Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 402

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filtracja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
PL
Monitorowanie parametrów wody basenowej jest istotne zarówno z uwagi na zdrowie osób korzystających z basenu, jak i pracowników obsługi. Niestety, przerwy świąteczne lub tzw. incydenty higieniczne są często powodem skażenia wody. Oczywiście, w takich przypadkach nieckę basenową wyłącza się z użytkowania i usuwa powstałe zanieczyszczenia poprzez zwiększenie przepływu wody przez instalację filtrującą oraz wzrost stężenia środków dezynfekujących. Podczas dezynfekcji powstają niebezpieczne produkty uboczne. Warto się zastanowić, jak szkodliwe są one szkodliwe dla zdrowia osób korzystających z basenowej rekreacji?
EN
Monitoring pool water parameters is important for the health of people using the pool and service staff. Unfortunately, breaks at work or the so-called Hygienic incidents are often a cause of water pollution. Of course, in such cases, the trough pool area is excluded from use, and removes the impurities produced by increasing the flow of water through the filter system and an increase in the concentration of disinfectants. During disinfection dangerous products are formed. It is worth considering, whether they can be harmful to the health of people using the pool recreation?
EN
In this paper various smoothing filters were applied in order to smooth inverted pendulum’s movement trajectory. The filtering was implemented for the purpose of some artifacts removal. The authors tested various classical smoothing filters on the single-inverted pendulum, which is a classical problem in control theory and is widely used for the purpose for testing various control algorithms, neural networks, fuzzy control, genetic algorithms etc.
PL
W niniejszym artykule zastosowano filtry wygładzające w celu wygładzenia trajektorii ruchu odwróconego wahadła. Filtracja została użyta do usunięcia zakłóceń . Autorzy przetestowali różne klasyczne filtry wygładzające na wahadle odwróconym, który jest klasycznym problemem w teorii sterowania i ma szerokie zastosowanie do testów różnych algorytmów, sieci neuronowych, w logice rozmytej, algorytmach genetycznych itp.
EN
The paper deals with the study of the deformation, strength, and reservoir properties of rocks under various stress conditions, typical of great depths. The effect of all-round compression causes a change in the elastic, plastic, and strength characteristics of rocks. Some features of fracture formation and development in inhomogeneous solids under tension and compression were determined. The irreversible deformation mechanism of rocks under an uneven volume stress was considered. The irreversible deformation of rocks combines two types of deformation–intergranular slip, which produces the development of micro-fracturing, and intracrystalline slip, which mainly develops only at high pressure. The typical types of rock damage for uneven triaxial compression (transcrystalline and intercrystalline damage) were investigated. The phenomenon of loosening and increasing the volume as a result of irreversible deformations is mainly caused by the simultaneous formation of intergranular micro-cracks and micro-shifts along grain boundaries. As a result of these micro-dislocation combinations, macroscopic shift planes are formed, followed by irreversible deformation. On the surfaces of deformed samples, slip lines often appear; these are the traces of these macroscopic shift planes. Rock samples deformed due to high pressure are presented. The slip plane traces are clearly visible on the samples’ surfaces. It has been stated that under conditions typical of 8–10 km depths, irreversible deformation occurs with decompaction of their structure, increasing the coefficients of porosity and permeability. The effect of rocks deconsolidation caused by stress can be so significant, that in some cases may even increase the volume of voids by 1.5–2 times. The processes of dissolution and leaching of chemically unstable elements are of great importance in determining the filtration capacity and reservoir properties of deep-lying rocks, affected by irreversible deformation changes. Different dependences of volume growth, decompaction intensity coefficient, and permeability coefficient on the overall compression under uneven triaxial stress–which was based on the data of sandstone and marble–have been illustrated. The volume growth is quantitatively determined with the help of the decompaction intensity coefficient, and it is correlated with the collector and filtration capacity of rocks.
PL
Artykuł dotyczy badań odkształcenia, wytrzymałości oraz właściwości zbiornikowych skał w różnych warunkach naprężenia typowych dla znacznych głębokości. Wpływ ściskania obwodowego powoduje zmianę właściwości sprężystych, plastycznych i wytrzymałościowych skał. Określono niektóre cechy tworzenia i rozwoju pęknięć w niejednorodnych ciałach stałych pod wpływem rozciągania i ściskania. Rozważano mechanizm nieodwracalnego odkształcenia skał pod wpływem niejednolitego naprężenia objętościowego. Nieodwracalne odkształcenie skał łączy dwa rodzaje odkształcenia: poślizg międzyziarnowy, powodujący rozwój mikropękania, oraz poślizg międzykrystaliczny, który rozwija się tylko przy wysokim ciśnieniu. Badano rodzaje zniszczenia skał typowe dla niejednolitego trójosiowego ściskania (zniszczenie śródkrystaliczne i międzykrystaliczne). Zjawisko rozluźniania i zwiększenia objętości w wyniku odkształceń nieodwracalnych jest powodowane przez jednoczesne tworzenie mikropęknięć międzyziarnowych oraz mikroprzesunięcia wzdłuż granic ziaren. W wyniku tych kombinacji mikrodyslokacji tworzone są makroskopowe płaszczyzny przemieszczenia, a następnie odkształcenie nieodwracalne. Na powierzchni próbek odkształconych często pojawiają się linie poślizgu, które są śladami tych makroskopowych płaszczyzn poślizgu. Zaprezentowano próbki skalne odkształcone z powodu wysokiego ciśnienia. Na powierzchni próbek widoczne są wyraźnie ślady płaszczyzn poślizgu. Stwierdzono, że w warunkach typowych dla głębokości 8–10 km występuje odkształcenie nieodwracalne z rozgęszczeniem ich struktury, zwiększeniem współczynników porowatości i przepuszczalności. Wpływ dekonsolidacji skał powodowany przez naprężenie może być tak istotny, że całkowicie usuwa konsolidację skał, powodowaną przez naprężenia efektywne, a w niektórych przypadkach może zwiększyć objętość pustek nawet 1,5–2 razy. Procesy rozpuszczania i ługowania elementów niestabilnych chemicznie mają duże znaczenie dla określenia zdolności filtracji oraz właściwości zbiornikowych skał zalegających głęboko pod wpływem nieodwracalnych zmian odkształcenia. Zilustrowano różne zależności wzrostu objętości, współczynnika intensywności dekompakcji i współczynnika przepuszczalności od całkowitego ściskania pod wpływem niejednolitego naprężenia trójosiowego, oparte na danych dla piaskowca i marmuru. Wzrost objętości jest ilościowo określony za pomocą współczynnika intensywności dekompakcji i jest skorelowany z właściwościami filtracyjnymi skał.
4
Content available remote On computing of VDR rapid filters control system
EN
A simple and accurate method of solving the set of equations describing Variable Declining Rate Filters in a bank was described, based on the literature, including among the others the earlier papers of the author. Only the mathematical model developed by Di Bernardo was considered, as the most practical from the engineering point of view.
PL
Na podstawie znanej literatury, w tym między innymi własnych publikacji autora opisano prostą i dokładną metodę rozwiązania układu równań opisujących działanie stacji filtrów o skokowo zmiennej wydajności. Ta metoda obliczeń odnosi się do modelu matematycznego Luiz Di Bernardo, jako najpraktyczniejszego z inżynierskiego punktu widzenia.
EN
To increase the dewatering effect, sewage sludge should be properly prepared before dewatering. Sludge conditioning is a process whereby sludge solids are treated with chemicals or various other means to improve dewatering characteristics of the sludge by reducing the specific resistance and compressibility of the sludge. The aim of the research was to determine the possibility of increasing the efficiency of sewage sludge dewatering by applying chemical agents and ultrasonic field. Some parameters, such as suspension, chemical oxygen demand (COD), phosphorus and ammonium nitrogen content in sludge supernatant, were also analysed. Digested sludge belonged to the group of hardly dewatered sludge, its capillary suction time (CST) was of high value (2639 s). The lowest CST value (88.5 s) was obtained for the unsonicated sludge prepared only with PIX 113 at a dose of 7.0 mg/g d.m. Both the dose and the type of chemicals used, as well as the time of sonication, had an impact on the changes occurring in sludge properties. The increase in mechanical dewatering efficiency was obtained by using a combination of methods applied for sludge preparation, where the sonication of sludge was used at the preliminary stage and followed by dosing chemical substances. This resulted in the reduction of sludge final hydration and changes of other parameters. In addition, combined action of PIX 113 and Zetag 8180 allowed to reduce the content of suspended solids and COD in sludge supernatant.
6
Content available remote Olej na dłużej. Filtracja olejów technologicznych
PL
Każdy środek smarowy ma określony czas przydatności oraz liczbę godzin, którą przepracuje, spełniając swoje zadania. Właściwa gospodarka olejami umożliwia wydłużenie żywotności smarowanych maszyn i urządzeń oraz pozwala zaoszczędzić pieniądze i ograniczyć ilości zużytych olejów - niezwykle szkodliwych dla środowiska. Jedną z metod pozwalającą wydłużyć trwałość cieczy technologicznych jest filtracja.
PL
Podsumowano niektóre wymagania stawiane doborowi skali w modelowaniu laboratoryjnym. Opisano przygotowanie roztworu koagulantu z uwagi na powtarzalność wyników prac eksperymentalnych. Podkreślono różnice przy wyborze dawki koagulantu, raz dla szybkiej sedymentacji, a drugim razem dla dobrej jakości filtratu. Zwrócono uwagę na zagęszczanie się złoża filtracyjnego w czasie filtrocykli i na wynikający z tego wzrost oporów przepływu, którego nie potrafimy modelować. Określono, w których przypadkach lepiej jest stosować mętnościomierz, a w których licznik cząstek.
EN
Some requirements for predicting the scale of experimental setups have been briefly summarized. Preparation of coagulant solutions has been described and predicting doses of coagulant for efficient flocs settling versus efficient filtration discussed. The impact of filter porous media compaction during a filter run on head loss to flow has been pointed out as being the phenomenon not described by any reliable theoretical model. It has been described in which situations turbimeters and in which particle counters should be used to evaluate solid liquid separation efficiency.
PL
Zadaniem systemów klimatyzacji jest oprócz filtracji, ogrzewania i chłodzenia również osuszanie i nawilżanie powietrza. W centralach wentylacyjnych do sterowania tymi procesami wykorzystuje się układy, które utrzymują zadane strumienie i parametry powietrza oraz nadzorują procesy jego obróbki. Regulacja wilgotności należy do trudniejszych procesów w klimatyzacji.
EN
The research was carried out on the full scale Water Treatment Plant with maximal capacity of 150 000 m3/d. Treated water is characterized by a high content of organic pollutants. In order to eliminate them from water and ensure the biological stability of water in the water supply network, in January 2015 a second stage of water treatment was launched, based on integrated ozonation and filtration through carbon filter beds. Between January and May 2016, samples of water and a filter bed were collected from four carbon filters and then physicochemical and bacteriological analysis were done. The FDA test and biochemical diagnostics were made to prove the microbiological activity of the filter bed. The studies showed a decrease in the content of organic compounds, meassured as TOC and COD (KMnO4), and the biological activity of the analyzed carbon filters. The carbon filter beds were populated by Pseudomonas fluorescens, Acinetobacter lwoffii, Aeromonas salmonicida and Sphingomonas paucimobilis. In none of the analyzed filters were found strains of the Enterobacteriaceae family which may have a potential threat to health of the consumers. The application of carbon filters has reduced the organic matter content in treated water.
PL
Badania prowadzono w skali technicznej na Stacji Uzdatniania Wody (SUW) o maksymalnej wydajności 150 000 m3/d. Woda dopływająca do SUW charakteryzuje się zawartością specyficznych zanieczyszczeń organicznych. W celu ich eliminacji z wody oraz zapewnienia biologicznej stabilności wody w sieci wodociągowej, w styczniu 2015 r. uruchomiono drugi stopień oczyszczania wody, oparty o zintegrowane procesy ozonowania i filtracji przez złoże węglowe. Co miesiąc, w okresie od stycznia do maja 2016 r., pobierano próbki wody oraz złoża filtracyjnego z czterech filtrów węglowych. Próbki wody pobierano bezpośrednio znad złoża filtracyjnego oraz na odpływie z filtrów. Próbki złoża filtracyjnego pobierano z jego górnej warstwy, w pięciu punktach każdej komory filtracyjnej. Przeprowadzono analizy fizyczno-chemiczne i bakteriologiczne wody oraz złóż filtracyjnych. W celu wykazania aktywności mikrobiologicznej złóż wykonywano test aktywności esteraz z dwuoctanem fluoresceiny FDA. W próbkach wody i węgla aktywnego w celu zidentyfikowania mikroorganizmów prowadzono diagnostykę biochemiczną z wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu Vitek 2 Compact (bioMerieux). Przeprowadzone badania wykazały obniżenie zawartości związków organicznych wyrażonych jako OWO i ChZT (KMnO4) oraz biologiczną aktywność analizowanych filtrów węglowych. Złoża filtrów węglowych zasiedlone były przez Pseudomonas fluorescens, Acinetobacter lwoffii, Aeromonas salmonicida oraz Sphingomonas paucimobilis. W żadnym z analizowanych filtrów nie wyhodowano natomiast szczepów z rodziny Enterobacteriaceae stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia konsumentów.Wprowadzenie filtrów węglowych do ciągu technologicznego SUW spowodowało obniżenie zawartości materii organicznej w wodzie uzdatnionej.
10
Content available remote Filtracja i korelacja zdarzeń bezpieczeństwa – modele i metody
PL
Praca dotyczy zagadnień filtracji i korelacji zdarzeń bezpieczeństwa w sieciach teleinformatycznych. Filtracja jest wykonywana względem pewnych zdefiniowanych atrybutów charakteryzujących zdarzenie. Korelacja jest rozumiana jako proces kojarzenia ze sobą informacji o możliwych incydentach naruszenia bezpieczeństwa i zagrożeniach w sieci pozyskanych z różnych źródeł. Kojarzone są ze sobą zdarzenia o podobnych wartościach wspomnianych wcześniej atrybutów. Oba problemy są zdefiniowane i omówione są różne podejścia, które można zastosować do ich rozwiązania. Szczególna uwaga jest zwrócona na techniki grupowania i klasyfikacji.
EN
The paper is concerned with the problem of filtration and correlation of security incidents - suspicious events in computer networks. Each event is specifiable by a set of attributes and whole dataset is filtered w.r.t. these attributes to identify the suspicious events. Correlation is accomplished by looking for and analyzing relationships between suspicious events and vulnerabilities from heterogeneous datasets. The aim is to group data with the similar values of attributes. A brief survey of a set of techniques to investigate event patterns and combine suspicious events into meaningful entities is provided. The attention is focused on classification and grouping techniques.
PL
W procesie otrzymywania kwasu fosforowego filtracja oddziela produkt, którym jest roztwór kwasu fosforowego, od produktu ubocznego, który zawiera głównie siarczan wapnia (fosfogips). Filtracja jest kluczową operacją w tym procesie, ponieważ od jej wydajności uzależniony jest skład fosfogipsu, który kierowany jest do składowania na hałdzie, oraz wydajność całego procesu otrzymywania kwasu fosforowego, co bezpośrednio przekłada się na ekonomikę prowadzenia procesu. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu różnych zawartości jonów żelaza oraz glinu na szybkość oraz czas filtracji poreakcyjnej pulpy otrzymanej w wyniku rozkładu fosforytu kwasem siarkowym. Proces filtracji prowadzony był przy różnicy ciśnień wynoszącej 55 i 75 kPa. Następnie określono maksymalną szybkość procesu filtracji oraz stałe filtracji K i C za pomocą odpowiednich równań.
EN
In the process of obtaining phosphoric acid, the filtration separates the product, which is a solution of phosphoric acid from a by-product, which contains mainly calcium sulphate (phosphogypsum). Filtration is a key operation in this process because the composition of phosphogypsum, which is directed to storage on the heap, and the efficiency of the entire process of obtaining phosphoric acid, which is directly related to the economics of the process, depends on its efficiency. The paper presents results of investigations on the influence of various contents of iron and aluminum ions on the rate and time of filtration of the post-reaction pulp obtained as a result of decomposition of phosphate rock by sulphuric acid. The filtration process was carried out at a pressure difference of 55 and 75 kPa. Then, the maximum filtration process speed and the filtration constants K and C were determined by means of appropriate equations.
12
Content available remote Ocena wpływu gęstości próbkowania poziomego na proces dekompozycji falkowej
PL
Oceniono znaczenie gęstości próbkowania poziomego oraz poziomu dekompozycji falkowej w aspekcie zastosowania poszczególnych funkcji falkowych do podziału badanego profilu pierwotnego na składowe nierówności powierzchni. Pomiary profili powierzchni wykonano za pomocą profilometru stykowego, z określoną gęstością próbkowania. Analizie poddano dwa typy powierzchni: wytworzoną techniką przyrostową oraz po obróbce szlifowaniem.
EN
The paper assesses the impact of horizontal sampling density and level of wavelet decomposition in the aspect of applying mother wavelet to divide components of surface texture. Measurements of surface profiles were made using a contact profilometer applying a specific sample density. Two types of surfaces were prepared: using additive technology and grinding.
13
PL
W artykule przedstawiono elektropneumatyczny układ sterowania dedykowany do filtra samoczyszczącego FS-60 konstrukcji ITG KOMAG. Omówiono budowę i zasadę działania układu elektropneumatycznego. Rozwiązanie stanowi alternatywę dla istniejącego układu sterowania pneumatycznego. W artykule przedstawiono zalety i wady tego rozwiązania
EN
The electropneumatic control system dedicated to FS-60 self-cleaning filter designed by KOMAG is presented. Design and principles of operation of the electropneumatic system is discussed. This solution is an alternative to the present pneumatic control system. Advantages and disadvantages of such a solution are given.
PL
Specyfika pracy zapory suchego zbiornika przeciwpowodziowego wymusza konieczność sprawdzania stateczności zarówno wtedy, gdy zbiornik jest suchy, jak i gdy jest poddany działaniu przechodzącej fali powodziowej. Aby uwzględnić efekty przejścia fali powodziowej, należy najpierw dokonać analizy nieustalonego przepływu filtracyjnego, a następnie sprawdzić stateczność dla wybranych chwil czasowych. Taką procedurę zastosowano do oceny stateczności zapory ziemnej suchego zbiornika przeciwpowodziowego Roztoki Bystrzyckie. Analizy przeprowadzono w ujęciu metody elementów skończonych, w programie ZSoil.
EN
The specificity of a dry flood control reservoir functioning requires stability verifications both when the reservoir is dry and during high water stages. In order to take into account the consequences of the flood wave, we need first to carry out an analysis of the transient filtration flow and then check the stability for selected moments. Such procedure was applied for the stability analysis of the Roztoki Bystrzyckie dry flood-control reservoir embankment. The analysis was carried out using the finite elements method, in the ZSoil software.
15
Content available remote Funkcja filtracyjna geosyntetyków
PL
Geosyntetyki są powszechnie wykorzystywane w budownictwie, gdzie m.in. pełnią rolę separacyjną, drenażową, ochronną czy wzmacniającą. W Polsce w zdecydowanej większości stosowane są w projektach infrastrukturalnych, szczególnie w drogownictwie. Szczególnie istotna jest pełniona przez nie funkcja filtracyjna.
EN
A geosynthetic is a product in the form of a tape, a sheet or spatial form in which at least one ingredient has been produced from a natural or synthetic polymer. Geosynthetics are widely used in construction, where, among others, they are functioning as a separation, protection, strengthening and drainage layer. In Poland in the vast majority of cases, they are used in infrastructural projects, especially in road engineering. Particularly important is the filtration function role they play.
EN
Al powder-cement-based filters used to treat contaminated water from a coal mining area were designed and tested. Several of these multicomponent filters, containing quartz sand, Portland cement and water, as well as additional components (Al powder, CaO and CaSO4) in various mass proportions have been prepared. In this respect, an exhaustive analysis of the impact of the individual components on the properties of the filters was conducted to evaluate their efficiency in the removal of heavy metals and SO4 2–. Moreover, additional filter properties such as water permeability, uniaxial compressive strength and resistance to frost were also considered. The information gathered revealed that the designed filters pose high efficiency in respect of heavy metal removal (Cu, Cr, Ni, Co, Zn) and also exhibit proper water permeability and high mechanical strength. Based on this analysis, an optimal filter composition is provided. The results reported herein suggest that Al powder-cement-based filters are environmentally sustainable and cost effective for the treatment of water from industrial sites even in cold weather conditions.
EN
The effectiveness of removing indicator bacteria from domestic sewage using a vertical flow filter filled with natural materials has been analysed. The count of Escherichia coli and coliform bacteria was measured in raw and treated sewage and effectiveness of their removal under variable conditions of hydraulic load and depending on the filter filling (type, size and filling proportions) was assessed. A single-layer sand or zeolite filter was the most effective in reducing bacterial contamination. The sand-filled filter allowed the removal of 99.993–99.997% of Escherichia coli and the one filled with fine zeolite of 99.995%. The principal component analysis was used to comprehensively evaluate the filter performance. Three principal components were identified and they were responsible for 81% of raw data variability. The effectiveness of indicator bacteria removal depended mainly on the filling grain size and did not on filling proportions or its type.
EN
In 2014 we finished research works involved in the development of a technology for manufacturing innovative ceramic-carbon foam filters for molten metal alloys filtration, which were financed by the National Centre for Research and Development (NCBiR) from INNOTECH programme resources. A batch of the filters produced in this technology was tested in practice in domestic cast steel and cast iron foundries. The trials were successful and foundries declared their intention to purchase the newly-developed filters for the current production of casts. This provided an incentive for “Ferro-Term” Sp. z o.o. to start design works on the prototype line for a serial production of these filters. At the same time, in co-operation with a scientific consortium, including the co-authors of the technology, i.e. the Institute of Ceramics and Building Materials, Refractory Materials Division in Gliwice, Institute for the Chemical Processing of Coal in Zabrze and Foundry Research Institute in Cracow, the company made a successful attempt to raise some funds for the necessary adaptation of the developed technology from the semi-technical to industrial scale from Intelligent Development Operational Programme. In the article we have presented information on the effects of works performed within the framework of the project entitled “Modernization and adaptation of the existing technological line for purposes related to technology verification and start-up of the production of innovative ceramic-carbon filters for molten metal alloy filtration”.
PL
Badania zmian właściwości funkcjonalnych olejów przemysłowych podczas eksploatacji wykazują, że często można je zaliczyć do odwracalnych. Po zastosowaniu prostych zabiegów uzdatniania oleje mogą odzyskać pierwotną przydatność eksploatacyjną. Korzystnym rozwiązaniem jest prowadzenie takich zabiegów w miejscu eksploatacji.
PL
Badania prowadzono w skali technicznej na Stacji Uzdatniania Wody (SUW) o maksymalnej wydajności 150 000 m3/d. Woda dopływająca do SUW charakteryzuje się zawartością specyficznych zanieczyszczeń organicznych. W celu ich eliminacji z wody oraz zapewnienia biologicznej stabilności wody w sieci wodociągowej, w styczniu 2015 r. uruchomiono drugi stopień oczyszczania wody, oparty o zintegrowane procesy ozonowania i filtracji przez złoże węglowe. Co miesiąc, w okresie od stycznia do maja 2016 r., pobierano próbki wody oraz złoża filtracyjnego z czterech filtrów węglowych. Próbki wody pobierano bezpośrednio znad złoża filtracyjnego oraz na odpływie z filtrów. Próbki złoża filtracyjnego pobierano z jego górnej warstwy, w pięciu punktach każdej komory filtracyjnej. Przeprowadzono analizy fizyczno-chemiczne i bakteriologiczne wody oraz złóż filtracyjnych. W celu wykazania aktywności mikrobiologicznej złóż wykonywano test aktywności esteraz z dwuoctanem fluoresceiny FDA. W próbkach wody i węgla aktywnego w celu zidentyfikowania mikroorganizmów prowadzono diagnostykę biochemiczną z wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu Vitek 2 Compact (bioMerieux). Przeprowadzone badania wykazały obniżenie zawartości związków organicznych wyrażonych jako OWO i ChZT (KMnO4) oraz biologiczną aktywność analizowanych filtrów węglowych. Złoża filtrów węglowych zasiedlone były przez Pseudomonas fluorescens, Acinetobacter lwoffii, Aeromonas salmonicida oraz Sphingomonas paucimobilis. W żadnym z analizowanych filtrów nie wyhodowano natomiast szczepów z rodziny Enterobacteriaceae stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Wprowadzenie filtrów węglowych do ciągu technologicznego SUW spowodowało obniżenie zawartości materii organicznej w wodzie uzdatnionej, co znacznie obniżyło zapotrzebowanie na środek stosowany do dezynfekcji wody.
EN
The research was carried out on the full scale Water Treatment Plant with maximal capacity of 150 000 m3/d. Treated water is characterized by a high content of organic pollutants. In order to eliminate them from water and ensure the biological stability of water in the water supply network, in January 2015 a second stage of water treatment was launched, based on integrated ozonation and filtration through carbon filter beds. Between January and May 2016, samples of water and a filter bed were collected from four carbon filters and then physicochemical and bacteriological analysis were done. The FDA test and biochemical diagnostics were made to prove the microbiological activity of the filter bed. The studies showed a decrease in the content of organic compounds, meassured as TOC and COD (KMnO4), and the biological activity of the analyzed carbon filters. The carbon filter beds were populated by Pseudomonas fluorescens, Acinetobacter lwoffii, Aeromonas salmonicida and Sphingomonas paucimobilis. In none of the analyzed filters were found strains of the Enterobacteriaceae family which may have a potential threat to health of the consumers. The application of carbon filters has reduced the organic matter content in treated water, which significantly reduced the dose of disinfectant.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.