Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  harmonic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Active power losses in three-phase cable power lines
EN
This paper deals with the power quality in a distribution grid. It is aimed to analyze active power losses that arises in the distribution grid of 22 kV. The active power losses are influenced by various adverse effects such as the load voltage unbalance, the load power factor, and the higher harmonics. The influence of these adverse effects was analyzed by the simulation model that was created in the simulation program Matlab – Simulink. The simulation was performed for three types of power line cable conductors, their different lengths, different types of active power consumption and different values of adverse effects that are mentioned above. Pursuant to data, obtained from the real measurement on an existing part of the distribution grid, another simulation was performed. Based on the individual analyzes of the real measurement, the financial losses during a certain period were calculated.
PL
W artykule analizowano straty mocy czynnej w sieci rozdzielczej 22 kV. Analizowano nierównowagę napięć obciążenia, współczynnik mocy I obecność harmonicznych. Przeprowadzono symulację dla trzech typów linii kablowych o różnej długości I różnych poborów mocy. Inalizowano też koszty.
EN
At present, in open-pit mining, the main and most important electrical load is the electric excavator, and currently using a variety of EKG excavators. 6kV electrical network in open pit mining has the characteristics such as long outgoing lines, use high-powered equipment, multiple branches, and increasing use of power electronics on the grid, this reduces the quality of the power supplied to the excavators EKG, resulting in an increase in power losses thereby greatly affecting the performance of the excavators. Previous studies on the quality of the power supplied to the excavator often only mentioned voltage deviations, in addition to this factor, the performance of the excavator is also greatly affected by nonsinusoidal voltage waveforms of the excavator power supply. This paper analyzes the influence of the nonsinusoidal of voltage on the power loss of electric motors used in EKG electric excavators in open pit mining based on the method of electromagnetic analysis and verification on simulation software.
PL
Obecnie, EKG są powszechne koparki stosowane w kopalnictwie odkrywkowym Wietnamu. Sieć elektryczna 6kV w kopalniach odkrywkowych ma takie cechy, jak długie linie wychodzące, zastosowanie sprzętu o dużej mocy, wiele odgałęzień co obniża jakość energii dostarczanej do koparek EKG, skutkując wzrost strat mocy, co znacząco wpływa na wydajność koparek. Dotychczasowe badania jakości energii dostarczanej do koparki często wskazywały tylko na odchylenia napięcia. W artykule, przeanalizowano wpływ napięcia niesinusoidalnego na straty mocy silników elektrycznych stosowanych w koparkach elektrycznych EKG w górnictwie odkrywkowym w oparciu o metodę analizy elektromagnetycznej i weryfikacji w oprogramowaniu symulacyjnym.
3
Content available remote Switching overvoltage analyses under distorted supply voltage conditions
EN
This paper presents the impact of the higher harmonics presence in the supply voltage on the generated transient recovery voltage (TRV), which inherently appear between circuit breaker contacts (CB) after current interruption. In the current version the international standards from committees such as CIGRE or IEC are silent about this topic. The research presented in this paper, includes laboratory experiments and simulations, for ideal supply voltage conditions and the supply voltage with certain harmonic content. The black-box conductance model of electric arc, based on Cassie-Mayr equation was used for the simulations.
PL
Artykuł przedstawia analizę wpływu wyższych harmonicznych w napięciu zasilającym na napięcie powrotne (TRV) pojawiające się między stykami wyłącznika po przerwaniu prądu. Motywacją do powstania artykułu stał się fakt, iż normy międzynawowych komitetów takich jak CIGRE czy IEC w obecnych wersjach nie poruszają tego zagadnienia. Artykuł zawiera wyniki analiz oraz eksperymentów laboratoryjnych dla warunków bez harmonicznych oraz z harmonicznymi obecnymi w napięciu zasilającym. W symulacjach zastosowano model łuku elektrycznego w oparciu o równania Cassiego – Mayra.
4
Content available remote Analysis of earth faults in the MV grid using the EMTP-ATP program
EN
The paper presents a simulation model of short circuit arc in the EMTP-ATP program. Earth fault simulation in medium voltage grid was performed. A comparison of arc faults has been made, depending on neutral point operating mode of the network. The occurrence of higher harmonics during arcing has also been investigated. Obtained results by computer simulation were presented and analyzed.
PL
W pracy przedstawiono model symulacyjny zwarcia łukowego w programie EMTP-ATP. Przeprowadzono symulacje zwarć doziemnych w sieci SN. Dokonano porównania zwarć łukowych w zależności od sposobu pracy punktu neutralnego sieci. Zbadano również występowanie wyższych harmonicznych podczas zwarcia łukowego. Przedstawiono oraz przeanalizowano otrzymane wyniki, uzyskane drogą symulacji komputerowej.
5
Content available remote Analiza napięć i prądów pobieranych przez zespół pomp wodociągowych
PL
Praca dotyczy pomiarów i analiz napięć oraz prądów pobieranych przez zespół pomp wodociągowych. Zespół składa sie z czterech pomp napędzanych silnikami indukcyjnymi z regulowaną prędkością obrotową, pracujących w układzie wędrującego falownika. Analizie poddano różne punkty pracy układu wymuszając tym samym jego funkcjonowanie w różnych konfiguracjach, wymagających pracy różnej liczby pomp oraz silników. Oceniono stopień odkształcenia prądu w badanych punktach, wykorzystując do tego celu analizy czasowe oraz częstotliwościowe. Badania wykonano na specjalnie przygotowanym stanowisku laboratoryjnym, wykorzystując do rejestracji napięć oraz prądów analizator jakości energii Elspec BlaxBox4500 oraz dedykowane oprogramowanie.
EN
The work concerns the measurement and analysis of voltage and current drawn by the water supply pump station. The set consists of four pumps driven by induction motors with adjustable speed, working in the system of a traveling inverter. Various work points of the system have been analyzed, thus forcing its functioning in various configurations requiring the work of various numbers of pumps and engines. The degree of current distortion in the tested points was evaluated using time and frequency analyzes for this purpose. The tests were carried out on a specially prepared laboratory bench, using the Elspec BlaxBox4500 energy quality analyzer and dedicated software to record voltages and currents.
PL
Artykuł dotyczy problemów związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną naziemnych stacji satelitarnych z małymi antenami VSAT (ang. Very Small Aperture Terminals). W artykule skupiono się na pomiarze maksymalnego poziomu harmonicznych dla terminali satelitarnych VSAT przeznaczonych do transmisji danych, pracujących w sieci o konfiguracji gwiazdy lub sieci o konfiguracji punkt-punkt. Celem niniejszego artykułu jest podanie opisu metody pomiarów oraz interpretacji wyników. Z tego względu w artykule omówiono stanowisko pomiarowe do pomiaru poziomu harmonicznych dla terminali satelitarnych VSAT oraz przedstawiono przykładowe wyniki pomiarowe.
EN
The article concerns problems related to electromagnetic compatibility of terrestrial satellite stations with Very Small Aperture Terminals). The article focuses on the measurement of the maximum harmonic level for VSAT satellite terminals intended for data transmission, working in a star configuration network or a point-to-point network. The article discusses the laboratory stand to measure the harmonic level for VSAT satellite terminals and presents sample measurement results.
EN
Kalman filter is used widely in harmonics detection in power system, where, the quality of the Kalman filter depends on having accurate predicting values based on a mathematical model of the harmonics in power system. It required an exact knowledge of the harmonics’ orders, and this is difficult especially that in some of power system apparatus the order of harmonics may change during their operation. For that reason an adaptive Kalman filter combined with Fast Fourier Transform FFT is proposed to determine the orders of harmonics that should be modelled in Kalman filter, in order to reduce the error in the estimated signal.
PL
Filtr Kalmana może być wykorzystywany do określania harmonicznych w systemie energetycznym. Dokładność określania harmonicznych zależy od dokładności predykcji. W celu poprawy dokładności adaptacyjny filtr Kalmana jest wspomagany szybką transformatą Fouriera.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z pracą farm wiatrowych w systemie elektroenergetycznym. Przedstawiono wymagania dotyczące przyłączania farm wiatrowych do sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz pracy farm wiatrowych przy zakłóceniach w sieci. Szczegółowo omówiono zasady przeprowadzania testów sprawdzających prawidłowość pracy farm wiatrowych oraz pomiarów parametrów charakteryzujących jakość energii elektrycznej i analizy wpływu pracy farm wiatrowych na jakość energii elektrycznej. Przedstawiono wybrane wyniki badań wpływu pracy turbiny VESTAS V90 na jakość energii elektrycznej w węźle jej przyłączenia do sieci dystrybucyjnej SN.
EN
The article presents the principles of measurements and assessment of characteristics of power quality supplied by the wind turbine connected to the power system. The basic technical parameters of the wind turbine of type FL MD 77 and the characteristics of its output as a function of wind speed were described. The present article also shows selected results of measurements of parameters characterizing the power quality in the node of wind turbine FL MD 77 of 500 kW connection to the medium voltage network of 15 kV and results of verification tests concerning correct operation of wind turbine type of FL MD 77 during its switching off and switching on to the power system after the required 10- minute period of interruption for different power levels of the wind turbine.
EN
At present, the drivers with different control methods are used in most of permanent magnet synchronous motors (PMSM). A current outputted by a driver contains a large number of harmonics that will cause the PMSM torque ripple, winding heating and rotor temperature rise too large and so on. In this paper, in order to determine the influence of the current harmonics on the motor performance, different harmonic currents were injected into the motor armature. Firstly, in order to study the influence of the current harmonic on the motor magnetic field, a novel decoupling method of the motor magnetic field was proposed. On this basis, the difference of harmonic content in an air gap magnetic field was studied, and the influence of a harmonic current on the air gap flux density was obtained. Secondly, by comparing the fluctuation of the motor torque in the fundamental and different harmonic currents, the influence of harmonic on a motor torque ripple was determined. Then, the influence of different current harmonics on the eddy current loss of the motor was compared and analyzed, and the influence of the drive harmonic on the eddy current loss was obtained. Finally, by using a finite element method (FEM), the motor temperature distribution with different harmonics was obtained.
10
Content available remote Variable Speed Drive (VSD) – towards modern industry and electric power systems
EN
High-power motor drives play an important role in present-day power systems. Due to high requirements put on drive systems, particularly strong development has been observed in recent years in variable speed drives (VSD), with power converters as their key part. This article reviews topics related to VSD systems, with particular focus on VSD applications, converter configuration and the harmonics injected to the grid.
PL
We współczesnych systemach elektroenergetycznych istotną rolę odgrywają układy napędowe dużej mocy. Wysokie wymagania stawiane układom napędowym powodują, że w ostatnich latach szczególnie rozwijane są układy Variable Speed Drive (VSD), których kluczowym elementem jest przekształtnik mocy. W tym artykule przedstawiony został przegląd zagadnień dotyczących układów VSD, przy czym uwaga została skupiona na kwestiach zastosowań VSD, konfiguracji przekształtników oraz harmonicznych wprowadzanych do sieci elektroenergetycznej.
11
EN
Often, in the case of a significant level of electromagnetic disturbance in electrical power system, at the customer's supply terminals, there is a need for locating the source of this disturbance, e.g. harmonics, voltage fluctuations, voltage dips, occasionally also asymmetry. Utilities and power consumers have become increasingly interested in quantifying the responsibilities for power quality problems. This issue gains particular meaning when formulating contracts for electric power supply and enforcing, by means of tariff rates, extra charges for worsening the power quality. This paper concerns as an example an application of one method (from the collection of many existing) used to locate sources of electromagnetic disturbances (harmonics, dips, voltage fluctuations and asymmetry), based on the study of the power flow at the point of common coupling (PCC).
PL
Często w przypadku wystąpienia znaczącego poziomu zaburzenia elektromagnetycznego na zaciskach odbiorcy powstaje potrzeba lokalizacji jego źródła, przykładowo harmonicznych, wahań napięcia, zapadów napięcia, niekiedy także asymetrii. Dostawcy i odbiorcy energii w coraz większym stopniu są zainteresowani jednoznaczną oceną odpowiedzialności za złą jakość dostawy energii. Nabiera to szczególnego znaczenia w okresie formułowania kontraktów na dostawę energii i egzekwowania, poprzez taryfy, opłat za pogarszanie jej jakości. W artykule przedstawiono, jako przykład, aplikację jednej metody (ze zbioru wielu istniejących) stosowanej do lokalizacji źródeł zaburzeń elektromagnetycznych (harmonicznych, zapadów, wahań i asymetrii napięcia) opartej na badaniu kierunku przepływu mocy w punkcie wspólnego przyłączenia (PWP).
EN
The paper presents the results of an analysis of harmonic active powers at the nodes connecting the 220 kV supply network to three large-capacity nonlinear loads: an aluminum smelter shop, a paper mill and a traction substation. The equipment of the facilities is the source of harmonics. The measurements were used to calculate active power for harmonics. The calculations show that although the facilities are the sources of harmonics and generate harmonic active powers to the supply network they also receive harmonic active powers from the supply network.
PL
Artykuł przedstawia wyniki analizy mocy czynnej harmonicznych w węzłach łączących sieć 220 kV z odbiornikami dużej mocy, takich jak huty aluminium, papiernie i podstacje trakcyjne. Odbiorniki takie są źródłami harmonicznych. Na podstawie pomiarów obliczono moc czynną harmonicznych. Obliczenia pokazały, że jakkolwiek wymienione odbiorniki generują moc czynną harmonicznych, są one również odbiornikami tych mocy z sieci zasilającej.
13
Content available remote Simulation Models of Power Rectifiers in the EMTP-ATP Software
EN
The paper presents results of computer simulations of 6-pulse, 12-pulse and 18-pulse power rectifiers and their comparison to results from experimental measurements. To analyze their behaviour under various voltage quality conditions, simulation models have been developed using program EMTP-ATP. Performed simulations and measurements demonstrate a high effectiveness of the harmonic elimination of multi-pulse rectifiers. Nevertheless, it is affected by the quality of the supply voltage at the point of rectifier coupling as it is shown in the paper.
PL
Zaprezentowano rezultaty komputerowej symulacji 6-, 12- i 18-pulsowego prostownika mocy oraz przedstawiono porównanie wyników symulacji z eksperymentem. Do symulacji yżto program EMTP-ATP.
EN
The paper presents the results of the analysis of harmonic parameters that were measured at the nodes of connecting railway substations to the feeding network. Traction load is nonlinear, unbalanced and stochastic. The 3-rd and 5-th harmonics are dominant in the current of the traction load. The paper shows some properties and specific features of the measured parameters of 3-rd and 5-th harmonics.
PL
W artykule zaprezentowano rezultaty analizy harmonicznych zmierzonych na węzłach połączeń podstacji kolejowych z siecią zasilającą. Sieć trakcyjna jest nieliniowa, niezrównoważona i stochastyczna. Dominują trzecia i piąta harmoniczna.
EN
In this paper we introduce a unified representation of starlike and convex harmonic functions with negative coefficients, related to uniformly starlike and uniformly convex analytic functions. We obtain extreme points, distortion bounds, convolution conditions and convex combinations for this family.
16
Content available remote Maximal Weak-Type Inequality for Orthogonal Harmonic Functions and Martingales
EN
Assume that u, v are conjugate harmonic functions on the unit disc of C, normalized so that u(0)=v(0)=0. Let u∗, |v|∗ stand for the one- and two-sided Brownian maxima of u and v, respectively. The paper contains the proof of the sharp weak-type estimate... [formula]. Actually, this estimate is shown to be true in the more general setting of differentially subordinate harmonic functions defined on Euclidean domains. The proof exploits a novel estimate for orthogonal martingales satisfying differential subordination.
17
EN
The use of quantitative methods, including stochastic and exploratory techniques in environmental studies does not seem to be sufficient in practical aspects. There is no comprehensive analytical system dedicated to this issue, as well as research regarding this subject. The aim of this study is to present the Eco Data Miner system, its idea, construction and implementation possibility to the existing environmental information systems. The methodological emphasis was placed on the one-dimensional data quality assessment issue in terms of using the proposed QAAH1 method - using harmonic model and robust estimators beside the classical tests of outlier values with their iterative expansions. The results received demonstrate both the complementarity of proposed classical methods solution as well as the fact that they allow for extending the range of applications significantly. The practical usefulness is also highly significant due to the high effectiveness and numerical efficiency as well as simplicity of using this new tool.
18
Content available remote Electrical vehicle impact on distribution network power quality
EN
The electrical vehicle form a huge load (and occasionally a generator as well) that is not resistive but possibly of nonlinear character. This may have an effect on distribution network power quality and possibly disturb seriously other consumers. If this is not taken care of before expansion of electrical vehicles boom, serious damage may occur.
PL
Ładowanie akumulatorów samochodów o napędzie elektrycznym stworzy bardzo duże obciążenie o nieliniowym charakterze, co może oddziaływać na jakość energii w sieci oraz stanowić poważnie zagrożenie dla innych odbiorców energii. Analiza tego zagadnienia przed powszechnym wprowadzaniem pojazdów o napędzi elektrycznym pozwoli uniknąć szeregu poważnych problemów w przyszłości.
EN
In this paper, a method for power losses evaluation in single phase transformers is presented. This research focuses on the transformer losses under nonlinear loads with a sinusoidal supply voltage. A practical approach is proposed which allows for the observation of harmonics. The total harmonic distortion and losses were analyzed and shown. Moreover, the relationship between transformer losses and harmonics are reported. The Experimental results show that the proposed method can determine the effects of harmonic components on transformer losses.
PL
Zaproponowano metodę oceny strat mocy w transformatorze jednofazowym z nieliniowym obciążeniem. Analizowane są także harmoniczne i współczynnik THD oraz relacje między nimi.
PL
Opis układu sterowania elektrycznego zespołu trakcyjnego 22 WE ELF. Wyniki badań zakłóceń generowanych do sieci trakcyjnej przez elektryczny zespół trakcyjny 22 WE ELF.
EN
Description of the control system of the traction units 22 WE "ELF". Measurements of disturbances into the contact line generated by traction units 22 WE.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.