Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flight control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Do rozwiązania problemu unikania kolizji przez samolot w przestrzeni powietrznej niezbędne jest wykrycie przeszkody, sprawdzenie czy stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa samolotu oraz podjęcie właściwych decyzji o odpowiednim sposobie jej ominięcia. To wszystko są istotne fazy poprzedzające automatyczne ominięcie ruchomej przeszkody. W pracy zaprezentowano algorytm omijania ruchomej przeszkody o niedających się przewidzieć zmianach jej ruchu. Przedstawiono schemat logicznych działań mających na celu nie tylko bezpieczne uniknięcie kolizji z manewrującą przeszkodą, ale także powrót do lotu wzdłuż zaplanowanej przed startem trasy. Zaproponowaną metodę zilustrowano symulacyjnym przykładem automatycznego ominięcia wspomnianej przeszkody dla wybranego scenariusza.
EN
To solve the problem of aircraft avoiding collision, it is necessary to detect an obstacle, check if it poses a threat to the safety of the aircraft and make the right decisions about the appropriate way to bypass it. These are all important phases preceding the automatic bypassing of a moving obstacle. The work presents an algorithm for bypassing a moving obstacle with unpredictable changes in its movement. A diagram of logical actions was presented to not only safely avoid collision with a maneuvering obstacle, but also to return to flight along the route planned before the start. The proposed method is illustrated by a simulation example of automatically bypassing an obstacle for the selected scenario.
EN
This paper presents method of flight simulations for released laser guided bomb. Calculations were performed using six-degrees-of-freedom mathematical model of a bomb motion. Aerodynamics of the bomb was calculated using commercial software. Control laws were determined on the basis of signals detected by two pairs of laser sensors. Exemplary results of numerical calculations are submitted and conclusions focused on the main factors influencing on bombing accuracy are shown.
PL
W pracy przedstawiono metodę symulacji lotu bomby sterowanej laserowo. Obliczenia przeprowadzono za pomocą matematycznego modelu ruchu bomby o sześciu stopniach swobody. Aerodynamikę bomby obliczono za pomocą komercyjnego oprogramowania. Sygnały sterujące zostały określone na podstawie sygnałów wykrytych przez dwie pary czujników laserowych. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń numerycznych i przedstawiono wnioski dotyczące głównych czynników wpływających na dokładność bombardowania.
PL
Obserwowany w ostatnich latach rozwój transportu lotniczego (załogowego oraz planowanego bezzałogowego [12]) powoduje, że liczba lotów obsługiwanych przez obecnie stosowany system planowania i kontroli przelotów IFR (Instrument Flight Rules - loty według wskazań przyrządów nawigacyjnych) zbliża się do swojej maksymalnej pojemności. Ośrodki naukowe, przewoźnicy, agencje odpowiedzialne za kontrolę ruchu lotniczego i podział przestrzeni lotniczej podejmują prace, w tym badania naukowe, zmierzające do zmiany sposobu organizacji ruchu lotniczego, którego ostatecznym celem ma być wprowadzenie przestrzeni lotów swobodnych [13]. Wspomniana zmiana wiąże się z koniecznością opracowania systemów, narzędzi w tym modeli i algorytmów umożliwiających automatyczne planowanie trasy przelotu jedynie na podstawie deklarowanych przez pilotów punktów początkowych i końcowych trasy. W artykule na tle obecnego sposobu organizacji przestrzeni powietrznej oraz obowiązujących procedur planowania i deklarowania lotu, przedstawiono propozycje wprowadzenia zmian w kierunku dostosowania obecnych rozwiązań do koncepcji funkcjonowania przestrzeni lotów swobodnych. Przedstawiono propozycję modelowania przestrzeni powietrznej oraz wykorzystujące te modele algorytmy automatycznego wyznaczania trasy przelotu samolotu przy założeniu, że jest to przestrzeń lotów swobodnych. Opisano również koncepcję zmian zarządzania przestrzenią powietrzną oraz zaproponowano metodę jej realizacji. Przy czym, na wstępie należy podkreślić, że praca nie przedstawia gotowego, szczegółowego rozwiązania. Skupia się na wskazaniu kierunku zmian, proponując kierunki poszukiwań i dalszych prac badawczych.
EN
A future growth of aviation transport is being started to be restricted by some existing, at this moment, regulations regarding airspace structure and flight planning rules. Aviation community has encountered some barrier stopping further development of this aviation industry's branch. the future development require some solutions improving system's capability and productivity must be found and deploy. There are national, European and worldwide scientific projects lunched to research new solutions which could improve the system. The paper presents a concept of some amendments into flight planning procedures and propose the algorithm of automatics route generation related to so called Free Routing Airspace idea. The paper doesn't provide full, deployment-ready instruction regulation but focuses on general trends and point some directions of future research.
PL
Z uwagi na bezpieczeństwo lotu istotne znaczenie ma przebieg trajektorii manewru omijania ruchomej przeszkody. W pracy zaproponowano metodę określenia kształtu trajektorii dla wybranej klasy złożonego manewru omijania. W jego przebiegu wyodrębniono następujące po sobie fazy: uniknięcie kolizji, ominięcie przeszkody oraz powrót do lotu wzdłuż odcinka przewidzianego w planie lotu. Wymienionym fazom zostały przyporządkowane fragmenty trajektorii o założonym kształcie. Przedstawiono metodę określenia warunków zagrożenia wystąpienia kolizji dla różnych scenariuszy ruchu obiektów. W tym celu określono warunki czasowe i geometryczne występujące we wzajemnych relacjach między samolotem i przeszkodą. Wykonano cyfrową symulację lotu we wcześniej wymienionych fazach manewru omijania dla wybranego scenariusza ruchu obiektów. Przedstawiono i omówiono wybrane wyniki numerycznych badań.
EN
Owing to flight safety, the shape of trajectory of the evasive manoeuvre, performed to avoid a moving obstacle, is of important meaning. In the article the method is proposed for determining the shape of flight trajectory contained in a selected class of complex evasive manoeuvres. In the course of the process the following phases of motion are identified: the collision avoidance phase, the passing by the obstacle phase, the phase of returning to the trajectory pre-determined in flight plan. The complex shaped segments of flight trajectory are assigned to these phases. The method capable to identify conditions of the occurrence of collision threat is presented. To define it, selected state variables of the aircraft and obstacle system and relationships linking them up, are used. Numerical flight simulations are completed to cover the aforementioned phases of evasive manoeuvre and selected scenarios of objects motion. Selected results of numerical investigations are presented and discussed.
5
Content available Estimation of the accuracy of laser guided bomb
EN
The main goal of the bomb release is to hit the target with a maximum accuracy. Therefore, special active control systems are utilized to improve this accuracy. Some of the most popular are semi-active laser systems of guidance. Selected target is pointed with high-intensity laser by an airborne or ground laser designator. The laser-guided bomb (LGB) tracks this target using on-board laser seeker and adjusts its trajectory. The main task of the control system is to steer the bomb in the way allowing fixing the reflected laser beam in the centre of photo sensor array. This keeps the bomb axis straight toward the target. The aim of this study is to identify factors influencing on the accuracy of the LGB. It was performed for the prototype of LGB, which was designed in the Air Force Institute of Technology. This is the modernized version of the classical LB-10M bomb. Originally, this bomb has only four rear stabilizers and it has been equipped with four additional fins (Fig. 1). These fins allow controlling the bomb's path in active way. Earlier studies have shown that this is the useful method of bomb control both in longitudinal and lateral motions. Analysis proved that range of the bomb can be effectively changed. This paper presents method of flight simulations for released LGB. Calculations were performed using sixdegrees- of-freedom mathematical model of the LB-10M bomb motion. Aerodynamics was calculated using commercial software. Control laws were determined based on signals detected by two pairs of laser sensors. Exemplary results of simulations are submitted and conclusions focused on the main factors influencing on bombing accuracy are shown.
6
Content available remote Opracowanie i testy naziemnej stacji kontroli lotu BSP klasy mikro i mini
PL
W artykule przedstawiono przenośny system umożliwiający planowanie i monitorowanie misji bezzałogowego aparatu latającego klasy mikro lub mini. System składa się z przenośnego mikrokomputera o wysokiej odporności środowiskowej, manipulatorów, dedykowanego oprogramowania opracowanego przez autorów referatu, pozycjonera anteny kierunkowej (lub rejestratora wideo), układów telemetrii, stacji meteorologicznej oraz układów zasilających. Opis systemu uzupełniono prezentacją procesów projektowania, realizacji oraz testów zintegrowanego układu interfejsów operatora. Testy wykonywano w warunkach laboratoryjnych (symulacje systemu BSP1 w trybie hardware in the loop), jak również w warunkach polowych. Próby terenowe prowadzano również w niekorzystnych warunkach pogodowych, chrakteryzujących się m.in.: temperaturą otoczenia -5°C, porywami wiatru dochodzącymi do ok. 60 km/h oraz słabymi opadami śniegu. Stację kontroli lotu testowano w lotach wykonywanych w trybie manualnym (sterowanie poprzez aparaturę RC2 , jak też manipulator NSKL3 ), w trybie stabilizacji wybranych parametrów lotu, jak też podczas lotów autonomicznych. Prowadzone testy dokumentowano w postaci fotograficznej, filmowej oraz poprzez rejestrację parametrów pracy systemu BSP (rejestrator pokładowy oraz rejestrator NSKL).
EN
The work presents the portable system of both micro and mini class capable of planning and monitoring unmanned aerial vehicle (UAV) mission. The system consists of a portable microcomputer characterized by high environmental resistance, keypads, dedicated software developed by the authors of the paper, a directional antenna positioner (or video recorder), telemetry systems, meteorological stations as well as power systems. The system description was supplemented by the presentation of processes of design, implementation and testing of the integrated system of operator’s interfaces. The tests were carried out in laboratory environment (simulations of the UAV system in the loop hardware mode), as well as in the field conditions. The field tests were carried out in adverse weather, with the ambient temperature of -5˚C, wind gusts of up to approximately 60 km/h and a weak snowfall. The flight control station was tested during flights performed in manual mode (with control via radio and Ground Flight Control Station manipulator), in the mode with selected flights parameters stabilised as well as in autonomous flights. The conducted tests were documented in the form of photographs, film as well as record of parameters of UAV system performance (through flight data recorder and Ground Flight Control Station recorder).
7
Content available remote Naziemne stacje kontroli lotów bezzałogowych aparatów latających
PL
W artykule przedstawiono wymagania stawiane Naziemnym Stacjom Kontroli Lotów do Bezzałogowych Aparatów Latających, a także ich wyposażenie. Dodatkowo poddano szczegółowej analizie ich działanie w czasie projektowania i wykonywania misji przez bezpilotowiec, a także podano kilka przykładów stacji wykorzystywanych przez Siły Zbrojne różnych państw.
EN
In the article there have been presented the requirements set on ground flight control stations for unmanned aerial vehicles as well as their equipment. Additionally, their performance was thoroughly analyzed during the design phase as well as during the implementation phase. Moreover, some examples of ground control stations used by Armed Forces of different countries have been given.
EN
A multi-level reconfiguration framework is proposed for fault tolerant control of over-actuated aerial vehicles, where the levels indicate how much authority is given to the reconfiguration task. On the lowest, first level the fault is accommodated by modifying only the actuator/sensor configuration, so the fault remains hidden from the baseline controller. A dynamic reallocation scheme is applied on this level. The allocation mechanism exploits the actuator/sensor redundancy available on the aircraft. When the fault cannot be managed at the actuator/sensor level, the reconfiguration process has access to the baseline controller. Based on the LPV control framework, this is done by introducing fault-specific scheduling parameters. The baseline controller is designed to provide an acceptable performance level along all fault scenarios coded in these scheduling variables. The decision on which reconfiguration level has to be initiated in response to a fault is determined by a supervisor unit. The method is demonstrated on a full six-degrees-of-freedom nonlinear simulation model of the GTM UAV.
EN
The problem of detecting and isolating sensor faults (sensor fault detection and isolation—SFDI) on a general aviation aircraft, in the presence of external disturbances, is considered. The proposed approach consists of an extended Kalman observer applied to an augmented aircraft plant, where some integrators are added to the output variables subject to faults. The output of the integrators should be ideally zero in the absence of model uncertainties, external disturbances and sensor faults. A threshold-based decision making system is adopted where the residuals are weighted with gains coming from the solution to an optimization problem. The proposed nonlinear observer was tested both numerically on a large database of simulations in the presence of disturbances and model uncertainties and on input-output data recorded during real flights. In this case, the possibility of successfully applying the proposed technique to detect and isolate faults on inertial and air data sensors, modelled as step or ramp signals artificially added to the real measurements, is shown.
EN
In this paper the hybrid supervisory control architecture developed by Famularo et al. (2011) for constrained control systems is adopted with the aim to improve safety in aircraft operations when critical events like command saturations or unpredicted anomalies occur. The capabilities of a low-computational demanding predictive scheme for the supervision of non-linear dynamical systems subject to sudden switchings amongst operating conditions and time-varying constraints are exploited in the flight control systems framework. The strategy is based on command governor ideas and is tailored to jointly take into account time-varying set-points/constraints. Unpredictable anomalies in the nominal plant behaviour, whose models fall in the category of time-varying constraints, can also be tolerated by the control scheme. In order to show the effectiveness of the proposed approach, simulations both on a high altitude performance demonstrator unmanned aircraft with redundant control surfaces and the P92 general aviation aircraft are discussed.
11
Content available remote Projektowanie praw sterowania lotem grupowym bezzałogowych aparatów latających
PL
Bezzałogowe aparaty latające (BAL) są obecnie wykorzystywane przez człowieka do różnorodnych zadań militarnych i cywilnych. Możemy tutaj wymienić m. in. zadania takie jak zwiad i rozpoznanie nad terytorium wroga, ocena szkód po działaniach wojennych, kontrolowanie ruchu ulicznego, patrolowanie granic państwa, monitorowanie upraw rolniczych, zliczanie dzikiej zwierzyny na dużych obszarach leśnych oraz wiele innych. Wszystkie te zadania mogą zostać wykonane szybciej i efektywniej przez grupę BAL połączonych wspólnym prawem sterowania. Implementacja praw sterowania lotem grupowym powinna być poprzedzona wnikliwą analizą tworzonego algorytmu sterowania oraz jego licznymi badaniami symulacyjnymi pozwalającymi na weryfikację proponowanego podejścia. W artykule przedstawiono problem sterowania lotem grupowy BAL. Zaprezentowano opracowaną metodę sterowania lotem grupowym BAL opartą o układ Leader/Follower. W oparciu o założony model dynamiki pojedynczego obiektu (mikro-samolotu) zbudowano model symulacyjny w środowisku Matlab/Simulink z użyciem przyborników Control, Flight Dynamics and Control oraz Aerospace. Pokazane zostały matematyczne podstawy tej metody oraz zaprezentowano proces projektowania praw sterowania grupą BAL. Następnie dokonano weryfikacji zaprojektowanych praw sterowania. Przeprowadzono szereg badań symulacyjnych a ich wyniki zaprezentowano w formie wykresów przedstawiających przebiegi czasowe parametrów nawigacyjnych Leader’a oraz Follower’a (prędkość, kierunek, wysokość, tor lotu, profil lotu). Uzyskane wyniki pozwalają ocenić słuszność przyjętego procesu projektowania praw sterowania oraz ich efektywność a także możliwość implementacji na komputerze pokładowym mikro-samolotu.
EN
Unmanned flying machines (UFM) are currently used by people for a variety of military and civilian tasks. For example, here can be mentioned such tasks as reconnaissance and exploration of the territory of the enemy, damage assessment after the hostilities, traffic control, patrolling the country borders, monitoring of agricultural crops, counting wild animals over large areas of forest and many others. All these tasks can be performed faster and more efficiently by a UFM formation together with a common control law. Implementation of control laws of formation flight should be preceded by a thorough analysis of the created control algorithm, and simulation study that allows to verify the proposed approach. The article presents the problem of flight control of UFM formation. The developed method of the flight control of UFM formation flight based on the Leader/Follower configuration is presented. Based on the established model of the dynamics of a single object (micro-aircraft) the simulation model was built in Matlab/Simulink environment using Control, Flight Dynamics and Control, and Aerospace toolboxes. The mathematical basis of this method and the designing process of UFM formation control laws have been presented. Then, a verification of designed control laws has been done. A series of simulation tests and their results are presented in the form of charts showing waveforms of both Leader’s and Follower's navigational parameters (speed, direction, altitude, flight path, flight profile). The obtained results allow to evaluate correctly the accepted design process of control laws and its effectiveness and the ability to implement on the on-board computer of the micro-plane.
12
Content available remote System ekspertowy w kontroli lotów – badania symulacyjne
PL
Niniejszy artykuł prezentuje koncepcję, implementację oraz skrót badań symulacyjnych inteligentnego komponentu dedykowanego do wspomagania procesów decyzyjnych w kontroli lotów. Komponent ten został zrealizowany jako wbudowany system ekspertowy, zawierający regułową bazę wiedzy, wnioskowanie w przód oraz podsystem wyjaśnień. Dla potrzeb badań zostało zrealizowane środowisko symulacyjne. Przedstawiona praca zawiera niezbędne informacje wprowadzające, opis koncepcji, realizacji oraz symulacji.
EN
This paper presents the conception, realization and simulation study of intelligent component dedicated to aiding the decision making process in flight control. This component was implemented as embedded expert system containing rule knowledge base, forward inference engine and explanation module. The simulation environment was implemented for simulations. Presented work contains some necessary background information, description of conception, realization and simulation study of realized software.
PL
Przedstawiono zasady i podstawy teoretyczne działania jednokanałowego dwustanowego sterowania lotem przestrzennym obiektów. Układ wykonawczy, ze sterem gazodynamicznym lub parą sterów aerodynamicznych, działa skokowo i okresowo-zmiennie z częstością zależną od częstości obrotów pocisku wokół podłużnej osi symetrii. Podstawą sterowania są algorytmy przetwarzające wejściowe sygnały Ko i Kp sterujące kierunkiem i wysokością lotu na sygnał skokowo i okresowo zmienny sterujący położeniem sterów. Realizacja techniczna omawianego układu wykonywana jest cyfrowo, z zastosowaniem mikroprocesorów. Przedstawiono właściwości i ograniczenia omawianej metody w zastosowaniach praktycznych.
EN
There have been introduced principles and theoretical basis of applying the one-channel two-state control system for operating the object’s three-dimensional flight. Executive system with internal gas control vane or pair of external vanes operates impulsively and periodically variable with frequency dependent on projectile rotation frequency around its longitudinal axis. The basis of control are algorithms converting Ko and Kp input signals concerning flight direction and altitude into periodically variable impulse signal that controls steering vanes position. Discussed control system is technically realized digitally with use of microprocessors. Features and limitations of foregoing method in practical applicability have been presented.
14
EN
The discussion presented in the paper is focused on selected problems of synthesis of automatic flight control law, designed especially for longitudinal motion control of a landing aircraft, when pursuing a flare manoeuvre, just before a touch-down. Some general aspects of control process, that is executed in such a case, are considered in order to disclose its predictive character. Novel solutions, developed in the Instytut Lotnictwa for on-board sub-systems, designed to measure/ estimate a rate-of-climb/descent flight parameter in such a manoeuvre, are also described in order to present their effectiveness and ‘new quality’ entered in control process. The discussion is illustrated by some results obtained by simulation with the mathematical model of Cessna 402C aircraft used as an example These results are proving the efficiency of proposed solutions and their potential for future research.
PL
Dyskusja przedstawiona w artykule koncentruje się wokół wybranych zagadnień syntezy praw sterowania automatycznego ruchem podłużnym lądującego samolotu, podczas manewru wyrównania poprzedzającego moment przyziemienia. omówiono niektóre ogólne aspekty procesu sterowania w takim przypadku, aby ujawnić jego predykcyjny charakter. Dyskusja nowych rozwiązań, rozwijanych w Instytucie Lotnictwa dla urządzeń pokładowych przeznaczonych do pomiaru/estymacji prędkości opadania/wznoszenia podczas wykonywania takiego manewru, podkreśla ich efektywność i „nową jakość’ wprowadzaną przez nie do procesu sterowania. Rozważania ilustruje kilka wyników obliczeń symulacyjnych, wykonanych dla modelu matematycznego samolotu Cessna 402C, który został wykorzystany jako przykład. Wyniki te potwierdzają poprawne działanie proponowanych rozwiązań i ich duży potencjał dla przeszłych badań.
PL
W artykule przedstawiono koncepcje i rozwiązanie projektowe układów wibracyjnych turbulizatorów do generowania zaburzeń warstwy przyściennej na skrzydłach bezzałogowych modeli latających typu MAV. Pod uwagę brano układy typu makro, z elementami roboczymi w postaci wibrujących klap imembran. Jako źródła napędu zastosowano serwomechanizmy modelarskie i piezogeneratory. Opracowanie projektowe poprzedzono prezentacją kilkunastu koncepcji wstępnych takich układów, z omówieniem przyjętych założeń funkcjonalnych i konstrukcyjnych, analizą konstrukcji i podstawowymi obliczeniami kinematycznymi.
EN
In the paper conception and design solutions of systems with vibratory vortex generators to generate flow disturbance on the wings of unmanned aerial vehicles type MAVs (micro air vehicles) has been presented. Systems type macro, with elements in the form of vibrating flaps and membranes, are taken into account. As drive units, standard servo motors used in the model-making and piezo-actuators, were used. Preliminary the conceptions of such systems with vibratory vortex generators and next the design solution of such system have been showed. Additionally, accepted functional and constructional assumptions, analysis of elaborated construction and basic kinematic calculations have been also presented.
EN
The aim was to design a mini UAV with a flight endurance over 24 hours, payload of 6 kg and the construction price to 30000$. The take off of UAV is accomplished solely by using a launching pad, for the landing a parachute is needed. The landing-gear was not taken into account which allowed for minimizing the aerodynamic drag. Special attention was paid to aerodynamics concept and efficiency of power plant. The reduction of the battery mass was considered by using a generator motor for in-flight charging and the possibility of supporting the internal engine by the same generator motor during take-off or in case of emergency.
PL
Artykuł zawiera analizę ankiety przeprowadzonej wśród potencjalnych polskich odbiorców BSL oraz projekt koncepcyjny BSL spełniający wymagania wynikające z ankiety. Podstawowym kryterium dla zastosowań nie militarnych została ekonomia dlatego też postawiono sobie za cel zaprojektowanie systemu bardziej wydajnego i tańszego niż dotychczas stosowane rozwiązania, z uwzględnieniem eksploatacji i amortyzacji. W artykule przeanalizowano kilka zaawansowanych technologicznie koncepcji BSL o dużej długotrwałości lotu, możliwości techniczne wykorzystania ich w Polsce, w odniesieniu do warunków pogodowych, ceny wyprodukowania oraz kosztów późniejszej eksploatacji. Po wstępnej analizie podjęto próbę optymalizacji klasycznych koncepcji już istniejących i projektowanych UAV wyposażonych w konwencjonalny napęd śmigłowy z użyciem silnika tłokowego. Szczególną uwagę poświęcono aerodynamice oraz systemowi transmisji danych, zastosowano nowatorską koncepcję dwóch anten radiowych -dookólnej do transmisji przy bliskich odległościach oraz sterowanej tylko w płaszczyźnie poziomej anteny kierunkowej dla przesyłu danych przy większych odległościach od odbiorników.
EN
Problems discussed in this article are focused on automatic, predictive flight control laws for low - altitude, terrain – following flights. The solution proposed below is based on simple idea of sliding horizon algorithm used for the reference signal anticipation. Longitudinal motion of the aircraft is considered to study the automatically controlled ‘Nap of the Earth’ (NoE) flight, which is performed by the UAV (Unmanned Aerial Vehicle) or by the manned aircraft operating in ‘UAV mode’ (e.g. for some emergency reasons). Control law is synthesised by extending typical altitude controller algorithm with the additional control loop, designed to follow after predicted flight trajectory angle. This angle is computed by on-line analysis of terrain profile ahead of the aircraft. The necessary data describing this profile is assumed to be obtained by an appropriate opto – electronic or radar – type device, the aircraft is equipped with, or by estimation techniques based on satellite navigation integrated with digitised map of terrain stored in autopilot’s memory. The final solution is tested by computer simulations, where the model of small UAV (the mass about 20 - 30 kg) is used as an example. Obtained results prove the efficiency of proposed solution and its potential to be used in terrain awareness and obstacle avoidance systems.
PL
Problemy omawiane w artykule skupiają się wokół praw automatycznego, predykcyjnego sterowania lotem na małej wysokości ze śledzeniem profilu terenu. Zaproponowane rozwiązanie wykorzystuje prosty algorytm z przesuwającym się horyzontem predykcji, umożliwiający antycypowanie sygnału zadanego. Model ruchu podłużnego samolotu został wykorzystany do badań automatycznie sterowanego lotu na małej wysokości, wykonywanego przez samolot bezzałogowy (UAV) lub przez samolot z załogą ale poruszający się jako bezzałogowy (na przykład z powodu wystąpienia sytuacji awaryjnej). Prawo sterowania zostało zaprojektowane jako rozszerzenie typowego regulatora wysokości lotu przez dodanie do niego dodatkowej pętli sprzężenia zwrotnego, zaprojektowanej tak, by zrealizować śledzenie przewidywanego kąta toru lotu. Kąt ten jest wyliczany poprzez analizę on line kształtu profilu terenu przed samolotem. Przyjmuje się, że niezbędne dane opisujące ten profil są uzyskiwane przez odpowiednie urządzenia pokładowe, optoelektroniczne lub radarowe, albo metodami estymacji bazującymi na nawigacji satelitarnej zintegrowanej z cyfrową mapą przechowywaną w pamięci autopilota. Ostateczne rozwiązanie zostało przetestowane podczas badań symulacyjnych, w których wykorzystano jako przykład model matematyczny małego samolotu bezzałogowego (UAV) o masie ok. 20-30 kg. Otrzymane rezultaty potwierdziły poprawne działanie proponowanego rozwiązania i możliwość wykorzystania go w układach antykolizyjnych i ostrzegających o bliskości ziemi.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w modelowaniu dynamiki procesu naprowadzania i lotu przeciwlotniczej rakiety. Wykorzystano wyniki ze strzelań bojowych rakietami zestawu przeciwlotniczego. Zamieszczono wyniki badań umożliwiające ocenę dokładności odwzorowania obiektu przez wyznaczony model.
EN
Artificial neural networks application into the modeling of the antiaircraft missile flight and guidance dynamics were presented in the paper. The real antiaircraft missile unit combat firings have been used. The achieved model coefficients evaluating the simulated object imitation quality were included.
EN
This paper is devoted to design of stochastic robust anisotropy-based reduced-order controller for longitudinal flight control in landing approach under the influence of both deterministic and stochastic external disturbances. The control aims at disturbance attenuation and stabilizing aircraft longitudinal motion along some desired glidepath. The controller design procedure consists of two steps. At first, the full-order optimal controller is obtained as the solution to normalized anisotropy-based stochastic Η∞ optimization problem. Then, the optimal controller is reduced via a truncation-like technique. The results of comparison of reduced-order anisotropic controller with LQG and Η∞ ones on the base of closed-loop system simulation are presented.
20
EN
Micro Air Vehicles (MAVs) are miniature airplanes constructed from state-of-the-art materials, designed to be small, light, and highly resilient. Current applications include surveillance, reconnaissance, and munitions. Many of the planes, because of their size, have unconventional designs with respect to the wings and control surfaces. Instability introduced by the small non-traditional aircraft designs must be addressed, to eliminate the need for an expert pilot for aircraft control and navigation. In this paper we present a state-of-the-art technology development focused on the technologies and components required to enable flight at small scales, including flight control, power and propulsion, navigation, multi-purpose structures, advanced communications and information systems, Micro-electro-mechanical Systems (MEMS), advanced sensors, and lightweight, efficient high-density power sources.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.