Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  health and safety at work
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule szczegółowo przedstawiono sytuację związaną z wypadkami przy pracy na przykładzie wybranego przewoźnika kolejowego o ugruntowanej i stabilnej pozycji lidera. Dokonano analizy działań podejmowanych przez pracowników służby bhp dla zapewnienia bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie. Rozłożenie na czynniki pierwsze sytuacji wypadkowej, poparte różnorodnymi zestawieniami, pozwoliło odzwierciedlić realizm warunków bhp panujących w firmie. W części końcowej opracowania autor przedstawia obiektywne wnioski wynikające z wieloletniej obserwacji warunków pracy w tejże firmie.
EN
This article presents in detail the situation related to accidents at work on the example of a selected railway carrier with an established and stable leadership position. An analysis was made of the activities undertaken by OSH employees to ensure safe work in the enterprise. Detailed analysis of the accident situation, supported by various combinations, reflected the realism of occupational health and safety conditions prevailing in the company. In the final part of this study, the author presents objective conclusions resulting from long-term observation of working conditions in that company.
PL
Opracowanie przedstawia problematykę dokładności określania poziomu ryzyka zawodowego na stanowiskach przemysłowych. W artykule skupiono się na metodach badań dotyczących analiz potencjalnych zagrożeń związanych z wykonywana pracą na stanowisku spawacza ręcznego. Publikacja zawiera analizę pięciu zagrożeń, na stanowisku przemysłowym, wykonaną przy pomocy 4 metod oceny ryzyka zawodowego. Celem artykułu jest przedstawienie różnic dokładności ocen ryzyka zawodowego wynikających ze specyfik zastosowanych metod oraz określenie najdokładniejszej metody, która okazała się być metoda wskaźnika poziomu ryzyka, z uwagi na największą liczbę badanych parametrów.
EN
The paper presents the problem of accuracy of determining the level of professional risk in industrial positions. The article focuses on methods of research concerning the analysis of potential threats connected with working as a hand welder. The publication contains an analysis of five hazards, on an industrial site, carried out with the use of 4 methods of risk assessment. The aim of the paper is to present differences in accuracy of occupational risk assessment resulting from the specifics of applied methods and to determine the most accurate method, which turned out to be the risk level indicator method, due to the largest number of examined parameters.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie kluczowych zagrożeń bezpieczeństwa, które mają wpływ na procesy transportu wewnętrznego i magazynowania w badanym przedsiębiorstwie oraz przedstawienie możliwych rozwiązań w celu ich usprawnienia. Umożliwi to również poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z badanego zakresu, na co składa się zaprezentowanie procesów magazynowania i transportu wewnętrznego oraz ich związku z bezpieczeństwem w danym przedsiębiorstwie produkcyjnym, a w szczególności analizy wypadków oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych związanych z tymi procesami. Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano badania metodą sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki ankiety. Wykonano je na wszystkich pracownikach zatrudnionych w zakładzie, którzy mają do czynienia z transportem wewnętrznym oraz magazynowaniem. Przedstawione w pracy zagadnienia, rozważania i wnioski powstały na podstawie studiów literatury przedmiotu oraz wyników badań.
EN
The aim of this work and research carried out in it, is to identify crucial hazards associated with processes of internal storage and transport in a selected production company and to find appropriate remedial actions to reduce these hazard risks. Moreover the aim is to broaden and consolidate the knowledge of the studied range, which consists of presenting the processes of internal storage and transport and their relationship with safety in a production company, in particular the analysis of accidents and incidents related to these processes. For the purpose of this study, a diagnostic survey was conducted using a survey technique. They were completed by all employees who deal with internal transport and storage. The issues, considerations and conclusions presented in the work were based on literature studies and research results.
PL
Artykuł omawia fundamentalne koncepcje najnowszego standardu z rodziny BS 1192, PAS 1192-62018, poświęconego wprowadzeniu do wymogów informacyjnych BIM warstwy informacyjnej bezpieczeństwa osób i ochrony zdrowia w obiekcie budowlanym, i to w całym cyklu życia, zarówno w fazie realizacji, jak i użytkowania czy rozbiórki. Włączenie tej warstwy informacyjnej do dość już ustabilizowanych i unormowanych wymagań BIM nie jest tak naprawdę sprawą ani prostą, ani łatwą, informacje te bowiem są związane nie tylko z komponentami BIM i ich informacją parametryczną, ale i z informacją 4D (parametr czasowy) i kontekstem aktualnego stanu obiektu czy jego części (budowa, użytkowanie, remont, sytuacje nadzwyczajne, rozbiórka). Autorzy standardu postulują, by zintegrować w modelu BIM także informacje dotyczące funkcjonowania obiektów budowlanych i ich części w kontekście ich bezpośredniego lub możliwego oddziaływania na zdrowie i bezpieczeństwo pracujących czy przebywających w nich ludzi celem propagacji tej informacji przez cały okres życia obiektu i wśród wszystkich jego stron czy interesariuszy. Ujęcie w konkretnej, technicznej postaci tych wymogów jest sporym wyzwaniem, stąd standard ten jest prawdopodobnie jednym z bardziej rewolucyjnych pomysłów ostatnich lat. W artykule omówione są szczegółowo zasadnicze założenia standardu (część I) oraz przedstawione przykładowe zastosowania, w tym próba skoordynowania osiągnięć krajowego Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie z ideami twórców standardu (część II).
EN
The paper is devoted to presentation of the fundamental concepts of the newest member of the well known BS 1192 family of the British Standards, namely the lastly published PAS 1192-6:2018. This new standard is focused on providing a life-cycle spanning framework for introduction of the health and safety (HS) layers of information to the information model of a building. Incorporation of the HS information requirements to the relatively well-established and standardised BIM models is a challenge as the HS information is by its nature of complex character, being expressed not only as an internal "in-component parametric" information but also in the fourth dimension of BIM models, i.e., including the time parameter. In case of the HS information layer the time parameter is of critical importance as the conditions affecting the health and safety of human beings depends on the building status and is changeable throughout the building life-cycle, whether it is still in the construction stage, in the operation phase, subject to remodelling or decommission/end-of-life phase. A revolutionary idea of the new standard is to collect, enrich, analyse and propagate the HS information together with other information layers in BIM models in the life-cycle of the building. The paper discusses in detail the assumptions of the standard (Part I) and their practical implementation in the projects, especially taking into consideration achievements of the Polish Agreement for Safety in Construction Industry and their replication in the HS information requirements (Part II).
5
Content available remote BIM dla bezpieczeństwa. Cz.2
EN
In the second part ot the paper devoted to presentation of the novelty brought by the UK BSI PAS 1192-62018 specification to the area of description and propagation of the Health and Safety (H&S) information layer throughout the lifecycle of a building object with use ot the BIM technology discussed were technical and practical aspects of recommendations of this standard for design and construction teams. In a more detailed manner presented were fundamental concepts of structuring H&S information and the means of its propagation to all active and future stakeholders of the considered building object. Demonstrated were exemplary application of these concepts to selected real case components as to better show ideas proposed by the authors of the new British standard.
PL
Każdy z nas chociaż w minimalnym stopniu marzył od zawsze o wymarzonym prezencie lub jakimś drobnym upominku. Gdy go już dostał to czasami okazywało się że po jakimś czasie nie nadaje się do ponownego użycia lub zabawy bądź też mówiąc potocznie zepsuł się. Niejednokrotnie wtedy idziemy do sklepu, w którym została zakupiona dana rzecz w celu złożenia odpowiedniej reklamacji. Czasami nam się to udaje a czasami nie. Podobnie rzecz ma się w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Zanim wyprodukowany asortyment zostanie oddany do rąk potencjalnych kupców musi przejść serię badań i procedur kontrolnych żeby mieć stuprocentową pewność, że został wyprodukowany na najwyższym poziomie bez żadnych uchybień. Głównym celem tego artykułu jest przedstawienie procedury kontroli i badania dostaw we wszystkich etapach procesu produkcyjnego wyrobu końcowego w przedsiębiorstwie produkującym profile i blachy aluminiowe do okien i drzwi.
EN
Each one of us at least to a minimal degree dreamed about a dream gift or some small gift. When he got it, sometimes it turned out that after some time he was not suitable for reuse or playing, or to put it simply, he broke down. Often then we go to the shop where the item was purchased in order to make a proper complaint. Sometimes we do it and sometimes we do not. The same is true for manufacturing companies. Before the manufactured assortment is handed over to potential buyers, it must undergo a series of tests and control procedures to be 100% sure that it has been produced at the highest level without any shortcomings. The main purpose of this Article is to present the control procedure and supply testing in all stages of the production process of the final product in the company producing aluminium profiles and sheets for windows and doors.
PL
Każdy z nas z całą pewnością chciałby pracować w przedsiębiorstwie lub innym zakładzie pracy wiedząc, że jest on odpowiednio wyposażony pod względem technicznym oraz zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi zasadami ergonomii. Również spełnienie wszystkich wymagań pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy gwarantuje spokojne i sumienne wykonywanie powierzonych czynności pracowniczych. Jednakże od czasu do czasu powinny być przeprowadzane cykliczne kontrole mające głównie za zadanie sprawdzić i ocenić stan bhp w danym przedsiębiorstwie. Głównym i zasadniczym celem tego artykułu jest przedstawienie w oparciu o posiadane wiadomości analizy i oceny stanu bhp w przedsiębiorstwie produkującym profile i blachy aluminiowe do okien i drzwi.
EN
Each of us would certainly like to work in a company or other establishment knowing that we are it is technically well-equipped and designed in accordance with the applicable ergonomic principles. Meeting all the requirements from the point of view of health and safety at work also guarantees peaceful and conscientious performance of the entrusted employee activities. However, cyclical checks should be carried out from time to time mainly to check and assess the health and safety situation of the undertaking concerned. The main and fundamental aim of this article is to present an analysis and assessment of the health and safety situation of a company producing aluminium profiles and sheets for windows and doors on the basis of its household knowledge.
PL
W artykule poruszono problematykę oraz wykonano analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym, której podstawowym elementem jest ocena ryzyka zawodowego.
EN
The article addresses issues and analyzes health and safety at work in an industrial enterprise, the basic element of which is the assessment of occupational risk.
PL
W artykule dokonano analizy danych z okresu od 2013 do 2016 roku dotyczących obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym.
EN
The article analyzes data from the period from 2013 to 2016 on the area of occupational health and safety in an industrial enterprise.
PL
Bezpieczeństwo pracy, szczególnie w przemyśle ciężkim, cechuje się dużą ilością czynników niebezpiecznych w środowisku pracy i jest przedmiotem wysokiej troski każdego przedsiębiorcy. Wypadki przy pracy w tych branżach niosą za sobą duże szkody na zdrowiu, a często i życiu załogi, co skutkuje również znacznymi stratami ekonomicznymi w przedsiębiorstwach. Praca bezwypadkowa jest marzeniem wszystkich pracodawców, a z uwagi, iż najczęstszą przyczyną wypadków zawodowych jest tzw. czynnik ludzki, kształcenie i szkolenie wydają się kluczowymi formami nabywania świadomości o zagrożeniach. Na pierwszej ogólnoeuropejskiej konferencji: „First VISION ZERO Europe Conference” w Bochum w roku 2016 w sesji panelowej, podsumowującej całą konferencję, stwierdzono, że kluczem i pierwszym czynnikiem minimalizacji ryzyka powstania wypadków jest edukacja na każdym etapie wszystkich procesów, stanowiących egzystencję człowieka. Z tego też względu w niniejszym artykule przedstawiono przykłady działań edukacyjnych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, która w swych programach problemy bezpieczeństwa pracy mocno eksponuje i akcentuje. Przykłady te obejmują doświadczenia i perspektywy kształcenia na wielu poziomach studiów i w różnych płaszczyznach tej dziedziny.
EN
The area of occupational health and safety is characterized by a high number of hazardous factors in the workplace and therefore is a concern for every entrepreneur, and particularly for those working in industrial settings. Because work-related accidents often result in serious health damage of workers, or can even bring causalities, they are also associated with high economics losses. While an accident-free workplace is a dream of every employer, both education and training seem to be key in raising awareness of occupational health and safety, especially since the so-called human factor lies at the root of most accidents. The first pan-European “VISION ZERO” conference in Bochum in 2016 did indeed conclude that education at all stages and of all human life processes is absolutely essential in order to minimize the risk of work-related accidents. Along these lines, this papers demonstrates the richness and diversity of educational processes in the field of occupational health and safety at AGH University of Science and Technology in Krakow. This includes the experiences and perspectives at multiple levels and in different areas of study.
PL
Prezentowany artykuł podejmuje próbę optymalizacji systemu zarządzania BHP w przedsiębiorstwie przemysłu ciepłowniczego, celem zmniejszenia liczby zdarzeń potencjalnie wypadkowych, chorób zawodowych, wypadków przy pracy, a tym samym podniesienia bezpieczeństwa pracy na każdym stanowisku. Przedstawiono także opracowane działania, procedury i instrukcje, dzięki którym wprowadzono system zarządzania BHP w przedsiębiorstwie.
EN
The presented article is an attempt of the optimization of the HSW management system in the industrial enterprise, with the aim of reducing the number of events potentially causing occupational diseases, accidents at work and, hence, of raising the job security on every position. Action, procedures and instructions were drawn up thanks to which, a system of HSW managing in the enterprise was implemented.
PL
W artykule zaprezentowano problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku rolowego maszyny rotograwiurowej. Rotograwiura jest jedną z technik drukarskich, polegająca na przenoszeniu farby drukarskiej z wygrawerowanego cylindra na podłoże (np. karton, folia), a następnie błyskawicznym suszeniu zadrukowanego materiału strumieniem gorącego powietrza. Dążenie wielkich koncernów do wyeksponowania swojej marki oraz zabezpieczenie przed wprowadzeniem na rynek podrobionych produktów spowodowało, że technologia druku rotograwiurowego została zaimplementowana w wielu wiodących firmach poligraficznych. Proces druku rotograwiurowego, z uwagi na jego złożoność, wymaga ciągłego nadzoru ze strony obsługi maszyny, w szczególności rolowego, który odpowiada za zapewnienie ciągłej dostępności surowców i materiałów niezbędnych do produkcji oraz szybką i bezpieczną zmianę narzędzi i farb podczas przezbrajania maszyny. Mając na uwadze liczbę zagrożeń występujących na stanowisku pracy rolowego, a jednocześnie brak wystarczającej ilości fachowej literatury dotyczącej ryzyka pracy na w/w stanowisku dokonano analizy wymogów prawnych oraz norm dla wymienionego stanowiska. Dokonana analiza pozwoliła na opracowanie propozycji technicznych i organizacyjnych rozwiązań, które mogłyby się przyczynić do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy dla stanowiska rolowego maszyny rotograwiurowej.
EN
The article presents issues of health and safety at work as a gravure press operator. Rotogravure is one of the printing techniques method for transferring ink from the engraved cylinder to a substrate (eg. paperboard, foil), and then rapidly drying the printed material stream of hot air. The pursuit of major corporations to expose your brand and protection against the introduction of counterfeit products on the market meant that rotogravure printing technology has been implemented in many of the leading printing companies. Rotogravure printing process, due to its complexity, requires constant supervision by the operation of the machine, in particular a gravure press operator, which is responsible for ensuring the continuous availability of raw materials needed for production and a fast and safe change of tools and paints during the changeover. Given the number hazards in the workplace a gravure press operator and while there is not enough professional literature on the risks of the work on this position of an analysis of the legal requirements and the standards for the said position. The analysis allowed us to develop proposals for technical and organizational solutions that could contribute to improving the conditions of health and safety for the position of gravure press operator.
13
Content available Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
PL
W artykule przedstawiono potrzebę dokonania oceny ryzyka zawodowego w środowisku pracy, co ją wymusza oraz na kim ciąży obowiązek przeprowadzenia takiej oceny. Omówiono czego dotyczy ryzyko zawodowe i z czym jest związane. Przedstawiono podstawowe korzyści wynikające z posiadania przeprowadzonej oceny ryzyka w świetle systemu zarządzania pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy.
EN
The necessity of risk assessment in a work environment has been presented in the paper. Responsible persons have been shown and regulations have been discussed. What occupational risk is and what it is related to have been indicated. Basic benefits resulting from risk assessment performance in the context of a management system, health and safety at work have been presented.
PL
W artykule omówione zostały aspekty bezpieczeństwa podczas pracy z laserami i urządzeniami laserowymi. Prawidłowe zaklasyfikowanie urządzeń laserowych pozwala na odpowiedni dobór środków ochronnych oraz uniknięcie zagrożeń związanych z nieznajomości specyfiki pracy urządzenia laserowego. Ze względu na szeroki zakres wymogów dotyczących zachowania bezpieczeństwa pracy z laserami, zwrócono uwagę na istotne elementy, które są związane z zagrożeniem wzroku i skóry człowieka oraz wyborem środków ochronnych. Analizą objęto parametry dotyczące ekspozycji tkanek biologicznych na promieniowanie laserowe oraz bezpieczną odległość od źródła promieniowania.
EN
Paper discussed aspects of safety during working with lasers and laser devices. Correct classification of laser allows to proper selection of safeguard measures and to avoid the risks associated with ignorance of the specifics of operation of the laser. Due to the wide range of requirements for safety work with lasers, particular attention was paid to the essential elements: the risk of vision and human skin and selection of protective measures. The analysis included parameters relating to exposure to biological tissues to laser radiation and a safe distance from the radiation source.
PL
Celem niniejszej pracy było uzyskanie danych o tłumieniu dźwięku pięciu modeli powszechnie stosowanych nauszników przeciwhałasowych, w zakresie częstotliwości słyszalnych powyżej 8 kHz, czyli częstotliwości, które nie są standardowo rozpatrywane podczas badań ochronników słuchu. Dane takie mogą być wykorzystywane do oceny czy określony ochronnik słuchu w odpowiednim stopniu zabezpiecza słuch pracownika w pasmach tercjowych 10, 12,5 i 16 kHz. Badania przeprowadzono z użyciem dwóch metod badawczych: subiektywnej (z udziałem osób, polegającej na pomiarze progu słyszenia) oraz obiektywnej (z użyciem testera akustycznego). Tłumienie dźwięku zmierzone z udziałem osób w pasmach tercjowych z zakresu od 10 do 16 kHz, w zależności od modelu nauszników przeciwhałasowych przyjmuje wartości od 29 do 44 dB. Metoda obiektywna w większości przypadków daje wyniki zbliżone do wyników uzyskanych metodą subiektywną.
EN
The aim of this study was to obtain values of the sound attenuation with five commonly-usedearmuff models in the audible frequency range above 8 kHz, i.e. frequencies that are not usually considered during testing of hearing protection devices. Such data can be used to assess whether a specific hearing protector sufficiently protects employee hearing in one-third octave bands of 10, 12.5 and 16 kHz. Studies were conducted using two test methods: subjective (with the participation of subjects, involving the measurement of the threshold of hearing) and objective (using artificial test fixture). Sound attenuation measured with the participation of subjects in the one-third octave frequency bands ranging from 10 to 16 kHz, depending on the model of earmuffs ranges from 29 to 44 dB. Objective method, in most cases, gives a close approximation to the results obtained by subjective method.
PL
Ewakuacja jest istotnym elementem zarządzania kryzysowego. Dlatego też ważne jest jej odpowiednie zaplanowanie przed wystąpieniem zdarzenia kryzysowego, np. pożaru. Tworzone są różnego rodzaju plany ewakuacji. Znacznym ułatwieniem przy ich tworzeniu jest wspomaganie się narzędziami GIS. Istotnymi elementami planu są wskaźniki przestrzenne i czasowe działania. Systemy informacji przestrzennej poprzez wykorzystanie analiz przestrzennych pozwalają na określenie w szybki i precyzyjny sposób dróg ewakuacyjnych możliwych do przebycia w najkrótszym czasie. Tak wykonane analizy mogą być bardzo przydatne przy planowaniu ewakuacji, jako elementu zarządzania kryzysowego.
EN
Evacuation is essential part of crisis management. Therefore the appropriate planning of evacuation is meaningful activity before a critical event (e.g. fire) takes place. Many kind of a plans of evacuation are being created. What is more important, GIS tools are very helpful at creating plans. Spatial indicators and temporal rates are crucial elements of the plan. Geographic Information Systems with spatial analyses give the opportunity to quickly and precisely indicate evacuation routes, which people might cover in the shortest time. This kind of spatial analyses might be useful in crisis management, during making the plan of evacuation.
Logistyka
|
2015
|
nr 5
1447--1453, CD1
PL
Celem artykułu jest analiza programu nauczania na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Łódzkiej pod względem efektów kształcenia oraz metod weryfikacji tych efektów. Przeprowadzone badania potwierdziły, że program nauczania na danym kierunku jest opracowany poprawnie, każda analizowana kompetencja jest rozwijana i doskonalona na kilku przedmiotach. Podczas formalnego kształtowania kompetencji technicznych i społecznych studentów na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy wykorzystywane są różne metody weryfikacji efektów kształcenia, co prowadzi do obiektywnej oceny wiedzy, umiejętności i postaw przyszłych specjalistów ds. BHP.
EN
The purpose of this article is analysis of teaching program at Occupational Safety Engineering Technical University of Lodz in terms of learning outcomes and methods of verification of these effects. The study confirmed that the teaching program in a given direction is developed correctly, each analyzed competence is developed and perfected in several classes. During the formal learning of technical and social competence of students in the field of Occupational Safety Engineering there are various methods of verifying outcomes used, which leads to an objective assessment of knowledge, skills and attitudes of future Health and Safety specialists.
PL
Artykuł opisuje proces doskonalenia infrastruktury terminalu przeładunkowego firmy logistycznej w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy. Audity BHP są bardzo ważne, gdyż sprawdzają funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zastosowanie działań korygujących i zapobiegawczych spowodowało istotne zmiany w ryzyku zawodowym, a także w samym terminalu przeładunkowym firmy logistycznej. Zmiana ręcznych wózków paletowych na ich elektryczne odpowiedniki determinowały zamiany, które istotnie zmieniły organizację i środowisko pracy. Zagospodarowanie pomieszczenia na akumulatorownie elektrycznych wózków paletowych sprawiło, iż należało dokonać reorientacji zagrożenia wybuchem.
EN
Qualitative analysis of hazards (overload of the musculoskeletal system during manual handling) showed significant anomalies which resulted in a change in working conditions in order to replace hand pallet trucks into electric ones. The introduction of the change helped improve working conditions and greater productivity. The use of electric pallet trucks has forced the employer to prepare an accumulator plant which must meet all requirements of health and fire safety issues. An analysis of the risk of explosion in the accumulator plant resulted from the need of company policy, which essentially takes care of any potential hazards in the work environment.
PL
W pracy przeprowadzono analizę numeryczną rozpływu powietrza w hali przemysłowej wykorzystywanej do produkcji elementów gumowych. Przeprowadzono również pomiary prędkości i temperatury powietrza w hali. Na podstawie analiz zaproponowano zmiany w rozprowadzeniu powietrza poprzez system wentylacji. W wyniku zmian poprawiono jakość powietrza w procesie wulkanizacji gumy oraz na stanowiskach pracy. Odbiór zysków ciepła, wilgoci i zanieczyszczeń gazowych pozwala na minimalizację zjawisk szkodliwych.
EN
The study was carried out numerical analysis of air distribution in industrial building used for the production of rubber. Also carried out measurements of the speed and air temperature in the hall. The analyzes suggested changes in redistributing air through the ventilation system. As a result of the changes improved the air quality in the process of vulcanization of rubber and workplaces. Pick gains heat, humidity and gaseous pollutants helps minimize harmful effects.
PL
Cel: Ocena stanu bezpieczeństwa pracy w zakładzie zajmującym się produkcją tworzyw sztucznych i materiałów wybuchowych. Wprowadzenie: Wypadki przy pracy, jako nagłe wydarzenie związane z pracą, wywołane przyczyną zewnętrzną i prowadzące do urazów lub utraty życia stanowią z globalnego punktu widzenia poważny problem zdrowotny oraz ekonomiczny. Na całym świecie w wypadkach przy pracy ginie rocznie kilkaset tysięcy osób, a wiele milionów ludzi staje się w ich następstwie niepełnosprawnymi. W Polsce rocznie zdarza się kilkadziesiąt tysięcy wypadków przy pracy, w których ginie około tysiąca osób (dane GUS – 2014). Jedną z najniebezpieczniejszych gałęzi przemysłu, związanych z nieodłącznym ryzykiem, niosącą ze sobą wiele zagrożeń jest produkcja materiałów wybuchowych. Produkcja, magazynowanie i transport materiałów wybuchowych zawsze były zajęciem niebezpiecznym. W wypadkach, które wydarzyły się podczas tej działalności człowieka zginęły tysiące ludzi, a straty materialne są wręcz niemożliwe do oszacowania. Nieszczęścia, które wydarzyły się podczas produkcji i stosowania materiałów wybuchowych doprowadziły z biegiem czasu do powstania licznych aktów prawnych i innych przepisów mających na celu zminimalizowanie zagrożenia związanego z tymi materiałami zawierających szereg wymagań, które muszą być spełnione podczas produkcji, dystrybucji i stosowania materiałów wybuchowych. Metodologia: Analiza wypadkowości rodzajowej i bezwzględnej oraz analiza wskaźników wypadków przy pracy. Wnioski i znaczenie dla praktyki: Badanie i rejestrowanie wypadków przy pracy, analiza ich przyczyn i okoliczności, a także analiza wypadkowości w zakładzie, branży, regionie czy też w skali kraju jest ważnym elementem monitorowania środowiska pracy i ma istotne znaczenie dla prewencji wypadkowej. W celu poprawy stanu bhp w przedsiębiorstwach, należy wprowadzić usprawnienia organizacyjne takie jak poprawa jakości szkoleń, informowanie pracowników o zagrożeniach i o konieczności stosowania środków ochronnych, rozszerzenie palety stosowanych środków ochronnych, wprowadzenie na terenie zakładu plakatów o tematyce bhp docierających do pracowników i uświadamiających im o konieczności przestrzegania przepisów bhp oraz środków ochrony indywidualnej.
EN
Aim: To assess work safety levels at an industrial plant engaged with the production of plastics and explosives. Introduction: Accidents at work are unexpected incidents occasioned by external causes, giving rise to injury or loss of life. From a global viewpoint, they create a serious health and economic problem. Worldwide, hundreds of thousands people lose their life each year and many millions become disabled as a result of accidents at work. In Poland, every year, there are tens of thousands accidents at work where about a thousand people die (Data GUS – 2014). One of the most hazardous industries, associated with an inherent risk of much danger, involves the production of explosives. Production, storage and transportation of explosives was always a hazardous occupation. Accidents associated with these activities culminated in thousands of deaths, but material losses are simply impossible to estimate. Tragedies, which occurred during production and use of explosives gave rise, eventually, to an emergence of many laws and other regulations aimed at minimising dangers associated with such materials. Regulatory documents contain a range of requirements, which must be complied with, during production, distribution and use of explosive substances. Methodology: Analysis of severity and nature of accidents, and evaluation of accident indicators at work. Conclusions and relevance for practice: Survey and recording of accidents at work, analysis of causes and circumstances, as well as analysis of accident frequency at individual plants, industry, region and across the entire country, are all important elements of monitoring in the work domain and are essential for prevention of accidents. In order to improve industrial health and safety at work it is necessary to introduce organisational improvements such as improvements to the quality of training, dissemination of information about dangers and need for application of protective measures, expanding the range of protective measures, display of safety posters across the plant and making employees aware of the necessity for compliance with health and safety regulations as well as personal protection measures.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.