Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 104

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  falownik napięcia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The analysis of the structural scheme of the reflectometric system exciter was carried out. We show that the basic block diagram for the construction of range of the inverter is a single ring exciter digital frequency synthesizer. The mathematical model of range of the inverter exciter provides an analysis of the structural schemes of inverter with pathogen spectral methods. These expressions of the spectral power density of the phase fluctuations allowed to take into account the effect of the circuit elements of the inverter of the pathogen on its spectral characteristics and calculate the dispersion, the average deviation of the phase in the frequency band and the mean square raid exciter output signal phase.
PL
Wykonano analizę schematu strukturalnego wzbudnicy systemu reflektometrycznego. Pokazujemy, że podstawowym schematem blokowym do budowy szeregu inwerterów jest cyfrowy syntezator częstotliwości z pojedynczą pętlą. Matematyczny model szeregu falowników przedstawia analizę schematów strukturalnych falownika za pomocą metod spektralnych patogenu. Te wyrażenia widmowej gęstości mocy fluktuacji fazowych pozwoliły uwzględnić wpływ elementów obwodu falownika patogenu na jego charakterystykę widmową i obliczyć dyspersję, średnie odchylenie fazy w paśmie częstotliwości i rms wzbudnica fazy sygnału wyjściowego.
PL
W artykule opisano zagadnieniami związane z Modularnym Przekształtnikiem Wielopoziomowym wykonanym z wykorzystaniem tranzystorów HEMT z azotku galu (GaN). Przedstawiony został projekt obwodu silnoprądowego urządzenia oraz wymagania stawiane układowi sterowania. W publikacji przedstawiono również opis elektronicznej platformy sterującej dla przekształtnika.
EN
The article describes issues related to the Modular Multilevel Converter made with the use of gallium nitride (GaN) HEMT transistors. The design of the power circuit of the device and the requirements for the control system are presented. The publication also presents the description of the electronic control platform designed to control the converter.
EN
The object of this paper is to study a new control structure for sensorless induction machine dedicated to electrical drives using a five-level voltage source inverter (VSI). However, direct torque control (DTC), known for years, provides high dynamic performance and also fast and robust response for induction motors (IM), classical DTC produces notable torque, flux ripples. In the present paper, fuzzy logic has been suggested to improve the system performance (i.e. gives faster torque and flux responses and also reducing the undesirable torque ripple that can occur in the output torque). In this controller, torque error, flux error and also the position of stator flux are as inputs and the output of it is a suitable voltage vector which should apply to the motor. In this paper to reduce the number of rules and also increase controller’s speed, we use particular mapping for the stator flux position. Compared with conventional DTC, this method is easily implemented for induction machine, the ripples of both torque and flux are reduced remarkable. Simulation results proved the superiority of the novel approach.
PL
Celem tego artykułu jest zbadanie nowej struktury sterowania bezczujnikowej maszyny indukcyjnej przeznaczonej do napędów elektrycznych z wykorzystaniem pięciopoziomowego falownika napięcia (VSI). Wiadomo jednak, że bezpośrednia sterowanie momentu obrotowego (DTC), znane od lat zapewnia wysoką dynamikę, a także szybką i solidną reakcję dla silników indukcyjnych (IM), klasyczny algorytm DTC wytwarza znaczny moment obrotowy, tętnienia strumienia. W niniejszym artykule zasugerowano logikę rozmytą, aby poprawić wydajność systemu (tzn. daje szybszą zmianę momentu obrotowego i odpowiedzi strumienia, a także zmniejsza niepożądane tętnienia momentu obrotowego, które mogą wystąpić w wyjściowym momencie obrotowym). W tym regulatorze, błąd momentu obrotowego, błąd strumienia, a także położenie strumienia stojana są jako wejścia, a jego wyjście jest odpowiednim wektorem napięcia, który powinien być zastosowany do sterowania silnika. W tym artykule, aby zmniejszyć liczbę reguł, a także zwiększyć szybkość kontrolera, używamy konkretnego odwzorowania dla położenia strumienia stojana. W porównaniu z konwencjonalnym kodem DTC ta metoda jest łatwa do zastosowania w maszynach indukcyjnych, a tętnienia momentu obrotowego i strumienia są znacznie mniejsze. Wyniki symulacji dowiodły wyższości nowatorskiego podejścia.
4
Content available remote Prądy łożyskowe w układach napędowych z silnikami indukcyjnym
PL
W pracy przedstawiono problemy występujące w układach napędowych z silnikami indukcyjnymi zasilanymi z falownika napięcia. Zwrócono uwagę na rosnącą liczbę uszkodzeń silników w napędach przekształtnikowych. Wskazano przyczyny wynikające z charakteru zasilania przekształtnikowego silnika. Główną uwagę poświęcono prądowi łożyskowemu, który odpowiada za większość awarii maszyn. Przedstawiono rodzaje prądów łożyskowych, wyjaśniając fizykę zjawisk. Wymieniono sposoby ochrony silników przed oddziaływaniem prądów łożyskowych. Zaprezentowano przykładowe rozwiązanie filtru składowej zerowej.
EN
The paper presents problems appearing in electrical drive systems with induction motors supplied from voltage inverters. Attention was drawn to the increasing number of motor faults in converter drives. The causes resulting from the nature of the converter power supply are indicated. The main attention was paid to the bearing current, which is responsible for the majority of machine faults. Types of bearing currents are presented as well as an introduction to explaining the physical phenomena. The methods of protecting motors against bearing currents were listed. An exemplary solution of the zero-component filter is presented.
5
Content available remote Bearing Currents in Induction Motor Drives
EN
The paper presents problems appearing in electrical drive systems with induction motors supplied from voltage inverters. Attention was drawn to the increasing number of motor faults in converter drives. The causes resulting from the nature of the converter power supply are indicated. The main attention was paid to the bearing current, which is responsible for the majority of machine faults. Types of bearing currents are presented as well as an introduction to explaining the physical phenomena. The methods of protecting motors against bearing currents were listed. An exemplary solution of the zero-component filter is presented.
PL
W pracy przedstawiono problemy występujące w układach napędowych z silnikami indukcyjnymi zasilanymi z falownika napięcia. Zwrócono uwagę na rosnącą liczbę uszkodzeń silników w napędach przekształtnikowych. Wskazano przyczyny wynikające z charakteru zasilania przekształtnikowego silnika. Główną uwagę poświęcono prądowi łożyskowemu, który odpowiada za większość awarii maszyn. Przedstawiono rodzaje prądów łożyskowych, wyjaśniając fizykę zjawisk. Wymieniono sposoby ochrony silników przed oddziaływaniem prądów łożyskowych. Zaprezentowano przykładowe rozwiązanie filtru składowej zerowej.
EN
Reduction of the switching losses in three-phase voltage source inverters can be achieved by using of soft switching systems that not only increase the efficiency of the inverters, but they also reduce the size of the semiconductor cooling circuits, that is especially important in traction vehicles. The majority of existing soft switching systems have some drawbacks that could be danger for inverter operation in the case of disturbances in control systems. The paper briefly describes the structure, operation principles and results of laboratory tests of the proposed soft switching system. Particular attention has been paid to the specific features of alternative versions of the proposed soft switching system, that allow to improve operating parameters of the basic system.
PL
Zmniejszenie strat przełączania w trójfazowych falownikach napięcia można uzyskać, stosując układy łagodnego przełączania, które nie tylko wpływają na zwiększenie sprawności falownika, ale również pozwalają ograniczyć gabaryty układów chłodzących elementy półprzewodnikowe, co w napędach trakcyjnych ma istotne znaczenie. Zdecydowana większość istniejących układów łagodnego przełączania ma pewne mankamenty mogące zagrozić bezawaryjnej pracy falowników w przypadku wystąpienia zakłóceń w układzie sterowania. W artykule skrótowo opisano strukturę, zasady działania oraz wyniki badań laboratoryjnych proponowanego układu łagodnego przełączania tranzystorów. Szczególną uwagę zwrócono na alternatywne wersje proponowanego układu, które pozwalają polepszyć parametry eksploatacyjne układu podstawowego.
7
Content available remote Input impedance of multi-drive traction vehicle
EN
The tractions vehicle's input impedance Zin is an important parameter from the point of view of compatibility in electric traction system. The article presents a simulation analysis and comparison of input impedance of two types of traction drive systems: a drive system with a single inverter and a drive system with two parallel inverters cooperating with one input filter. The analysis was carried out for 50 Hz impedance, which acceptable minimum level is defined in the relevant regulations.
PL
Impedancja wejściowa elektrycznego pojazdu trakcyjnego Zin jest ważnym parametrem z punktu widzenia kompatybilności w trakcji elektrycznej. W artykule przedstawiono symulacyjną analizę i porównanie impedancji wejściowej dwóch trakcyjnych układów napędowych: układu z pojedynczym falownikiem oraz układu z dwoma falownikami współpracującym z jednym filtrem wejściowym. Analizę przeprowadzono dla impedancji 50 Hz, której dopuszczalny minimalny poziom jest określony w odpowiednich przepisach.
EN
Voltage source inverters in UPS systems should have restricted distortions in case of the standard loads defined by EN-62040-3 standard. Only control systems measuring not only the output voltage but additionally the inverter output filter coil current and the load current are able to decrease Total Harmonic Distortions of the output voltage for the static nonlinear load and to decrease the overshoot and the settling time of the output voltage for the dynamic load. The design of most of the control systems requires the knowledge of the inverter model which is based on its output LC filter. The inductance and the serial resistance of the coil should be measured in the operating point of the inverter. The paper presents the VSI with the multiple input Passivity Based Control designed using the measurements of the output filter parameters. The experimental verification of the theoretical considerations in the breadboard inverter model is presented.
PL
Falowniki napięcia stosowane w systemach UPS powinny mieć ograniczone zniekształcenia napięcia wyjściowego zgodnie z normą EN-62040-3. Tylko systemy sterowania, które mierzą nie tylko napięcie wyjściowe ale także dodatkowo prąd dławika filtra wyjściowego i prąd obciążenia są zdolne zmniejszyć współczynnik zniekształceń harmonicznych napięcia wyjściowego dla statycznego nieliniowego obciążenia oraz zmniejszyć przeregulowanie i czas dojścia do stanu ustalonego napięcia wyjściowego dla dynamicznego obciążenia. Projekt większości systemów sterowania wymaga znajomości modelu falownika, który opiera się na wyjściowym filtrze LC. Indukcyjność i szeregowa rezystancja dławika powinny być mierzone w punkcie pracy falownika. Artykuł przedstawia falownik napięcia z wielowejściowym systemem sterowania typu „Passivity Based Control” zaprojektowanym w oparciu o pomiary parametrów filtra wyjściowego. Przedstawiono eksperymentalną weryfikację rozważań teoretycznych z wykorzystaniem laboratoryjnego modelu falownika.
PL
Łagodne przełączanie tranzystorów w falownikach napięcia wymaga najczęściej stosowania kondensatorów i dławików indukcyjnych. W proponowanym układzie łagodnego przełączania, w odróżnieniu od istniejących rozwiązań, nie występuje niebezpieczeństwo udarowego rozładowania kondensatora przez tranzystor główny falownika oraz nie ma ryzyka przerwania prądu dławika, co grozi uszkodzeniem tranzystorów. Przedstawiono zasady pracy układu, wytyczne doboru elementów oraz wyniki badań laboratoryjnych.
EN
Soft switching systems in voltage source inverters usually require the use of additional transistors, capacitors and induction chokes. Contrary to existing solutions, in the proposed system there is no danger of abrupt discharge of the capacitors through the conductive transistor. Moreover, there is no risk of interruption of the induction choke current which usually causes damage of transistors. The principles of the system operation, rules of components selection, and laboratory test results are presented in this paper.
EN
In this paper an effectiveness of IGBTs open-circuit faults diagnostic methods, that are based on vector hodographs analysis, for the twolevel three-phase voltage inverter fed induction motor drive, are investigated. In accordance with the research, whose chosen results have been presented in this work, two diagnostic techniques have been validated experimentally in the direct rotor field oriented control as well as direct torque control induction motor drive. The conducted study has a comparative dimension and aims to assess the effectiveness, robustness against false alarms and speed of the fault diagnosis of the algorithms based on a rotor or stator flux estimation, depending on the control structure, or method that takes into consideration a reference voltage vector of the inverter. Additionally, simplified implementation schemes of the diagnostic systems have been presented.
PL
W artykule zweryfikowano skuteczność działania metod diagnostyki uszkodzeń polegających na braku przewodzenia prądu tranzystorów w dwupoziomowym, trójfazowym falowniku napięcia zasilającym napęd z silnikiem indukcyjnym. Prezentowane algorytmy zostały oparte na analizie hodografów wybranych zmiennych stanu napędu w układzie bezpośredniego sterowania polowo zorientowanego ze strumieniem wirnika oraz bezpośredniego sterowania momentem elektromagnetycznym. Celem przeprowadzonych badań, które mają charakter porównawczy, jest weryfikacja skuteczności diagnozy, odporności na generowanie fałszywych alarmów oraz szybkości lokalizacji nieprawidłowo funkcjonujących tranzystorów, w przypadku analizowanych metod diagnostycznych, opartych na estymowanym strumieniu wirnika bądź stojana oraz algorytmu, w którym jest wykorzystywany wektora zadanego napięcia falownika. W artykule zaprezentowano również proste metody realizacji praktycznej systemów diagnostyki awarii tranzystorów.
11
Content available remote Analysis of the resonant LCL circuit operation: the case of discontinuous current
EN
The article is focused on the analysis of the LCL resonant circuit, which operates under discontinuous input current condition. This condition leads to the LCL topology variability phenomenon what drastically changes Inverter-LCL system properties. The LCL topology variability phenomenon is precisely described. The analytical analysis presents formulae that express VSI-LCL converter features. The theoretical results are compared with laboratory tests. The concept of Controlled Variable Frequency Resonant Converter is presented and illustrated by simulation tests. The principle of CVFRC operation is based on the LCL topology variability phenomenon.
PL
Artykuł omawia pracę rezonansowego układu LCL przy nieciągłym prądzie wejściowym, prowadzącym do zmienności topologii obwodu. Przedstawiono wyrażenia analityczne obrazujące działanie przekształtnika z obciążeniem LCL. Porównano wyniki badań teoretycznych z testami laboratoryjnymi. Przedstawiono koncepcję rezonansowego przekształtnika FN-LCL o regulowanej częstotliwości w oparciu o zjawisko zmienności topologii.
PL
Artykuł przedstawia analizę pracy rezonansowego układu LCL przy nieciągłym prądzie wejściowym, prowadzącym do zmienności topologii obwodu. Wyprowadzono analityczne zależności obrazujące działanie przekształtnika z obciążeniem LCL w takich warunkach. Pokazano wyniki badań teoretycznych i porównano je z rezultatami testów laboratoryjnych. Wskazano obszar występowania zjawiska zmienności topologii układu LCL i jego konsekwencje. Przedstawiono koncepcję rezonansowego przekształtnika FN-LCL o regulowanej częstotliwości wykorzystującą zjawisko zmienności topologii. Określono potencjalne aplikacje przekształtnika FN-LCL z nieciągłym prądem w grzejnictwie indukcyjnym i zilustrowano je badaniami symulacyjnymi.
EN
The article is focused on the analysis of the LCL resonant circuit, which operates under a discontinuous input current condition. This condition leads to the LCL topology variability phenomenon that drastically changes Inverter-LCL system properties. The LCL topology variability phenomenon is precisely described. The analytical analysis presents formulae that express converter features. The theoretical results are compared with laboratory tests. The concept of Controlled Variable Frequency Resonant Converter is presented. The principle of CVFRC operation is based on the LCL topology variability phenomenon. The CVFRC description is illustrated by simulation tests and the converter potential application area in the induction heating is indicated.
13
Content available remote A novel soft switching system for three-phase voltage source inverter
EN
Soft switching systems in three-phase voltage source inverters usually require the use of additional elements, such as transistors, capacitors and inductors. Contrary to the existing solutions, in the proposed soft switching system, the danger of an abrupt discharge of the capacitors through the conductive transistor does not occur. Moreover, there is no risk of interruption of the inductor current, which usually causes damage to the transistors. In the paper principles of the system operation are described in detail and rules of component selection are presented. Laboratory tests were performed for different operating conditions. The test results have confirmed the operation correctness of the three-phase voltage source inverter with the proposed soft switching system.
PL
Łagodne przełączanie tranzystorów w falownikach napięcia wymaga najczęściej stosowania dodatkowych elementów, takich jak tranzystory, kondensatory i dławiki indukcyjne. W odróżnieniu od istniejących rozwiązań, w proponowanym układzie łagodnego przełączania nie występuje niebezpieczeństwo udarowego rozładowania kondensatora przez tranzystor główny falownika oraz nie ma ryzyka przerwania prądu dławika, co grozi uszkodzeniem tranzystorów. Przedstawiono zasady pracy układu, wytyczne doboru elementów. Badania laboratoryjne przeprowadzono dla różnych warunków pracy. Wyniki badań potwierdziły poprawność działania trójfazowego falownika z proponowanym układem łagodnego przełączania tranzystorów.
EN
The paper presents the results of a research project aimed at the construction of a single-phase inverter designed to transfer power from renewable energy sources (RES) to an electric power system (EPS). The research concerned the possibility of the small scale generation units based on voltage source inverters (VSI) use for power quality improvement in similar way as is observed in generation units based on synchronous generators connected directly to the grid. An overview of a hardware design with a control scheme description of the prototype is given in the paper. In the final section the simulation and experimental results of the designed inverter are presented and discussed.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań mających na celu opracowanie 1-fazowego falownika zaprojektowanego do przeka- zywania energii z odnawialnego źródła energii (OZE) do systemu elektroenergetycznego (SEE). Autor skoncentrował badania na możliwości użycia mikroźródeł bazujących na falownikach napięcia do poprawy jakości energii elektrycznej w podobny sposób, jak obserwuje się to w układach wytwórczych bazujących na generatorach synchronicznych przyłączonych bezpośrednio do sieci. Artykuł zawiera ponadto opis sposobu projektowania prototypu falownika oraz jego systemu sterowania. W ostatniej części zamieszczono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych zaprojektowanego falownika.
15
Content available remote Investigation of the current space vector correction of 3P3W voltage inverter
EN
The article presents a solution to the problem of asymmetry of a three-phase voltage inverter output currents for the trajectory correction vector currents to a wheel form. The solution uses the layout described using the fuzzy logic equations. Test results apply to verify a system operation in terms of the asymmetric load. It was examined in the form of a circular trajectory of the vector output currents in case of resistant or induction asymmetry. Also not harmonics components of load currents are included. They simulate the vibrations of mechanical loads or mechanical resonance. After verification by simulations the laboratory prototype control system of inverter with equalizer in the FPGA was performed. The investigations were done on the system created for this purpose, using the field programmable gate arrays of EP3SL150F type. This system performs the task of correcting space vector of the inverter currents and, at the same time, the process of modulation waveforms. In parallel with the controlling tasks the inverter model was running in real time. The waveforms of inverter model were observed using a Signal Tap II utility or after processing into an analog signal using an oscilloscope. Observed trajectories of the currents' space vector were adjusted to the circular form in addition to the type of load asymmetry.
PL
Artykuł przedstawia rozwiązanie problemu asymetrii prądów wyjściowych trójfazowego falownika napięcia polegające na korekcji trajektorii wektora prądów do postaci kołowej. Przedstawione rozwiązanie wykorzystuje układ opisany równaniami logiki rozmytej. Wyniki badań dotyczą sprawdzenia działania układu w warunkach asymetrycznego obciążenia. Sprawdzono postać kołową trajektorii wektora prądów wyjściowych w przypadku asymetrii rezystancyjnej lub indukcyjnej obciążenia. Wprowadzono także do obciążenia odkształcenia prądów nie będące składowymi harmonicznymi, które symulują drgania części mechanicznej obciążenia lub rezonans mechaniczny. Po weryfikacji idei symulacjami wykonano prototyp laboratoryjny układu sterowania falownikiem z korektorem w układzie FPGA. Badania wykonano na stworzonym do tego celu stanowisku badawczym wykorzystującym układ EP3SL150F. Układ ten realizował zadanie korekcji wektora przestrzennego prądów falownika i jednocześnie proces modulacji przebiegów. Równolegle z zadaniami sterowanie uruchomiony był model falownika działający w czasie rzeczywistym. Przebiegi modelu falownika obserwowano wykorzystując narzędzie Signal Tap II lub po przetworzeniu na sygnał analogowy przy pomocy oscyloskopu. Zaobserwowane trajektorie wektora przestrzennego prądów korygowane były do postaci kołowej niezależnie od rodzaju asymetrii obciążenia.
16
Content available remote Switching losses in three-phase voltage source inverters
EN
The efficiency of three-phase voltage source inverters depends mainly on power losses that occur in semi-conductor elements. Total losses in these elements are a sum of conduction losses and switching losses. The switching losses are dependent on the supply voltage, load current, operating frequency and on the dynamic parameters of the switching elements; these losses can be limited with the use of soft switching methods. This paper discusses the switching loss dependence on the above mentioned factors. An analysis was carried out on power losses in voltage source inverters which generate the output voltage in the form of a rectangular wave and losses in these inverters operating with pulse width modulation. A comparison of switching losses was performed for two voltage source inverters with different nominal power ratings.
PL
Sprawność trójfazowch falowników napięcia zależy głównie od strat mocy występujących w elementach półprzewodnikowych. Straty w tych elementach są sumą strat przewodzenia i strat przełączania. Straty przełączania zależą od napięcia zasilania, prądu odbiornika, częstotliwości pracy oraz od parametrów dynamicznych tranzystorów IGBT; straty te mogą być ograniczone przez zastosowanie układów wspomagających przełączanie elementów. W artykule omówiono zależność strat przełączania od wymienionych czynników. Przeprowadzono analizę strat w falowniku generującym na wyjściu napięcie w postaci fali prostokątnej oraz analizę strat przełączania w falowniku pracującym z modulacją szerokości impulsów. Porównania strat przełączania dokonano dla dwóch falowników napięcia o różnych mocach znamionowych.
17
Content available remote Zmienność topologii LCL i mała dobroć Q w układzie VSI-LCL
PL
Artykuł przedstawia niekorzystne warunki i zjawiska przy których występują ograniczenia mocy wyjściowej i zakresu sterowania układów VSI-LC(C)L. Analizie poddano przypadek pracy z małą dobrocią Q układu oraz zjawisko zmiany topologii obwodu rezonansowego.
EN
The paper presents conditions and phenomena resulting in power and control limitations of induction heating VSI-LC(C)L system. The case of resonant load low quality factor Q has been considered. Also the resonant load topology changes phenomena is shown and investigated.
EN
This article discusses the issue of a single IGBTs open-circuit fault diagnosis problem in voltage source inverters feeding modern electric motor drives. In the first stage of simulation tests the analysis of selected state variable transients relating to the field oriented controlled induction motor drive operation under inverter fault was presented, and then some simulation results of the modeled diagnostic system were introduced.
PL
W artykule omówiono problem diagnostyki uszkodzeń polegających na braku przewodzenia prądu jednego z tranzystorów falownika napięcia we współczesnych napędach elektrycznych. W pierwszej części badań symulacyjnych przeprowadzono analizę wybranych zmiennych stanu w bezczujnikowym napędzie indukcyjnym z bezpośrednim sterowaniem polowo zorientowanym, w którym przekształtnik uległ uszkodzeniu, a następnie przedstawiono wyniki testów zamodelowanego układu diagnostyki awarii.
PL
W artykule przedstawiono główne zagadnienia związane z projektowaniem, budową i badaniami trójfazowego falownika napięcia przy użyciu tranzystorów Z-FET z węglika krzemu charakteryzującego się wysoką sprawnością (>98%) i wysoką częstotliwością przełączeń (do 150kHz). Omówiono dobór warunków pracy tranzystorów, pracujących bez zewnętrznych diod zwrotnych, w kontekście miniaturyzacji układu. Przedstawiono przyjętą metodykę projektowania dla układu o mocy znamionowej S = 6 kVA. Ponadto artykuł zawiera wyniki badań laboratoryjnych falownika o cechach prototypu, który na wyjściu filtru LC wytwarza napięcie przemienne 3x400V RMS.
EN
This paper presents the main issues related to the design, construction and tests of a three-phase voltage source inverter with Silicon Carbide MOSFETs, which is characterized by a high efficiency (>98%) and high switching frequency (up to 150kHz). The selection of the operation conditions of transistors, which are operating without external anti-parallel diodes, in the context of miniaturization of the converter was discussed and the design methodology on the example of converter with rated power S = 6 kVA was presented. Furthermore, the paper shows the results of laboratory tests of the prototype with the output voltages 3x400V RMS.
20
Content available remote Rezonansowy układ LCL w zastosowaniach przemysłowych
PL
Artykuł przedstawia wybrane aplikacje rezonansowego układu LCL. Zastosowanie w grzejnictwie indukcyjnym umożliwia budowę przekształtników modułowych oraz stworzenie przekształtników rezonansowych o zmiennej częstotliwości. Zastosowanie w ultradźwiękowych układach mocy umożliwia skuteczną filtrację wyższych harmonicznych przebiegu napięcia wyjściowego falownika oraz budowę przekształtników rezonansowych o praktycznie stałej częstotliwości, równej częstotliwości rezonansu mechanicznego przetwornika piezoceramicznego. Przedstawiono zasady pracy takich układów i podano podstawowy opis analityczny. Wykonano badania laboratoryjne, symulacyjne i zaprezentowano ich wyniki.
EN
The paper presents chosen applications of LCL resonant circuit. Its induction heating application results in easy modular system designing and allows creating the resonant converter with variable frequency. Application of ultrasonic power systems allows efficient filtration of higher harmonics of the inverter output voltage waveform and the construction of resonant converters for virtually constant frequency equal to the frequency of mechanical resonance piezoceramic transducer. The VSI-LCL IH system operation principles and the basic analytical analysis are described. The experimental and simulations test have been made. The research results are shown.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.