Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geotouristic attractions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The primary aim of this paper is note the attention to geological phenomena in the Podhale Flysch region, and especially lithological differentiation of flysch rocks, their sedimentological features, tectonic structures, stratigraphical and palaeontological aspects, and all of these according to recent regional position of Podhale and its palaeogeographical history in wider geodynamic context. Authors summarized the newest knowledge about geological history of the Podhale Flysch region and presented its geotouristic potential in one of the beautiful place in southern Poland. Short reviews of several aspects of geological works have been made according to: sedimentology, biostratigraphy, petrography and mineralogy, structural geology, organic geochemistry, palaoentology and palaeoecology, palaeogeography and basin analysis, geophysics, geothermy, Quaternary geology and geomorphology, inanimate nature protection and geotourism. In fact, the Podhale Flysch region is good place for geological education and promotion of Earth sciences.
PL
Podstawowym celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na geologiczne fenomeny fliszu podhalańskiego, a szczególnie zróżnicowanie utworów fliszowych regionu, ich sedymentologicznych cech, struktur tektonicznych, aspektów stratygrafii i paleontologii, a one wszystkie w nawiązaniu do dzisiejszej, regionalnej pozycji Podhala i jego paleogeograficznej historii w szerszym geodynamicznym kontekście. Autorzy podsumowali najnowszą wiedzę na temat geologicznej historii fliszu podhalańskiego i zaprezentowali jego geoturystyczny potencjał w jednym z najpiękniejszych miejsc Polski południowej. Przedstawiono krótki przegląd wielu aspektów prowadzonych tutaj prac geologicznych z sedymentologii, biostratygrafii, petrografii i mineralogii, geologii strukturalnej, geochemii organicznej, paleontologii i paleoekologii, paleogeografii i analizy basenów, geofizyki, geotermii, geologii czwartorzędu i geomorfologii, ochrony przyrody nieożywionej i geoturystyki. Zdecydowanie, rejon fliszu podhalańskiego jest dobrym miejscem dla edukacji geologicznej i promocji nauk o Ziemi.
2
Content available remote Atrakcje turystyczne północnego Madagaskaru
PL
W artykule przedstawiono wybrane atrakcje geoturystyczne północnego Madagaskaru (prowincje Antananarivo,Tomasina, Mahajanga, Antsiranana), m.in. takie jak: kopalnie kamieni szlachetnych i rzadkości mineralogicznych w dolinie Sahatany w rejonie Betafo, przejawy młodego wulkanizmu w rejonie Betafo, przykłady krasu powierzchniowego w klimacie tropikalnym w Parku Narodowym des Tsingy de Bemaraha i w Rezerwacie Specjalnym de l'Ankarana, kopalnie celestynu w okolicach Katsepy, wyspy pochodzenia wulkanicznego i rozwijające się u ich brzegów rafy koralowe: Nosy Be, Nosy Komba, Nosy Tanikely, osadowe formacje skalne w Parku Narodowym de Montagne d'Ambre, czy złoża korundów związane z prowincją wulkaniczną Ambohitra w północnym Madagaskarze. Coraz większa powierzchnia obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej zostaje objęta na Madagaskarze prawną ochroną.
EN
The paper presents selected geotouristic attractions of the northern Madagascar (Antananarivo, Toamasina, Mahajanga and Antsiranana provinces) which include e.g. precious stones and mineralogical rarities mines in the Sahatany Valley (Betafo region), examples of young volcanism in Betafo region, examples of tropical surface karst features in des Tsingy de Bemaraha National Park and de l'Ankarana Special Reserve, celestine mines in the vicinity of Katsepy, the Nosy Be, Nosy Komba and Nosy Tanikely volcanic islands rimmed by coral reeft, sedimentary rock formations in de Montagne d'Ambre National Park or corundum deposits in the Ambohitra volcanic province. The number and area of biotic and abiotic nature sites protected by law is systematically growing in Madagascar.
PL
Rudy darniowe na terenie Polski wykorzystywano w przeszłości przede wszystkim do celów metalurgicznych oraz jako sorbenty do odsiarczania gazów przemysłowych. Mniej znane jest wykorzystanie ich kawałkowych odmian do celów budowlanych. Budowle wykonane z tego materiału mogą, ze względu na swoją wyjątkowość, pretendować na niektórych obszarach Polski do roli lokalnej atrakcji geoturystycznej.
EN
Bog iron ores in Poland were utilized mainly in metallurgy and as sorbents in desulphurization of industrial gases. Application of lump bog ores as a building material is less known. In some regions of Poland, the building structures made of bog ores may become, due to their uniqueness, a local tourist attraction.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę wybranych obiektów geoturystycznych Zagłębia Ruhry na przykładzie "Trasy kultury przemysłowej". Oceniono stopień zagospodarowania regionu pod względem turystycznym, zaproponowano wykorzystanie niemieckich doświadczeń w rewitalizacji terenów przemysłowych na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
EN
In the paper there are presented chosen geotourist objects of Ruhr Basin exemplified on the "Route of industrial culture". The tourist infrastructure of the region is described, the way of using German experiences in revitalization of industrial areas in Upper Silesia Coal Basin is proposed.
PL
W artykule przedstawiono walory geoturystyczne wybranych obiektów Trypolitanii, północno-zachodniej krainy Libii. Do obiektów zasługujących na szczególną uwagę należą: ruiny antycznych miast Sabratha i Leptis Magna, podziemne domy Troglodytów i skalistą pustynię w Gharyan oraz wybrane obiekty Trypolisu- Museum Jamahiriya, Czerwony Pałac, Medynę z Łukiem Marka Aureliusza i licznymi meczetami, w tym z XIX-wiecznym Meczetem Gurgi.
EN
Geoturistic valors of selected objects of Trypolitania, NW region of Libia were presented in this article. The most special objects of this area are: antigue cities Sabratha and Leptis Magna, underground Troglodite houses and Rock Desert in Gharyan and selected object in Tripoli- Jamahiriya Museum, Red Castle and Medina with Arch of Marcus Aurelius and lots of Mosques including Gurgi Mosque.
PL
Opisano 3 naturalne odsłonięcia węglonośnych osadów miocenu w Klifie Chłapowskim, który znajduje się niedaleko Władysławowa na wybrzeżu bałtyckim. Największe naturalne odsłonięcie tych osadów występuje w zboczu klifu blisko rezerwatu przyrody "Rudnik", inne są widoczne po wschodniej części tego rezerwatu. Wśród piaszczystych osadów miocenu wyróżniono 2 stratygraficzne serie. Młodszy kompleks złożony jest z piasków z pokładem węgla brunatnego, tzw. I wiązki pokładów ze środkowego miocenu. Starszy kompleks zawiera 2 pokłady węgla wiązki II, nazywanej "łużycką", z pogranicza środkowego i dolnego miocenu. W artykule przedstawiono propozycję trasy geoturystycznej od Chłapowa do Jastrzębiej Góry. Ukazuje ona różnorodność geoturystycznych atrakcji, głównie procesów geologicznych, jakie można zobaczyć na tak niedużym obszarze (3 km).
EN
The paper describes three natural outcrops of Miocene coal-bearing deposit in the Chłapowski Cliff, located in the vicinity Władysławowo village at Baltic seaside. The highest natural exposure is formed at the cliffside near Rudnik sanctuary, others are located in the east from that one. Among Miocene sandy sediments two series of strata were distinguished. The younger complex consists of sand and coaly sand with the lignite coal-bed of I group, that belongs to middle Miocene. The older one, contains two lignite coal-seams of II group, which is called "łużycka" (lower-middle Miocene). This paper presents proposal of geoturistic route from Chłapowo village till Jastrzębia Góra village. We can observed lot of different geoturistic attractions, first of all geological processes (sedimentary, abrasion).
PL
W artykule przedstawiono wybrane atrakcje geoturystyczne południowo-zachodniej części największego stanu Australii - Australii Zachodniej. Zaprezentowano atrakcje geoturystyczne z rejonu Kalgoorlie-Boulder, Parku Narodowego Cape Le Grand, Parku Narodowego Walpole-Nornalup oraz rejonu Augusta Margaret River, oceniając równocześnie podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania, logistyki i promocji tych atrakcji geoturystycznych.
EN
The paper presents the main geotouristic attractions of the southwest part of the biggest state in Australia - Western Australia (WA). In the article geotouristic attractions from Kalgoolie-Boulder area, Cape Le Grand National Park, Walpole-Nornalup National Park and Augusta Margaret River region are presented in connection with the management, logistic and promotions of geotouristic objects.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.