Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  expanded perlite
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper includes the TG-DTG thermogravimetric air-testing of a cellulose mixture modified with the additives of expanded vermiculite or expanded perlite. A thermal degradation test was carried out at 1000°C with a simultaneous qualitative analysis of the emitted gases. During the thermal degradation process, the thermal effects were also measured. The research results indicate that expanded vermiculite or expanded perlite do not emit toxic gases during thermal degradation. The cellulose mixture modification, with the additives of expanded vermiculite or perlite, does not result in the creation of new gaseous compounds in the process of thermal degradation. As investigated below, the mixtures tested in this article find application in gating systems for supplying liquid metal in no-bake moulds. Such cellulose-based material solutions shall allow the foundry industry to introduce less gas vaporising technologies within the entire casting production process.
2
Content available remote Ciepłochronne zaprawy gipsowe
PL
Praca przedstawia badania wpływu mielonego, odpadowego perlitu ekspandowanego na przebieg reakcji reaktywnej krzemionki w kruszywie z wodorotlenkami sodu i potasu. W badaniach stosowano pokruszone szkło kwarcowe jako kruszywo reaktywne oraz naturalne kruszywo reaktywne zawierające radiolaryt. Przeprowadzone w pracy badania pokazały, że dodatek mielonego odpadowego perlitu ekspandowanego zmniejsza w znacznym stopniu ekspansję spowodowaną reakcją kruszyw zawierających aktywną krzemionkę z wodorotlenkami sodu i potasu. W przypadku obu kruszyw stwierdzono zmniejszenie ekspansji próbek zapraw poddanych działaniu roztworu wodorotlenku sodu według zmodyfikowanej metody opisanej w normie ASTM C1260. Badania zapraw i zaczynów z dodatkiem mielonego odpadowego perlitu ekspandowanego potwierdziły właściwości pucolanowe tego odpadu. Większa zawartość fazy C-S-H, powstająca w zaczynie z perlitem, jak również zmniejszenie przepuszczalności oraz zawartości wodorotlenku wapnia w zaczynie, są najprawdopodobniej przyczyną większej odporności zapraw na korozję kruszywa wywołaną reakcją reaktywnej krzemionki z wodorotlenkami sodu i potasu.
EN
Paper presents the results of the influence of ground waste expanded perlite on the mitigation of alkali - silica reaction in cement mortars investigation. Crushed quartz glass was used as a reactive aggregate. As a natural reactive aggregate radiolarite was used. Obtained results have shown, that addition of ground waste expanded perlite to mortars containing reactive aggregates resulted in significant reduction of alkali - silica reaction. Expansion of mortars soaked in sodium hydroxide at 80°C, according to modified ASCT C1260 standard was markedly lower comparing to the reference samples, without perlite addition. Examination of mortars and pastes with ground waste expanded perlite addition confirmed its pozzolanic properties. Increased C-S-H phase content together with decreased permeability of the mortars and decreased calcium hydroxide content, are most probably the reasons for enhanced durability of perlite bearing mortars towards alkali - silica reaction.
EN
This paper presents the application of mineral additives, such as expanded perlite, expanded vermiculite and microspheres in items used in founding. Mixed with pa­per pulp and aluminosilicate resin as a binder, these additives are the base of a mix­ture patented by the authors, which can be used in the production of pipe shapes and connectors with a circular cross-section in casting systems in the founding industry. These mixtures were subjected to TG thermal degradation during which a quantitative analysis of the emitted fumes was carried out. The analysis did not detect any other compounds than those formed by the combustion of cellulose materials, which indi­cated that no chemical reaction took place between the applied additives and cellulose at high temperatures.
5
Content available remote Wpływ perlitu pylistego na własności technologiczne zaczynu cementowego
PL
W artykule przedstawiono wpływ domieszki perlitu pylistego na parametry zarówno świeżego, jak również stwardniałego zaczynu cementowego. Obecność perlitu w technologiach budowlanych znana jest już od dłuższego czasu, jednak w przemyśle naftowym nie był on wykorzystywany. Dlatego też postanowiono poddać badaniom zaczyny cementowe z domieszką najdrobniejszych frakcji perlitu, który określa się mianem perlitu pylistego bądź perlitu filtracyjnego. Środka tego użyto w celu regulacji parametrów technologicznych świeżego zaczynu cementowego oraz poprawy mikrostruktury płaszcza cementowego. Drobne frakcje dodatków i domieszek umożliwiają z reguły wypełnienie przestrzeni międzyziarnowych, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie szczelnej matrycy płaszcza cementowego. Wspomnieć należy, iż dodatkowa cecha perlitu, którą jest jego bardzo niski ciężar właściwy, umożliwia zaprojektowanie zaczynu cementowego o obniżonej gęstości. Jest to korzystne na przykład podczas uszczelniania horyzontów wykazujących prawdopodobieństwo ucieczek podczas prac rekonstrukcyjnych lub posiadających niskie gradienty szczelinowania. Jednak w tym celu stosowane są znacznie większe ilości tego środka. W trakcie realizacji prac badawczych, których celem było określenie wpływu domieszki perlitu na parametry technologiczne zaczynu cementowego, zastosowano perlit pylisty 0,5% w stosunku do ilości masy cementu. W celu wychwycenia zmian w parametrach zaczynów sporządzono receptury kontrolne. Określone zostały takie właściwości zaczynu jak: parametry reologiczne, filtracja, czas gęstnienia, odstój wody, stabilność sedymentacyjna. Dla próbek stwardniałych zaczynów określono wpływ domieszki na parametry mechaniczne (wytrzymałość na ściskanie) i parametry fizykomechaniczne (przyczepność do rur stalowych i przyczepność do formacji skalnej). Dodatkowo stwardniały zaczyn cementowy poddano badaniom opisującym mikrostrukturę próbki i wykonano badania porowatości oraz przepuszczalności. W celu określenia wpływu domieszki perlitu pylistego na parametry zaczynu i powstałego z niego stwardniałego zaczynu, badania przeprowadzone zostały dla receptur przeznaczonych do uszczelniania otworów w warunkach otworowych o temperaturze od 30°C do 90°C oraz ciśnieniu od 5 MPa do 35 MPa.
EN
The article presents the effect of perlite admixture on the parameters of fresh and set cement slurry. The presence of perlite in construction technologies has been known for a long time, however, in the oil industry, perlite has not been used. Therefore, it was decided to undertake research on cement slurries with the admixture of the finest fractions of perlite, which are called perlite dust or filter perlite. This agent was used to adjust the technological parameters of fresh cement slurry and enhance the microstructure of cement sheath. Fine fractions of filler additives and admixtures usually fill the intergranular space, which makes it possible to obtain a sealed matrix of the cement sheath. It should be mentioned that an additional feature of perlite, which is its very low specific gravity, is that it allows the design of a low density cement slurry. This is an advantage when, for example: sealing the horizons with probability of leakage during reconstruction work or low pressure gradient. However, much larger amounts of this agent are used for this purpose. During research, which were aimed at investigating the effect of perlite admixture on the technological parameters of the cement slurry, perlite dust was used in a specified (0.5%) amount to weight of cement. In order to detect the changes in the parameters of slurries, base cement slurry was prepared. The properties of the cement slurry such as: rheological parameters, fluid loss, thickening time, free water and sedimentation stability were determined. For samples of hardened cement slurry, the effect of the admixture on mechanical parameters (compressive strength), physico-mechanical parameters (adhesion to steel pipes and adhesion to rock formation) were determined. In addition, the set cement slurry was subjected to microstructure analysis and porosity and permeability tests were also performed. In order to determine the effect of dust perlite on the parameters of fresh and hardened cement slurry, tests were conducted for cement slurries designed to seal wells under hole conditions of 30°C to 90°C and pressure from 5 MPa to 35 MPa.
EN
This paper presents the application of mineral additives, such as expanded perlite, expanded vermiculite and microspheres in items used in founding. Mixed with paper pulp and aluminosilicate resin as a binder, these additives are the base of a mixture patented by the authors, which can be used in the production of pipe shapes and connectors with a circular cross-section in casting systems in the founding industry. These mixtures were subjected to TG thermal degradation during which a quantitative analysis of the emitted fumes was carried out. The analysis did not detect any other compounds than those formed by the combustion of cellulose materials, which indicated that no chemical reaction took place between the applied additives and cellulose at high temperatures.
PL
Rynek materiałów termoizolacyjnych rozwija się dynamicznie i poszerza o nowe produkty, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie klientów oczekujących jak najlepszych parametrów ochrony cieplnej budynków przy niskim koszcie uzyskania komfortu termicznego. Perlit ekspandowany jest stosunkowo nowym i mało rozpowszechnionym w Polsce materiałem termoizolacyjnym. W artykule przedstawiono rozwój produkcji tego surowca od momentu powstania pierwszego w Polsce zakładu ekspandacji w 1999 r., z uwzględnieniem wszystkich producentów krajowych. Ze względu na brak rodzimych złóż całość podaży perlitu pochodzi z importu. W kraju jest on poddawany ekspandacji, prowadzonej obecnie w pięciu przedsiębiorstwach, których łączna podaż może przekraczać 450 tys. m3/r. (ok. 45 tys. ton/r.). W śród perlitów sprowadzanych do Polski dominują surowce z Węgier ze złoża Palhaza, a od 2006 r. również ze Słowacji ze złoża Lehotka pod Brehmi. Ponadto, w artykule omówiono główne kierunki zastosowania perlitu ekspandowanego ze szczególnym podkreśleniem użytkowania wynikającego z jego właściwości termoizolacyjnych. Dodatkowo porównano jego parametry z innymi wybranymi materiałami termoizolacyjnymi, powszechnie stosowanymi w Polsce – styropianem i wełną mineralną oraz aerożelem krzemionkowym – materiałem o najniższym współczynniku przewodzenia ciepła λ.
EN
The market of thermal insulation materials is growing rapidly and expanding with new products as a response to the increasing demand from customers expecting the best parameters of buildings thermal protection simultaneously with the low cost of thermal comfort. Expanded perlite is relatively new and not a very popular insulating material in Poland. The paper presents the expanded perlite market in Poland since the commissioning of the first perlite-expanding plant in 1999, taking all domestic manufacturers into account. Due to the lack of domestic deposits, the entire demand is met by imports. Five perlite-expanding companies are currently operating in Poland with a total supply reaching more than 450,000 m3 per year (about 45,000 tpy). Hungary (Pálháza deposit), and as of 2006 also Slovakia (Lehôtka pod Brehmi deposit) dominate among perlite suppliers. The second part of the article discusses the main directions of use of expanded perlite with a particular emphasis onthe use related to its heat-insulating properties. Additionally, the characteristics of expanded perlite was shown, compared to the other frequently used thermal insulation materials, such as: polystyrene foam, mineral wool or silica aerogel (a material with the lowest thermal conductivity factor – λ).
PL
Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w budownictwie coraz częściej wykorzystuje się ekologiczne materiały budowlane, które powstają na bazie produktów oddziałujących neutralnie lub pozytywnie na środowisko naturalne, np. pochłaniając dwutlenek węgla obecny w atmosferze. Przykładami są materiały celulozowe, takie jak odpady poprodukcyjne z lnu i konopi. W niniejszym artykule skupiono się na przedstawieniu wyników badań nad lekkim kompozytem na bazie słomy lnianej wraz z włóknem oraz perlitu ekspandowanego związanego modyfikowanym spoiwem wapiennym. Przebadano podstawowe właściwości mechaniczne oraz fizyczne trzech receptur kompozytu. Docelowym zastosowaniem badanego kompozytu jest wypełnienie konstrukcji szkieletowej ścian.
EN
According to the rules of sustainable development applicable in the building industry, more and more often building materials which are created on the basis of products which have no or which have positive impact on the environment are being use. Such positive impact is visible e.g. within the capability of absorbing the atmospheric carbon dioxide. Cellulose based materials, such as post-production waste from flax and hemp, may be a good example here. The present article is focused on presenting the results of research carried out with regards to the light composite material based on light flax straw along with the fibres and expanded pearlite, which is fixed with a modified calcium-based binding agent. The basic mechanical and physical properties of three possible compositions of the composite materials have been analyzed. Filling the structures of the wall - this is the basic purpose of the material which is being tested.
9
Content available remote Wykorzystanie perlitu w procesie syntezy zeolitu A
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad procesem syntezy materiału zeolitowego z wykorzystaniem odpadowej frakcji pylastej, powstałej przy produkcji perlitu ekspandowanego. Proces prowadzony był w kierunku uzyskania zeolitu A w stosunkowo niskiej temperaturze, wykorzystując metodę hydrotermalną. Przeanalizowano wpływ składu układu reakcyjnego – wyrażonego stosunkami molowymi Si/Al i Na/Si – oraz temperatury na ilość i rodzaj powstałych produktów reakcji. Na podstawie analizy składu fazowego wyznaczono optymalne warunki, w których możliwą do uzyskania jest struktura zeolitu A.
EN
This paper presents the results of research on the synthesis of zeolite material using a waste fraction originated from the production of expanded perlite. A process was carried out to obtain the structure of zeolite A at a relatively low temperature, using the hydrothermal method. Influence of the composition of a reaction system (expressed as Si/Al and Na/Si mole ratios) and the temperature on the amount and nature of resulting reaction products was analyzed. The optimal conditions, under which it is possible to obtain the structure of zeolite A, were determined, basing on analysis of the phase composition,.
PL
Istniejące obecnie na rynku komercyjne mieszanki celulozowe zawierają w sobie toksyczne oraz szkodliwe lepiszcza organiczne będące źródłem bardzo silnych efektów gazotwórczych przy kontakcie z ciekłym metalem, co ma kluczowy wpływ na proces zalewania ciekłym metalem oraz na jakość finalnego produktu, jakim jest odlew. Jako alternatywę autorzy zaproponowali kształtki wykonane z mieszanki celulozowej wzbogaconej w dodatki mineralne proekologiczne, jak perlit ekspandowany oraz wermikulit ekspandowany, a także mikrosfery. W pracy przedstawiono wyniki badań nad właściwościami termicznymi zmodyfikowanej mieszanki celulozowej, z której są wykonywane degradowalne kształtki oraz złączki cylindryczne. Przeprowadzone badania wskazują, iż materiały autorskie zgłoszone do opatentowania mają podobną odporność termiczną do obecnie dostępnych na rynku mieszanek celulozowych, na co wskazują pomiary temperatury stygnącego ciekłego metalu w osi testowanych kształtek wykonanych z różnych mieszanek celulozowych. Zaobserwowano jednocześnie, iż pojawia się efekt egzotermiczny w trakcie stygnięcia ciekłego metalu wydłużający proces krystalizacji w mieszankach zawierających w swym składzie aluminio-silikaty. Uzyskane wyniki badań wykazały, iż opatentowana mieszanka na bazie pulpy papierowej może być z powodzeniem stosowana jako alternatywny materiał wykorzystywany na elementy układów wlewowych do jednorazowych form piaskowych.
EN
Commercially available cellulose mixtures are consisting harmful and toxic binders resulting very high gas emission effects during liquid metal pouring process therefore having influence on the final casting product quality. Authors proposed the opposing alternative solution for fittings made of cellulose mixture modified by mineral ecological additives such an expanded perlite, expanded vermiculite and microspheres. The results on thermal properties of the modified cellulose mixture used for fittings and cylindrical shapes manufacturing are presented in the following article. Conducted examination are showing the authors materials requested to be patented are having similar thermal resistance to commercially already available cellulose samples which is visible on measurements of the liquid metal cooling process inside tested pipes made from different cellulose mixtures. Additionally exothermic effect is appearing during cooling process resulting liquid metal crystallization extension process visible in the samples consisting aluminiosilicates. Received result from investigations are showing the patented mixture based on paper pulp can be used as alternative material used for gating system fittings in the disposable sand moulds.
PL
W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń ze zmielonym perlitem, odpadem z produkcji perlitu ekspandowanego. W doświadczeniach zastosowano cztery cementy; przemysłowy cement CEM I 42,5R oraz ten cement z dodatkiem 5%, 20% oraz 35% zmielonego odpadowego perlitu ekspandowanego. Dodatek perlitu zwiększył wodożądność cementu, jednak wpływ ten zaznaczył się wyraźniej dopiero przy dodatku 35%. Cement z dodatkiem perlitu miał dłuższy czas wiązania, jednak spełniający wymagania normy PN-EN 197-1. Wytrzymałość na ściskanie była po 2 dniach mniejsza, jednak po 28 dniach większa, szczególnie z dodatkiem 20% zmielonego perlitu. Cement CEM I 42,5R z dodatkiem 5% i 20% zmielonego perlitu spełniał wymagania normowe dla klasy 42,5R. Wynik ten jest bardzo korzystny, w przypadku większego dodatku.
EN
In the paper the results of the experiments with ground perlite. by-product of expanded perlite production, as mineral addition to cement, are presented. Four cements were produced for experiments: industrial cement CEM I 42.5R and this cement with replacement of 5%, 20% and 35% by ground perlite by-product. The addition of perlite increased cement water demand, however this increase was significant only for the highest addition. The cement with perlite addition has longer setting time, but fulfilling the EN-197-1 requirements. The compressive strength after 2 days was lower, however, after 28 days was higher, especially with 20% addition of perlite. Cement CEM 142.5R with 5% and 20% addition of ground expanded perlite by-product complied the standard requirement for class 42.5R. The resull is very favourable, particularly in the case of 20% addition.
PL
W pracy opisano proces hydrofobizacji ekspandowanego, rozdrobnionego perlitu i jego zastosowanie w zaprawach z cementu portlandzkiego. W tym procesie zastosowano powierzchniową obróbkę perlitu w normalnej temperaturze za pomocą dwóch silanów: meta krylooksypropyltrimetoksysilan i vinyltrimetoksysilan. Po oznaczeniu wybranych właściwości hydrofobowego perlitu został on zastosowany jako dodatek do zapraw cementowych. Zbadano właściwości fizyczne tych zapraw i stwierdzono, że traktowanie powierzchni perlitu silanami zapobiega absorpcji wody przez hydrofobowy perlit, który stanowi dobry dodatek do zapraw cementowych. Ekspandowany perlit poddany obróbce powierzchniowej silanami pozwala na wytwarzanie izolacyjnych materiałów w formie lekkich zapraw lub betonów.
EN
In this work micronized expanded perlite was converted to hydrophobic form by surface modification and used in the Portland cement mortars which properties were tested. In surface modification, two different silane agents, melhacryloxypropyllrimelhoxysilane (MPS) and vinyllrimelhoxysilane (VMS) were applied for micronized perlite surface treatment, at room temperature. After determination of some hydrophobic perlite properties it was used for cement mortars production. Physical properties of mortars were examined and it was establish that surface modification is an effective method to prevent water absorption of micronized expanded perlites which are compatible with cement mortars. Results indicated that silanized expanded perlites can be attractive as heat insulator material to produce light-weight mortar or concrete.
EN
Liquid metal when filling sand casting mould while pouring it out from ladle at the first moment comes across the sprue/gate system of the mould the purpose of which is to transfer liquid metal and feed the mould recess. The materials presently used for the elements of the sprue/gate systems are based on ceramics or the mixtures based on paper pulp. In this study the use of alternative mineral additions such as expanded perlite, expanded vermiculite, and microspheres as the fillers to paper pulp acquired from waste-paper for the use for the elements of mould sprue/gate systems or also other applications for the contact with liquid metal are presented. Experimental mould tube shapes made on the basis of the paper pulp based mixture patented by the authors were poured over with liquid metal. For the comparison, ceramic shapes and commercially available cellulose shapes were investigated in the same way. In order to compare the crystallization processes, a measurement of the cooling off liquid metal was carried out for all the analysed tube samples. From the so obtained metal samples metallographic microsections were made to compare cast iron microstructures. The results obtained from the investigations carried out have shown that the patented paper pulp based mixture may well be applied as an alternative material used for the elements of the sprue/gate systems for disposable sand moulds.
14
Content available Perlit jako napełniacz tworzyw termoplastycznych
PL
W artykule przedstawiono właściwości perlitu oraz możliwości zastosowania tego minerału jako napełniacza w tworzywach termoplastycznych. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia zagospodarowania odpadów technologicznych powstałych w procesie wytwarzania perlitu ekspandowanego jako materiału stosowanego w budownictwie do produkcji materiałów izolacyjnych oraz napełniania betonu.
EN
The properties of perlite and possibilities of its application as a mineral filler for thermoplastic resins have been presented in this paper. This is very important because of the re-use of technological wastes arising in manufacturing of expanded perlite for production of insulating materials and concrete extenders in civilian engineering.
PL
Rozwój przemysłu materiałów budowlanych wymaga poszukiwania nowych, tańszych materiałów i surowców, o lepszych właściwościach niż tradycyjnie stosowane. Jednym z surowców, na bazie którego możliwe jest uzyskanie nowych materiałów, mogących mieć szerokie zastosowanie w branży materiałów budowlanych, jest perlit. Podczas procesu jego ekspandacji, obok ściśle określonych frakcji perlitu ekspandowanego, powstaje również znaczna ilość pyłu perlitowego o uziarnieniu < 0,1 mm, który, nie znajdując zastosowania, stanowi uciążliwy odpad generujący koszty składowania. W artykule omówiono możliwości otrzymania lekkich kruszyw szklano-krystalicznych na bazie surowego perlitu i odpadowego pyłu perlitowego do produkcji elementów budowlanych o właściwościach pochłaniających dźwięk. Przedstawiono wyniki badań dotyczące określenia fizycznego współczynnika pochłaniania dźwięku oraz właściwości fizycznych kruszywa szklano-krystalicznego, takich jak: gęstość objętościowa, gęstość nasypowa, nasiąkliwość, mrozoodporność, odporność na miażdżenie, reaktywność alkaliczna. Wyniki badań próbek betonu z wykorzystaniem kruszywa szklano-krystalicznego porównano z właściwościami betonów na bazie keramzytu. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na właściwości dźwiękochłonne kruszywa szklano-krystalicznego, a tym samym jego przydatność do stosowania w konstrukcji biernych zabezpieczeń przeciwhałasowych jako materiału chroniącego przed nadmiernym hałasem w budownictwie kubaturowym, kolejowym czy drogowym.
EN
The development of building materials industry requires a search for new, less expensive materials and raw materials with better properties than the traditionally used. One of the raw materials on the basis of which it is possible to obtain new materials that could be widely used in building materials is perlite. During its expatiation next to well-defined fraction of expanded perlite a significant amount of dust pearlitic grain size < 0.1 mm is also produced, which applications cannot be found, therefore, cumbersome waste storage costs occurs. The article discusses the possibility of obtaining lightweight glass-crystalline aggregates on the basis of raw perlite dust and pearlitic waste for the production of building elements of sound-absorbing properties. The results of studies concerning the determination of sound absorption coefficients and physical properties of glass-crystalline aggregates such as; bulk density, water absorption, frost resistance, resistance to crushing, the reactivity of alkali are known. These results of the concrete samples using glass-crystalline aggregates compared with the properties of concrete on the basis of expanded clay. Results of this study indicate that glass-crystalline aggregates have soundabsorbing properties and thus are suitable for use in the construction of passive protections as a material that protects against excessive noise in building, rail or road construction.
16
Content available remote Synteza zeolitów z perlitu i ich zdolności sorpcyjne
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad procesem syntezy materiału zeolitowego z odpadowej frakcji pylastej powstałej przy produkcji perlitu ekspandowanego. Przeanalizowano wpływ stężenia i ilości roztworu NaOH, temperatury oraz czasu syntezy na rodzaj i ilość powstałych produktów. W zależności od warunków, w jakich prowadzony był proces, zidentyfikowane na podstawie rentgenowskiej analizy fazowej (XRD) produkty to: zeolit Na-P1, zeolit X, zeolit A oraz hydroksysodalit. Obecność faz zeolitowych potwierdziły pomiary spektroskopowe w zakresie środkowej podczerwieni oraz obserwacje w mikroskopie skaningowym. Stwierdzono, że istnieje możliwość optymalnego doboru parametrów syntezy zeolitów; już po 24 h w temperaturze przynajmniej 60 °C i przy stężeniu NaOH powyżej 3,0 mol/dm3 możliwe jest efektywne przekształcenie perlitu w materiał zeolitowy. Na podstawie analizy składu fazowego (zawartość zeolitów A oraz X) oraz mikrostruktury uzyskanych próbek wyselekcjonowano te o potencjalnie wysokich zdolnościach sorpcyjnych. Wyznaczono pojemności sorpcyjne wybranych próbek. Stwierdzono, że sodowe zeolity uzyskane w procesie syntezy z perlitu ekspandowanego mogą być z powodzeniem wykorzystywane w procesach sorpcyjnych.
EN
The paper presents research in synthesis of zeolites using waste dusty fractions coming from the production of expanded perlite. The influence of concentration and amount of a aqueous solution of NaOH together with temperature and time of synthesis on the type and quantity of the resulting products was analyzed. Depending on the process conditions, zeolite Na-P1, zeolite X, zeolite A, and hydroxysodalite were the products identified by X-ray diffraction analysis (XRD). The presence of the zeolite phases has been confirmed by mid-infrared spectroscopic measurements and scanning electron microscope observations. It has been found that it is possible to optimize the synthesis parameters. The perlite dust transforms into the zeolitic material just after 24 h synthesis in the NaOH aqueous solution of concentration above 3.0 mol/dm3 at ≥ 60 °C. Basing on the content of the A and X zeolites, and the microstructure of the obtained samples, the zeolite materials of potentially high sorption capacity were selected. Cation exchange capacities of the selected samples were determined. It has been found that sodium zeolites obtained from the perlite dust can be successfully used in sorption processes.
17
Content available remote Perlit ekspandowany - arcymistrz termoizolacji
PL
Naturalny perlit jest szklistą skałą powulkaniczną, która powszechnie występuje w regionie basenu Morza śródziemnego). W starożytności mógł służyć jako budulec do niektórych konstrukcji murowych. Bliższe naszej epoki odkrycie i upowszechnienie wynalazku betonu pozwalało wykorzystywać perlit na kruszywo. Pod koniec lat 30. ub.w. poznano znakomite cechy perlitu, które objawiły się po jego obróbce termicznej Odtąd ten niepozorny minerał znalazł szersze zastosowanie nie tylko w budownictwie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.