Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 72

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  exhaust gases
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Naturalną rudę darniową kawałkową rozdrobniono, oczyszczono i scharakteryzowano w zakresie zawartości metali i specyfiki tekstury powierzchni (SBET, objętość i rozmiar porów). Następnie rudę zmodyfikowano, impregnując ją wodorotlenkiem potasu i węglanem sodu (roztwory wodne 5% mas.). Oznaczono zawartość wybranych metali (ASA) i innych składników w otrzymanych sorbentach oraz zbadano teksturę ich powierzchni (adsorpcja N₂).
EN
The natural bog Fe ore was crushed, cleaned and modified with 5% by mass KOH or Na₂CO₃. The surface morphol. (SEM-EDS), metals content as well as the sp. surface area and porosity (low-temp. N₂ adsorption/desorption) of the obtained metals were detd. and compared with the properties of natural bog Fe ore. The presence of Fe, Si, Mn, K, P, O, C, Ca and Al was found in the natural ore. The sp. surface area of the KOH and Na₂CO₃-modified ores decreased significantly compared to the starting material.
2
PL
Zbadano wpływ stopnia utlenienia żelaza na efektywność działania katalizatorów utleniania sadzy. Dwa lekkie oleje opałowe uszlachetniono katalizatorem zawierającym związki żelaza (II) i żelaza (III) i katalizatorem zawierającym związki żelaza (III). Testy reaktywności (aktywności katalitycznej) wykonano, wykorzystując stanowisko wyposażone w kocioł olejowy o mocy 80 kW oraz w analizator spalin i pyłomierz grawimetryczny. Zbadano stężenie CO, NOₓ, PM, CHₓ w gazach spalinowych pochodzących ze spalania badanych paliw.
EN
The Fe oxide catalysts were suspended in an aliph. oleincontg. solvent (b.p. 180-220°C) at 90°C for 6 h. The stable suspensions showed a particle size distribution of about 50 nm. Heating oils modified with addn. of the catalysts were combusted. The CO, NOₓ, CHₓ and particulate matter concns. in exhaust gases were measured. Lower emission was obsd. for the Fe (III) oxide-contg. catalyst.
PL
Przedyskutowano zagadnienia związane z emisją tlenków siarki i azotu w transporcie morskim oraz omówiono metody ograniczenia ich emisji. Przedstawiono przegląd technologii obecnie stosowanych w transporcie morskim do usuwania tlenków siarki i azotu z gazów odlotowych z silników Diesla oraz nowych innowacyjnych metod ze szczególnym uwzględnieniem technologii plazmowych, w tym opartych na wykorzystaniu wiązki elektronów. Wobec zaostrzających się wymagań co do wielkości emisji zanieczyszczeń plazmowe technologie kontroli emisji mogą stać się konkurencyjne w stosunku do obecnie stosowanych. Należy podkreślić, że wszystkie te procesy opierają się na znajomości chemii i chemii plazmy oraz jej roli w ograniczeniu emisji w sektorze energetycznym. Wiedza w tym zakresie jest również podstawą do rozwiązania tego nierozwiązanego dotąd problemu z dziedziny ochrony środowiska.
EN
A review, with 48 refs., of exhaust gas cleaning technols. currently used in the marine transport as well as tested new technols. including plasma ones.
EN
Particulate matter (PM) and gaseous compounds (SO2, NOx, VOC) emitted by diesel engines causes serious global environmental problems and health impact. Despite numerous evidences about the harmfulness of diesel particles, the PM emission by diesel engines used by ships, cars, agricultural machines, or power generators is still unregulated, and the efficient removal of PM from diesel exhausts is still the major technological challenge. In order to comply with the International Maritime Organization regulation, the NOx emission is reduced by using selected catalytic reactor, and sulphur oxide emission has been reduced by using fuels of low sulphur content. However, both of those measures cannot be used for the reduction of PM emission produced during combustion of marine fuels. The lack of appropriate regulations results from insufficiently developed technology, which could remove those particles from exhaust gases. Conventional scrubbers currently available on the market remove only sulphur oxide with required collection efficiency, but the collection efficiency for PM2.5 is below 50%. The article discusses the technical means used for the removal of PM from marine diesel engines via applying electrohydrodynamic methods, in particular electrostatic agglomeration, as a method of nanoparticles coagulation to larger agglomerates, which could operate in two-stage electrostatic precipitation systems, and electrostatic scrubbers, which remove particles by electrically charged water droplets. The experimental results were obtained for a 2-stroke 73 kW diesel engine fuelled with marine gas oil (MGO). The agglomerator allowed increasing the collection efficiency from diesel exhausts for PM2.5 particles by about 12%, compared to electrostatic precipitator operating without agglomerator, and the total mass collection efficiency was above 74%. The collection efficiency of electrostatic scrubber was higher than 95wt.%. The advantage of using the electrostatic scrubber is that it can also reduce the SO2 emission by more than 90%, when HFO is used.
EN
Comparative analysis of harmful compounds emission of classical and distributed propulsions applied on the AOS motor glider, taking into account the perspective of the development of hybrid propulsions. A novel path is indicated by so-called distributed aircraft propulsion. The advantages and disadvantages of this type of solutions are presented, as well as the conceptual design of the distributed propulsion for the AOS 71 motor glider. In the paper there were compared the emissions of harmful compounds generated by a hybrid power unit developed for the airframe of AOS 71 motor glider - traditional propulsion, so-called focused (one-propeller) and dispersed propulsion (multi-propelled). Functional diagrams of both types of propulsions solutions are presented. Construction and aerodynamic constraints of both propulsions are discussed and comparative analysis is made. In the traditional version of the propulsion (so-called focused propulsion). the propeller is driven by an Emrax 228 electric engine with effective parameters: N = 55 kW, M = 120 Nm. The power source is a battery set with a capacity of 16 Ah and a range extender powered by a LCR 407ti rotating piston engine with maximum power of 28 kW. In the variant of the distributed propulsion. Ten electric engines of AXI 8120 type were used to drive small propellers arranged along the wingspan. The power source in this variant is analogous to the variant with the Emrax electric engine. For the adopted variant of the flight mission of the motor glider. a flight trajectory model was developed, which was used to determine the load of the power unit. In laboratory conditions. emission tests of both propulsions were conducted. The results are summarized in charts and discussed in the conclusions.
EN
Comparative analysis of combustion and hybrid propulsion unit in aviation application in terms of emission of harmful compounds in the exhausts emitted to the atmosphere. For the propulsion of the AOS 71 motor glider, two types of propulsion were planned as development versions. The first analysed propulsion is based on a combustion engine, but of the Wankel type (LCR 814 engine with the power of 55 kW). The second designed propulsion is an hybrid based on a LCR 407 combustion engine with a power of 28 kW, which is connected in series with an electric generator propelling the engine (Emrax 228 engine), total power of the propulsion is 55 kW. The comparison of emissions of harmful compounds emitted to the atmosphere generated by the combustion and hybrid power unit intended for assembly in the AOS 71 motor glider, assuming various loads and methods of hybrid propulsion control, was made. The tests were conducted in laboratory conditions. Several different programs were designed to simulate different energy management methods in a hybrid system, depending on the predicted mission and load of the motor glider. On the basis of laboratory tests, exhaust emission was determined from both propulsions as a function of rotational speed and load. Then, based on the assumed flight trajectory and collected test data, the emission for both propulsions variants was determined. The values of emission parameters were compared and the results were presented in diagrams and discussed in the conclusions.
EN
We developed a concept and calculated an efficiency of the electrochemical cycle of converting low-grade heat (temperature difference 10-80°C) into electricity. The cycle could be divided into two stages: creating a concentration difference by a solution distilled in a temperature gradient and electricity generation in concentration galvanic cell. The calculation shows that the efficiency of converting heat into electricity could reach 40-55% of Carnot efficiency in a temperature range of 0-100°C in the case of use of a multi-cascade distiller. The calculations show that ratio power/mass of the device is too low to be used in automobile or air transport, but it could be used in water transport.
PL
Przedstawiono analizę wyników pomiarów stężenia rtęci w spalinach pochodzących ze spalania węgla (kamiennego i brunatnego). Porównywano ze sobą wyniki pomiarów wykonanych metodą Ontario Hydro (O-H) oraz analizatorem do ciągłego pomiaru emisji rtęci HM-1400 TRX firmy Durag wyposażonym w by-pas konwertera (SCME). Pomiary wykonywano przed i za urządzeniami odpylającymi (filtr tkaninowy, elektrofiltr) oraz przed i za instalacją odsiarczania (metodą półsuchą i mokrą). Na podstawie wyników pomiarów określono wpływ miejsca pomiaru na różnicę pomiędzy uzyskanymi wynikami.
EN
Total Hg contents in exhaust gases from combustion of hard coal and lignite were detd. by using both methods before and after dedusting as well as before and after desulfurization to est. the impact of the measurement site on the results. The concns. of Hg in dedusted exhaust gases as well as in desulfurized exhaust gases obtained using both methods were at a similar level (SO2 concentration below 600 mg/m3).
PL
Zbadano silnik (o pojemności 1248 cm3) pracujący przy prędkości obrotowej 1500 i 3000 rpm i obciążeniu w zakresie 10-80 N·m w celu określenia zawartości sadzy i benzo(a)pirenu w gazach spalinowych. Pomiar zawartości sadzy dla każdego wariantu pracy silnika prowadzony był poprzez wyznaczenie stopnia zadymienia na filtrze papierowym z wykorzystaniem dymomierza. Następnie osad z filtra został wymyty za pomocą CH2Cl2, a eluat został zbadany chromatograficznie w celu określenia zawartości benzo(a)pirenu. Nie zaobserwowano korelacji między dwoma badanymi zanieczyszczeniami.
EN
An automobile engine (1248 cm3 capacity) was used at speeds of 1500 and 3000 rpm and torque values in the range of 10-80 N·m to det. the content of soot and benzo(a)pyrene in the exhaust gas. The soot content measurement was carried out by detg. a degree of blackening of a paper filter of a smokemeter. Then the deposit from the filter was washed with CH2Cl2, and the eluate was studied by chromatog. for content of benzo(a)pyrene. Correlation between the pollutants was not obsd.
PL
W artykule przedstawiono ideę maksymalizacji odzysku gazów zrzutowych w zakładach przemysłowych, w szczególności przerabiających węglowodory. Opisano funkcjonowanie pochodni utylizacyjnej oraz układów zrzutowych w typowym zakładzie rafi neryjnym, opisana została w sposób uproszczony architektura układów zrzutowych oraz budowa pochodni. Przedstawiono propozycję odzysku gazów zrzutowych wraz z wyprowadzeniem ich poza zakład przemysłowy, aby w ten sposób minimalizować wpływ na środowisko (ograniczenie emisji) oraz ograniczać zużycie surowców kopalnych. Wskazane zostały zanieczyszczenia mogące znaleźć się w układzie zrzutowym. Zaproponowano sposób ich monitoringu w celu eliminacji wprowadzenia do układów niepożądanych, toksycznych składników.
EN
The article presents the idea of maximizing the recovery of exhaust gases in industrial plants, in particular converting hydrocarbons. The functioning of a recycling torch and discharge systems in a typical refinery plant has been described The architecture of drop systems and the construction of flares have been described in a simplified way. Presented is a proposal for recovery of exhaust gases along with moving them out of the industrial environment, in order to minimize the impact on the environment (reduction of emission) and to limit the consumption of fossil raw materials. Contaminants that may be in the discharge system have been indicated. A method of monitoring them was proposed in order to eliminate the introduction of undesirable toxic components into the systems.
PL
Mając na uwadze ciągły wzrost zastosowań urządzeń transportowych z napędem spalinowym w podziemiach kopalń węgla kamiennego, dokonano analizy wymagań technicznych i eksploatacyjnych ww. napędu. Wskazano na niejednoznaczność obowiązujących unijnych wymagań w zakresie emisji spalin. Przedstawiono zakres prac, jakie należy podjąć w celu spełnienia wymagań określonych w dyrektywie spalinowej dla napędów przeznaczonych do maszyn mobilnych eksploatowanych w wyrobiskach potencjalnie zagrożonych wybuchem metanu i/lub palnego pyłu.
EN
Due to the rapid increase of using transportation machines with diesel drives in hard coal mine underground workings, the technical and operational requirements for these drives are analyzed. The ambiguity of the European Union requirements regarding the emission of exhaust gases is indicated. The planned scope of work to meet the requirements given in the Diesel Engine Directive for drives intended to be installed in mobile machines operating in mine workings in atmospheres potentially threatened by methane and/or flammable dust explosion hazards is given.
EN
Due to the rapid increase of using transportation machines with diesel drives in hard coal mine underground workings, the technical and operational requirements for these drives are analyzed. The ambiguity of the European Union requirements regarding the emission of exhaust gases is indicated. The planned scope of work to meet the requirements given in the Diesel Engine Directive for drives intended to be installed in mobile machines operating in mine workings in atmospheres potentially threatened by methane and/or flammable dust explosion hazards is given.
PL
Mając na uwadze ciągły wzrost zastosowań urządzeń transportowych z napędem spalinowym w podziemiach kopalń węgla kamiennego, dokonano analizy wymagań technicznych i eksploatacyjnych ww. napędu. Wskazano na niejednoznaczność obowiązujących unijnych wymagań w zakresie emisji spalin. Przedstawiono zakres prac, jakie należy podjąć w celu spełnienia wymagań określonych w dyrektywie spalinowej dla napędów przeznaczonych do maszyn mobilnych eksploatowanych w wyrobiskach potencjalnie zagrożonych wybuchem metanu i/lub palnego pyłu.
EN
Costs for tolling a motorway in Poland should take into account not only profits of owners and managers, but also difficulties and losses incurred by road users. Lack of smoothness of travel as well as high tolls do not have a positive impact on the country's economic development. The nervousness and stress of drivers and passengers trapped in cars standing in traffic jams in front of the gates on motorways - they indicate an important social problem. The costs of fuel burnt during forced stops, costs of harmful effects on the environment, pollution from car exhaust emissions while waiting on the highway in front of the gates – they all are a significant burden. Failure to ensure the conditions for a smooth ride causing the need to wait on the highway in front of the gates is an example of disregarding people, wastage and deliberate harm to the environment for disproportionate profits charges for using the highways.
PL
W artykule zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące siłowni typu ORC, technologii, której celem jest konwersja ciepła odpadowego na prąd elektryczny. Główną zaletą tego typu układów jest możliwość stosowania technologii w małej skali, do tak zwanej generacji rozproszonej, w dość szerokim zakresie temperatur i mocy źródła ciepła napędowego. W pierwszej części pracy przedstawiono wyniki obliczeń teoretycznych efektywności pracy podkrytycznej niskotemperaturowej siłowni ORC zasilanej ciepłem odpadowym powstałym w procesie chłodzenia silnika wysokoprężnego służącego do wytwarzania energii elektrycznej. Źródłem energii napędowej (paliwem) dla tego silnika jest biogaz wytwarzany w oczyszczalni ścieków. W dalszej części artykułu przedstawiono podstawowe informacje o praktycznym znaczeniu: przykładowe parametry układów ORC dostępnych w ofercie komercyjnej, takie jak: zakres mocy, parametry źródła ciepła napędowego, przykładowe ceny jednostkowe układów ORC.
EN
In the article are presented the most essential information about ORC power plants. The purpose of using this technology is conversion of waste thermal heat (of renewable) to electricity. The main advantage of this type of systems is the ability to use in small scale – so called distributed generation, in quite a wide range of temperatures and power of waste heat sources. In the first part of the work are present the results of a theoretical analysis of the efficiency of low-temperature subcritical ORC power plant powered with waste heat emitted from IC gas engine. Source of propulsion energy (fuel) for this engine is biogas produced in the waste water treatment plant. Later in this article are shown the information with practical sense: sample parameters of ORC systems available in commercial offerings such as the range of power parameters of the heat source, power output of ORC and the sample unit prices of ORC systems.
PL
Efektywne prowadzenie prac rozrządowych wymaga odpowiedniej ich organizacji. Ma to swoje przełożenie nie tylko na względy ekonomiczne (w tym zużycie energii), lecz również ekologiczne (emisja zanieczyszczeń w gazach wylotowych). W artykule dokonano analiz eksploatacyjnych, mających na celu określenie wpływu zastosowania różnego sposobu rozrządzania wagonów na kwestię emisji substancji toksycznych przez układ wylotowy lokomotywy SM42. Wspomniana lokomotywa należy do grupy specjalistycznych maszyn niezbędnych w pracach manewrowych. Należy nadmienić, że pojazdy tego typu mają znacząco odmienny charakter pracy niż lokomotywy wykorzystywane w ruchu osobowym i towarowym. Duży procentowy udział stanowi praca silnika w warunkach biegu jałowego oraz przy małym obciążeniu. Charakter obciążenia jest między innymi przyczyną zasadniczo dużego stężenia zanieczyszczeń w spalinach.
EN
Effective management of marshalling works requires their appropriate organization. This has its impact not only on economic considerations (including energy consumption), but also ecological (emission of pollutants in exhaust gases). In the article, operational analyzes were made to determine the impact of the use of various wagon management methods on the issue of toxic substances emission via the SM42 locomotive's exhaust system. The locomotive belongs to a group of specialized machines necessary for maneuvering work. It should be noted that vehicles of this type have a significantly different nature of work than locomotives used in personal and freight traffic. A large percentage share is engine work under idling conditions and at low load. The nature of the load is, among other things, the cause of a substantially high concentration of pollutants in the exhaust gases.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących kontroli składu spalin z pojazdów z silnikami o zapłonie iskrowym w ramach okresowych badań technicznych pojazdów. Zweryfikowano uzyskiwane podczas kontroli wyniki zawartości CO i HC z limitami zawartymi w obowiązujących normach Euro dla tej kategorii pojazdów wyposażonych w różne typy układów wydechowych.
EN
The exhaust gas emission control data in a vehicle control station in 2007-2014 in Slovakia was presented. The emission depended of vehicle prodn. year and its equipment.
EN
Domestic sewage from unsewered scattered areas presents high environmental risk. Due to the high cost of transporting sewage to the municipal sewage treatment plants, the households try to solve the problem in another way, which is very often dangerous to the nature. Polish legislation authorizes the use of domestic sewage as an organic fertilizer in agriculture, once the proper parameters, mainly sanitary ones, have been reached. The main hazards in sewage include Salmonella bacteria and the eggs of intestinal parasites. That is why in the Institute of Biosystems Engineering at the University of Life Science in Poznań research works are carried out on biological inactivation of domestic sewage by means of exhaust gases from the diesel engine. Liquid or semi-liquid substances of animal origin may also be treated in a similar way. In order to carry out laboratory-scale studies, the project was developed along with the test model for domestic sewage inactivation, and then a full research station was created.
PL
Ścieki bytowe z nieskanalizowanych terenów rozproszonych stanowią duże zagrożenie dla środowiska. Gospodarstwa domowe z uwagi na koszty związane z ich transportem do miejskiej oczyszczalni ścieków próbują rozwiązać problem w inny, często zagrażający przyrodzie sposób. Ustawodawstwo polskie dopuszcza stosowanie ścieków bytowych jako nawóz organiczny w rolnictwie, po osiągnięciu odpowiednich parametrów, przede wszystkim sanitarnych. Do głównych zagrożeń występujących w ściekach bytowych zalicza się bakterie z rodzaju Salmonella oraz jaja pasożytów jelitowych. Dlatego w Instytucie Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu trwają prace nad metodą inaktywacji biologicznej ścieków bytowych przy pomocy gazów spalinowych z silnika wysokoprężnego. Podobnym zabiegom mogą być poddawane również substancje płynne lub półpłynne pochodzenia zwierzęcego. W celu przeprowadzania badań w skali laboratoryjnej powstał projekt wraz z modelem stanowiska badawczego do inaktywacji ścieków bytowych, a następnie całe stanowisko badawcze.
PL
W artykule przedstawiono mechanizmy powstawania szkodliwych związków spalin silnika turbinowego oraz ogólnie opisano jak parametry pracy silnika turbinowego wpływają na emisję takich związków szkodliwych spalin jak tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), niespalone węglowodory (HC) oraz cząstki stałe (PM). Zaprezentowane zostały wyniki wstępnych badań emisji związków szkodliwych spalin laboratoryjnego silnika turbinowego. Dokonano również analizy możliwości przeprowadzenia pomiarów stężeń związków szkodliwych w spalinach okrętowego turbinowego silnika spalinowego układu napędowego w warunkach jego eksploatacji na jednostce pływającej.
EN
This paper presents the results of the diesel engine research on the energy performance, components of exhaust gases and smoke and parameters related to the supply system for VW 1.9 TDI working in 2 modes: with standard, non-cooled EGR system, and without this system. All of measurements were carried out on the some engine speed – 2000 rpm (speed of maximum engine torque) and various engine loads. It was found that the serial engine control unit switches the EGR system off above 150 Nm engine load (Momax = 295 Nm). In this range of load the engine running with EGR is characterized by higher fuel consumption (lower total efficiency) ca. 5%, compared with engine without EGR. Concentration of NOx in exhaust gases was lower up to 45% but, at the same time, exhaust gas smoke and concentration of carbon oxides were strongly increasing. It can be seen that EGR system increases the temperature (up to 110°C) and changes the composition of air-exhaust gas in the intake manifold. One of reason of this fact is self-changing start of injection. Additional effect of EGR is lower air pressure behind turbocharger, because the flow of exhaust gases (into EGR) is taken before the turbine.
EN
This paper presents the results of the diesel engine research on the indicator and heat realized diagrams for VW 1.9 TDI working in 2 modes: with standard, non-cooled EGR system, and without this system. All of measurement was carried out on the some engine speed – 2000 rpm (speed of maximum engine torque) and various engine load. Some of the analyzed parameters were read directly from the measurement systems (e.g. indicator diagrams) or engine controller (e.g. start of injection) and the rest of them had to be calculated. The calculation of rate of heat release (δQ/dα) was based on the well-known mathematical model. When the exhaust gas recirculation valve is open, the maximum of combustion pressure and rate of maximum kinetic heat release (δQk/dα)max are smaller than when the valve is closed. These facts are connected with the shorter self-combustion delay for engine working with EGR. But this is also associated with reduction of the rate of maximum diffusion heat release (δQd/dα)max, which means that more particulates (PM) are excreted into the atmosphere. This fact explains e.g. significantly higher smog of exhaust gases for diesel engine which works with EGR system. The analysis results show that exhaust gas recirculation system slightly deteriorates the energetic parameters of VW 1.9 TDI engine, but, at the same time, significantly reduces the level of toxic nitrogen oxides in exhaust gases.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.