Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fuzzy logic method
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W badaniach prowadzonych w ciągu ostatnich kilkunastu lat zajmowano się wyinterpretowaniem budowli organicznych występujących w utworach jury, na podstawie materiałów sejsmicznych, a także geofizyki otworowej [6, 7]. W niniejszej pracy zaprezentowano możliwość interpretacji takich utworów pod kątem właściwości zbiornikowych, jak również stref uszczelniających, poprzez zastosowanie najnowszych technik obliczeniowych, a mianowicie sieci neuronowych (ANN) oraz logiki rozmytej (fuzzy logic). Obliczenia wykonane zostały na wyselekcjonowanych parametrach petrofizycznych (wielkości punktowe) oraz impedancji (wielkość ciągła). Zastosowanie obu metod daje ciągły obraz rozwoju przestrzeni porowej w profilu, a tym samym pozwala zdefiniować warunki zbiornikowe w utworach organicznych oraz warstwach uszczelniających stanowiących uszczelniające nadkłady. Cel pracy to analiza porównawcza wyników otrzymanych obydwiema metodami oraz określenie warunków ich stosowalności.
EN
The paper presents interpretation of reservoir properties of biogenic rocks using the ANN and Fuzzy Logic method. The calculations were performed using point data (core analysis) and impedance (continuous data). Applying of these methods allowed us to observe pore space development and define reservoir and sealing parameters in investigated sediments. Both methods are efficient in such type of works. They identified bioherm beds in investigated wells and allowed us to describe reservoir parameters for various types of rocks from these wells.
PL
W referacie przyjęto założenie, że nieprecyzyjnie określone czasy wykonania robót i ograniczenie czasu na realizację budowy są modelowane przez liczby rozmyte. Przedstawiono metodę oceny dotrzymania nieprecyzyjnie określonego ograniczenia czasu z wykorzystaniem miary probabilistycznej i koncepcji alfa-przekrojów liczby rozmytej. Praktyczne zastosowanie przedstawionej metody zilustrowano na przykładzie liczbowym.
EN
The paper deals with the issue of fuzzy modeling execution times of construction works and assessing compliance with the fuzzy constraint of a construction project makespan. The method of assessing the level of meeting the fuzzy time constraint using a probabilistic measure is presented. The numerical example shows that the results of assessing compliance with the fuzzy constraint of a construction project makespan, using the method presented, are consistent with the results of the assessment using simulation methods.
EN
Dali copper-gold porphyry deposit is situated in margin of the Urmieh-Dokhtar magmatic belt and the Sanandaj-Sirjan zone, central Iran. In this paper, southern part of the Dali deposit has been investigated in order to prospect the potential copper and gold-bearing target areas. The survey layers consist of the lithologic units, alteration, geophysical and geochemical data, tectonics, and copper mineralization. As a correct decision can have a considerable effect on next exploration stages, so in this research efforts have been made to make use of new combination methods including weighting method of layers, fuzzy logic method, and the analytical hierarchy process. These three methods support and complement each other and have revealed highly potential copper and gold mineralization areas. According to these researching, Analytical Hierarchy Process is the better than others for combining the exploration data in this area. The investigations concluded field evidences of outcrops, mineralization and also sampling of 7 trenches carried out in the study area confirm this substance. Finally, an area (about 0.2 km2) has been suggested for next exploration stage and drilling.
PL
Złoże porfirów zawierających złoto i miedź leży na granicy pasa magmatycznego Urmieh-Dokhtar i strefy Sanadai-Sirian, w środkowym Iranie. Zbadano część południową złoża Dali w celu poszukiwania formacji złoto-miedzionośnych. Dane do badania obejmowały dane o warstwach i pokładów skał, alteracji, dane geofizyczne i geochemiczne, dane tektoniczne oraz informacje o mineralizacji miedzi. Ponieważ podjecie właściwych decyzji będzie mieć poważny wpływ na dalszy przebieg prac poszukiwawczych, badacze dołożyli wszelkich starań by odpowiednio zastosować nową metodę łączenia danych, obejmującą metody ważone, metody logiki rozmytej oraz podejście AHP (Analytic Hierarchy Process). Te trzy metody wzajemnie się uzupełniają i wykazały wysoką skuteczność w badaniu stref mineralizacji złota i miedzi. Wyniki badań wykazały, że podejście AHP jest korzystniejsze niż pozostałe, umożliwiając skuteczną kombinację danych poszukiwawczych. W końcowym etapie badań zaprezentowano wyniki polowe uzyskane dla wydobycia, mineralizacji, i próbkowania 7 wyrobisk. Wyniki te potwierdzają przyjęte założenia badawcze. Wskazano obszar o powierzchni 0.2 km2 dla prowadzenia dalszych prac poszukiwawczych i wiertniczych.
4
Content available remote Statistical analyses of gases dissolved in oil insulation of power apparatus
EN
In the paper various methods to interpret conditon of oil-paper insulation using classical statistics and artificial intelligence have been presented. Basing on samples of gases dissolved in oil insulation collected from a given transformer statistical methods have been developed.The results have been based on samples of gases collected from the biggest power plant in Poland. At the end of the paper the results of classical statistics and artificial neural method have been compared.
PL
W pracy przedstawione są różne metody interpretacji stanu izolacji na podstawie analizy stężeń gazów rozpuszczonych w oleju przy użyciu klasycznych metod statystycznych jak i metod z dziedziny sztucznej inteligencji (metoda sztucznych sieci neuronowych, metoda logiki rozmytej). Szczególnie zostały rozwinięte metody statystyczne w połączeniu z metodami klasycznymi analizy stężeń gazów rozpuszczonych w oleju. Główne tezy pracy doktorskiej: 1. Statystyczna analiza wszystkich, uzyskanych dla danego transformatora od początku jego pracy, danych pomiarowych dotyczących ilości gazów rozpuszczonych w oleju, będzie źródłem dodatkowych informacji pozwalających uprawdopodobnić diagnozę. Analiza wszystkich wyników powinna dotyczyć wartości bieżących, przyrostów i ilorazów. 2. Metody statystyki klasycznej mogą dać wyniki bardziej użyteczne i wiarygodne niż metoda sztucznych sieci neuronowych. Wyniki wszystkich analiz były oparte o próbki zgromadzone z jednego z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce.
5
Content available remote Heuristic based production planning in automated manufacturing system.
EN
This paper proposes a computer aided control system, which manages both efficiency and flexibility in the manufacturing system. It has been considered that application of Fuzzy-Logic methods is necessary for the multicriterial control of production systems. The proces of production scheduling involves applies an algorithm of lingustic rules generation on the basis of numerical data. The quality of rules obtained automatically was assessed by comparison of generated results with the assessment of importance of orders made by an expert.
PL
W pracy zapropnowano komputerowo wspomagany system sterowania pozwalający na wydajne i elastyczne wytwarzanie. Wielokryterialne sterowanie systemem produkcyjnym wymaga zastosowania metod Fuzzy - Logic. Przedstawiono koncepcję tworzenia i wykorzystania lingwistycznej bazy wiedzy koniecznej do sterowania systemami produkcyjnymi. Do budowy bazy reguł zastosowano alegorytm generowania reguł lingwistycznych na podstawie danych numerycznych. Dokonano oceny baz reguł lingwistycznych opracowanych w sposób konwencjonalny na podstawie doświadczenia eksperta oraz wygenerowanych w sposób automatyczny na podstawie danych numerycznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.