Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 175

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heat pumps
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
The paper compares heat pumps driven by electric motors (EHP) with heat pumps driven by gas engines (GEHP). GEHPs are still a novelty on the Polish HVACR market - therefore, the subject of the study is to indicate whether in Polish climatic conditions their use is profitable. A thorough analysis of the energy consumption of selected devices was carried out due to the consumption of utilities needed for their propulsion and the related costs. This has been done by calculating seasonal efficiency coefficients and using an innovative method of comparative modifiers allowing for unification of the performance of EHP and GEHP pumps. The results obtained include average energy efficiency coefficients, operating costs and payback times. Discussion of the calculation results proved that under certain assumptions GEHP pumps may be competitive with EHP heat pumps due to the possibility of managing waste heat at high temperatures.
PL
W artykule dokonano porównania pompy ciepła napędzanej silnikiem elektrycznym (EHP) z pompą ciepła napędzaną silnikiem gazowym (GEHP). Pompy GEHP są wciąż nowością na polskim rynku HVACR - dlatego przedmiotem badania jest wykazanie, czy w polskich warunkach klimatycznych ich stosowanie jest opłacalne. Wnikliwa analiza zużycia energii przez wybrane urządzenia została przeprowadzona ze względu na zużycie mediów niezbędnych do ich napędu oraz związane z tym koszty. Dokonano tego za pomocą obliczenia współczynników sprawności sezonowej oraz zastosowania innowacyjnej metody porównawczych modyfikatorów pozwalających na ujednolicenie wydajności pomp EHP i GEHP. Uzyskane wyniki to średnie współczynniki sprawności energetycznej, koszty eksploatacji i czasy zwrotu inwestycji. Omówienie wyników obliczeń wykazało, że przy pewnych założeniach pompy GEHP mogą być konkurencyjne w stosunku do pomp ciepła EHP ze względu na możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł ciepła i ciepła odpadowego ze źródeł średniotemperaturowych.
PL
W artykule opisano przypadki rozhermetyzowania urządzeń chłodniczych i pomp ciepła oraz podano prawdopodobne przyczyny tych awarii. Następnie opisano metody służące do lokalizacji miejsc nieszczelności oraz sposoby naprawy instalacji.
EN
The article describes the cases of depressurisation of cooling equipment and heat pumps with the probable causes of these failures. Next, the methods for locating leakage sites and installation repair procedures are described.
PL
W artykule opisano rozwój technologii powietrznych pomp ciepła zmierzający do poprawy ich efektywności energetycznej i niezawodności oraz zakresu eksploatacji (umożliwienia ich ekonomicznej eksploatacji w warunkach niskiej temperatury zewnętrznej) dzięki przystosowaniu urządzeń do specyficznych właściwości dolnego źródła ciepła. Zastosowanie w powietrznych pompach ciepła. nowych inwerterowych sprężarek z wtryskiem czynnika, elektronicznych zaworów rozprężnych oraz nowoczesnych systemów sterowania sprawiło, że pompy te mogą być wykorzystane do ogrzewania budynków nawet w warunkach zimnego klimatu z efektywnością energetyczną możliwą do zaakceptowania, gdyż praktycznie moc współczesnych powietrznych pompy ciepła pozostaje niezmienna aż do temperatury powietrza zewnętrznego -15°C. W artykule opisano również nowe czynniki robocze przeznaczone do wysokotemperaturowych pomp ciepła oraz podano przykłady rozwiązań wybranych konstrukcji urządzeń.
EN
The article describes the development of air heat pump technology aimed at improving their energy efficiency and reliability as well as at increase the scope of operation (enabling economical operation in conditions of low external temperature) by adapting the equipment to the specific properties of the bottom heat source. Application in air heat pumps, new inverter compressors with refrigerant injection, electronic expansion valves and modern control systems enable the use of these pumps to heat buildings even in cold climate conditions with acceptable energy efficiency because practically, the power of modern pump remains unchanged up to outside air temperature of -15°C. The article describes also new working factors for high-temperature heat pumps and gives examples of solutions for selected device designs.
PL
W artykule opisano rozwój technologii powietrznych pomp ciepła zmierzający do poprawy ich efektywności energetycznej i niezawodności oraz zakresu eksploatacji (umożliwienia ekonomicznej eksploatacji w warunkach niskiej temperatury zewnętrznej) dzięki przystosowaniu urządzeń do specyficznych właściwości dolnego źródła ciepła. Zastosowanie w po- wietrznych pompach ciepła, nowych inwerterowych sprężarek z wtryskiem czynnika, elektronicznych zaworów rozprężnych oraz nowoczesnych systemów sterowania sprawiło, że pompy te mogą być wykorzystane do ogrzewania budynków nawet w warunkach zimnego klimatu z efektywnością energetyczną możliwą do zaakceptowania, gdyż praktycznie moc współczesnych powietrznych pompy ciepła pozostaje niezmienna aż do temperatury powietrza zewnętrznego - 15°C. W artykule opisano również nowe czynniki robocze przeznaczone do wysokotemperaturowych pomp ciepła oraz podano przykłady rozwiązań wybranych konstrukcji urządzeń.
EN
The article describes the development of air heat pump technology aimed at improving their energy efficiency and reliability as well as at increase the scope of operation (enabling economical operation in conditions of low external temperature) by adapting the equipment to the specific properties of the bottom heat source. Application in air heat pumps, new inverter compressors with refrigerant injection, electronic expansion valves and modern control systems enable the use of these pumps to heat buildings even in cold climate conditions with acceptable energy efficiency because practically, the power of modern pump remains unchanged up to outside air temperature of - 15°C. The article describes also new working factors for high-temperature heat pumps and gives examples of solutions for selected device designs.
PL
W artykule zaprezentowano ocenę oddziaływania na środowisko 11 wariantów systemów zaopatrzenia budynku w ciepło do celów grzewczych. Analizę oddziaływania na środowisko przeprowadzono wykorzystując założenia oceny LCA w zakresie kategorii szkód: zdrowie człowieka, jakość ekosystemu i zubożenie zasobów naturalnych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że technologie wykorzystujące gaz ziemny w systemach zaopatrzenia budynków w ciepło są w stanie znacznie ograniczyć szkodliwe oddziaływanie na środowisko, gdyż charakteryzują się najniższą wartością końcową ekowskaźnika oraz najniższym oddziaływaniem w kategorii szkód na zdrowiu ludzkim. Przykładem takiego systemu jest efektywna sieć ciepłownicza z gazowym kogeneracyjnym źródłem energii. Z punktu widzenia radykalnego obniżenia niskiej emisji z procesów spalania węgla rozwiązaniem interesującym jest efektywna sieci ciepłownicza z węglowym kogeneracyjnym źródłem energii. Stwierdzono również, że znaczącą rolę w systemach zaopatrzenia budynków w ciepło pełnić będą instalacje pomp ciepła wykorzystujące odnawialne źródła energii i źródła ciepła odpadowego. Osiągnięcie jednak akceptowalności środowiskowej tego typu systemów w warunkach krajowych wymaga zdecydowanej intensyfikacji prac nad zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w procesach wytwarzania energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym, jak również w systemach rozproszonych i indywidualnych/prosumenckich.
EN
The article presents the assessment of the environmental impact of 11 variants of building heat supply for heating purposes. An environmental impact analysis was made using the specification for LCA in damage categories encompassing human health, ecosystem quality and natural resources depletion. Based on the obtained results, it was found that technologies using natural gas in systems for supplying buildings with heat are able to significantly reduce the harmful impact on the environment, because they are characterized by the lowest end value of the eco-marker and the lowest impact in the category of damage to human health. An example of such a system is the effective heat distribution network with a gas-based cogeneration energy source. From the point of view of a radical reduction of low emissions from coal combustion processes, an interesting solution is the effective heat distribution network with a coal-based cogeneration energy source. Nevertheless, forecasts about the development of renewable and waste energy source installations in Poland indicate that a significant role in building heat supply systems will be played systems using heat pumps. Achieving the environmental acceptance of heat pumps in Poland's conditions requires a decisive intensification of efforts to increase the share of renewable energy sources in electric energy generation processes in the central electric power system and in local and individual systems.
PL
Zanieczyszczenia w wyniku tzw. niskiej emisji mają miejsce głównie w sezonie grzewczym. Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest modernizacja istniejących wysokoemisyjnych źródeł ciepła na źródła niskoemisyjne oraz uwzględnienie ich zastosowania na etapie planowania instalacji budynków jednorodzinnych. W pracy przestawiono zastosowanie bez emisyjnego źródła ciepła - powietrznej pompy ciepła, jako sposób walki ze smogiem i propozycję modernizacji istniejących instalacji centralnego ogrzewania. Dokonano analizy pracy powietrznej pompy ciepła w przypadku zainstalo-wania jej w Krakowie dla wybranych rodzajów budynków i oszacowano koszty eksploatacji. Zaproponowano współpracę powietrznej pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną o mocy 9,8 kWp, w celu sprawdzenia możliwości obniżenia kosztów ogrzewania. W efekcie wykazano korzyści ekonomiczne płynące ze współpracy powietrznej pompy ciepła z systemem fotowoltaicznym.
EN
Pollution due to so-called low emissions occurs mainly during the heating season. The way to solve this problem is to modernize the existing high-emission heat sources to low-emission sources and to consider their application at the stage of planning the installation of single-family buildings. The paper presents the use of a non-emission heat source - an air-source heat pump, as a way of combating smog and a proposal to modernize the existing central heating systems. The analysis of air-souce heat pump operation in case of its installation in Kraków for selected types of single - family buildings was made and the operating costs were estimated. It was proposed that the air-source heat pump should work together with a 9. 8 kWp photovoltaic installation to test the feasibility of reducing heating costs. As a result, the economic benefits of cooperation between an air-source heat pump and a photovoltaic system have been demonstrated.
EN
The article presents the structure of a system designed to test heat pumps with heating power of up to 12 kW and recuperators with air streams of up to 700 m3 /h. The system’s design is based on appropriate thermal calculations and provides for testing a variety of heating equipment including heat pumps and recuperators in line with applicable standards, mainly for single-family dwellings. Parameters and the assumed method of controlling the system’s operation allow for regulatory testing and research and development to test the design and functional properties of the equipment.
PL
W artykule przedstawiono strukturę systemu badawczego przeznaczonego do badania pomp ciepła o mocy grzewczej do 12 kW i rekuperatorów o strumieniu powietrza do 700 m3 /h. Struktura systemu została opracowana na podstawie odpowiednich obliczeń cieplnych i zapewnia możliwość testowania, zgodnie z obowiązującymi normami, różnych wariantów urządzeń grzewczych z pompami ciepła i rekuperatorów przeznaczonych głównie dla budownictwa jednorodzinnego. Parametry i zakładany sposób sterowania pracą układu umożliwiają realizację badań normatywnych oraz prac badawczo-rozwojowych w zakresie testowania konstrukcji i właściwości funkcjonalnych urządzeń.
8
Content available Hybrydowe układy ogrzewania
PL
Wybór najlepszego rozwiązania ma na celu zbadanie ekonomiczności rozwiązań dla hybrydowych układów ogrzewania oraz wybór według kryterium najniższego kosztu. Poddany analizie budynek jest biurowym obiektem budowlanym o fasadzie szklanej. Przyjęte zostały dwa układy hybrydowe. Pierwszy z nich zakłada pompę ciepła oraz węzeł cieplny do spełnienia całego zapotrzebowania na ciepło. Drugi układ przewiduje zastosowanie pompy ciepła oraz węzła cieplnego do ogrzania budynku oraz kolektory słoneczne do zapewnienia ciepłej wody użytkowej.
EN
Choosing the best solution is to examine the cost-effectiveness of hybrid heating systems and the choice one of the criterion of the lowest cost. Analyzed building is an office building structure with a glass facade. We adopted two hybrid systems. The first of these involves the heating pump and the substation to meet total demand for heat. The second system provides for the use of heat pumps and district heating to heat the building and solar panels to deliver hot water.
PL
W artykule przeanalizowano wpływ eksploatacji pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej, czerpiącej ciepło z usuwanego z pomieszczeń powietrza wentylacyjnego, na łączne koszty ogrzewania pomieszczeń i przygotowania c.w.u. oraz na temperaturę w pomieszczeniach. Analizę przeprowadzono w programie do symulacji cieplnych, dla dwóch mieszkań (dwupokojowego z kuchnią i łazienką oraz trzypokojowego z kuchnią i łazienką) wykonanych w standardzie WT2014 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 roku zmieniającym Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zapewnienie odpowiedniej mocy pompy ciepła zwykle wymaga dostarczenia do parowacza większego strumienia powietrza, niż wynikałoby to z minimalnych wymagań dotyczących pomieszczeń mieszkalnych. Występowanie zwiększonego przepływu powietrza będzie powodowało wzrost zużycia energii do celów grzewczych oraz większe prawdopodobieństwo niedotrzymania zakładanej temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń. Jednakże przeprowadzone analizy wykazały, że przy zapewnieniu odpowiedniej zmienności wydajności systemu wentylacji możliwe jest utrzymanie zużycia energii na poziomie porównywalnym z rozwiązaniami tradycyjnymi. Jednocześnie zmniejsza się ryzyko niedotrzymywania parametrów powietrza wewnętrznego. Przeanalizowano różne warianty pracy pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej uwzględniając różne harmonogramy i wielkości zużycia wody. We wszystkich opisanych wariantach, po zastosowaniu zmniejszenia strumienia powietrza wentylacyjnego poza godzinami pracy pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej, uzyskano zbliżone średnie dotrzymanie temperatury jak w wariancie referencyjnym (z tradycyjnym źródłem do przygotowania c.w.u. np. podgrzewaczem elektrycznym). Potwierdzono również możliwość uzyskania porównywalnego zapotrzebowania na energię do ogrzewania jak w wariancie referencyjnym.
EN
The article analyses the impact of using a domestic hot water heat pump, which is recovering heat from ventilation air removed from the rooms on total costs of space heating and domestic hot water preparation and on the room temperature. The analysis was carried out in a thermal simulation program for two apartments (two-room apartment with kitchen and bathroom and three-room apartment with kitchen and bathroom) made in the WT2014 standard in accordance with the Regulation of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy amending the Regulation on technical conditions that should be met by buildings and their location from 5th of July 2013. Providing adequate heat pump power usually requires a higher air volume to be supplied to the evaporator than minimum value required for residential spaces. The increased air flow will increase the energy consumption for heating purposes and a greater possibility of failure to maintain the assumed indoor air temperature. However, the conducted analyses have shown that while ensuring adequate variability of the ventilation system’s efficiency, it is possible to maintain energy consumption at a level comparable to standard solutions. At the same time, the risk of failure to meet the internal air parameters is reduced. In this work different variants of domestic hot water heat pump operation were analysed taking into account different schedules and quantities of water consumption. In all described variants, the reduction of the ventilation air volume outside working hours of the heat pump was applied. This resulted in a similar average temperature maintenance as in the reference variant (with a traditional source of domestic hot water for example an electric boiler). The possibility of obtaining a comparable demand for heating energy as in the reference variant has also been confirmed in this article.
PL
W artykule przeanalizowano koncepcję wysokotemperaturowej pompy ciepła przeznaczonej do produkcji pary technologicznej o temperaturze nasycenia 150°C. Wyznaczone zostały wartości współczynnika wydajności grzejnej dla piętnastu czynników chłodniczych. Do obliczeń współczynnika COP przyjęto stałe wartości temperatur parowania i skraplania równe odpowiednio 50°C i 155°C. Najwyższe jego wartości uzyskano w pompach ciepła, w których płynami roboczymi były alkohole (metanol i etanol). Dla trzech najbardziej perspektywicznych czynników chłodniczych przeprowadzono analizę egzergetyczną dla temperatur parowania z zakresu 40 - 80°C.
EN
The concept of high-temperature heat pump for generation of steam with saturation temperature of 150°C is proposed. Coefficients of performance are determined for 15 refrigerants boiling at 50°C and condensed at 155°C. The highest values are obtained for alcohols (methanol and ethanol). For three most promising refrigerants egzergetic analysis is performed in the range of boiling temperature form 40°C to 80°C.
PL
Publikacja, której celem jest przedstawienie schematu tworzenia modelu parownika zasilanego ciśnieniowo o określonej budowie, wielkości oraz powierzchni wymiany ciepła, będącego częścią składową wentylatorowej chłodnicy powietrza jako istotnego elementu konstrukcji powietrznej, sprężarkowej pompy ciepła. Na podstawie danych projektowych oraz wyników wykonanej optymalizacji został stworzony Model 3D wymiennika w programie SolidWorks w celu przedstawienia i zobrazowania jego geometrii. W części drugiej tej publikacji przedstawiony model będzie podstawą do analizy pracy tego wymiennika przy różnych parametrach.
EN
The aim of this paper is to describe the modeling process for direct expansion evaporator with specific design and heat transfer area as a very important part of an air cooler in a compressor heat pump. Based on project data and optimization process the 3D model of the heat exchanger is created with the use of SolidWorks software in order to show its geometry. In the second part this model will be used for the heat exchanger operation analysis with different working parameters.
PL
Publikacja, której celem jest prezentacja modelu obliczeniowego parownika zasilanego ciśnieniowo o określonej budowie i powierzchni wymiany ciepła, będącego częścią składową wentylatorowej chłodnicy powietrza jako istotnego elementu konstrukcji powietrznej, sprężarkowej pompy ciepła. Na podstawie danych projektowych oraz wyników wykonanej optymalizacji został stworzony Model 3D wymiennika w programie SolidWorks w celu przedstawienia i zobrazowania jego geometrii. W części drugiej tej publikacji przedstawiony model poddany został analizie wykonanej dla dwóch wariantów jego zasilania zaworem rozprężnym, termostatycznym i alternatywnie elektronicznym przy różnych parametrach pracy wymiennika. W tym drugim przypadku obliczenia wykazały oszczędność energii w skali całego roku na poziomie ok. 11%.
EN
The aim of this paper is to describe the modelling process for direct expansion evaporator with specific design and heat transfer area as a very important part of an air cooler in a compressor heat pump. Based on project data and optimization process the 3D model of the heat exchanger is created with the use of SolidWorks software in order to show its geometry. In this second part this model is used for the heat exchanger operation analysis with different working parameters and with two alternative expansion valves: thermostatic and electronic. For the second option 11% energy savings are estimated.
PL
Artykuł poświęcony zagadnieniu efektywności energetycznej w odniesieniu do systemów chłodzenia oraz pomp ciepła działających w trybie chłodzenia. Deklarowany przez np. producenta współczynnik EER określa jedynie efektywność energetyczną urządzenia chłodniczego w danym punkcie pomiarowym, a zatem jest wielkością mało wiarygodną przy jego doborze. Bardziej wiarygodnym parametrem jest sezonowa efektywność energetyczna (SEER), wyznaczana z uwzględnieniem obciążeń częściowych oraz czasu „trwania danej temperatury” zewnętrznej w ciągu roku. W materiale przedstawiono tok obliczania tego wskaźnika na podstawie danych klimatyzatora firmy Fujitsu.
EN
The paper deals with energetic efficiency of cooling devices. The EER coefficient given by manufacturer describes the efficiency in specific conditions so it is not fully representative and useful for the purpose of the device selection. More reliable coefficient is the seasonal energetic efficiency (SEER) taking into account partial loads and times of operation with different outdoor temperatures all year round. In the paper the methodology of SEER calculation is presented for the example of a Fujitsu air conditioner.
PL
Efektywność energetyczna pompy ciepła deklarowana przez producenta poprzez współczynnik COP określa jedynie jej osiągi w danym punkcie pomiarowym, co czyni go parametrem mało miarodajnym przy doborze urządzenia. Analizując metodologię obliczeń zamieszczoną w normie PN-EN 14825:2014- 02 można zauważyć, że współczynnik ten zależy również od projektowego obciążenia cieplnego budynku, w którym ma pracować urządzenie. Z obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących etykietowania ogrzewaczy pomieszczeń wynika, że producent nie ma obowiązku podawania obciążenia częściowego budynku dla którego współczynnik SCOP został obliczony. Pozwala to postawić tezę, że podawane w katalogach sprawności są odniesione do możliwie najbardziej korzystnej sytuacji, która niezupełnie ma odniesienie do rzeczywistości.
EN
Energy efficiency of a heat pump defined by the coefficient of performance COP published by the manufacturer is determined only for given working conditions and is not useful during heat pump selection. From analysis of the standard PN-EN 14825:2014-02 it can be observed that this coefficient also depends on heat demand of the building and the manufacturer is not obliged to publish the partial heat demand used for SCOP determination. So the values given in catalogues may be related to the best working conditions which may not be representative for the actual case.
EN
The article presents the operating parameters of the heat pump for gas with low potential geothermal energy. It describes the measurement device and implementations of the experimental measurements resulted in a database of relevant data on the conversion of primary energy to natural gas to GHP heat, using low potential energy from a deep well.
PL
W artykule przedstawiono parametry pracy gazowej pompy ciepła, korzystającej z energii geotermalnej niskiej entalpii. Zaprezentowano wykorzystywane stanowisko pomiarowe, a także zastosowanie wyników pomiarów do budowy bazy danych eksperymentalnych na temat konwersji energii pierwotnej gazu ziemnego w ciepło, przy użyciu pompy ciepła współpracującej z pionowym wymiennikiem gruntowym.
EN
The paper describes the possibility of obtaining low-potential heat of the earth from deep borehole. It describes the possibilities of using a heat pump in combination with a heat pipe. The gravity heat pipe with the working substance represents an alternative and more efficient heat transfer technique from the vertical earth borehole. The article describes the possibilities and measurements of using this method on the primary side of the ground / water heat pump.
PL
Artykuł przedstawia możliwości odzysku niskotemperaturowego ciepła z wnętrza ziemi przy użyciu pionowego wymiennika gruntowego. Opisuje on zastosowanie pompy ciepła współpracującej z rurą ciepła. Takie rozwiązanie w przypadku wymiennika pionowego stanowi interesującą koncepcję. Prezentowany wymiennik ciepła w takim przypadku cechuje się większą wydajnością. Praca przedstawia możliwości i wyniki pomiarów dla pierwotnej strony układu pompy ciepła.
PL
W artykule przeprowadzona została analiza różnych paliw stosowanych do ogrzewania budynku jednorodzinnego w Białymstoku, określono zapotrzebowanie dla konwencjonalnych (węgla kamiennego, biomasy, lekkiego oleju opałowego, gazu ziemnego) i niekonwencjonalnych źródeł ciepła (pompy ciepła powietrze/woda, ogrzewania elektrycznego). Następnie przeprowadzono analizę rocznych kosztów zakupu oraz powstających emisji zanieczyszczeń dla poszczególnych paliw. Dokonano również analizy porównawczej zapotrzebowania na energię pierwotną.
EN
The article analyzes different fuels used for heating a single-family building in Białystok, demand for conventional (hard coal, biomass, light heating oil, natural gas) and unconventional heat sources (air-to-water heat pump, electric heating). Then, the analysis of the annual purchase costs and the emission of pollutants for particular fuels was carried out. A comparative analysis of the primary energy demand was also made.
PL
Celem artykułu jest oszacowanie i porównanie kosztów eksploatacji pomp ciepła wykorzystywanych do ogrzewania budynku o powierzchni 400m2. W artykule przedstawiono algorytm doboru pompy ciepła pod konkretny budynek mieszkalny, zwrócono uwagę na najistotniejsze zagadnienie związane z optymalizacją kosztów eksploatacji. Obliczenia zostały wykonane dla trzech rodzajów pomp ciepła: sprężarkowej, absorpcyjnej oraz termoelektrycznej. Część obliczeniowa została podzielona na dwie części: związana z ogrzaniem budynku, związana z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. Artykuł daje możliwość czytelnikowi na oszacowanie kosztów eksploatacji urządzeń własnego budynku mieszkalnego.
EN
The purpose of the article is to estimate and compare the operating costs of heat pumps used for heating in building with an area of 400 m2. The article presents algorithm of selecting a heat pump for a specific resi-dential building, important issues related to the optimization of operating costs was also presented. The calculations have been made for three types of heat pumps: compressor, absorption and thermoelectric. The calculated part has been separated into two parts: - related to the heating of the building - related to the preparation of hot utility water. The article gives the reader the opportunity to estimate the costs of operating device in his own residential building.
EN
Thermal energy storage can be defined as temporary storage of heat energy at low or high temperatures. The development and innovative solutions of the thermal energy storage technology can, in the long-term, mitigate the negative impact on the environment and facilitate more energy-efficient exploitation of thermal energy systems. The main goal in thermal energy storage systems is to store the solar heat accumulated during the summer for heating in winter. The concept of such use of solar energy is not new, because it has already been developed and improved over the centuries, where it has played an important role in energy saving and significantly contributed to the improvement of energy efficiency and reduction of gas emissions to the atmosphere. The article presents the types of heat storages with particular emphasis on BTESstorage systems with examples of their applications.
PL
Energia występuje pod wieloma postaciami i jest ona niezbędna ludziom do życia i rozwoju. Znaczna jej część wykorzystywana jest na potrzeby bytowe. Wzrost cen nośników energetycznych oraz ich wyczerpywanie się wpływa na stosowanie np. w budownictwie takich materiałów i rozwiązań technicznych, które przyczyniają się do zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego budynków. Innym kierunkiem działań jest obecnie dążenie do pozyskiwania jak największej ilości energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Celem przygotowanego przez Autora cyklu artykułów jest przedstawienie w zwartej formie charakterystyki ogólnej i użytkowej tych źródeł. Pierwszym z nich było promieniowanie słoneczne, któremu poświęcona została pierwsza część tego cyklu, opublikowana w nr 6-7/2017 „TCHiK” (s. 217–222). W części drugiej Autor omawia możliwości wykorzystania energii geotermalnej przede wszystkim za pomocą pomp ciepła. Innym, prezentowanym w tym materiale źródłem jest energia wiatru.
EN
There are many forms of energy that can be used by humans since energy is necessary for our existence and development. Growing prices of energy carriers and limited conventional energy sources are the reasons for application of low energy solutions for example in buildings. The other trend is growing use of renewable energy. The aim of this series of papers is brief overview of renewable energy sources with their technical and operational characteristics. The first part published in „TCHiK” No 6-7/2017 (pp. 217–222) deals with energy of solar radiation, while the subject of this second part are geothermal energy and its use by heat pumps and energy of wind.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.