Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 78

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emulsja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The aim of the work presented in the article is to determine the effect of the type of fat and the variable protein content of algae on selected physicochemical properties of emulsions determining the stability of the disersion systems. Fat emulsions were prepared in the following three variants: based on hemp oil, based on a mixture of hemp oil and mutton tallow (1: 1) and based on the same fat mixture, but subjected to the enzymatic interesterification process (1: 1). The experimental part of the work included the preparation of animal fat by subjecting it to the bleaching process, and then enzymatic interesterification with hemp oil. Then, 9 variants of emulsions containing hemp oil, nonesterified fat mixture and interesterified fat mixture, respectively, were prepared. Each emulsion had a different algal protein content ranging from 0.4 to 1.2% by weight of the emulsion. The emulsions prepared in this way were tested 24 hours after their preparation and after 1 month of storage. The following parameters of the emulsion were assessed: color, texture, viscosity, and microscopic structure, and the intensity of the light backscattered by the sample was measured with the use of the Turbiscan Lab device. It was noticed that with the increase in the protein content of algae in the emulsions, there was an increase in the value of the b * parameter corresponding to the yellow color for all variants of these emulsions. There was also an increase in droplet size in microscopic examination and a decrease in the stability of the emulsions based on the interesterified fats. There was no unequivocal influence of the algae protein on the following parameters: emulsion adhesiveness, viscosity and hardness.In the study, it was not possible to select an emulsion with high stability, nor to indicate a clear influence of protein on the rheological properties of the emulsions produced, regardless of the type of fat used. In order to produce more stable systems, research should be extended to change the amount or type of protein, or to select a different viscosity modifier which, together with the algae protein, is able to create a synergistic system that stabilizes the dispersion systems produced.
PL
Celem pracy przedstawionej w artykule jest określenie wpływu rodzaju tłuszczu oraz zmiennej zawartości białka z alg na wybrane właściwości fizykochemiczne emulsji decydujące o stabilności układu. Emulsje tłuszczowe wytworzono w trzech następujących wariantach: na bazie oleju konopnego, na bazie mieszaniny oleju konopnego i łoju baraniego (1:1) oraz na bazie tej samej mieszaniny tłuszczowej, ale poddanej procesowi enzymatycznego przeestryfikowania (1:1). Zakres eksperymentalnej części pracy obejmował przygotowanie tłuszczu zwierzęcego (łoju baraniego) przez poddanie go procesowi bielenia, a następnie przeestryfikowanie enzymatyczne z olejem konopnym. Następnie przygotowano 9 wariantów emulsji zawierających odpowiednio olej konopny, mieszaninę tłuszczową nieprzeestryfikowaną oraz mieszaninę tłuszczową przeestryfikowaną. Każda z emulsji zawierała inną zawartość białka z alg w ilości od 0.4 do 1,2% w stosunku do masy emulsji. Tak przygotowane emulsje poddano badaniom po 24 godzinach od ich sporządzenia oraz po 1 miesiącu przechowywania. Przeprowadzono ocenę następujących parametrów emulsji: barwy, tekstury, lepkości, struktury mikroskopowej oraz dokonano pomiaru intensywności światła wstecznie rozproszonego przez próbkę w czasie, z wykorzystaniem urządzenia Turbiscan Lab. Zauważono, że wraz ze wzrostem zawartości białka z alg w emulsjach, nastąpił wzrost wartości parametru b* odpowiadającego za żółty kolor dla wszystkich wariantów tych emulsji. Nastąpił również wzrost wielkości kropel w badaniu mikroskopowym i zmniejszenie stabilności emulsji na bazie tłuszczów przeestryfikowanych. Nie zauważono jednoznacznego wpływu białka z alg na następujące parametry: adhezyjność, lepkość oraz twardość emulsji.W pracy nie udało się wytypować emulsji o wysokiej stabilności, ani wskazać wyraźnego wpływu białka na właściwości reologiczne wytworzonych emulsji bez względu na rodzaj zastosowanego tłuszczu. W celu wytworzenia bardziej stabilnych układów należy rozszerzyć badania w kierunku zmiany ilości lub rodzaju białka, czy wytypowania innego modyfikatora lepkości, który z białkiem z alg jest w stanie stworzyć układ synergistyczny oddziaływający stabilizująco na wytworzone układy dyspersyjne.
EN
The effect of emulsifier volume on emulsion system stability of plant origin being the basis of diet supplements for animals in winter season was analyzed. For this purpose, measurements of the backscattered light intensity as the function of the measuring cell height were conducted with a Turbiscan LAB optical analyzer. System stability was analyzed on the basis of Turbiscan Stability Index values. A Helos laser analyzer and a Nikon Eclipse E400 POL optical microscope were used to investigate drop size distribution and analyze microscopic pictures. It was shown that emulsion with 10% (w/w) of the emulsifier was the most stable one.
PL
W pracy podjęto próbę oceny możliwości stosowania metody spektroskopii impedancyjnej do szacowania bardzo małych zawartości wody (do 0,02% V/V) w oleju mineralnym o oznaczeniu 20-70. Wcześniejsze badania olejów napędowych potwierdzały taką możliwość, jednak brak możliwości szerszego porównania otrzymywanych wyników skłonił autorów do zbadania innego oleju w ten sam sposób. Przedstawione wyniki pozwalają stwierdzić, że obrana metodologia daje pozytywne rezultaty także w przypadku badanego oleju mineralnego.
EN
In the paper an attempt was made to experimentally verify the possibility of using impedance spectroscopy method for 20-70 type mineral oil moisture assessment. Previous tests’ findings showed that this method can be successfully used with diesel fuel. However, the lack of possibility to compare the obtained results, prompted the authors to investigate another oil in the same way. Tests presented in the paper show that even water quantities below 0,02% V/V can change electrical properties of mineral oil in a way that can be detected with the use of proposed methodology.
PL
Przedstawiono wyniki badań przepływu rozcieńczonych emulsji olej-woda przez złoże mikrocząstek węglika krzemu (71÷100 µm). Olej mineralny był fazą rozproszoną (5 i 15% obj.), a Tween 40 wykorzystano jako emulgator. Przetłoczone przez złoże emulsje zawierały mniejsze krople oleju i były bardziej jednorodne od emulsji wstępnej. Użyte złoże przede wszystkim spowodowało zanik kropel o średnicy większej od 30 µm. Zaobserwowano również silny wpływ stężenia emulsji na spadek ciśnienia.
EN
The results of study on the flow of diluted o/w emulsions through packed beds of Silicon carbide microparticles (71÷100 µm) are reported. The mineral oil as dispersed phase (5 vol% and 15 vol%) and Tween 40 as emulsifier were used. The emulsions pressed through the packed bed contained smaller oil droplets and were more uniform than the preliminary emulsion. The packed bed used in the study caused mainly the disappearance of droplets with diameters greater than 30 µm. A strong effect of emulsion concentration on pressure drop was also observed.
EN
The transport of liquids driven by capillary suction-pressure and balanced by both viscous drag force and gravity acceleration is known as spontaneous imbibition. The prediction of spontaneous imbibition in porous media is of importance due to its relevance as a fundamental phenomenon in numerous industrial technologies as well as in nature. A vast majority of the experimental results and mathematical models concerning the imbibition process of single-phase liquids are considered and analyzed in the literature. The present research focuses on two-phase liquids transport in porous medium driven by capillary force. The penetrating liquids were surfactant-stabilized emulsions with the different dispersed phase concentrations. The discussed issues are the influence of porous bed composition and inner phase concentration on the height of an emulsion penetration, which allows to predict the velocity of imbibition process. From a practical point of view, the experimental results give the possibility to evaluate: productivity of granular sorbents applied to recover the environment, efficiency of building materials wetting with multiphase liquids, process of oil-derived pollutants migration in porous media, e.g. soil and other rock structures, etc.
EN
The wastewater produced by the metal industry is often present in the form of oil-in-water (O/W) or water-inoil (W/O) emulsions. These fluids contain a certain amount of valuable oil that can be recovered in the recycling process. Therefore, the development of novel, efficient, and low cost processes for the treatment of metalworking fluid is necessary. Demulsification to separate oil/water mixtures is a very interesting option because it allows the recovery and reuse of the lubricant oil and effects in cleaner, easily treatable wastewater.Chemical destabilization is the most common way of demulsification of metalworking fluids. As an example, inorganic salts can be used as demulsifiers. In the presented work the efficiency of treatment of cutting emulsions with chemical demulsification with usage of aluminum sulfate (IV) is described. The emulsion was prepared with Emulgol-ES12 self-emulsyfing oil delivered by Orlen S.A. In the research the feasibility of the demulsifier was checked. The novel in this paper is determination of the optimal dosage of emulsifier using the TurbiscanLab® apparatus. It is relatively quick and precise method that can be applied in the industry.
PL
Przeanalizowano wpływ zawartości emulgatora na rozkład wielkości cząstek mieszaniny olejków miętowego i eukaliptusowego oraz witaminy A. Układ dyspersyjny homogenizowano przy stałej liczbie obrotów mieszadła. W badaniach wykorzystano dyfraktometr laserowy HELOS BR. Stwierdzono, że im wyższe było stężenie emulgatora, tym mniejsza była średnica Sautera i średnica objętościowa, a tym samym mieszanina była lepiej zhomogenizowana.
EN
The effect of emulsifier content on particle size distribution in the mixture of mint and eucalyptus oils and vitamin A was studied. The systems were homogenized at a constant stirrer rotational seed. HELOS BR laser diffractometer was used in research. It was proved that the Sauter and volumetric mean diameters, and consequently, the better homogenization of mixture were smaller for the higher emulsifier concentration.
PL
Rozwój przemysłu metali lekkich wymusza prowadzenie prac nad doskonaleniem technik przetwórstwa aluminium i jego stopów. Jednym z podstawowych procesów dedykowanych do wytwarzania drutów, prętów i rur aluminiowych jest proces ciągnienia. W praktyce przemysłowej do procesu ciągnienia stopów aluminium, realizowanego metodą konwencjonalną, powszechnie stosowane są głównie różnego typu oleje o wysokiej gęstości często przekraczającej 150 CSt zapewniające obniżenie współczynnika tarcia, a tym samym redukcję parametrów siłowych procesu ciągnienia. Stosowanie olejów zapewniają prawidłową separację powierzchni narzędzia i wyrobu ciągnionego, jednakże przyczynia się do zanieczyszczenia powierzchni wytwarzanych wyrobów. W związku z powyższym w ramach niniejszej pracy przeprowadzono szereg badań koncentrujących się wokół możliwości zastosowania emulsji w procesie ciągnienia aluminium w gat. EN AW-1370.
EN
The development of light metal industry forces carrying out work on the improvement of techniques for the processing of aluminum and its alloys. One of the basic processes dedicated to the production of wires, rods and tubes of aluminum is cold drawing process. In commercial practice, for cold drawing of aluminum alloyscarried out with the use of conventional method, various types of oils are commonly used with high density that often exceeds 150 CSt. With a decrease of friction coefficient, force parameters of drawing process are also reduced. Use oflubricants provide proper surface separation of tool and drawn product, but it also results in a creation of surface impurities. Accordingly, within this work, several studies were focused on the possibilities to use emulsion as lubricant in the cold drawing process of EN AW-1370 grade aluminum.
EN
The issue of emulsion flow through porous media plays an important role in the development of land purification methods from various oily substances, as well as during the oil extraction process. The concentration of the emulsion dispersed phase exerts a strong influence on the rheological properties. The oil in water emulsions (O/W), that have a concentration of less than 0.5 (or 50%), show Newtonian behavior, and those with higher concentrations non-Newtonian. The flow of such systems through the structure of the porous medium is, therefore, also dependent on the variable rheological properties of the liquid. When the emulsion flows through the porous medium, a reduction of the relative permeability occurs. Due to that the transport may be very effectively limited, as the pores of deposit are being blocked by oil droplets. The paper presents studies on emulsion flow, with various concentrations, through a granular bed. It allowed to track changes in the permeability of the deposit over time. The results of experimental studies of transport and elution of highly concentrated emulsions from granular structures are also presented. This enabled tracking of changes in flow resistance of the emulsion through the porous bed in time. Moreover, the development of the mathematical model, which allows us to define the relationship between the bed blockage degree and the concentration of the emulsion internal phase could be the result of the experimental works. The results of such studies are very widely used in practice, among other things, in the issues of migration of pollutants, such as petroleum substances, in the soil layers. The development of knowledge in this field may contribute to the optimization of existing oil recovery techniques and methods of remediation of soil from organic substances.
PL
Celem zabiegów kwasowania wykonywanych w formacjach węglanowych jest zmniejszenie współczynnika „skin" dzięki wytworzeniu kanałów o dużej przepuszczalności, zwanych otworami robaczkowymi. Na ich formowanie znaczący wpływ ma szybkość reakcji cieczy kwasującej ze skałą w warunkach złożowych. W wielu przypadkach ze względu na wysoką temperaturę złoża zachodzi konieczność spowolnienia tej reakcji. W artykule przedstawiono metody stosowane w celu opóźnienia tej reakcji i zapewnienia głębszej penetracji kwasu w formację przed jego wyczerpaniem. Zaprezentowano również ciecz technologiczną - emulsję typu kwas w ropie opracowaną w Zakładzie Stymulacji Wydobycia Węglowodorów Instytutu Nafty i Gazu - PIB, która została z powodzeniem zastosowana na krajowym złożu węglanowym.
EN
Matrix acidizing treatments are performed in carbonate formation in order to reduce „skin" by creation conductive channels called wormholes. Reaction rate of acidizing liquid and rock has a significant impact on their creation. In many cases it is necessary to slow down the reaction due to the high temperature of the reservoir. This paper presents the Ssang Yong methods used to slow down this reaction and allows the acid to penetrate deeper into the formation before spending. This paper presents the internal phase emulsion with crude oil developed at the Department of Production Stimulation by the Oil and Gas Institute - National Research Institute, which had been successfully applied in our national carbonate reservoir.
PL
Określono strukturę emulsji wytworzonej w rozpylaczu wirowym. Badania przeprowadzono dla emulsji o udziale objętościowym oleju od 0,1 do 0,3. Wykazano, że wartości charakterystycznych średnic wzrastają ze wzrostem udziału objętościowego fazy rozproszonej oraz ze wzrostem strumienia objętościowego emulsji. Duże znaczenie miały wymiary rozpylacza. Zarówno zwiększenie wysokości, jak i średnicy komory wirowej skutkują na ogół zwiększeniem wartości średnic kropel fazy rozproszonej.
EN
The structure of emulsion produced in a pressure-swirl atomizer was determined. The studies dealt with emulsions of oil volume fraction in the range between 0.1 and 0.3. It was shown that values of characteristic diameters increased with the increase of dispersed phase volume fraction and the increase of emulsion flow rate. The atomizer sizes were very important parameters. The increase of height and diameter of swirl chamber generally results in the increase of dispersed phase droplet diameter.
EN
Current targets in reducing CO2 and other greenhouse gases as well as fossil fuel depletion have promoted the research for alternatives to petroleum-based fuels. Pyrolysis oil (PO) from biomass and waste oil is seen as a method to reduce life-cycle CO2, broaden the energy mix and increase the use of renewable fuels. The abundancy and low prices of feedstock have attracted the attention of biomass pyrolysis in order to obtain energy-dense products. Research has been carried out in optimising the pyrolysis process, finding efficient ways to convert the waste to energy. However, the pyrolysis products have a high content in water, high viscosity and high corrosiveness which makes them unsuitable for engine combustion. Upgrading processes such as gasification, trans-esterification or hydro-deoxynegation are then needed. These processes are normally costly and require high energy input. Thus, emulsification in fossil fuels or alcohols is being used as an alternative. In this research work, the feasibility of using PO-diesel emulsion in a single-cylinder diesel engine has been investigated. In-cylinder pressure, regulated gaseous emissions, particulate matter, fuel consumption and lubricity analysis reported. The tests were carried out of a stable non-corrosive wood pyrolysis product produced by Future Blends Ltd of Milton Park, Oxfordshire, UK. The product is trademarked by FBL, and is a stabilized fraction of raw pyrolysis oil produced in a process for which the patent is pending. The results show an increase in gaseous emissions, fuel consumption and a reduction in soot. The combustion was delayed with the emulsified fuel and a high variability was observed during engine operation.
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu emulgowania roztworów mieszanin związków powierzchniowo czynnych z olejem silnikowym, maszynowym i hydraulicznym. Zbadano zdolności emulgujące kompozycji myjących sporządzonych z udziałem różnych surfaktantów. Przebadano wpływ rodzaju homogenizatora na stabilność emulsji. Trwałość otrzymanych emulsji zależy od rodzaju zastosowanych surfaktantów, sposobu otrzymywania emulsji, w tym od prędkości obrotów i rodzaju homogenizatora. Rodzaj zanieczyszczenia organicznego ma w dużym stopniu wpływ na szybkość rozdziału faz. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, że roztwory wybranych mieszanin surfaktantów dobrze dyspergowały badane zanieczyszczenia.
EN
Seven com. surfactants were used for studying formation of aq. emulsions of mineral oils at 7000–21000 rpm. The highest emulsification capacity was found for ethoxylated alkylphenyl Na sulfosuccinate, ethoxylated C8–C10 fatty alcs. alkyl polyglycosides and ethoxylated C11–C12 fatty alcs.
PL
W artykule przeglądowym zestawiono metody pomiaru wielkości cząstek, ze szczególnym uwzględnieniem metody dyfrakcji laserowej, w układach dyspersyjnych. Zaprezentowano wykresy rozkładu wielkości kropel emulsji oraz ilość frakcji dla wybranych próbek spożywczych. Omówiono także jak rozkład cząstek emulsji wpływa na stabilność układów dyspersyjnych. Stwierdzono, że znajomość rozkładu wielkości kuleczek tłuszczowych danej emulsji tłuszczowej może pozwolić na prognozowanie jej właściwości i odpowiednie dobranie parametrów wytwarzania emulsji czyli: ilości obrotów, czasu mieszania, temperatury, pH, lepkości czy składu recepturowego emulsji.
EN
The methods of determination of particle size of emulsion with particular reference to the method of laser diffraction in dispersing systems were presented in this work. The diagrams of droplet size distribution of emulsion and the number of fractions for selected food samples were presented. It was pointed out, that the distribution of droplet size of emulsion affected on the stability of dispersion systems. It was founded that the knowledge of the size distribution of fat globules of the fat emulsion may allow on the prediction of the properties and appropriate selection of parameters to create the emulsion i.e.. the rotational speed, mixing time, temperature, pH, viscosity and composition of the emulsion.
PL
W artykule przedstawiono analizę poprawności metod badawczych i wymagań dotyczących produkcji oraz wprowadzania do obrotu folii w płynie. Opisano zawarte w dokumentach normatywnych błędy oraz zaproponowano sposoby ich poprawienia.
EN
The article presents an analysis of the correctness of test methods for requirements regarding production and introduction of liquid film products to the market. Errors found in the norms are described and methods of their correction are proposed.
16
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych nad zmianą struktury kropel emulsji podczas przepływu rozciągającego między dwoma przeciwstawnymi dyszami. Badania modelowe przeprowadzono dla emulsji o/w stabilizowanych dodatkiem soli sodowej karboksymetylocelulozy oraz politlenku etylenu. Fazę rozproszoną stanowił olej mineralny o lepkości dynamicznej 0,2182Pa·s. Emulsje zawierały krople o średnicy Sautera od około 20 do 86µm. Eksperyment został przeprowadzony w zakresie naprężeń rozciągających τE od 15 do 2450Pa i szybkości odkształcenia έ od 28,3 do 1019s-1. Uzyskane na podstawie zdjęć rozkłady średnic kropel wskazują, że w warunkach eksperymentu nie następowała znacząca ich zmiana pod wpływem naprężeń rozciągających. W przypadku gdy emulsja składała się z kropel stosunkowo małych (d32≤50µm), uzyskane rozkłady kropel przed i po przepływie rozciągającym są praktycznie takie same. Stosunkowo większe zmiany zaobserwowano dla emulsji, które zawierały duże krople (d32=86,7µm). W tym przypadku emulsja po przepływie rozciągającym zawierała więcej kropel o mniejszej średnicy. Dodatkowo zanikły bardzo duże krople o średnicach większych od 120µm.
EN
The paper presents the experimental research results on the change of the structure of emulsion drops during the flow extending between two opposite nozzles. Model research was carried out for oil-in-water emulsion stabilized with addition of sodium salt, carboxymethylcellulose and polyethylene oxide. Mineral oil of dynamic viscosity of 0.2182Pa·s constituted a dispersed phase. Emulsions included drops of Sauter diameter from approximately 20 to 86µm. The Experiment was carried out within tensile stresses τE from 15 to 2450Pa and the deformation speed έ from 28.3 to 1019s-1. Distributions of drops diameters obtained on the basis of pictures prove that in the conditions of experiment, no significant change occurred influenced by tensile stresses. In case emulsion was composed of relatively small drops (d32≤50µm) the obtained distribution of drops before and after the extending flow are almost the same. Relatively bigger changes were reported in case of emulsions, which were composed of big drops (d32=86.7µm). In this case, emulsion after the extending flow included more drops of a smaller diameter. Additionally, very big drops of diameters bigger than 120µm disappeared.
17
Content available remote Moc mieszania w mieszalniku z dwoma mieszadłami zamocowanymi na wspólnym wale
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu odległości między dwoma mieszadłami zamocowanymi na wspólnym wale na moc mieszania układów woda-olej 20-30, woda-olej 20-70 i minimalną częstość obrotów mieszadła. Badania wykazały, iż minimalna częstość obrotów mieszadła zależy od odległości pomiędzy mieszadłami oraz rodzaju stosowanego mieszadła. Ponadto stwierdzono, iż moc mieszania zależy od rodzaju stosowanego mieszadła. Największa wartość mocy mieszania charakteryzowała układ mieszadeł 2RT.
EN
Research results dealing with the effect of distance between two impellers mounted on the common shaft on mixing power in water - oil 20-30 and wateroil 20-70 systems, and the minimal agitator speed needed for emul- sification are presented in the paper. It is shown that the minimal agitator speed depends on the distance between two impellers and a type of agitators. It was stated that mixing power depends on a type of agitators used. Mixing power achieved the biggest value for the system of 2RT impellers.
PL
Celem pracy była ocena przydatności polipropylenowych membran mikrofiltracyjnych do wytworzenia emulsji typu O/W. Emulsję przygotowano z użyciem oleju rzepakowego (faza rozproszona) oraz wodnego roztworu sorbinianu polioksyetylenu (faza rozpraszająca). Badano wpływ ilości (10-50%) oraz objętościowego strumienia przepływu fazy rozproszonej (6,4 - 32 Im 2h_1) na rozkład wielkości cząstek gotowej emulsji. Emulsję o najwęższym rozkładzie cząstek, w zakresie 0,25 - 0,5 |im, uzyskano przy 30% fazy rozproszonej oraz objętościowym strumieniu tej fazy na poziomie 6,4 Im ^h1. Badana metoda pozwoliła na wytworzenie emulsji o homogennej strukturze i zadowalającym rozkładzie wielkości kropel.
EN
The aim of this work was to evaluate the performance of polypropylene microfiltration membranes for O/W emulsion formation. The emulsion was composed of rapeseed oil (dispersed phase) and polyoxyethylene sorbate solution in water (dispersion medium). The effect of the amount (10-50%) and the volumetric flux (6,4 - 32 lm"2h_1) of the dispersed phase on the size distribution of emulsion droplets. The most narrow range of droplet size distribution (0,25 - 0,5 |im) was obtained when 30% of dispersed phase was used at a volumetric flux of 6,4 lm2h1. The method under investigation allowed formation of homogeneous emulsion with satisfactory droplet size distribution.
PL
W artykule przedstawiono definicję, podział i krótką charakterystykę emulsji spożywczych oraz emulgatorów. Przedstawiono mechanizmy powstawania emulsji. Omówiono zasadę działania, zalety i wady młynków koloidalnych, homogenizatorów wysokociśnieniowych, ultradźwiękowych, membranowych oraz mikrofluidyzacji. Jedne metody homogenizacji pozwalają otrzymać emulsję bezpośrednio z oleju i fazy wodnej, inne polegają na redukcji wielkości kuleczek olejowych preemulsji. Ciecze o dużej lepkości można homogenizować w młynkach koloidalnych. Stosując mikrofluidyzację można otrzymać emulsje zawierające cząstki o bardziej wyrównanej wielkości niż te otrzymywane w homogenizatorach szczelinowych. Emulgowanie membranowe jest mniej energochłonne, wymaga mniej emulgatora i pozwala na otrzymanie emulsji o wąskim rozkładzie wielkości cząstek fazy zdyspergowanej w porównaniu z tradycyjnymi metodami.
EN
In this paper, the definition, division and characteristics both of the food emulsions and emulsifiers are presented in brief. The mechanisms of formation the emulsions are discussed. The advantages, shortcomings and functioning the colloid mills, high-pressure valve homogenizers, ultrasonic homogenizers, membrane homogenizers and micro-fluidization are also discussed. Some homogenizers can be used to convert separate oil and aqueous phases directly into an emulsion, whereas others can only be used to reduce the size of the droplets in a pre-existing emulsion. The colloid mills can be used to homogenize highly viscous fluids. Micro-fluidization produces more equalized particle size distribution than that of traditional valve homogenization. Compared to conventional turbulence methods, membrane emulsification is a low energy process that requires less surfactant and produces emulsions with a narrow size distribution range.
PL
W pracy przedstawiono wyniki modelowania matematycznego procesu mi- krofiltracyjnego zagęszczania emulsji olej Diesla - woda. Przedstawiono również wyniki badań laboratoryjnych. Uzyskano wysoką zgodność między równaniami modelowymi a uzyskanymi wynikami doświadczeń.
EN
A mathematical model of Diesel oil - water emulsion concentration process by microfiltration is presented in the paper. In addition, laboratory test results are shown. A high accuracy between the model equations and experimental results was obtained.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.