Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 152

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  falownik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W artykule dokonano przeglądu zagadnień dotyczących budowy pojazdów z napędem elektrycznym. Przedstawiono doświadczenia spółki AREX z realizacji prac badawczo-rozwojowych dofinansowanych ze środków NeBiR, związanych z budową platformy „QUARK" przeznaczonej do budowy pojazdów elektrycznych o masie do 3,5 t.
EN
The article presents construction of electric vehicles overview and AREX experience with implementation of research and development work on electric drive platform for vehicles up to 3,5 T.
EN
This paper describes a shunt active power filter for compensating harmonic currents and reactive power. The shunt active power filter (SAPF) was implemented with a phase pulse modulated current control voltage source inverter. The proposed system is based on PLL synchronization with reduced fuzzy logic controller (RD-FLC). These control techniques for SAPF prove that source current is sinusoidal even when load is nonlinear. The CC-VSI inverter switching is done according to gating pulse obtained from the hysteresis controller using RD-FLC controller. The proposed system is investigated using simulation results. The effectiveness of the controller is observedin the form of total harmonic distortion, reactive power compensation and settling time of dc link voltage under non linearload condition. This technology reduced the rules of fuzzy logic controller from 49 to 37.
PL
Regulacja napięcia transformatora energetycznego pod obciążeniem pozwala stabilizować napięcie w sieci elektroenergetycznej, tym samym poprawia jakość napięcia u odbiorców energii elektrycznej. Dostawca energii jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej jakości napięcia dla każdego odbiorcy – niezależnie od odległości od punktu zasilania. Parametry napięcia muszą się zawierać w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy. W artykule przedstawiono trzy sposoby regulacji napięcia transformatorów: przełącznikami zaczepów, stycznikami i układem energoelektronicznym. Regulacja napięcia przełącznikami zaczepów jest powszechnie stosowana w transformatorach dużych mocy. Układ stycznikowy przełączania zaczepów został zbudowany na transformatorze 400 kVA i jego niezawodność eksploatacyjne jest weryfikowana. Układy energoelektroniczne regulacji napięcia są na etapie opracowania.
EN
Voltage regulation of a power transformer under load enables stabilisation of a power grid voltage, thereby improving its quality that is very important for electricity consumers. The energy supplier is obliged to ensure an adequate quality of the voltage for every customer regardless of the distance from the feed point.Voltage parametres have to be within the limits described by the binding regulations. Presented are here three ways to regulate transformers voltage: with tap-changers, contactors and a power electronics system. Voltage regulation with tap-changers is widely used in high power transformers. The tap-changer system was built on a 400 kVA transformer and its operational reliability is now under verification. Voltage regulation power electronics systems are under development.
PL
Od kilku lat w Polsce można zaobserwować bardzo dynamiczny wzrost instalacji fotowoltaicznych. Dzięki dofinansowaniom oraz rosnącym cenom prądu coraz większa liczba odbiorców indywidualnych oraz firm decyduje się na zainstalowanie systemów PV na swoich obiektach. Należy jednak pamiętać, że każda technologia, szczególnie nowa, niesie ze sobą zagrożenia. Dlatego tak istotne staje się odpowiednie zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej.
PL
W pracy przedstawiono prototyp optymalnego układu falownika pracującego z podstawową harmoniczną częstotliwości układu wzbudzania z elementami mocy wykonanymi na bazie węglika krzemu. Wykorzystano mostkowy prostownik zasilany z układu jednofazowego lub trójfazowego podający napięcie stałe na wejście falownika. W falowniku zastosowano układ aktywnej korekcji współczynnika mocy PFC. Jako elementy wykonawcze zastosowano dwa rodzaje cewek wzbudnika: jednej umieszczonej w powietrzu oraz drugiej z zewnętrzną otuliną wykonaną z materiału ferromagnetycznego co zapewnia bezpieczeństwo przed polami elektromagnetycznymi obsłudze piecyka.
EN
The paper presents a prototype of the optimal inverter system working with the fundamental harmonic of the frequency of the excitation system with power elements made on the basis of silicon carbide. A bridge rectifier supplied from a single-phase or three-phase system was used, supplying DC voltage to the inverter input. The inverter uses an active power factor correction (PFC). As actuators, two types of inductor coils were used: one placed in the air and the other with an external envelope made of ferromagnetic material, which ensures the safety of electromagnetic fields in the operation of the stove.
PL
W niniejszym artykule została przedstawiona analiza możliwości zastosowania pasywnych, aktywnych i hybrydowych filtrów EMI do tłumienia zaburzeń przewodzonych wspólnych generowanych przez falownik. Główny nacisk w prowadzonych badaniach kładzie się na aspekty techniczne i ekonomiczne, takie jak: cena filtru, masa, gabaryty oraz skuteczność tłumienia. W artykule porównano różne techniki tłumienia zaburzeń przewodzonych (za pomocą filtrów pasywnych, aktywnych i hybrydowych) wskazując ich zalety i wady.
EN
This article presents an analysis of the possibilities of using passive, active and hybrid EMI filters to reduce common mode noise generated by the frequency inverter. The main goal in the research is put on technical and economic aspects, such as: filter price, weight, dimensions and insertion losses. The article compares various techniques of reduction conducted noise (using passive, active and hybrid filters) indicating their advantages and disadvantages.
PL
W niniejszym artykule została przedstawiona analiza możliwości zastosowania hybrydowych filtrów EMI do tłumienia zaburzeń przewodzonych wspólnych CM. Badana była skuteczność filtrów przy tłumieniu wysokiego poziomu zaburzeń generowanych przez falownik. Przedstawiono również sposób powstawania i propagacji zaburzeń przewodzonych w przykładowym falowniku. Badany był wpływ zastosowania w konstrukcji filtru hybrydowego różnych rdzeni magnetycznych oraz porównano uzyskane tłumienności wtrąceniowe z filtrami pasywnymi. Na koniec wskazano zalety i wady obu technik filtracji.
EN
This article presents an analysis of the applicability of hybrid EMI filters to reduce common mode noise. The effectiveness of filters was tested when attenuating the high level of EMI noise generated by the frequency inverter. The method of formation and propagation of conductive EMI noise in an exemplary frequency inverter is also presented. The influence of the use of various magnetic cores in the hybrid EMI filter construction was investigated and the obtained insertion losses with passive filters were compared. The article concludes with the advantages and disadvantages of both filtration techniques.
PL
Przemienniki częstotliwości są elementem niezbędnym przy napędzie maszyny, która ma pracować z zgodnie z określonymi parametrami. Wybierając przemiennik, warto poznać ich rodzaje dostępne na rynku. W automatyce przemienniki częstotliwości potocznie nazywa się falownikami, dlatego w artykule będziemy posługiwać się tymi nazwami zamiennie.
PL
Jednym z podstawowych wyznaczników jakości sieci elektrycznych zasilających i odbiorczych jest stan jej izolacji. To właśnie od tego parametru zależy zarówno pewność zasilania poszczególnych elementów, jak i bezpieczeństwo użytkowania całej sieci. Odpowiednio wczesna informacja o spadku rezystancji izolacji jest niezwykle ważna dla utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa elektrycznego. Daje ona czas na podjęcie działań eksploatacyjnych bądź ruchowych i nie dopuszcza do kosztownych wyłączeń sieci.
PL
Wykorzystywane w technice napędowej przetwornice częstotliwości ze względu na swój charakter pracy są wyzwaniem z punktu widzenia pomiarów, które wykonuje się w celu dokonania diagnostyki przetwornicy, silnika i urządzeń z nimi skojarzonych. Niejednokrotnie wykorzystanie multimetru nie wystarcza i konieczne staje się sięgnięcie po znacznie bardziej zaawansowane przyrządy pomiarowe, jakim są oscyloskopy i skopometry.
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań eksperymentalnych aktywnych filtrów do tłumienia zaburzeń przewodzonych EMI (Electromagnetic Interference), gdzie źródłem tych zaburzeń jest falownik. Na wstępie omówiono ideę działania filtrów oraz parametr określający skuteczność ich działania czyli tłumienność wtrąceniową IL (insertion losses). Następnie przedstawiono struktury filtrów ze sprzężeniem zwrotnym (feedback-type), z których zostały wybrane dwie do eksperymentu. W dalszej części zostały pokazane układy pomiarowe oraz schematy ideowe wraz z widmami częstotliwościowymi uzyskanych tłumienności. Na koniec wskazano wady i zalety badanych filtrów.
EN
The article presents the results of experimental studies of active EMI filters where the noise source is a frequency inverter. Firstly, the idea of active EMI filters is presented. Then, feedback–type filter structures are introduced, with two of them selected for further experiments. Measurement system and schematic diagram of inspected structures are presented, along with the characteristics of noise spectrum in the function of frequency. The article concludes with the summary of positive and negative properties of the subject filters.
PL
Celem artykułu jest ocena wpływu mikroźródeł PV (źródła fotowoltaiczne) na parametry jakościowe energii elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem poziomów napięcia w sieci nn. W ramach przeprowadzonych analiz, w oparciu o pomiary oraz odpowiednie modele symulacyjne, dokonano oceny warunków napięciowych w sytuacji zwiększonej koncentracji tych źródeł. Badano również możliwości regulacji napięcia w sieci poprzez zmianę przekładni transformatora SN/nn, zmianę rozpływu mocy biernej i zmianę mocy czynnej generowanej przez źródła PV. Przeprowadzona analiza oraz testy symulacyjne dały odpowiedź na pytanie: czy istnieje ryzyko wzrostu napięcia w sieci nn poza parametry dopuszczalne określone w aktach prawnych [1] oraz w jaki sposób Operator Sieci Dystrybucyjnej (OSD) powinien reagować na zmianę napięcia przy lawinowym wzroście przyłączanych jednostek wytwórczych?
EN
The article presents an evaluation of the impact of solar photovoltaic (PV) micro-sources on electrical energy quality parameters with particular focus on voltage levels in a LV network system. The analysis includes an evaluation of voltage conditions in the case of increased concentration of such energy sources. Options of voltage control realization for this network system have been also tested by changing the MV/LV transformation ratio, the load flow and the active power generated in the PV sources. Analyses and simulation tests have been performed to give an answer to the question whether voltage increase in the LV network system can exceed allowable parameters specified in legal regulations.
13
Content available remote Impedance matching of the inverter for induction heating
EN
The impedance matching of source and load has influences on the ability to transfer power. In induction heating processes, the electrical parameters of the induction heating system can significantly differ. In the paper the comparison of sensitivity of power sources with different resonant systems on the changing the load impedance are presented. The possibility of increasing the elasticity of the inverter with LLC resonant circuit has been analyzed. The solution combining the controlled LLC circuit with a suitable algorithm has been proposed to automatically correct the substitute impedance of the load by the power source system.
PL
Dopasowanie impedancyjne źródła i obciążenia decyduje o możliwość przekazywania mocy do obciążenia. Przy nagrzewaniu indukcyjnym parametry elektryczne indukcyjnego układu grzejnego mogą się znacząco różnić. W artykule porównano wrażliwość źródeł zasilania z różnymi układami rezonansowymi na zmianę impedancji obciążenia. Przeanalizowano możliwości zwiększenia elastyczności impedancyjnej źródła z układem rezonansowym LLC poprzez połączenie sterowanego układu LLC z odpowiednim algorytmem pozwalającym na samoczynne korygowanie przez źródło zasilania zastępczej impedancji obciążenia.
PL
W artykule przedstawiono badania oraz wyniki pomiarów filtrów pasywnych i aktywnych do tłumienia zaburzeń przewodzonych EMI. W pierwszej części artykułu przedstawiono wybrane struktury filtrów pasywnych, które przebadano pod względem uzyskiwanej tłumienności wtrąceniowej IL. Następnie przebadano struktury z filtrami aktywnymi, których celem było poprawienie skuteczności tłumienia w stosunku do filtrów pasywnych, w tych samych warunkach pomiarowych. W końcowej części artykułu zostały porównane wyniki oraz przedstawione wnioski z pomiarów dla obydwu typów filtrów dla redukcji zaburzeń wspólnych CM.
EN
The article presents the results of experimental studies of passive and active EMI filters to reduction conducted noise. Firstly, the article presents selected structures of passive filters, that have been tested in terms of insertion loss (IL) parameter describing their efficiency. Then, active filters were used to improve the efficiency of insertion loss of passive filters under the same measuring conditions. Finally, the results and conclusions are drawn from the measurements of both types of filters for the reduction of conducted noise.
15
Content available remote Zastosowanie falowników Danfoss w napędach hybrydowych statków
PL
W artykule przygotowanym przez firmę Schulz Infoprod, która od wielu lat współpracuje z Danfoss jako Autoryzowany Dystrybutor, przedstawiono rozwiązanie przemysłowego napędu hybrydowego spalinowo-elektrycznego z silnikiem elektrycznym zasilanym z akumulatorów z falownikiem DC/AC.
16
Content available remote Na rynek wchodzi generacja C
PL
MOVI-C to nie tylko nowa generacja falowników SEW-EURODRIVE. To system automatyki napędowej najnowszej generacji, dedykowany automatyzacji. Generacja C, bo tak również określamy ten system, nie jest kontynuacją żadnej z dotychczas produkowanych przez SEW-EURODRIVE serii falowników, takich jak Movidrive B, Movitrac B czy Moviaxis. MOVI-C to zaprojektowany od początku i wykonany z najlepszych podzespołów system złożony z falowników, kontrolerów, osprzętu oraz oprogramowania i bibliotek z modułami funkcyjnymi.
EN
Sustainable development of an area is highly dependable on reliable electrical energy supply. Due to the depletion of fossil fuels, and the contamination of the environment due to the generation of energy from primary energy sources, the energy sector is reforming and shifting towards a new era where renewable energy sources will become the primary focus of attention. At present, energy researchers and government organizations are interested in a distributed generation system using local renewable energy sources to electrify the rural areas situated far away from our mainland. Here, a biomass-based power supply system is being analyzed and compared with other potential power supply systems for Sagar Island. Sagar Island is the world’s largest river-based island situated in the Sundarban deltaic complex, where the potential of biomass is huge due to the availability of natural forests, barren coastal areas full of weeds, agricultural by-products, cattle manure and waste materials from other sources. Here, an attempt has been made to provide sustainable electrical energy to the rural areas of the isolated Sagar Island for the sustainable development of the local people. This was done by means of using biomass and a fuel cell based electricity generation system.
PL
Artykuł prezentuje system automatycznego sterowania przepływem wody w obiegu zamkniętym. Omówiono aplikację sterującą przepływem wody na stanowisku. Zaprezentowano wieloczujnikowy system pomiarów. Na omawianym stanowisku przeprowadzane są badania metod statystycznych w pomiarach dwufazowych.
EN
The system of automatic control of the water flow in a closed circuit has been presented in this paper. The laboratory stand allows to control the inverter on the position of research flows. Measurements were concerned a liquid in two-phase (water and air). The application to control the water flow was also discussed. The multi-sensors measurement system was presented. The laboratory stands have been realized for the results verification made obtained from mathematical models, computer simulations and signals acquisition using the stochastic methods. The statistical methods in the measurement of two-phase of statistical methods used in time delay estimation: direct cross-correlation and the function of conditional average value of delayed signal were carried out in the study for this stand.
19
Content available remote Symulacja komputerowa indukcyjnego nagrzewania dwuczęstotliwościowego
PL
Technologia nagrzewania dwuczęstotliwościowego jest współcześnie coraz częściej wykorzystywana w praktyce głównie do efektywnego hartowania konturowego. W pracy przedstawiono metody pozwalające na symulowanie procesu nagrzewania dwuczęstotliwościowego, w tym przy wykorzystaniu interfejsu API komercyjnego oprogramowania do symulacji jednoczęstotliwościowych procesów elektromagnetyczno-cieplnych. Przedstawione podejście pozwala symulować nagrzewanie dwuczęstotliwościowe z uwzględnieniem współpracy źródło-obciążenie skutkujące zmianami częstotliwości rezonansowych oraz napięcia zasilania falownika w trakcie procesu grzejnego.
EN
Dual frequency heating technology is increasingly used in practice for effective contour hardening. If necessary, a technical analysis should be carried out to simulate the simulation process. The paper presents methods to simulate the dual frequency heating process using the API of commercial software dedicated to simulation of single-frequency electromagnetic-thermal processes. This approach allows simulating dual-frequency heating with consideration of changing the resonant frequency and inverter power supply during the heating process.
PL
W pracy przedstawiono i przeanalizowano system sterowania generatora do nagrzewania indukcyjnego o sterowanej topologii LLC. Kaskadowy regulator mocy pozwala na stopniowane sterowanie zarówno napięciem zasilania, częstotliwością, jak i indukcyjnością szeregową układu LLC. Zasadniczą częścią zaprojektowanego systemu jest układ logiki programowalnej FPGA, w którym zaimplementowano strukturę umożliwiającą pomiar z wysoką częstotliwością próbkowania i analizę 12 sygnałów analogowych.
EN
In this paper there is presented and analysed a control system for induction heating using topology LLC in which it is used cascade power controler. Main part of this system is programmable logic device FPGA in which there is implemented a structure enabling measurement and analysis of 12 analog sygnals with extremelty high frequency of sampling.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.