Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 109

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  harmoniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania firmy Siemens w dziedzinie jakości energii, na które składają się rejestratory oraz analizatory jakości energii jak również oprogramowanie i aplikacje analityczne, które pozwalają na szybki dostęp do zbieranych danych i ocenę jakości energii w systemie.
EN
The article presents Siemens solutions in the scope of power quality, which consist of power quality recorders and analyzers, as well as software and analytical applications that allow for quick access to the collected data and evaluation of power quality in the system.
PL
W artykule przedstawiono jeden z możliwych sposobów modelowania odbiorników nieliniowych w dziedzinie częstotliwości. Za przykład posłużyły wybrane oprawy oświetleniowe LED, dla których przeprowadzono pomiary oraz opisano zależności prądowo napięciowe dla poszczególnych harmonicznych w zakresie ich napięć znamionowych. Wyprowadzone modele zweryfikowano w opracowanym środowisku symulacyjnym dla przykładowego obwodu zawierającego 40 opraw danego typu.
EN
One of the possible ways of modeling nonlinear loads in the frequency domain has been presented in the paper. Selected LED luminaires were used as examples, for which measurements were carried out and voltage-current relationships for individual harmonics in the range of their rated voltages were described. The derived models were verified in the developed simulation environment for an example circuit containing 40 fixtures of a given type.
3
Content available remote Design of a passive 48-pulse AC-DC converter for THD stabilization atlLight load
EN
In this paper a 48-pulse uncontrolled AC-DC converter is proposed to mitigate AC line current harmonics of the input side. The proposed rectifier uses conventional 24-pulse parallelly connected rectifier with addition of a passive current injection circuit named as special interphase reactor. The interphase reactor consists of two additional lower rated power diodes. The value of the found THD is 3.55% which satisfies the IEEE 519-1992 standard. Proposed converter also shows lower fluctuation of harmonics valued 1.40% with respect to full load ensuring stable operation at light load. Designed multipulse converter scheme is also simple in construction and requires less number of electronic devices compared to conventional 48-pulse AC-DC converter. This article also explains the simulation and THD performance of the proposed AC-DC converter with proper figure.
PL
W artykule przedstawiono 48-pulsowy przekształtnik AC-DC ze zmniejszoną wartością harmonicznych prądu na wejściu. Proponowany prostownik wykorzystuje 24-pulsowe konwencjonalne prostowniki połączone równolegle z dodatkiem obwodu prądowego nazwanego międzyfazowym reaktorem. Składa się on dwóch dodatkowych diod. Osiągnięto współczynnik THD mniejszy niż 3.55%. Proponowany układ charakteryzuje sie też mniejszą fluktuacja harmonicznych.
EN
As part of an ongoing study into hydropower runner failure, a submerged, vibrating blade is investigated both experimentally and numerically. The numerical simulations performed are fully coupled acoustic-structural simulations in ANSYS Mechanical. In order to speed up the simulations, a model order reduction technique based on Krylov subspaces is implemented. This paper presents a comparison between the full ANSYS harmonic response and the reduced order model, and shows excellent agreement. The speedup factor obtained by using the reduced order model is shown to be between one and two orders of magnitude. The number of dimensions in the reduced subspace needed for accurate results is investigated, and confirms what is found in other studies on similar model order reduction applications. In addition, experimental results are available for validation, and show good match when not too far from the resonance peak.
PL
W artykule omówiony został wpływ przebiegów odkształconych na dokładność pomiaru mocy w masowo instalowanych przez dystrybutorów systemu energetycznego statycznych licznikach energii elektrycznej. Przedstawiono podstawowe aspekty metrologiczne oraz niezawodnościowe dotyczące rzeczywistego pomiaru energii. Omawiana zagadnienia przedstawiono w oparciu o analizę dwóch przypadków: przebiegi odkształcone ze składową podstawową i zawartością wyższych harmonicznych oraz przebiegi odkształcone z zawartością subharmonicznych i interharmonicznych.
EN
The article discusses the influence of deformed waveforms on the accuracy of power measurement in the energy meters installed by the distributors of the power system. The basic sub-logical and reliability aspects of the real energy measure are presented. The discussed issue is presented based on the analysis of two cases: deformed waveforms with a fundamental component and higher harmonic content and distorted waveforms with subharmonic and interharmonic contents.
PL
Artykuł dotyczy problemów związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną naziemnych stacji satelitarnych z małymi antenami VSAT (ang. Very Small Aperture Terminals). W artykule skupiono się na pomiarze maksymalnego poziomu harmonicznych dla terminali satelitarnych VSAT przeznaczonych do transmisji danych, pracujących w sieci o konfiguracji gwiazdy lub sieci o konfiguracji punkt-punkt. Celem niniejszego artykułu jest podanie opisu metody pomiarów oraz interpretacji wyników. Z tego względu w artykule omówiono stanowisko pomiarowe do pomiaru poziomu harmonicznych dla terminali satelitarnych VSAT oraz przedstawiono przykładowe wyniki pomiarowe.
EN
The article concerns problems related to electromagnetic compatibility of terrestrial satellite stations with Very Small Aperture Terminals). The article focuses on the measurement of the maximum harmonic level for VSAT satellite terminals intended for data transmission, working in a star configuration network or a point-to-point network. The article discusses the laboratory stand to measure the harmonic level for VSAT satellite terminals and presents sample measurement results.
7
Content available remote Wpływ odkształcenia napięcia na przepięcia ziemnozwarciowe
PL
W artykule przedstawiono sposób modelowania odkształceń napięcia na szynach GPZ oraz sposób modelowania zwarć doziemnych. Zbadano wpływ odkształcenia napięcia na wartość szczytową oraz wartość ustaloną przepięć.
EN
The paper presents modeling of voltage distortions on 110/15 kV busbar and modeling of an earth faults. Impact of voltage distortions on transient peak voltage and voltage in stable overvoltage is investigated.
PL
Artykuł dotyczy analizy odkształcenia prądu płynącego podczas pracy przez pospolite urządzenie domowe jakim jest odkurzacz. Posłużono się powszechnie wykorzystywanymi parametrami umożliwiającymi opis przebiegów okresowych oraz przeprowadzono analizę sygnałów otrzymanych z czynnych eksperymentów. Do pomiarów użyto analizatora jakości energii Elspec Blackbox G4500. Wyniki zestawiono w postaci wykresów w dziedzinie czasu i częstotliwościowej. Analiza wykazuje, że prąd płynący przez odkurzacz ma charakter nieliniowy oraz, że wraz ze spadkiem siły ssącej urządzenia następuje pogorszenie jego współczynnika mocy.
EN
The article concerns the analysis of distortion of the current flowing during the operation of common household appliances such as a vacuum cleaner. Commonly used parameters enabling description of periodic waveforms were used and the signals obtained from active experiments were analyzed. The energy quality analyzer Elspec Blackbox G4500 was used for the measurements. The results were presented in the form of graphs in the time and frequency domain. The analysis shows that the current flowing through the vacuum cleaner is non-linear and that as the suction power of the device decreases, its power factor deteriorates.
PL
W pracy omówione zostały wymagania zawarte w normach i rozporządzeniach, dotyczące technik wykonywania pomiarów oraz graniczne wartości amplitud harmonicznych prądu współczesnych lamp elektrycznych. Opisano stanowisko pomiarowe oraz wyniki pomiarów i analizy częstotliwościowej napięcia i prądów dwunastu lamp wyposażonych w różne rodzaje źródeł światła, wykonanych przez różnych producentów. Przedstawione wyniki ocenione zostały pod kątem zgodności z regulacjami prawnymi. Uzyskane wyniki potwierdziły, że lampy energooszczędne pobierają prąd silnie odkształcony, a amplitudy harmonicznych znacznie przekraczają dopuszczalne wartości.
EN
The paper describes the requirements for measurement techniques and current harmonic levels of lighting lamps contained in the EN standards and Regulations of the European Commission. Laboratory station and equipment used for frequency analysis has been presented. Voltage and current measurements of twelve lamps were made. Classical bulbs, compact fluorescent lamps and LED lamps are included in the study. Single specimens of electricity receivers from different manufacturers were examined. To prevent presence of aliasing phenomenon a sampling rate of 40 kHz was used. The applied measurement system did not adjust the sampling frequency to the frequency of the power grid. The imposition of Hanning’s window on the frequency spectrum led to conclusion, that spectral leakage was insignificant and did not caused difficulties in correct interpretation of the spectrum. The results of the measurements are presented and interpreted. It has been confirmed, that energy-efficient lamps draw strongly deformed current. It seems that, it is widespread, that requirements contained in the regulations and standards are not satisfied.
PL
Transformacja Fouriera jest fundamentalną metodą dekompozycji sygnałów, w tym przebiegów czasowych prądów lub napięć. Reprezentacja częstotliwościowa tych wielkości fizycznych, określonych w układzie trójfazowym, realizowana jest zwykle niezależnie dla każdej fazy. Istotnym ograniczeniem takiej metody jest brak bezpośredniej informacji o rodzaju asymetrii poszczególnych składowych harmonicznych. Asymetria prądów lub napięć określana jest przy zastosowaniu przekształcenia Fortescue, w odniesieniu jedynie do podstawowych harmonicznych tych wielkości. Asymetria wyższych harmonicznych jest więc pomijana. W artykule przedstawiono dwie metody reprezentacji częstotliwościowej wielkości fizycznych układu trójfazowego, zapewniające pełną informację zarówno o odkształceniach harmonicznych jak i niesymetrii, przy zastosowaniu przekształ- ceń, odpowiednio, Clarke i rozszerzonego Fortescue. Pokazano równoważność obydwu metod.
EN
Fourier transform is a fundamental method of signal decomposition, including transients of currents and voltages. Spectra of 3-phase quantities are usual independent for all the phases. The drawback of this method is that it doesn’t explicitly show the kind of asymmetry of particular harmonics. Asymmetry is usually defined in practice with Fortescue transform, regarding only fundamental harmonics, thus asymmetry of remaining harmonics is neglected. The paper presents two methods of frequency representation of 3-phase system quantities, which provides complete and explicit information both about harmonic distortion and asymmetry. The methods utilize, respectively, Clarke, and Fortescue transformations. There is also shown the equivalency of both methods.
11
Content available remote Kaskadowy dzielnik napięcia z autokalibracją - podstawy teoretyczne
PL
W pojedynczym układzie kondycjonującym z autokalibracją, który obniża mierzone wysokie napięcie do wartości akceptowanych przez współczesne przetworniki A/C, wykorzystywana jest zależność, która dla dużej wartości podziału napięć ma bardzo niekorzystne uwarunkowanie numeryczne. Powoduje to duże błędy identyfikacji tej stałej. Wersja kaskadowa układu eliminuje tę wadę. Metodą indukcji matematycznej wykazano, że najmniejsze błędy identyfikacji uzyskuje się, gdy wszystkie segmenty kaskady mają identyczną stałą podziału napięć.
EN
The one segment voltage conditioning circuit with autocalibration that reduces high voltages to the values accepted by contemporary AD converters is characterized by an unfavorable condition number of an equation used during identification procedure. The cascade version of the divider eliminates this disadvantage and considerably reduces identification error. The lowest identification error occurs for the same voltage ratio of each segment of the cascade.
PL
W artykule zaprezentowano przykładowe wyniki badań eksperymentalnych dotyczących wpływu wartości skutecznej sygnału wymuszającego na błąd pomiaru zawartości harmonicznych z wykorzystaniem wybranych analizatorów jakości energii elektrycznej (JEE). Badania przeprowadzono na zaprojektowanym i zrealizowanym stanowisku pomiarowym. Prezentowane stanowisko umożliwia zadawanie wybranych sygnałów testowych. W rozpatrywanym przypadku sygnałami wymuszającymi były odpowiednio sygnał sinusoidalny, trójkątny, prostokątny oraz wyprostowany dwupołówkowo. W oparciu o rozwinięcie wybranych funkcji w trygonometryczny szereg Fouriera, uzyskano wartości skuteczne dla kolejnych harmonicznych, które posłużyły jako wartości odniesienia. W pracy przedstawiono metrologiczną interpretację uzyskanych wyników, przeprowadzono analizę błędów oraz sformułowano szereg wniosków końcowych.
EN
The purpose of the paper was to investigate the influence of RMS value of input signal on harmonic content with the selected measurement devices. The selected measurement devices are Harmonalyzer HA 2000 and Power Quality Analyser PQ Box 100. The measurements were realized on a design measuring position. The measuring position makes it possible to set selected test signals - periodic functions which enable the evaluation of measuring accuracy of harmonic contents. The results were compared with true values obtained from Fourier transform. Finally, several conclusions were formulated on the basis of hypothesis contained in the title of the paper.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia analizy mocy w układach z nieliniowym odbiornikiem energii oraz adekwatne wyniki pomiarów mocy pobieranej przez obrabiarkę CNC. Pomiary wskazują na duże odkształcenie prądu pobieranego przez obrabiarkę, jednak pomimo tego spełnione jest równie mocy w swej podstawowej postaci. Jednocześnie pomiary potwierdzają teorię mówiącą, iż moc czynna przenoszona przez wyższe harmoniczne posiada ujemna wartość.
EN
This article presents selected issue of power analysis in non-linear energy receiver systems and the corresponding power measurement results of a CNC machine tool. Measurements indicate a large distortion of the current consumed by the machine, yet nevertheless the power equation in its basic form is met. At the same time measurements confirmed the theory, that the active power transmitted by the higher harmonics has a negative value.
PL
Utrzymanie ruchu ciągów technologicznych wymaga precyzji w zakresie maksymalnie dokładnych pomiarów parametrów związanych z bezpośrednim użytkowaniem urządzeń elektroenergetycznych. W tym kontekście istotne jest stosowanie odpowiednich przyrządów pomiarowych, a co za tym idzie – odpowiedni dobór klasy dokładności przyrządu oraz precyzyjne określenie błędów pomiarowych. Opierając się na obliczeniach i pomiarach laboratoryjnych, autorzy artykułu analizują błędy pomiarowe wynikające z występowania wyższych harmonicznych w obwodach elektrycznych.
EN
The article presents a very important issue related to the impact of the presence of higher harmonics of the electric current on the correct operation of the safeguards. A mathematical analysis, computer simulations, and laboratory tests have been presented. A very high impact of the 3rd and 5th current harmonic on incorrect readings of the measured values was demonstrated. Attention has also been drawn on the further use of measurement systems created at a time when the number of powered non-linear systems was much inferior than at present. The notes given in the conclusions relate to incorrect readings of the secondary current relative to the primary current and phase shift between these currents. Also worthy of note is the fact that harmonic amplitudes are not fully transferred from the primary side to the secondary side and the excessive heating of the transformers, which is associated with the skin effect phenomenon. This situation has a very big impact on the security of the enterprises, the correctness of measurement readings, trouble-free operation of the safeguards, and ensuring the production process.
PL
W artykule podano przepisy prawne określające wartość dopuszczalną wyższych harmonicznych w sieci. Opisano, jak należy korygować dobór podstawowych elementów sieci (transformatory, kable, linie, kompensatory mocy biernej) ze względu na obciążenie harmonicznymi. Przybliżono zasady doboru filtrów pasywnych, jak i aktywnych.
EN
The article presents the legal regulations defining the limit of high harmonic values in power network. It describes how to select correctly basic network elements (transformers, cables, lines, reactive power compensators) due to the load of harmonics. It sets out the types and principles for the selection of passive filters (the number of branches, rated power of capacitors). It discusses active filters predispositions depending on their topology. Basing on the subject literature, the article also discusses different control strategies of active filters.
EN
The present article shows the results of an analysis of active power consumed by AC arc furnace at various stages of the melting process, taking harmonics into consideration. The analysis was based on measurement data in the form of computer recorded voltage and current waveforms in the power circuit of the arc furnace. Next the frequency analysis and the evaluation of the content harmonics of recorded waveforms were performed. Computation made using the fast Fourier transform FFT built-in in MATLAB. The active power of the arc furnace was determined on the basis of the classical theory of harmonic power distributions and instantaneous power after Clarke transformation to the orthogonal coordinate system α-β. Harmonic distribution phase currents and voltages were transformed using the FFT procedure, as well as distorted voltage/current waveforms registered as a sequence of samples. The obtained results demonstrate a high level of compatibility between the instantaneous power and active power for the methods under consideration.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy mocy czynnej pobieranej przez piec łukowy AC w różnych etapach procesu wytopu z uwzględnieniem wyższych harmonicznych. Do analizy wykorzystano dane pomiarowe w postaci zarejestrowanych komputerowo przebiegów napięć i prądów w torze zasilania pieca łukowego. Następnie przeprowadzono analizę częstotliwościową i ocenę zawartości wyższych harmonicznych zarejestrowanych przebiegów. Obliczenia wykonano za pomocą szybkiej transformacji Fouriera FFT w programie MATLAB. Moc czynną pieca łukowego wyznaczono w oparciu o klasyczną teorię mocy dla rozkładów harmonicznych oraz na podstawie mocy chwilowej po transformacji Clarke’a do układu ortogonalnych współrzędnych α-β. Transformacji poddano uzyskane w procedurze FFT rozkłady harmoniczne prądów i napięć fazowych, a także zarejestrowane w postaci ciągu próbek odkształcone przebiegi napięciowo-prądowe. Uzyskane wyniki wykazują dużą zgodność mocy chwilowej i mocy czynnej dla rozpatrywanych metod.
17
Content available remote Presentation harmonics distortion of power waveforms signals
EN
The paper presents a new proposal for the presentation of the harmonic distortion of the power signals. The proposed method uses a simplified method of harmonic analysis - five ordinates method by which a transient characteristics of the power grid is represented. The article presents sample analysis of real-life power signals.
PL
Artykuł przedstawia nową propozycję prezentacji zniekształceń harmonicznych dla sygnałów elektroenergetycznych. Proponowany sposób wykorzystuje uproszczoną metodę analizy harmonicznych – metodę pięciu rzędnych, dzięki której odtwarzana jest charakterystyka przejściowa układu czwórnika reprezentującego badaną sieć elektroenergetyczną. W artykule zmieszczono przykładowe analizy rzeczywistych sygnałów elektroenergetycznych.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z wyznaczaniem składowych harmonicznych za pomocą transformaty Fouriera. Zaprezentowano sposoby określania tych składowych z wykorzystaniem metod optymalizacji. Zaproponowano procedurę pozwalającą na zwiększenie dokładności wyznaczania składowych harmonicznych, wykorzystującą metody optymalizacji. Pokazano na przykładach korzyści wynikające z wykorzystania metod optymalizacji do wyznaczania składowych harmonicznych.
EN
The paper presents problems related to the determine of harmonic components using Fourier transform. The methods for determining these components using optimization methods. It proposes a procedure for increasing the accuracy of determining harmonic which uses optimization methods. The examples showing the benefits of using proposed methods for determination of the harmonic components are also presented.
19
Content available remote Power distribution in circuit with bridge rectifier in continuous operation mode
PL
W pracy analizowany jest jednofazowy obwód AC z prostownikiem mostkowym, szeregową indukcyjnością i rezystancją. Rozważana jest praca ciągła prostownika. Równania takiego obwodu zostały określone i rozwiązane w programie Simulink. W analizie obwodu wykorzystana została metoda zmiennych bezwymiarowych. Sprawdzono bilanse mocy czynnej i biernej dla składowej harmonicznej podstawowej i wyższych harmonicznych.
EN
The paper deals with a one-phase AC circuit with the full-wave bridge rectifier, series inductance and resistance. The continuous operation mode of the rectifier is investigated. Circuit equations have been defined and solved in Simulink. For the analysis of the circuit, the method of dimensionless variables was used. The balance of active and reactive power in the circuit was performed. The active and reactive power of the fundamental harmonic and higher harmonics was analysed.
EN
Electrified transport is strongly assorted, due to long term development and use of diversified solutions, particularly in the scope of electrical engineering considering the following aspects: nominal voltage of a power supply system, vehicles’ main circuits and electrical drives. The problem of compatible work of varied railway systems in mutual interaction regions, despite of various studies, still appears a significant issue. The main purpose of the paper is to present the negative impact of mutual interaction of AC DC railway regions on the electrified railway lines and power grid. A Matlab – Simulink model of the DC and AC traction systems has been developed. In the article, apart from the main problems which could appear in the AC-DC transition zones, the voltage unbalance analysis caused by the AC traction substation is covered and the influence of asymmetric input voltage of the rectifier traction substation on the DC voltage quality is analysed.
PL
Zelektryfikowany transport jest silnie zróżnicowany ze względu na długi okres rozwoju oraz stosowanie rozmaitych rozwiązań, w szczególności w zakresie rozwiązań technicznych, z uwzględnieniem takich aspektów jak: napięcie znamionowe układu zasilania, główne obwody pojazdów oraz napędy elektryczne. Pomimo przeprowadzenia szeregu badań, problem kompatybilności działania różnych systemów kolejowych na obszarach wzajemnego oddziaływania nadal pozostaje istotnym zagadnieniem. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie zagadnienia negatywnego wpływu wzajemnego oddziaływania obszarów kolejowych AC-DC na zelektryfikowane linie kolejowe oraz sieć energetyczną. W tym celu opracowano model Matlab – Simulink systemów trakcyjnych DC i AC. W artykule, oprócz głównych problemów, jakie mogą pojawić się w strefach styku systemów AC-DC, przedstawiono również analizę asymetrii napięcia powodowanej przez podstację trakcyjną AC oraz przeanalizowano wpływ asymetrycznego napięcia zasilającego podstacji prostownikowej na jakość napięcia w sieci trakcyjnej DC.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.