Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flotowalność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
For optimization of diamond processing technology the influence of nanosecond high voltage pulses on mechanical and technological properties of diamond crystals and kimberlite rock-forming minerals (calcite, olivine, serpentine) was investigated. Using methods of Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), microscopy and mikrohardness measurement the changes of structural, physic-chemical surface properties, and microhardness of minerals as the result of impacts, was studied. Non-thermal impacts caused a decrease of kimberlite rock-forming minerals microhardness in general to 40–66% as the result of surface microstructure destruction which is caused by formation of micro cracks, traces of surface breakdown and other defects. At the same time, the pulse energy impact on natural diamonds led to formation of B2 type crystal lattice microsift defects, elevated concentration of which increases the hardness properties of crystals. The obtained result indicates possibility of applying pulsed energy effects to improve the softening efficiency of diamond-bearing kimberlites rock-forming minerals without damaging the diamond crystals and ensuring their preservation by the subsequent grinding of ores. The effect of increasing the natural diamonds flotation activity by 14% (from 47% to 61%) was experimentally established as a result of processing diamond crystals with nanosecond pulses (~ 10–50 sec), which indicates the principal possibility of using pulsed energy impacts to intensify the diamond flotation during processing diamond-bearing kimberlites.
PL
W celu optymalizacji technologii przeróbki diamentów zbadano wpływ impulsów wysokiego napięcia nanosekundowego na właściwości mechaniczne i technologiczne kryształów diamentu i minerałów tworzących skały kimberlitowe (kalcyt, oliwin, serpentynit). Przy pomocy metod spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR), rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronowej (XPS), mikroskopii i pomiaru mikrotwardości badano zmiany strukturalnych, fizykochemicznych właściwości powierzchni oraz mikrotwardości minerałów w wyniku uderzeń. Uderzenia nietermiczne spowodowały zmniejszenie mikrotwardości minerałów tworzących skały kimberlitowe ogólnie do 40–66% w wyniku zniszczenia mikrostruktury powierzchni, spowodowanego powstawaniem mikropęknięć, śladów rozpadu powierzchni i innych wad. Jednocześnie wpływ energii impulsu na naturalne diamenty doprowadził do powstania defektów mikroprzesunięcia sieci krystalicznej typu B2, których podwyższone stężenie zwiększa właściwości twardości kryształów. Uzyskany wynik wskazuje na możliwość zastosowania efektów pulsacji energii w celu poprawy wydajności zmiękczania zawierających diamenty minerałów tworzących skały jak kimberlity, bez uszkadzania kryształów diamentu i zapewnienia ich zachowania w czasie późniejszego mielenia rudy. Efekt zwiększenia naturalnej aktywności flotacyjnej diamentów o 14% (z 47 do 61%) ustalono eksperymentalnie w wyniku przetwarzania kryształów diamentu za pomocą impulsów nanosekundowych (~ 10–50 sekund), co wskazuje na główną możliwość wykorzystania energii pulsacyjnej. Impulsy wpływają na intensyfikację flotacji diamentów podczas przetwarzania kimberlitów zawierających diamenty.
PL
Przedmiotem badań były wybrane siarczki miedzi, takie jak : chalkozyn, bornit i chalkopiryt oraz galena. W wyniku doświadczeń flotacyjnych stwierdzono, że w obecności siarczanu miedzi wszystkie badane minerały ulegały depresji, jednak w stopniu zróżnicowanym w zależności od czasu flotacji, ilości CuSO4 oraz sposobu jego podawania (przed czy po dodaniu ksantogenianu). W całym badanym zakresie stężeń CuSO4 (50-300 g/Mg) najsilniejszej depresji ulegał chalkozyn, niezależnie od czasu flotacji i sposobu podawania odczynników. Najmniejszej depresji ulegała galena. Flotowalność pozostałych siarczków (chalkopirytu, bornitu) w znaczącym stopniu zależała od wymienionych parametrów flotacji. Wraz z wydłużaniem czasu flotacji rósł wychód chalkopirytu i malały różnice pomiędzy wychodami galeny i wychodami siarczków miedzi. Można wnioskować, że selektywny rozdział omawianych siarczków miedzi od galeny, w obecności siarczanu miedzi będzie w sposób istotny zależał od ich ilościowego udziału w nadawie kierowanej do flotacji. Wyznaczone wartości elektrokinetycznego potencjału dzeta wykazały, że zarówno w wodzie destylowanej, jak i w obecności siarczanu miedzi badane siarczki wykazywały ujemne wartości potencjału dzeta.
EN
Subject of investigations was of copper sulfides such as chalcocite, bornite and chalcopiryte as well as galena. As result of flotation investigations it has been noted that in the presence of copper sulfate all the tested minerals underwent depression though to a different degree depending on the time of flotation, amount of CuSO4 and the time it was supplied - before or after xanthate. In the whole tested range of concentrations (50-300 g/Mg) chalcocite underwent the greatest depression regardless the time of flotation and the way of supplying the reagents. Galena underwent the least depression. Flotability of the remaining sulfides depended, to a considerable degree on the mentioned flotation parameters. Together with the extension of flotation time, flotability of chalcopyrite increased and differences between the flows-off of galena and those of copper sulfides decreased. It can be concluded that the selective separation of the discussed copper sulfides from galena in the presence of copper sulfates will depend considenably on their participation in the feed given to flotation. Results of the elektrocinetic potential dzeta showed that both in distilled water and in the presence of copper sulfate, the tested sulfides showed negative values of the potential.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.