Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  explosion of methane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Scharakteryzowano warunki górniczo-geologiczne rejonu, w którym doszło do zapalenia i wybuchu metanu. Omówiono istotne wyniki przeprowadzonych dochodzeń, ustaleń i badań, mogące mieć wpływ na okoliczności poprzedzające zdarzenie. Na koniec przedstawiono założenia przyjęte jako warunki wyjściowe dla przyjętych trzech hipotez, które opisane zostaną w odrębnych artykułach.
EN
Characterized are mining and geological conditions of the region in which methane ignition and burst had occurred. Discussed are crucial results of the performed experiences, arrangements and tests that could have impact on the circumstances preceding the event. At the end presented are the assumptions that have been accepted as a point of departure for three hypothesis that will be described in the separate articles.
PL
W artykule przeanalizowano problem akceptacji ryzyka w akcjach rato­wniczych prowadzonych w polach metanowych po powstaniu wybuchów lub pożarów. Uzasadniono, że kryteria akceptacji oszacowanego poziomu ryzyka muszą być inne aniżeli w zarządzaniu ryzykiem zawodowym mającym na celu bezpieczną pro­dukcję kopalni. Wynikać muszą z bilansu korzyści i strat, dokonanego w istniejącej sytuacji niepewności. Na przykładzie akcji ratowniczej po wybuchu metanu i pyłu węglowego w kopalni „Halemba" w dniu 21.11.2006 r. wyróżniono trzy fazy akcji, charakteryzujące się różnymi, ale najwyższymi w przyjętej skali pięcio­stopniowej, poziomami akceptowanego ryzyka.
EN
The article analyses risk acceptance problem in rescue operations conducted in methane fields after explosions or fires. It is proofed that risk acceptance criteria must be different that in occupational risk management which objective is safe extraction of minerals. They have to arise from benefit and loss balance made in the present unstable situation. On the example of rescue operation conducted after methane and coal dust explosion in coal mining plant "Halemba" on 21 November 2006, three phases of operation were pointed. They mark different but the highest in the five level scale accepted risk levels.
PL
Ryzyko zapalenia i wybuchu metanu w kopalniach podziemnych w największym stopniu dotyczy ścian usytuowanych w pokładach o metanonośności powyżej 2,5 m3CH/Mgcsw lub niższej, jednakże gdy w zasięgu odprężenia i odgazowania eksploatacyjnego znajdują się pokłady nasycone metanem w ilości większej niż 2,5 m3CH/Mgcsw. W Głównym Instytucie Górnictwa Kopalni Doświadczalnej "Barbara", w 1999 roku, wykonano pracę naukowo - badawczą pt. "Analiza ryzyka zagrożenia wybuchem metanu, szczególnie w ścianach o wysokiej koncentracji wydobycia" [1]. W pracy tej wykorzystano, między innymi, wyniki ankiety eksperckiej przeprowadzonej wśród kierowników działów wentylacji wybranych kopalń metanowych. Materiał badawczy związany z przyczynami i okolicznościami zdarzeń zapaleń i wybuchów metanu, jakie miały miejsce w kopalniach w latach 2002-2005 posłużył autorowi artykułu do weryfikacji opracowanej wcześniej metodyki. Przedstawiona metoda pozwala na dokonywanie jakościowej oceny ryzyka zagrożenia wybuchem metanu w środowisku eksploatowanych ścian.
EN
The risk of lighting-up and explosion of methane in underground mines, pertains to the highest degree to the longwalls run in the seams with the methane-bearing capacity index of above 2.5 m3CH4/Mgcsw, or lower, whenever within the decompression and gas-drainage zones there occur seams whose saturation with methane exceeds 2.5 m3CH4/Mgcsvv. In the Experimental Mine of "Barbara" of the Central Mining Institute in 1999 a scientific research work was conducted, en-titled: "An Analysis of Methane Explosion Hazard Risk, Especially in High Concentration Long-wall Mining Systems" [1]. Used in that work have been, among others, the results of an experts' poll conducted among the Ventilation Department managers in selected gassy mines. The research evidence gained, connected with the causes and circumstances of methane lighting-up and explosion events that had occurred in the years of 2002-2005, has been used by the author of the article for verification of an earlier-developed methodology. The method presented allows for making a qualitative assessment of a methane explosion risk in the environment of operated longwall systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.