Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  example
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Technologia betonu natryskowego jest znana od ponad 100 lat i stosowana głównie przy naprawach i renowacji konstrukcji żelbetowych. W artykule przedstawia się dwa unikalne w świecie zastosowania barwionego torkretu: pierwsze dotyczące odtworzenia elewacji historycznej estakady kolejowej wybudowanej na początku XX wieku w Gorzowie Wielkopolskim, drugie dotyczące wykonania w ostatnich latach wielkogabarytowej ściany krzywoliniowej w Muzeum Polin w Warszawie.
EN
The shotcrete technology has been known for over 100 years and is mainly used in the repair and renovation of reinforced concrete structures. The article presents two unique applications of colored shotcrete: the first one for the reconstruction of the historic façade of the railway flyover built at the beginning of the 20th century in Gorzów Wielkopolski, the second for the construction of a large-size curvilinear wall in the Polin Museum in Warsaw in recent years.
PL
W artykule przedstawiono nową technikę wznoszenia murów z wykorzystaniem kleju murarskiego poliuretanowego. Opisano zalety tej techniki wznoszenia murów na przykładzie realizowanych budynków mieszkalnych.
EN
The article presents a new technique of erecting walls using polyurethane masonry glue. The advantages of this wall construction technique are described on the example of implemented residential buildings.
3
Content available remote Wymagania dotyczące odporności ogniowej tuneli
PL
W artykule przedstawiono nowe wymagania dotyczące odporności ogniowej tuneli, wynikające ze znowelizowanych w 2019 r. aktów prawnych. Dodatkowo zaprezentowano najczęściej stosowane rozwiązania techniczne zapewniające wymaganą klasę odporności ogniowej konstrukcji tuneli.
EN
The paper presents new requirements in the field of fire resistance of tunnels. The new requirements were published in 2019 in the legal act of the minister of infrastructure. In addition, the most commonly used technical solutions providing the required fire resistance class for tunnel construction were discussed.
4
Content available remote Stabilizacja masowa jako nowoczesna metoda wzmacniania podłoża
PL
W artykule przedstawiono stabilizację masową jako technologię wzmacniania gruntu.Wyróżniane są dwa rodzaje solidyfikacji – na sucho lub mokro. Dobór technologii uzależniony jest od rodzaju gruntów oraz zawartości wody w miejscu wzmocnienia. Opisane realizacje stabilizacji „na sucho”, to droga S5 odcinek Korzeńsko –Widawa, zespół basenów odkrytych w Oławie, obwodnica Szczecinka. Przedstawiono również pierwsze wzmocnienie „na mokro” wykonane pod segment Galerii Wiślanki w Żorach. Analiza przytoczonych realizacji pokazała, że technologia ta nadaje się do stosowania pod obiekty różnego rodzaju. Ze względu na wykorzystywanie materiału zastanego in situ ważną rolę odgrywają szczegółowe badania geologiczne oraz wykonanie zarobów próbnych przed przystąpieniem do realizacji. Niewątpliwą zaletą kontroli jakości solidyfikacji na mokro jest przeprowadzenie jej analogicznie do dobrze znanej technologii DSM.
EN
The aim of the paper is to show on of the soil strengthening technologies – mass mixing. Two variations are to be distinguish – dry and wet type. The application of each type is dependent of the type of soil and its moisture content. The paper describes case studies of dry type: S5 road in the section Korzeńsko Widawa, open pool complex in Oława, Szczecinek bypass. Wet type case study is described as well – part of the “Wiślanka” gallery in Żory. The analysis of mentioned case studies has shown that the technology can be used in all type of civil engineering objects. While it is one of the technologies which is based on mixing of the existing soil, it is especially important to do comprehensive soil investigation and trial mixes before the start of the jobsite. On of the advantages is that the quality control in case of wet mass mixing is made similarly to DSM.
5
Content available remote Innowacyjne zastosowanie betonu w budownictwie mieszkaniowym
PL
W latach 60. XX w. rozpoczęto proces prób i badań, opracowania technologii i wyprodukowania krajowego sprzętu do wykonywania pali wielkośrednicowych. Stworzono przepisy, normy i pomoce do projektowania tych pali. Opisano przykłady obiektów, głównie mostowych, wykonanych z zastosowaniem pali wielkośrednicowych.
EN
In 1960s the process of experiments and tests, working out of construction techniques and production of large diameter piling equipment has been started. Prescriptions, standards and design documents were elaborated. Examples of structures, mainly bridges, constructed with use of the large diameter bored piles are described.
PL
Celem artykułu jest analiza wybranych przykładów partnerstwa publiczno-prywatnego na drogach krajowych w Polsce. W artykule została zastosowana metoda desk research, obejmująca analizę danych zastanych, pochodzących ze źródeł publicznych (literatura branżowa oraz internet-web research). Wykorzystano również badania własne (pierwotne), które uzyskano przy użyciu kwestionariusza ankiety skierowanej do Ministerstwa Infrastruktury. Artykuł stanowi kontynuację analizy podjętej w nr 1/2020 czasopisma „Budownictwo i Prawo”.
EN
The aim of the article is to analyze selected examples of public-private partnership on national roads in Poland. The article uses the desk research method, which includes analysis of existing data from public sources (industry literature and internet-web research). Own (primary) research was also used, which was obtained using a questionnaire sent to the Ministry of Infrastructure. The article is a continuation of the analysis undertaken in the 1 issue of the journal ‚Construction and Law’.
PL
Uszkodzenia, awarie oraz katastrofy budowlane są analizowane, a wnioski z tych prac wprowadzane do praktyki budowlanej. W artykule przedstawiono wyniki analiz wieloletnich zbiorów danych o awariach i katastrofach budowlanych oraz wykazy przyczyn złego projektowania i wykonawstwa.
EN
Damage and structural failures are analyzed and conclusions from these works are introduced to the construction practice. The paper presents the results of analyzes of long-term datasets of data on damage and structural failures as well as lists of the causes of poor design and execution.
11
Content available remote Konstrukcje cięgnowe w fasadach szklanych
PL
Artykuł dotyczy kształtowania konstrukcji cięgnowych stosowanych w elewacjach przeszklonych o dużej powierzchni. Z uwagi na różnorodność rozwiązań przyjęto systematykę i scharakteryzowano ustroje cięgnowe z podziałem na ich pracę jedno- i dwukierunkową. Zwrócono uwagę na rolę łączników punktowych stosowanych do połączenia szkła z cięgnami oraz rozwiązań materiałowych samych przeszkleń. W artykule podano i przeanalizowano przykłady realizacji z zastosowaniem konstrukcji cięgnowych w elewacjach.
EN
The article concerns the shaping of cable-stayed structures used in glazed facades with large surfaces. Due to the variety of solutions, systematics were made and cable systems were characterized with a division into their one- and two-way work. Attention was paid to the role of point connectors used to connect glass with cables and material solutions of the glazing itself. The article presents and analyzes examples of implementation using the cable-stayed structures in facades.
12
Content available remote Budynki o konstrukcji drewnianej we współczesnym budownictwie mieszkaniowym
PL
W artykule omówiono typowe rozwiązania budynków wielorodzinnych o konstrukcji drewnianej. Przeanalizowano rozwiązania konstrukcyjne oraz przedstawiono przykłady realizacji m.in. z Niemiec i Austrii.
EN
The paper presents typical solutions for multi-family wooden buildings. Construction solutions were analysed and examples of implementation were presented, among others from Germany, Austria and Poland.
13
Content available remote Environmental evaluation of technical objects – example
EN
Environmental evaluation of technical objects has created the need of tools for its realization. Due to the great number of machines and devices in use and their total significant influence on environment, special concern should be focused on this group of objects. In this series of papers the main task is to present the methodology encompassing the whole life cycle of the objects, with the special attention on environmental issues and its application to environmental evaluation of real objects. In paper there are presented the choice and description of technical objects used to show the possibility of practical application of above mentioned methodology. Next the results of environmental valuation of chosen machines are shown and, at the end, some hints for designers are presented.
PL
Środowiskowa ocena obiektów technicznych spowodowała potrzebę powstania metod służących jej realizacji. Z powodu tego, że w użyciu jest duża liczba maszyn i urządzeń oraz że wywierają one sumarycznie znaczny wpływ na środowisko, specjalna uwaga winna być skupiona na tej właśnie grupie obiektów. W serii artykułów postawiono sobie za cel przedstawienie metodologii oceny obejmującej cały cykl istnienia, specjalną uwagę kierując na aspekty środowiskowe i jej zastosowanie do oceny środowiskowej rzeczywistych obiektów. W tekście przedstawiono wybór i opis obiektów badań i zaprezentowano możliwości praktycznego zastosowania wspomnianej wyżej metodologii. Następnie opisano rezultaty środowiskowej oceny wybranych maszyn i wskazano praktyczne rady dla konstruktorów.
PL
Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej to myśl przewodnia 63. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. W artykule omówiono wybrane zagadnienia wyznaczające uwarunkowania innowacji: użytkownik; środowisko; wymagania podstawowe; efektywność energetyczna. Wskazano inżynierię materiałów budowlanych oraz inżynierię przedsięwzięć budowlanych jako obszary o największym potencjale innowacyjnym w połączeniu z konstrukcjami budowlanymi i przegrodami jako szczególnym elementem budowlanym. Zwrócono uwagę na ciągłość rozwoju budownictwa z tendencją do występowania zmian skokowych. Podkreślono znaczenie zintegrowanego kształtowania obiektu budowlanego w celu zapewnienia dalszego rozwoju.
EN
Innovative challenges for construction technology are the keynote of the 63rd Scientific Conference of the Committee for Civil Engineering of the Polish Academy of Sciences and the Scientific Committee of the Polish Association of Civil Engineers and Technicians. The selected issues (dwellers, fundamental requirements, environmental, energy effectiveness) conditioning construction innovations are described in the article. Building Material Engineering and Construction Industry Engineering are shown as fields of the greatest innovation potential. Building constructions and particular construction elements industrial building partitions are considered as the basic beneficiaries of future innovations. The attention is drawn on a continual development of construction industry with tendency to occur momentary jumping change. The significance of the integral building works realization for further progress is stressed.
15
Content available remote Diagonalne systemy konstrukcyjne w budynkach wysokich
PL
W coraz liczniej budowanych na świecie wieżowcach jako ustrój nośny stosuje się konstrukcje diagonalne. W artykule przedstawiono charakterystykę tego systemu konstrukcyjnego. Analizie poddano różne uwarunkowania geometryczne siatki mające wpływ na sposób przenoszenia sił. Omówiono zasady kształtowania konstrukcji diagonalnych. Zaprezentowano przykłady realizacji oraz scharakteryzowano przyjęte rozwiązania konstrukcyjne.
EN
The diagrid structures are used as a supporting structure in increasing number of skyscrapers on the world. The article presents the characteristics of this construction system. The various geometric conditions of the mesh influencing the method of transferring forces were analyzed. The principles of shaping diagrid structures were discussed. Examples of realizations and design solutions have been presented.
PL
W pracy przedstawiono przyczyny prawne, które skutkują często niepoprawnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi obiektów małej architektury na placach zabaw. Wiąże się to z zagrożeniem życia i zdrowia ludzi. Opisano jeden z przykładowych obiektów, przeanalizowano go pod względem pracy statycznej. Wnioski jednoznacznie określają potrzebę wprowadzenia nadzoru osób uprawnionych, z dostateczną wiedzą w dziedzinie budownictwa, w proces projektowania wybranych obiektów na placach zabaw.
EN
The paper presents the legal causes, which often result in incorrect design solutions in small architectural objects on the playgrounds. This involves the threat to life and health of people. One of the sample objects was described and analyzed in terms of static operation. Conclusions clearly define the need for supervision of authorized persons with sufficient knowledge in the field of construction, in the design of selected objects in the playgrounds.
17
Content available remote Wybrane algorytmy grafowe w analizie czasowej przedsięwzięć budowlanych
PL
W artykule przedstawiono istotę i sposób wykorzystania opracowanego modelu realizacji przedsięwzięcia budowlanego oraz algorytmu przeszukiwania w głąb i algorytmu sortowania topologicznego w analizie czasowej przedsięwzięć budowlanych. Prezentowane algorytmy zapisano w pseudokodzie oraz zilustrowano przykładem obliczeniowym w Microsoft Excel i VBA.
EN
The paper presents the essence and the use of elaborated model of construction projects, depth first search algorithm and topological sorting algorithm in the time analysis of constructions projects realization. Presented algorithms written in pseudo-code and illustrated with examples in Microsoft Excel and VBA.
PL
W artykule przedstawiono przebieg budowlanego procesu inwestycyjnego w Szardży, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Na każdym etapie omawianego procesu opisana została wymagana dokumentacja techniczna, począwszy od mapy zagospodarowania terenu i warunków zabudowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zaprezentowany schemat postępowania został opracowany na podstawie wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami instytucji zarządzających emiratem Szardża oraz z menedżerami projektów z prywatnych budowlanych firm w Szardży, a także własnego doświadczenia zdobytego przy realizacji zabudowy mieszkaniowej w Abu Zabi (ZEA).
EN
Project management is fundamental to the successful delivery of architectural projects. The article presents a project management at every stage of the approval starting from an initial design to the completion in Sharjah, the United Arab Emirates. Presented scheme was based on the interviews conducted with representatives from the Government of Sharjah and project managers from the private sector in Sharjah, as well as on my own experience gained in the residential project development in Abu Dhabi (UAE).
19
PL
W artykule omówiono przykłady pożarów budynków wysokościowych o konstrukcji żelbetowej z lat 70. i 80. XX wieku opracowane na podstawie materiałów dostępnych w literaturze oraz internecie. Zwięźle opisano przyczyny i skutki pożarów oraz ich wpływ na rozwój przepisów dotyczących zagwarantowania bezpieczeństwa pożarowego budynków.
EN
Article presents examples of RC high-rise building fires in the 70s and 80s of the XX century based on literature and internet. Causes of fires, their consequences and influence on improvement of fire safety requirements are briefly described.
PL
W artykule przedstawiono efekty wieloletniej działalności ITB dotyczącej oceny bezpieczeństwa i trwałości budynków wznoszonych metodami uprzemysłowionymi z uwagi na możliwość wystąpienia w nim oddziaływań wyjątkowych. Ocenę odporności opracowano na podstawie instrukcji [4] i norm projektowania obowiązujących w okresie wznoszenia „wielkiej płyty” [1], współczesnych wymagań zachowania niezawodności konstrukcji [6, 7, 8] oraz po wnikliwej analizie przyczyn i przebiegu rzeczywistych katastrof budowlanych w Polsce. Ze względu na losowy charakter sytuacji wyjątkowych oraz istniejący stan techniczny budownictwa wielkopłytowego określono konieczne kierunki dalszych prac naukowo-badawczych w celu jednoznacznego określenia odporności „wielkiej płyty” w sytuacjach wyjątkowych powstających np. w wyniku wybuchów gazu.
EN
The paper presents the effects of many years of ITB activity in the area of safety and durability of construction of large panel buildings with regard to the possibility of accidental actions. The assessment of resistance was developed on the basis of the instructions [4] and the design standards in force during the erection of "large panel buildings" [1], as well as the modern requirements of structural reliability [6, 7, 8], and after a thorough analysis of the causes and course of the constrution disasters in Poland. Due to the random nature of the accidental situations and the current technical state of large panel buildings necessary directions for further research work was set in order to clear determination of the resistance of the "large panel buildings" in accidental situations which arise, eg. as a result of explosions of gas.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.