Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 430

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emisja zanieczyszczeń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
PL
Przedstawiono przegląd piśmiennictwa dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych uwalnianych w wyniku pożarów składowisk odpadów oraz ich negatywnego wpływu na zdrowie ludzi. Uwzględniono także niektóre aspekty edukacyjne.
EN
A review, with 68 ref., of persistent org. pollutants generated landfills fires. Negative impact of exposure to them on human health was discussed. Some educational aspects were also taken into consideration.
PL
Wskazano na nieustannie i dynamicznie wzrastające na świecie zapotrzebowanie na energię pochodzącą w znacznej części z zasobów konwencjonalnych. Wymusza to stosowanie dopasowanych do zakładu metod zmniejszania emisji zanieczyszczeń do środowiska. Przedstawiono wpływ funkcjonowania zakładu termicznego przekształcania odpadów na wybrane elementy środowiska: powietrze, wody i gleby oraz klimat akustyczny. Przedstawiono wyniki pomiarów przepływu strumienia oczyszczonej pary i pyłu do otoczenia oraz wyniki symulacji zależności stężenia zanieczyszczeń na poziomie gruntu w funkcji odległości od emitera. Stwierdzono niewielki wpływ zakładu termicznej utylizacji odpadów na stan środowiska.
EN
A review, with 16 refs., of solid process wastes, water and soil contaminants as well as acoustic and air pollutants. The impact of the thermal waste treatment plant on the state of the environment was found as a low one.
PL
Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań procesu spalania węgla kamiennego oraz węgla kamiennego z dodatkiem niskoemisyjnego innowacyjnego paliwa węglowego określanego jako bezdymny węgiel. Testy spalania standardowego węgla kamiennego oraz dwóch próbek węgla o różnej zawartości nowego dodatku przeprowadzono przy wykorzystaniu tego samego kotła górnego spalania z zasypem ręcznym o mocy 22,5 kW. W spalinach powstałych ze spalenia czystego węgla kamiennego oraz mieszanek węgla kamiennego z dodatkiem bezdymnego węgla w stosunku 85/15 i 70/30 zmierzono stężenia CO, NOx i SO₂ oraz zawartość pyłów, PM₁₀ i PM₂.₅, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych Σ16 WWA i Σ4 WWA, a także benzo(a)pirenu. Porównano emisję tych związków. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że podczas spalania mieszanek węgla 85/15 oraz 70/30 nastąpiło znaczące zmniejszenie większości wskaźników emisyjnych w porównaniu ze spalaniem czystego węgla kamiennego.
EN
The water boiler was fed with hard coal or smokeless coal-contg. mixts. in mass ratios of 85/15 and 70/30. The compn. of exhaust gases was analyzed for the content of CO, CO₂, NOx, SO₂, PM₂.₅, PM₁₀ and polycyclic aromatic hydrocarbons. A significant redn. of emission factors was obsd. during the combustion of blends with smokeless coal as compared to the combustion of hard coal.
PL
Przeprowadzono ocenę emisji zanieczyszczeń z kotłów opalanych węglem, biomasą, gazem ziemnym, lekkimi olejami opałowymi oraz z pomp ciepła. Wyliczono całkowite zużycie paliwa do wytwarzania energii oraz wielkość emisji zanieczyszczeń towarzyszącej procesowi spalania. Najniższą emisję obserwowano w przypadku kotła na gaz ziemny.
EN
Pollutant emission anal. was carried out for coal-fired, biomass-fired, natural gas or light fuel oil-fired boilers and a heat pump. The total fuel consumption for generation primary and final energy and the emission of pollutants accompanying its combustion were calculated. The lowest emission was obsd. for supplying energy by using a natural gas boiler.
PL
Dokonano przeglądu wymagań prawnych stawianych kotłom na paliwa stale małej mocy w zakresie sprawności wytwarzania energii i emisji zanieczyszczeń. Przedstawiono wyniki badań certyfikujących przykładowego kotła. Wyniki badań sprawdzono pod kątem docelowych standardów unijnych. Dokonano oceny możliwości redukcji emisji zanieczyszczeń przy zastosowaniu nowoczesnych kotłów na paliwa stałe na przykładzie małego miasta.
EN
In this paper legal requirements for small solid fuel boilers in terms of energy efficiency and pollutant emissions have been reviewed. The results of the certification tests of an exemplary boiler have been presented. The results of the tests have been checked with regard to the EU target standards. The possibilities of pollutant emissions reduction by using modern solid fuel boilers have been evaluated by an example of small town.
EN
The article presents studies on the quality of the combustion process of low power boiler through the use of ceramic catalysts in the boiler combustion chamber. For the tests was used automatic solid fuel low power boiler type Vulcanus Plus. As part of the research, ceramic catalysts inserts were placed in the boiler to created an combustion chamber. In addition, the ceramic catalyst system has been adjusted that the entire combustion chamber is made with catalysts. As the research was used fuel type black coal. Tests were performed for the boiler in the standard version and with installed catalysts. The obtained results show that the use of catalysts has improved the quality of the combustion process without significantly affecting the boiler's thermal performance. The studies don’t take ex-haust the issue of the influence of ceramic catalysts on the quality of the combustion process in the low power boiler, which encourages further development of the topic.
PL
W artykule przedstawiono badania jakości procesu spalania kotła małej mocy poprzez zastosowanie katalizatorów ceramicznych w komorze spalania kotła. Do testów zastosowano automatyczny kocioł na paliwo stałe o małej mocy typu Vulcanus Plus. W ramach badań w kotle umieszczono wkładki z katalizatorami ceramicznymi tworzącą komorę spalania. Ponadto ceramiczny układ katalizatora został tak wyregulowany, aby cała komora spalania była wykonana z katalizatorów. W badaniach wykorzystano węgiel kamienny. Badania przeprowadzono dla kotła w wersji standardowej i z zainstalowanymi katalizatorami. Uzyskane wyniki pokazują, że zastosowanie katalizatorów poprawiło jakość procesu spalania bez znaczącego wpływu na wydajność cieplną kotła. Podjęte badania nie wyczerpują kwestii wpływu katalizatorów ceramicznych na jakość procesu spalania w kotle małej mocy, co zachęca do dalszego rozwoju tematu.
PL
Przemiany gospodarcze, zapoczątkowane w 1989 r., poskutkowały likwidacją wielu gałęzi przemysłu – emitenta szkodliwych substancji. Jakość powietrza systematycznie rosła do 2000 r. Natomiast w ciągu ostatnich lat normy jakości powietrza w Polsce znów są przekraczane, zmieniła się jedynie struktura generowania zanieczyszczeń.
PL
Obecnie najczęściej stosowanymi akumulatorami (powszechnie nazywanymi bateriami) w samochodach z napędem elektrycznym typu BEV są ogniwa litowo-jonowe. Okres ich eksploatacji szacowany jest na około 10 lat. W 2018 roku udział samochodów elektrycznych BEV w rynku motoryzacyjnym Unii Europejskiej był niewielki i wyniósł 0,8%. Zgodnie jednak z polityką Wspólnoty już w 2030 roku mają one stanowić 50% użytkowanych samochodów osobowych, a po 2035 roku wszystkie sprzedawane samochody osobowe mają być w pełni elektryczne. Zwiększająca się liczba BEV, a co za tym idzie rosnąca liczba montowanych w nich baterii Li-Jon, nasuwa pytanie, jak produkcja, eksploatacja i ostatecznie recykling takich baterii wpływają na człowieka i otaczające go środowisko. Jednym z często powtarzanych zarzutów pod adresem samochodów elektrycznych jest to, że ich zerowa emisja w miejscu eksploatacji rekompensowana jest szkodliwą dla środowiska produkcją baterii, które w stosunkowo krótkim czasie zmieniają się w toksyczne elektrośmieci. Celem artykułu jest analiza cyklu życia baterii montowanych w samochodach elektrycznych w aspekcie ich emisyjności i bezpieczeństwa użytkowania. W pracy wskazano ponadto możliwości wykorzystania zużytych baterii samochodowych.
EN
Currently, the most commonly used batteries (commonly referred to as batteries) in cars with electric drive type BEV are lithium-ion cells. The period of their operation is taken there for about 10 years.In 2018, the share of this type of car in the European Union automotive market was small and amounted to 0.8%. However, according to Community policy, in 2030 they are to account for 50% of used passenger cars, and after 2035 according to (ING Economics Department, 2017) all cars sold at that time are to be fully electric. The increasing number of BEVs, and hence the number of Li-Ion batteries installed there, raises the question of how the production, operation and ultimately recycling of such batteries affect people and the surrounding environmentOne of the repeated accusations of electric vehicles is that their zero emission in the place of use is burdened with environmentally harmful battery production, which changes in a relatively short time into toxic electro-waste. Therefore, the author of this work will describe, among others, Is the use of such batteries safe, what is the actual emission of pollution that accompanies the production of lithium-ion batteries, as well as the possibility of their use after dismantling from vehicle.
PL
Polityka unijna związana z ochroną środowiska, w tym dyrektywa ErP, w istotny sposób modyfikuje w ostatnich latach nasz rynek urządzeń grzewczych. Dotyczy to także kotłów gazowych, które po spopularyzowaniu techniki kondensacyjnej - jak sądzono - mogły się stać jego niekwestionowanym liderem. Dziś muszą się mierzyć z szybko rosnącą konkurencją rozwiązań bazujących na OZE i spełniać wyśrubowane wymagania związane z efektywnością energetyczną i emisją zanieczyszczeń. Coraz mocniej są też akcentowane zalecenia związane z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym. Jak z tymi wyzwaniami radzą sobie producenci kotłów?
10
PL
W niniejszej pracy scharakteryzowano najczęściej stosowane w Polsce paliwa zawierające w swoim składzie pierwiastek węgiel i przeprowadzono analizę, w jakim stopniu ich spalanie w różnych sektorach gospodarki, przyczynia się do wzrostu emisji tego gazu cieplarnianego. Przedstawiono również porównanie wielkości emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń emitowanych w trakcie spalania paliw kopalnych, biomasy, oleju opałowego i gazu. Dla porównania uwzględniono także emisję z silników spalinowych wykorzystywanych w transporcie.
EN
In this paper, the characteristics of the most commonly used in Poland fuels containing elements of carbon, followed by the analysis of the extent to which their combustion in various sectors of the economy contributes to the increase of greenhouse gas emissions, are contained. The emission confrontation of the CO2 and other pollutants emitted during the combustion of fossil fuels, biomass, heating oil and gas is also presented. For comparison, emissions from combustion in car engines used in transport were also taken into account.
EN
Hybrid electric vehicles (HEVs) have an increasing presence in passenger transport segment. They have been designed to minimize energy consumption and pollutant emission. However, the actual performance of HEVs depends on the dynamic conditions in which they are used, and vehicle speed is one of the key factors. A lot of excess emission and fuel consumption can be attributed to rapid changes of vehicle speed, i.e. accelerations and decelerations. On the other hand, dynamic driving favours energy recovery during braking. This study examines the relationship between HEVs speed, pollutant emission and fuel consumption. The considerations were based on the results of testing vehicles in WLTC and NEDC driving cycles, performed on a chassis dynamometer. The test objects were two light-duty passenger vehicles, one with series-parallel, gasoline-electric hybrid system and the other, used as a reference, with conventional spark-ignition engine. Both vehicles had similar technical parameters and combustion engines supplied with gasoline. The driving cycles were divided into several parts according to the speed range. For each part, pollutant emission and fuel consumption were determined and appropriate values of selected parameters of driving pattern were calculated. Combining the results of empirical research and calculated parameters allowed to obtain characteristics. Their analysis provided valuable insight into the impact of driving pattern on actual emission and fuel consumption of HEV.
EN
In the large urban areas, in middle latitudes, as in case of Poland, the cause of poor air quality is immission: in winter particulate matter PM10 and PM2.5, in summer - ozone and nitrogen oxides (or nitrogen dioxide). In the whole country, road transport is significantly responsible for the emission of nitrogen oxides (30%), carbon monoxide (20%) and less for emission of particulate matter (a few percent). In the case of other pollutants, the emission of non-metallic organic compounds is less than 10% (including polycyclic organic compounds - just over 0.5%), and sulfur oxides - only 0.03%! To analyze impact of automotive industry on air quality, pollutant emission data from two stations in Krakow were selected. These stations are known for poor air quality - the stations are: Dietla Street - with a high level of traffic and Kurdwanów - place located far from traffic routes. It was found that other objects than automotive vehicles are the dominant source of dust. These are industrial sources and - above all - energy sources, especially individual heating installations. Particularly large dust pollution occurs in winter and it is not always in areas with intense traffic. There was a strong dependence between immission of pollutants and road traffic, however, this dependence is not dominant in assessing the risk of air quality in urban agglomerations.
EN
Alternative drives have an increasing share in the global, European and Polish market. The city authorities support primarily the development of electromobility. Progress in these issues is also noticeable in Poland. The increasing number of battery electric vehicles (BEVs) requires increasing energy costs of the country. Therefore, it is necessary to increase energy production. This work estimates how large this energy surplus should be. For this purpose, it was necessary to determine the average energy consumption of an electric vehicle in real traffic conditions, and then to calculate the average energy demand for a selected number of vehicles. Obtained results were related to pollutant emission considered in the well-to-wheel perspective (including generation of electricity). In the article, the authors also referred to the minimum number of charging stations for electric vehicles on the Trans-European Transport Network (TEN-T) in Poland. This is a necessary condition on which depends the use of BEV vehicles not only on the territory of cities, but also throughout the country.
EN
Air pollution is a challenge for municipal authorities. Increased emission of PM10 and PM2.5 particles is particularly noticeable in Poland primarily the autumn and winter period. That is due to the start of the heating season. According to the above data, road transport accounted for approximately 5% of the creation of PM10 particles, ca. 7% of PM2.5 and approximately 32% for NOx. In Poland, suspended particles (PM10 and PM2.5) cause deaths of as many as 45,000 people a year. The issue of smog also affects other European cities. Therefore, it is necessary to undertake concrete efforts in order to reduce vehicle exhaust emissions as much as possible. It is therefore justifiable to reduce the emission of exhaust pollution, particularly NOx, PM, PN by conventional passenger cars powered by compression ignition engines. Emissions by these passenger cars have been reduced systematically. Comparative tests of the above emission of exhaust pollution were conducted on chassis dynamometer of such passenger car in NEDC cycle and in the new WLTC cycle in order to verify the level of emissions from this type of passenger car. Measurements of fuel consumption by that car were also taken. Emission of exhaust pollution and fuel consumption of the this car were also taken in the RDE road test.
PL
W artykule opisano problemy doboru właściwej regulacji układów pomiarowych do pomiaru emisji masy cząstek stałych z silników pojazdów ciężkich i maszyn niedrogowych na tle wymagań obowiązujących przepisów. W szczególności przeanalizowano sposób regulacji i możliwość adaptacji przyrządu pomiarowego AVL472 Smart Sampler do możliwości wykonywania badań zgodnie z normą Euro VI.
EN
In the article described the problems of selecting the right regulation of measurement systems for measuring the mass particulate emissions from engines of heavy duty vehicles and non-road mobile machineries against the background of the current regulations. In particular, the method of regulation and the possibility of adapting the AVL472 Smart Sampler sampling system to the possibility of performing tests in accordance with the Euro VI standard were analyzed.
16
Content available remote Analiza emisji zanieczyszczeń w wyniku wytwarzania energii cieplnej
PL
W opracowaniu przedmiotem badań jest wytwarzanie energii cieplnej. W wyniku tego zjawiska następuje emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Wielkość emisji uzależniona jest od rodzaju i ilości spalanego paliwa. W pracy przedstawiono parametry techniczno-technologiczne urządzeń energetyki cieplnej wykorzystywane w procesie badawczym. W obiekcie eksploatowane są dwa kotły Paromat-Simplex z palnikami Weishaupt L5T D oraz jeden kocioł Paromat ER ND z palnikiem Weishaupt L1Z-B. W pracy dokonano obliczeń wielkości i parametrów emisji. Przeprowadzono badania i obliczenia stężeń emitowanych zanieczyszczeń dla kotłowni olejowej wodno-parowej, eksploatowanej przez obiekt zlokalizowany w Gdańsku Stogach. Badania dotyczą również wykorzystania źródeł energii odnawialnej. W wyniku przeprowadzonych badań porównawczych z zastosowaniem kotła Pilewang Gizex – PM stwierdzono, że oddziaływanie spalania słomy na stan czystości powietrza atmosferycznego jest mniej negatywne niż spalania węgla. Bilans emisji dwutlenku węgla podczas spalania biomasy jest zerowy, gdyż wytworzona jego ilość jest równoważna ilości CO2 pobranej przez roślinę podczas jej wzrostu. Analizą objęto również współpracę kotłowni z zespołem pomp ciepła. System hybrydowy uwzględnia różną moc zainstalowaną w pompach ciepła w granicach Qpc = 13,5-67,5 kW. Moc szczytowa kotłów jest równa Qhybr. = 262,5 kW. Zastosowanie pomp ciepła zmniejszy emisję dwutlenku węgla, odpowiednio dla QPC = 67,5 kW o ∆BCO2 = 33 Mg/a oraz dla QPC = 13,5 kW o ∆BCO2 = 6,6 Mg/a. Z uwagi na to, że badany obiekt zlokalizowany jest na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, wskazane jest możliwie największe ograniczenie emisji zanieczyszczeń z kotłowni (dwutlenku węgla, tlenków siarki, tlenków azotu). Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez lokalną energetykę cieplną jest korzystne dla ochrony środowiska.
EN
The research is related to thermal energy production and related air pollutions. As a result of this process, emission of pollution to the atmosphere occurs. The effect of pollution depends on the sort and amount of combusted fuel. Technical and technological parameters of thermal energy installations, which have been used in the research process, have been presented. In the building there are two Paromat-Simplex boilers with Weishaupt L5T D burners. In addition to this, a boiler Paromat ER ND with Weishaupt L1Z-B burner is installed. The boilers characteristics are discussed. The influence of thermal energy sources on the environment has been taken into account. Calculations of the volume and parameters of emission have been conducted. The research also concerns the use of renewable energy. As a result of the comparative research with the application of Pilewang Gizex – PM boiler it was found that the influence of straw combustion on the quality of air is less negative than coal combustion. Carbon dioxide emission of biomass combustion is neglected because its amount equals the amount of CO2 absorbed by a plant during its growth. The analysis includes also the hybrid system of a boiler with a set of heat pumps in the power range Qpc = 13,5-67,5 kW. Maximum power of boilers is Qhybr. = 262,5 kW. The application of heat pumps reduces carbon dioxide emission: for QPC = 67,5 kW reduction is ∆BCO2 = 33 Mg/a and for QPC = 13,5 kW it correspond to ∆BCO2 = 6,6 Mg/a. Due to the fact that the object being the subject of the research is located in the Coastal Landscape Park (pol. Nadmorski Park Krajobrazowy) it is advisable to significantly reduce emission of pollution from boilers (carbon dioxide, sulfur oxides, nitrogen oxides). The application of renewable sources of energy by local thermal power engineering is favorable for the protection of the environment.
PL
Przedstawiono wyniki badań cieplnych i emisyjnych nowego palnika retortowego w kotle wodnym, w którym spalano węgle kamienne sortymentu groszek oraz paliwa niskiej jakości, takie jak brykiety wytworzone z miałów węgla kamiennego i odpadów palnych (paliwo alternatywne). Uzyskane wyniki odniesiono do obecnie obowiązujących standardów emisyjnych Ministra Środowiska. Przeprowadzone badania wykazały, że spalanie brykietów wytworzonych z miałów węgla kamiennego oraz odpadów palnych o kodzie 19 12 10 (paliwa alternatywnego) w opracowanym innowacyjnym palniku retortowym pozwoliło na zachowanie standardów emisyjnych Ministra Środowiska dotyczących spalania lub współspalania odpadów.
EN
Fine coal, a combustible municipal waste and a cellulose residue binder were mixed together (75-81%, 10-18 and 6.7-7%, resp.), briquetted and combusted in a boiler with a retort burner to study the flue gas compn. and heat recovery. The emissions were lower than the allowable limits in the most cases. The power produced was 20-21 kW.
EN
In the years 2008-2017 the number of battery electric vehicles (BEV) around the world doubled every year. It was mainly due to China, where the growth was even higher (on average by 2.6 times annually) and also due to the USA and Norway. Despite this, BEV still represent a small margin of the market. There were less than 0.2% of BEV among over a billion of internal combustion passenger cars in the world. Many countries, also in Central and Eastern Europe, including Poland, have very ambitious plans for electromobility development. The main purpose of this paper is to conduct a comparative analysis of the level of electromobility development in Poland compared to 10 countries of the Region. The author also attempts to answer the question of the reasons leading to such a state of affairs. The author also recommends further actions necessary to be taken in Poland to make the development of electromobility sustainable. Statistical and logical analysis as well as literature review was used in this paper.
PL
W latach 2008–2017 liczba samochodów elektrycznych na świecie ulegała podwojeniu każdego roku. Działo się tak głównie za sprawą Chin, gdzie wzrost był jeszcze szybszy (średniorocznie o 2,6 razy), oraz USA i Norwegii. Mimo tego samochody elektryczne wciąż stanowią niewielki margines rynku. Jest ich mniej niż 2 promile wśród ponad miliarda spalinowych samochodów osobowych. Wiele krajów, także w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym Polska, ma bardzo ambitne plany rozwoju elektromobilności. Celem artykułu jest dokonanie analizy porównawczej poziomu rozwoju elektromobilności w Polsce na tle 10 krajów regionu. Autor podejmie również próbę odpowiedzi na pytanie o przyczyny, które legły u podstaw takiego stanu rzeczy. Rekomenduje także dalsze działania konieczne do podjęcia w Polsce w celu zrównoważenia rozwoju elektromobilności. W artykule zastosowano analizę statystyczną i logiczną oraz analizę literatury przedmiotu.
PL
W przypadku samochodów elektrycznych nie istnieje możliwość pomiaru emisji spalin, nawet jeśli ich eksploatacja wiąże się z emisją zanieczyszczeń podczas wytwarzania energii elektrycznej. Jedyną informacją, jaką można rejestrować w czasie testów jezdnych w kontekście właściwości ekologicznych, jest zużycie energii. Na tej podstawie należy wnioskować o jakości samochodu zarówno pod względem ekonomicznym, jak i pośrednio ekologicznym. W artykule przedstawiono metodykę obliczeń, która na podstawie przebiegu prędkości pojazdu pozwala szacować, z jaką emisją zanieczyszczeń jest związana eksploatacja pojazdu elektrycznego. Zaprezentowano również porównanie tak szacowanej emisji na podstawie testu FTP-75 z rzeczywistą emisją z samochodu spalinowego w tym samym teście. Następnie przedstawiono wyniki badań drogowych, na podstawie których wykonano podobne oszacowanie zużycia energii oraz emisji zanieczyszczeń.
EN
In the case of electric cars, it is not possible to measure the exhaust emissions even if their operation is related to the emission of pollutants during the generation of electricity. The only information that can be registered during driving tests in the context of ecological properties is the energy consumption. On this basis, both the economical and indirect ecological car quality must be concluded. The article presents the calculation methodology which on the basis of the vehicle speed allows to estimate the pollutants emission related to the operation of the electric car. A comparison of the estimated emission based on the FTP-75 test with the real emission from the combustion car in the same test was also presented. After that the results of road tests were presented on the basis of which a similar estimation of energy consumption and pollutant emissions was prepared.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.