Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filtracja powietrza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule przedstawiono przegląd rozwiązań technologii filtracji powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W drugiej części artykułu przedstawione zostaną rozwiązania filtrów stosowanych w centralach wentylacyjnych wykorzystywanych w systemach wentylacji mechanicznej.
EN
The following paper presents a review of different air filtration technologies for ventilation and air conditioning systems. The second part is focused on filtration systems in air handling units used for mechanical ventilation.
PL
Jakość powietrza wewnętrznego nie określają wyłącznie parametry cieplne i wilgotnościowe, ale rónwnież jego czystość. Powietrze to powinno być zbliżone składem chemicznym do świeżego powietrza zewnętrznego. Nie powinno również zawierać drobnoustrojów chorobotwórczych oraz mikroorganizmów środowiskowych w dużych stężeniach, Z uwagi na ilość czasu jaką spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych, należy dążyć do zapewnienia w nich właściwych warunków środowiska wewnętrznego, odpowiedniego mikroklimatu i zdrowych warunków bytowych a także warunków pracy i wypoczynku. W drugiej części tej publikacji autor omawia m. in. problem skutecznego oczyszczania powietrza doprowadzanego do pomieszczeń w tym niezwykle istotną prawidłową eksploatację filtrów powietrza.. Sporo uwagi poświęca zagadnieniu obniżaniu stężenia zanieczyszczeń mikrobiologicznych wewnątrz obiektów oraz źródłom potencjalnych zagrożeń w instalacjach klimatyzacji i wentylacji. Przedstawia zalecenia epidemiologiczne dotyczące ich eksploatacji.
EN
Indoor air quality is determined not only by thermal and humidity parameters, but also by its purity. This air should have a chemical composition similar to that of fresh outside air. It should also not contain pthogenic microorganisms and environmental microorganisms in high concentrations. Due to the amount of time we spend in closed rooms, we should strive to ensure proper internal environment conditions, appropriate microclimateand healthy living conditions, as well as working and rest conditions. The second part of this publication, the author discusses, inter alia, the problem of effective cleaning of air supplied to rooms, including the extremely important correct operation of air filters. Much attention is devoted to the issue of reducing the concentration of microbiological pollutants inside buildings and sources of potential threats in air conditioning and ventilation systems. It presents epidemiological recommendations regarding their operation.
PL
Badano zdolności roślin ozdobnych do poprawiania jakości powietrza. Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań pochłaniania lotnych związków organicznych przez trzy gatunki popularnych roślin doniczkowych: sansewierię gwinejską (Sansevieria trifasciata), epipremnum złociste (Epipremnum aureum) i difenbachię seguiny (Dieffenbachia seguine). Ponadto przedyskutowano problemy związane z doborem technik pomiarowych umożliwiających ciągły monitoring jakości powietrza, zarówno podczas badań laboratoryjnych, jak i w obiektach rzeczywistych.
EN
Three species of ornamental plants (Sansevieria trifasciata, Epipremnum aureum, Dieffenbachia seguine) were used to improve the quality of the air in workplaces. The lab. tests confirmed removal of volatile org. comp. A new measurement techn. enabling continuous monitoring of the quality of the air in spaces was developed.
PL
W artykule przedstawiono przegląd rozwiązań technologii filtracji powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W pierwszej części artykułu przedstawione zostaną rozwiązania filtrów stosowanych w domowych jednostkach klimatyzacyjnych, w drugiej części artykułu zostaną opisane filtry stosowane w centralach wentylacyjnych wykorzystywanych w systemach wentylacji mechanicznej.
EN
The article presented a review of different air filtration technologies for ventilation and air conditioning systems. First part of the article discusses the solutions used in residential air conditioners, the second part is focused on filtration systems in air handling units used for mechanical ventilation.
EN
Polyvinylidene fluoride (PVDF) fibrous membranes with fiber diameter from nanoscale to microscale were prepared by electrospinning. The structural parameters of PVDF fibrous membrane in terms of fiber diameter, pore size and its distribution, porosity or packing density, thickness, and areal weight were tested. The relationship between solution concentration and structural parameters of fibrous membrane was analyzed. The filtration performance of PVDF fibrous membrane in terms of air permeability and filtration efficiency was evaluated. The results demonstrated that the higher solution concentration led to a larger fiber diameter and higher areal weight of fibrous membrane. However, no regular change was found in thickness, porosity, or pore size of fibrous membrane under different solution concentrations. The air permeability and filtration efficiency of fibrous membrane had positive correlations with pore size. The experimental results of filtration efficiency were compared with the predicted values from current theoretical models based on single fiber filtration efficiency. However, the predicted values did not have a good agreement with experimental results since the fiber diameter was in nanoscale and the ratio of particle size to fiber diameter was much larger than the value that the theoretical model requires.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów straty ciśnienia filtrów powietrza zainstalowanych w części nawiewnej centrali klimatyzacyjnej. Przyczynkiem do podjęcia badań był problem związany z krótszym okresem między kolejnymi wymianami zestawów filtrów, niż to wynika z deklaracji producenta centrali oraz dostawcy filtrów. Poza tym wzrost oporów przepływu powietrza przez filtry powoduje zmniejszenie ilości powietrza dostarczanego do strefy przebywania ludzi, co skutkuje obniżeniem komfortu higienicznego dla użytkowników pomieszczeń. Analizie poddano parametry filtrów wstępnych, plisowanych klasy G3 oraz filtrów kieszeniowych klasy F5, pracujących w zestawie (G3+F5). Badaniom poddano filtry, o różnym czasie pracy w części nawiewnej centrali klimatyzacyjnej, określone umownie jako: czyste (0M), średnio zabrudzone (3M) oraz bardzo zabrudzone (6M). Pomiarów dokonano w rzeczywistych warunkach pracy centrali klimatyzacyjnej oraz w laboratorium Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wyniki pomiarów przedstawiono w sposób graficzny oraz dokonano ich analizę, uwzględniając parametry nominalne podawane przez producenta centrali klimatyzacyjnej oraz dostawcę filtrów powietrza.
EN
The article presents the results of measurements of pressure loss generated by air filters installed in the supply part of the air-handling unit. The reason for undertaking the research was a problem related to a shorter period between subsequent exchanges of filter sets than it is required by the declaration of the manufacturer of the central office and the filter supplier. In addition, the increase in airflow resistance on the filters causes the amount of air supplied to the occupant zone to be mixed, which results in a decrease in hygienic comfort, as reported by users of the premises of the facility. The parameters of pre-filter, pleated class G3 and F5 class pocket filters working in a set (G3 + F5) were analyzed. The tests were carried out on filters with different length of working time in the supply part of the air-handling unit, named conventionally as: clean (0M), medium soiled (3M) and very soiled (6M). The measurements were made in the real conditions of the air-handling unit’s work and in the laboratory of the AGH University of Science and Technology in Krakow. The results of the measurements were presented graphically and their discussion was carried out, taking into account the nominal parameters given by the manufacturer of the air-handling unit and the supplier of air filters.
PL
Spawalnictwo stanowi podstawową technologię łączenia materiałów metalicznych i tworzyw sztucznych. Duże narażenie zawodowe spawaczy wynika z występowania różnorodnych czynników szkodliwych, towarzyszących procesom spawania, w tym emisji mieszaniny drobnodyspersyjnych cząstek stałych (pyłu) oraz substancji chemicznych (gazów) do środowiska pracy. Główną rolę w zmniejszaniu stężenia zanieczyszczeń powietrza w strefach, gdzie prowadzone są prace spawalnicze, odgrywa wentylacja mechaniczna. W artykule przedstawiono charakterystykę dymów spawalniczych, parametry procesowe spawania oraz sposoby rozdziału powietrza poprzez zastosowanie urządzeń i instalacji wentylacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych do spawania.
EN
Welding is a basic technology for joining metallic materials and plastics. The high occupational exposure of welders results from the presence of various harmful factors that accompany welding processes, including the emission of a mixture of fine particulates (dust) and chemical substances (gases) into the working environment. Mechanical ventilation is the main way to reduce the concentration of air pollutants in the areas where welding works are carried. The article presents the characteristics of welding fumes, welding process parameters and methods of air distribution with ventilation devices and installations in rooms with welding workstations.
PL
Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń laboratoryjnych muszą zapewnić wymaganą wymianę i czystość powietrza oraz oczekiwane parametry powietrza, w zależności od przeznaczenia obiektu. W artykule zwrócono uwagę na projektowanie ogólnych i miejscowych systemów wentylacyjnych, związane z nimi krajowe wymagania prawne oraz czystość powietrza zapewnianą przez właściwie dobrany układ filtracji powietrza.
EN
Ventilation and air conditioning of the laboratory rooms must ensure the required exchange and purity of the air and the desired air parameters, depending on the purpose of a facility. The article focuses on the design of general and local ventilation systems, the related national regulatory requirements and the air quality provided by a properly selected air filtration system.
PL
W artykule omówiono prace związane z zastąpieniem dotychczas stosowanej normy dotyczącej filtracji powietrza dla wentylacji ogólnej (PN-EN 779) serią norm PN-EN ISO 16890. Zaprezentowano aktualne zasady badania oraz klasyfikacji filtrów powietrza. Przedstawiono wyniki badania zmian skuteczności filtracji i oporu przepływu aerozolu w zakresie cząstek stałych o wielkości od 0,3 µm do 10 µm, w celu określenia przynależności przykładowego filtru powietrza do grupy PM10, PM2,5 lub PM1.
EN
The article discusses the replacement of the existing standard for air filtration for general ventilation (PN-EN 779) with a series of standards PN-EN IS0 16890 This article presents current T, for testing and classification of an filters. The results of the study which investigated changes in" filtration efficiency and aerosol flow resistance in the range of O 3 µm to 10 µm were presented to determine the inclusion of an exemplary air filter in the group PM10, PM2.5 and PM1. 41
10
Content available remote Analiza efektywności mikrobiologicznej filtrów powietrza z warstwą nanosrebra
EN
Indoor air quality is an important factor influencing the human health and well-being. It is just as important as the quality of the outdoor air, as people spend most of their lives staying indoors. In order to improve the quality, it is vital to use the right filters that clean the air of chemical, physical and biological pollutants. Filtration efficiency largely depends on the filter material. Currently, polyester fibers, glass, polyurethane and latex are used for the production of filter fabrics. One of the latest solutions are filter materials coated with nanosilver disinfectant. Tests have been carried out in order to determine the microbiological efficiency of the nanosilver filter material (class F5, F7, F9) for the presence of the three most common strains of bacteria in the indoor air (Micrococcus luteus, Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens). On the basis of results read 24, 72 hours and 7, 14 and 30 days after the drying-out of filters, the effect of the filter material treated with nanosilver on the growth of bacterial cells was established. The results allowed to determine the effectiveness of filters with nanosilver. They inhibit the growth of bacteria, both gram positive and gram negative. They also provide better indoor air quality, restrict the amount of biological pollution by reducing the growth of microorganisms on the surface of the filters. Therefore, the filters with nanosilver have higher filtration efficiency. Moreover, they remain clean for a longer time compared to the air filters that are not covered by the antibacterial compound.
PL
Obecnie straty związane z filtracją powietrza przez obudowę budynku nabierają szczególnego znaczenia. Teoretyczne zmniejszanie strat na drodze przenikania ciepła przez przegrody powoduje, że decydującego znaczenia w bilansie cieplnym budynku nabierają straty związane z przepływem powietrza przez przegrody budowlane. Omówiono ten problem i przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań.
EN
Nowadays, the heat losses via air filtration through a building envelope gain a significant importance. Theoretical reduction of losses via heat transfer makes losses via air filtration have a decisive role in the building heat balance. The article highlight this problem and presents investigation results.
PL
W ramach badań przeprowadzono analizę zmian mocy chłodniczej aktywnej belki przed i po zamontowaniu filtra powietrza. Celem pomiaru było sprawdzenie wpływu dodatkowego filtra na przepływ powietrza wtórnego przez wymiennik. Zamontowanie filtra ma na celu zabezpieczenie wymiennika ciepła belki przed zanieczyszczeniem, jednak zastosowanie filtra zmienia warunki pracy belki, a tym samym wpływa na jej efektywność. W belce chłodzącej PARASOL firmy SWEGON [6] zostały zamontowane czujniki temperatury powietrza pierwotnego, wtórnego przed oraz za wymiennikiem, czujniki umiejscowione w strefie nawiewu oraz czujnik temperatury w komorze. Prędkość przepływu powietrza mierzono tuż przy powierzchni spodu belki tak, aby wyeliminować wpływ zawirowań powietrza oraz aby jednoznacznie wyznaczyć prędkość powietrza w danym punkcie. Podczas pomiarów przyjęto niezmienne parametry takie, jak temperatura wody zasilającej tz=17 °C, temperatura powietrza wewnętrznego tp=24,5 °C oraz temperatura powietrza pierwotnego tn=23 °C. Pomiary przeprowadzane były w dwóch seriach. Pierwsza dotyczyła belki pracującej bez filtra, druga seria pomiarowa przeprowadzona była po umieszczeniu filtra G4 bezpośrednio za powierzchnią ssącą belki. Przeprowadzone pomiary wykazały, że filtr zamontowany przed wymiennikiem ma wpływ na przepływ powietrza wtórnego. Filtr ogranicza przepływ średnio o 36%, co wpływa na moc belki po stronie powietrza wtórnego o średnio 47%. Ponadto zaobserwowano, że przepływ nośnika chłodu, a zatem jego ogrzanie na wymienniku, ma bardzo mały wpływ na przepływ powietrza wtórnego. Aby zrównoważyć ograniczenie przepływu powietrza wywołane obecnością filtra, należy zwiększyć przepływ powietrza pierwotnego o około 36%.
EN
In the study, an analysis of cooling power changes of an active c beam before and after the installation of an air filter. The aim was to examine the impact of the introduction of additional filter on the secondary air flow through the heat exchanger. The filter is mounted in other to protect the beam against the contamination of the heat exchanger. However, the use of the filter changes the working conditions of the beam, thus affecting the efficiency its operation. There were temperature sensors of primary air, secondary air in front and behind the heat exchanger, sensors located in the supply zone and a temperature sensor in the chamber were installed in the cooling beam 'PARASOL' made by the SWEGON company [6]. The measurement of the flow velocity took place right on the surface of the bottom of the beam, so as to eliminate the influence of air turbulence and to unambiguously determine the velocity of the air at a given point. During the measurements unchanged parameters were taken, such as the water supply temperature c = 17 °C, the internal air temperature = 24,5 °C and the primary air temperature t,, = 23 °C. The measurements were carried out in two series. The first measurements series were performed with the use of the beam working without a filter, whereas, the second measurements series were made after placing the filter G4 directly behind the suction surface of the beam. The measurements have shown that the filter assembled in front of the heat exchanger has influence on the flow of secondary air. The filter reduces the flow by, on average, 36%, which affects the power of the beam on the side of the secondary air by, on average, 47%. Moreover, it was observed that the flow of refrigerant, and thus its heating on the exchanger, has a very small influence on the flow of secondary air. In order to balance the airflow limitation caused by the filter it is necessary to increase the primary air flow by about 36%.
PL
Przeanalizowano właściwości papierów filtracyjnych oraz włóknin, materiałów najczęściej wykorzystywanych do filtracji powietrza wlotowego silników spalinowych pojazdów mechanicznych. Przedstawiono różne struktury i wynikające z tego właściwości filtracyjne włóknin. Zwrócono uwagę na włókniny wielowarstwowe i gradientowe. Przedstawiono technologię melt-blown produkcji włóknin filtracyjnych, ich parametry oraz możliwości zwiększenia skuteczność filtracji przy ograniczonym wzroście oporów przepływu. Przedstawiono wyniki badań czterech gatunków włóknin filtracyjnych o różnych parametrach struktury. Potwierdzono negatywny wpływ wzrostu prędkości filtracji na osiągane wartości skuteczności filtracji. Wykazano niską przydatność włóknin o niewielkich grubościach ze względu na osiągane wartości skuteczności filtracji. Wskazano na korzystne charakterystyki dwuwarstwowej włókniny AC-301.
EN
Properties of filtration papers and fibers, materials most often used to the filtration of the inlet air of the combustion engines of mechanical vehicles, have been analysed. Different structures and resulting from this proprieties of filtration fibers were presented. The attention was paid to many-layered and gradient fibers. Melt-blown technology of filtration fibers production, their parameters and the possibility of filtration efficiency increase with limited increase of the flow resistant was presented. Results of investigations of four kinds of filtration fibers with the different parameters of the structure are presented. The negative influence of the increase of the filtration rate on the achieved values of the filtration efficiency was confirmed. Small usefulness of thin filtration fibers was showed because of the achieved values of the filtration efficiency. There are pointed advantageous characteristics of two-layered fiber AC-301.
EN
Properties of filtering materials used as porous barriers in air cleaners of motor vehicles have been analyzed in the paper. Relations that determine the filter life have been analyzed and the coefficient of dust absorption km of the filtering material has been determined. Methodology of research has been presented of a study air filter element made of filtering fiber used as a second filtering stage downstream of a single continuous cyclone. The results of the investigations into the characteristics of efficiency, accuracy and drag of the filtering fiber for different filtering rates have been discussed. Dust absorption coefficients km have been determined. Changes in the granulometric composition of dust downstream of the investigated filtering element have been presented. Benefits resulting from the application of a two-stage air filtering method have been indicated.
PL
W artykule zanalizowano właściwości materiałów filtracyjnych stosowanych jako przegrody porowate w filtrach powietrza pojazdów mechanicznych. Zanalizowano także zależność określającą czas pracy filtru powietrza oraz zdefiniowano współczynnik chłonności pyłu km materiału filtracyjnego. Przedstawiono metodykę badań wkładu badawczego wykonanego z włókniny pracujący jako drugi stopień filtracji za pojedynczym cyklonem przelotowym. Omówiono wyniki badań charakterystyk skuteczności i dokładności filtracji oraz oporów przepływu włókniny filtracyjnej dla różnych prędkości filtracji. Określono współczynniki chłonności pyłu km włókniny filtracyjnej. Zaprezentowano zmiany składu granulometrycznego pyłu za badawczym wkładem filtracyjnym. Wskazano korzyści wynikające z zastosowania dwustopniowej filtracji powietrza.
PL
W pracy przedstawiono zależności parametrów filtracyjnych i użytkowych od struktury badanych układów (przede wszystkim grubości i porowatości), parametrów procesowych obróbki mechanicznej i parametrów fizyko-chemicznych aerozoli (prędkości przepływu, stężenia wlotowego aerozoli, ich wymiarów i czasu użytkowania filtra). Do wytworzenia układów filtracji o gradientowo zmiennej strukturze zastosowano włókna polipropylenu PP, poliestru PES, politereftalanu butylenu PBT i polisiarczku fenylenu PPS w przedziale średnich średnic od 3 do 50 μm. W badaniu charakterystyk dynamicznych filtracji przez układy włókninowe wykorzystano układy z fazą rozproszoną ciekłą: aerozol estru bis (2-etyloheksylu) kwasu sebacynowego z fazą rozproszoną stałą: pył syntetyczny ASHRAE 52.1.
EN
The paper presents dependencies of filtration and performance parameters upon the structure of tested nonwoven cloth systems (especially the thickness and porosity), machining process parameters and aerosol physicochemical parameters (air velocity rate, inlet aerosol concentration, particle size and operational filter time). Fibers of polypropylene (PP), polyester (PES) polybutyl teraftalate (PBT) and polyphenylene sulfide (PPS) of diameter range from 3 to 50 μm were used in preparation of filtration systems with a gradient-type varying structure. The systems with dispersed liquid phas aerosol of di-(2-ethylhexyl) ester of sebacic acid and dispersed solid phase: ASHRAE 52.1. synthetic dust were used in testing of dynamic filtration characteristics.
EN
Properties of filtering materials used as porous barriers in filter elements of motor vehicle air cleaners have been analyzed. Criteria of fiber and paper selection for the filter elements have been presented. A relation showing the filter life and a coefficient of dust absorption km of filtering materials have been presented. A methodology of research of the fiber filter element characteristics has been developed. Results of investigations of the characteristics of efficiency, filtering accuracy and drag of the filtering fiber operating at different filtering rates have been presented. The coefficients of dust absorption km of the filtering fiber have been determined. Changes in the granulometric properties of dust in the airflow downstream of the filtering fiber and paper have been presented.
PL
Przeanalizowano właściwości materiałów filtracyjnych stosowanych jako materiał na przegrody porowate w filtrach powietrza pojazdów mechanicznych. Przedstawiono kryteria doboru włókniny i papieru filtracyjnego do filtru. Przedstawiono zależność określającą czas pracy filtru powietrza oraz zdefiniowano współczynnik chłonności pyłu km materiału filtracyjnego. Opracowano metodykę badań charakterystyk wkładu filtracyjnego wykonanego z włókniny. Przeanalizowano wyniki badań charakterystyk skuteczności i dokładności filtracji oraz oporów przepływu włókniny filtracyjnej pracującej przy różnych prędkościach filtracji. Określono współczynniki chłonności pyłu km włókniny filtracyjnej. Przedstawiono zmiany składu granulometrycznego pyłu w strumieniu powietrza za badaną włókniną filtracyjną i papierem.
PL
Omówiono warunki pracy dwustopniowego systemu filtracji powietrza wlotowego silników spalinowych. Przeanalizowano właściwości materiałów filtracyjnych stosowanych jako przegrody porowate w filtrach powietrza pojazdów mechanicznych. Przedstawiono kryteria doboru papieru filtracyjnego pracującego jako drugi stopień filtracji powietrza. Przeanalizowano zależność określającą czas pracy filtru powietrza dwustopniowego. Zdefiniowano współczynnik chłonności pyłu km papieru filtracyjnego. Omówiono metodykę badań papieru filtracyjnego pracującego w systemie "cyklon przelotowy-przegroda porowata". Zaprezentowano wyniki badań charakterystyk skuteczności i dokładności filtracji oraz oporów przepływu papieru filtracyjnego pracującego jako pierwszy i drugi stopień filtracji powietrza za cyklonem. Określono współczynniki chłonności pyłu km papieru filtracyjnego. Przedstawiono zmiany składu granulometrycznego pyłu za badawczym wkładem filtracyjnym.
EN
Operating conditions of a two-stage engine inlet air filtration system are described. Properties of filtration materials used for porous partitions of vehicle air filters are analysed. The criteria of the selection of filtration paper operating as the second stage of the air filtration are presented. A.relationship defining the operating time of a two-stage air filter is analysed. The dust absorbency coefficient km of the filtration paper is defined. A research methodology of the paper filter operating in a "through cyclone-porous barrier" system is discussed. There are also presented the research results of efficiency and thoroughness characteristics of filtration as well as flow drag characteristics of filtration paper operating as both the first and the second stage of filtration behind the cyclone. The dust absorbency coefficient km of the filtration paper is determined. Changes of dust granulometric composition behind filtration paper are shown.
18
Content available remote Nowoczesne bloki przygotowania sprężonego powietrza - cz. I
PL
Techniczne i ekonomiczne aspekty stosowania nowoczesnych bloków przygotowania sprężonego powietrza w instalacjach pneumatycznych - w pierwszej części artykułu omawiamy zagadnienia filtracji powietrza oraz usuwania wody z układów.
EN
A modification of the structure of the dust collector has been made through partitioning of its chamber into separate dedusting channels to which a number of cyclones was assigned. Using the model of the dust collector a preliminary selection of the heights h1, h2, .... hi, at the intake was made of the individual channels of the dust collector sections to ensure identical flow resistance of the airstream through these channels. The model investigations of the sections of the dust collector were verified in flow investigations. The values of the stream was measured extracted from individual cyclones for several variants of the dust collector. An assessment of the improvement of the dedusting efficiency from individual cyclones has been performed.
PL
W artykule opisano zmianę formy konstrukcyjnej osadnika pyłu przez podział komory osadnika pyłu na odizolowane od siebie kanały odsysania, którym przyporządkowano określoną liczbę cyklonów. Wykorzystując model osadnika pyłu, dokonano wstępnego doboru wysokości na wylocie h1, h2, .... hi, kolejnych kanałów odsysających segmentu osadnika pyłu pod względem jednakowych oporów przepływu strumieni powietrza przez kanały. Badania modelowe segmentu osadnika pyłu zweryfikowano podczas badań przepływowych. Pomierzono wartości strumieni powietrza odsysanego z pojedynczych cyklonów dla kilku wariantów osadnika pyłu. Dokonano oceny poprawy równomierności odsysania pyłu z pojedynczych cyklonów multicyklonu filtru powietrza.
EN
The paper presents a possible improvement of uniformity of dust extraction from individual cyclones of a multi-cyclone air filter with modifications of the dust collector design. The suggested dust collector model is divided into segments, with insulated extraction ducts, assigned to a specific number of individual cyclones. The concept of the division into extraction ducts and segments is presented based on the air filter multi-cyclone of a special tracked vehicle. A physical and mathematical model of the dust collector segment is presented, and the heights of individual extraction ducts are calculated.
PL
W artykule przedstawiono możliwość poprawy równomierności odsysania pyłu z pojedynczych cyklonów multicyklonowego filtra powietrza, polegającą na zmianie formy konstrukcyjnej osadnika pyłu. Zaproponowano model osadnika pyłu podzielonego na segmenty mające odizolowane od siebie kanały odsysania, którym przyporządkowano określoną liczbę cyklonów. Ideę podziału na segmenty i kanały odsysania przedstawiono na przykładzie multicyklonu filtra powietrza gąsienicowego pojazdu specjalnego, Przedstawiono model fizyczny i matematyczny konstrukcji segmentu osadnika pyłu. Wykonano obliczenia wysokości kanałów odsysania.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.