła, co ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne, a z drugiej strony optymalizuje koszty i gwarantuje szybki zwrot inwestycji.
3
Content available Szanse i zagrożenia dla rozwoju kogeneracji
PL
Obecnie trwa bardzo intensywna dyskusja nad kształtem energetyki zarówno na poziomie polskim, jak i europejskim. Nowe regulacja prawne, dotyczące w głównej mierze zagadnień ochrony środowiska, stawiają przed energetyką coraz to trudniejsze wyzwania, co wymusza wprowadzanie zmian i modernizacji. To z kolei rodzi pytania: jaki kształt energetyka powinna przybrać i czy jest tam miejsce dla kogeneracji? W artykule tym przedstawiono wybrane szanse i zagrożenia dla kogeneracji. Jest to szczególnie ważne, ponieważ przy braku polityki energetycznej państwa (od 2013 r. obecnie mamy tylko projekt) trudno jest ocenić, czy kogeneracja będzie wspieranym rozwiązaniem w systemie energetycznym Polski, czy nie.
4
Content available Opiniowanie w zakresie kogeneracji
PL
Ustawa z 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wymaga od wytwórcy szeregu dokumentów, pozwalających na dopuszczenie do systemu wsparcia, a następnie pozyskiwania premii. Wśród tych dokumentów znajdują się również Opinie sporządzone przez akredytowane jednostki.
PL
Podstawą wytwórczej części polskiego systemu elektroenergetycznego są węglowe elektrownie i elektrociepłownie. Około 12% energii elektrycznej wytwarza się w węglowej kogeneracji, co jest możliwe dzięki wyposażeniu dużych miast w rozległe sieci ciepłownicze. Na system elektroenergetyczny składają się również elektrociepłownie gazowe, elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe, fotowoltaiczne. Energetyka tworzy spójny system dzięki wysoko- średnio- i niskonapięciowym liniom przesyłu oraz dystrybucji energii elektrycznej. Na system elektroenergetyczny mają również bezpośredni lub pośredni wpływ stosowane w ciepłownictwie pompy ciepła, ciepłownie geotermalne, biogazownie, instalacje solarne i technologie wschodzące, jak np. elektromobilność.
6
Content available Kij w mrowisko. Przepisy a rzeczywistość
PL
W dobie dążenia do osiągania jak najwyższych wskaźników efektywności energetycznej, zmniejszania realnego zapotrzebowania ciepła obiektów, powszechnej automatyzacji oraz w przeddzień wprowadzenia od 2021 r. nowych norm izolacyjności budynków i wskaźników zużycia energii, łącznie ze słynnym już wskaźnikiem zużycia energii pierwotnej dla budynków wielorodzinnych EP=65 kWh/m2/r., chyba nadszedł czas na pytanie: czy nasz punkt odniesienia, nasza baza wyjściowa, do której porównujemy obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła obiektów jest prawidłowa? A mianowicie, czy obliczeniowe temperatury powietrza zewnętrznego oraz podział Polski na strefy klimatyczne przyjmowane zgodnie z normą PN-EN12831:2004 i PN-EN 12831:2006 jest prawidłowy.
7
PL
Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji weszła w życie niemal równy rok temu. W tym czasie została ona już raz znowelizowana, a przewidziane w niej wsparcie zatwierdziła Komisja Europejska. Wydano także szereg dotyczących jej aktów wykonawczych. Wydaje się zatem, że jest to dobra okazja do przybliżenia prawnych aspektów wsparcia dla kogeneracji w ich obecnym kształcie.
EN
The typical combined heat and power plants requires the introduction of additional heating medium. The alternative solution is the direct integration of the exhaust gases from heat engine. The high temperature, surplus oxygen and low water content of the GTs exhaust gases enabled the successful integration at industrial scale as: preheated combustion air for industrial furnaces, heat source for drying and for absorption chillers. The article comprises the reference list for direct exhaust gas integration of GTs produced by GE, the processes overview, GTs selection criteria, as well as the review of documented GTs applications in process industry focusing on technical and economic considerations. The described solutions allowed to reduce the specific energy consumption in the range from 7 to 20% or the costs of energy consumption by 15-30%. The overall efficiency of cogeneration plant above 90% was achieved. The preliminary assessment of potential applications for GTs produced by GE with TEG integration in Polish process industry is done.
9
Content available remote Ciepło systemowe z odpadów
PL
W artykule opisano nowe autorskie rozwiązania zdecentralizowanych urządzeń wentylacyjno-ogrzewczo-chłodzących, których stosowanie umożliwi spełnienia w budownictwie jedno- i wielorodzinnym warunków technicznych. Artykuł opracowano na podstawie referatu autora pochodzącego z materiałów seminaryjnych Forum Wentylacja Salon Klimatyzacja 2020.
EN
The article describes new authorial solutions of decentralised ventilation, heating and cooling systems, the use of which will allow to meet the technical specifications in single and multi-family buildings. The article has been prepared basing on the author’s paper from the seminar materials Ventilation Salon Air Conditioning Forum 2020.
EN
Global warming causes changes in the buildings' demand of energy and the comfort of their users. This requires the modification of heating systems and air conditioning systems. The article describes the conducted simulations of changing temperatures in individual zones of the exemplary building and its energy demand for the needs of ventilation, heating and air conditioning related to the forecasted changes in external temperatures. The obtained results show decreasing energy demand for heating and its increasing demand for cooling. This is particularly important for designers, both architects and constructors and installers, who will have to face changing climatic conditions in their projects.
PL
Obserwowane obecnie ocieplenie klimatu powoduje, ze zmienia się zapotrzebowanie budynków na energię oraz komfort ich użytkowników. Wiąże się to z koniecznością modyfikacji systemów instalacji cieplnych i stosowania systemów klimatyzacji. W artykule opisano przeprowadzone symulacje zmieniających się temperatur w poszczególnych strefach przykładowego budynku oraz jego zapotrzebowania na energię na potrzeby wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji związanych z prognozowanymi zmianami temperatur zewnętrznych. Uzyskane wyniki pokazują zmniejszające się zapotrzebowanie energii na ogrzewanie oraz jej rosnące zapotrzebowanie na chłodzenie. Jest to szczególnie istotne dla projektantów, zarówno architektów i konstruktorów, jak i instalatorów, którzy będą musieli zmierzyć się w swoich projektach ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi.
PL
W artykule omówiono metody i środki ograniczania zużycia energii, które umożliwiają zmniejszenie kosztów działalności przedsiębiorstwa. Omówiono środki potrzebnej modernizacji technicznej, możliwości optymalizacji sposobów korzystania z energii, a także finansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej.
EN
The article discusses methods and measures to reduce energy consumption, which allow to reduce the costs of the enterprise. It discusses the measures of necessary technical modernization, the possibilities of optimizing the ways of using energy, as well as the financing of projects aimed at improving energy efficiency.
13
EN
Most industrial machines use belt transmission for power transfer. These mechanisms often use the round belts of several milli-metres in diameter that are made of thermoplastic elastomers, especially polyurethane. Their production process calls for bonding the ma-terial, which is often performed by hot plate butt welding. In order to achieve proper design of an automatic welding machine, the authors analysed the hot plate welding process of round belts. This process consists of five phases. It is necessary to recognize all the physical phenomena that occur during welding, especially those connected with thermomechanical properties of material. This knowledge is neces-sary to determine the temperature distribution during each step of the process. The paper presents a standard welding cycle together with an explanation of the physical phenomena in each phase. An analysis of these fundamentals will be used to derivate the function of tem-perature distribution during all process phases. In addition, some assumptions for calculation of temperature distribution and some funda-mental physic correlations were presented.
PL
W artykule omówiono wykorzystanie technologii BIM w obliczeniach cieplnych budynków i projektowaniu instalacji sanitarnych w oprogramowaniu z serii Audytor we współpracy z programem Autodesk® Revit®. Przedstawiono również najnowsze możliwości programu Audytor OZC i Audytor SET oraz prowadzone prace rozwojowe.
EN
The article discusses the application of BIM technology in the thermal calculations of buildings and the design of sanitary systems in the Audytor software in cooperation with the Autodesk® Revit® program. The latest capabilities of the Audytor HL and Audytor SET programs, as well as ongoing development work, were also presented.
PL
W artykule przedstawiono propozycję zastosowania prostego w budowie i możliwie taniego powietrznego kolektora słonecznego. Kolektor ten wykorzystuje podczas działania promieniowanie słoneczne do ogrzewania i wentylacji budynku. Przeanalizowano sprawności kolektorów słonecznych różnego rodzaju. Przedstawiono średnie wartości napromieniowania słonecznego w warunkach Polski. Na podstawie badań powietrznego kolektora słonecznego na terenie kraju przedstawiono uzyskane wyniki. Ich analiza daje możliwości dalszego doskonalenia budowy i działania tych urządzeń.
EN
The article presents a proposal of using a simple in construction and possibly cheap air solar collector. The solar collector during operation uses solar radiation to heat and ventilate the building. The efficiency of various types of solar collectors has been analyzed. The average values of solar radiation in the conditions of Poland have been presented. On the basis of the research on the air solar collector in Poland, the obtained results were presented. The analysis of the results gives the possibility of further improvement of the air collectors construction and operation in the climatic conditions of Poland.
EN
In 2008, the European Union adopted the climate and energy package. It foresees the three most important goals to achieve by 2020 in the field of energy: 20% reduction in greenhouse gas emissions, 20% share of energy from renewable sources in total energy consumption in the EU, 20% increase in EU energy efficiency. Therefore, individual countries were obliged to move away from fossil fuels for renewable energy production. Depending on the capabilities of each country and the development of renewable energy, various goals have been set for individual countries. For Poland, the share of RES energy in total energy consumption has been set at 15% (Directive 2009). The Polish energy policy until 2030 includes state strategies in the field of implementation of tasks and objectives in the area of energy resulting from the need to build national security and EU regulation. The challenges of the current national energy industry include increasing demand for energy and implementation of international commitments in the area of environmental and climate protection (Policy 2009). Contemporary domestic energy is characterized by a high share of fossil fuels, mainly coal, in the production of electricity and heat, and the different share of RES energy in individual technologies and energy sectors. Poland has significant natural resources, which are a source of biomass for energy purposes. Large energy units dominate in the national consumption of biomass while the share of heating plants is still insignificant (Olsztyńska 2018). The aim of the article is to analyze, based on available data and own observations of the author, the share of biomass in the national energy and heat, as well as defining factors affecting the level of biomass use in the area of Polish power industry.
PL
W 2008 r. Unia Europejska przyjęła pakiet klimatyczno-energetyczny. Przewiduje on trzy najważniejsze cele do osiągnięcia do 2020 r. w zakresie energetyki, są to: redukcja o 20% emisji gazów cieplarnianych, 20% udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w UE, zwiększenie o 20% efektywności energetycznej UE. W związku z tym poszczególne kraje zobowiązane zostały do odchodzenia od kopalnych surowców energetycznych na rzecz wytwarzania energii z OZE. W zależności od możliwości każdego z krajów oraz rozwoju OZE, wyznaczono różne cele dla poszczególnych państw. Dla Polski cel udziału energii OZE w całkowitym zużyciu energii został ustanowiony na poziomie 15% (Dyrektywa 2009). Polityka energetyczna Polski do 2030 r. zawiera strategie państwa w zakresie realizacji zadań i celów w obszarze energetyki wynikających z potrzeby budowania krajowego bezpieczeństwa oraz regulacji UE. Wyzwania obecnej krajowej energetyki to m.in. wzrastające zapotrzebowanie na energię i realizacja międzynarodowych zobowiązań w obszarze ochrony środowiska i klimatu (Polityka 2009). Współczesna energetyka krajowa charakteryzuje się wysokim udziałem paliw kopalnych, głównie węgla, w produkcji energii elektrycznej i ciepła, a udział OZE jest różny dla w poszczególnych technologiach i sektorach energetycznych. Polska posiada znaczne zasoby naturalne, które stanowią źródło biomasy na cele energetyczne. W krajowym zużyciu biomasy dominują duże jednostki energetyczne, a udział ciepłowni jest wciąż nieznaczny (Olsztyńska 2018). Celem artykułu jest analiza, w oparciu o dostępne dane oraz obserwacje własne autora, udziału biomasy w krajowej energetyce i ciepłownictwie, a także zdefiniowanie czynników wpływających na poziom zastosowania biomasy w obszarze polskiej energetyki.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące zwiększania elastyczności produkcji energii elektrycznej z jednostek kogeneracyjnych (w tym przypadku z klasycznych bloków ciepłowniczych) w aspekcie aktualnych zmian na rynku energii elektrycznej. Myślą przewodnią jest próba określenia potencjału jednostek kogeneracyjnych, jaki może zostać uwolniony na skutek częściowego rozprzęgnięcia produkcji energii elektrycznej i zapotrzebowania na ciepło sieciowe.
PL
Określenie Power to Heat (P2H) dotyczy zagospodarowania produkcji energii elektrycznej z OZE, w szczególności pogodowo-zależnych wiatrowych i słonecznych oraz wodnych (tzw. Green Power to Heat – gP2H). Koncepcja P2H opiera się na integracji rynków energii elektrycznej i systemów ciepłowniczych, z której mają wynikać dwie podstawowe korzyści: wzrost możliwości bilansowania systemów elektroenergetycznych poprzez magazynowanie w cieple nadwyżek produkcji energii elektrycznej z OZE oraz dodatkowe przychody przedsiębiorstw ciepłowniczych z tytułu sprzedaży ciepła przy niższym koszcie jego wytworzenia (z większą marżą).
19
PL
Polska zaliczana jest do najbardziej zanieczyszczonych krajów Unii Europejskiej pod względem ilości szkodliwych związków znajdujących się w powietrzu atmosferycznym. Jednocześnie według ostatniego raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2018 r. w pierwszej dziesiątce najbardziej zanieczyszczonych miast znalazło się aż 7 leżących na terytorium Polski.
PL
Rozwiązanie globalnych problemów energetycznych jest uważane za główne wyzwanie XXI w. Znacznie rozbudowują się odnawialne źródła energii wykorzystujące wiatr i słońce. W związku z tym elastyczne silniki gazowe odgrywają kluczową rolę: dostarczają energię, gdy słońce nie świeci, a wiatr nie wieje. I to bardziej przyjaźnie dla środowiska.
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.