Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emisja wodoru
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Problematyka emisji wodoru jest związana z typem zastosowanego układu do magazynowania energii wielokrotnego ładowania. Zagadnienie to nabiera istotnego znaczenia w obliczu ewolucji na skalę przemysłową pojazdów z napędem spalinowym na elektryczny i ich bezpieczną eksploatację w zróżnicowanym środowisku. W pracy dokonano analizy stanu wymogów prawnych dla pojazdów elektrycznych, a w szczególności dla kategorii L7e, na podstawie aktualnych rozporządzeń delegowanych Komisji UE, jak również Regulaminu 100 EKG ONZ. Artykuł prezentuje wyniki oceny emisji wodoru metodą analityczną, jak również alternatywną metodą badań. Zaproponowana alternatywna metoda badań pomiaru wartości emisji wodoru z układów magazynowania energii w oparciu o ważenie stanowi próbę odniesienia się do metody opisanej w regulaminie, jak również do metody analitycznej. Alternatywna metoda badań emisji wodoru z układów magazynowania energii stanowi istotę w przypadku braku dostępu na rynku krajowym do specjalistycznej komory z dedykowaną aparaturą badawczą. Praca opisuje również problemy i rozwiązania symulacji stanów awarii urządzenia ładowania układu magazynowania energii opartego o baterię małej trakcji typu otwartego. W podsumowaniu zawarto dalsze kierunki rozwoju metodologii pomiaru emisji wodoru.
EN
The subject of hydrogen emission is associated with the type of system used for rechargeable energy storage. This issue is gaining importance in the face of the evolution, on an industrial scale, of the vehicles with combustion engines into the electric ones and their safe operation in a diverse environment. The study analyzes the state of the legal requirements for electric vehicles and in particular for the L7e category based on the current regulations of the delegated EU committees as well as the UN-ECE Regulation No. 100. The article presents the results of the evaluating hydrogen emission, by analytical method as well as an alternative test method. The proposed alternative test method of measuring the emissions of hydrogen from energy storage systems, based on the weighting, is an attempt to refer to the method described in the regulations as well as the analytical method. An alternative method of testing hydrogen emission from the energy storage systems is an essence in the absence of access, on the domestic market, to the specialized chamber with dedicated testing equipment. The paper also describes the problems and solutions of the fault simulation of the charging device of the energy storage system based on the open type semi-traction battery. The summary provides further directions of the development of methodology for measuring hydrogen emission.
PL
W referacie opisano problematykę jaką niesie za sobą proces rekuperacji energii podczas hamowania odzyskowego górniczej lokomotywy akumulatorowej. Omówiono zalety i wady jakie wiążą się z odzyskiem energii a także wskazano kierunki rozwoju układów zasilająco-sterujących górniczych lokomotyw akumulatorowych. Dużą uwagę poświęcono badaniom eksploatacyjnym, mającym na celu zarejestrowanie właściwości parametrów składowych energii elektrycznej, zwracanej do baterii akumulatorów podczas pracy w układzie z rekuperacja energii, przy jednoczesnym monitorowaniu poziomu stężenia gazu elektrolitycznego. Przedstawiono metodę badawczą oraz zaprezentowano wyniki uzyskane podczas badań.
EN
The paper describes the problems that entails the process of recuperation of energy during regenerative braking mining locomotive battery. The advantages and disadvantages that are associated with Energy recovery as well as the directions of the development of power supply and control systems of mining battery locomotive are discussed. Great attention was paid to operational tests the goal of which eas to register the properties of the component parameters of electricity, which is returned to the battery during operation in the system with recuperation of energy, while simultaneously monitoring the level of electrolytic gas concentration. Paper presents the research method and the results obtained during the study.
PL
Wykazano, że przemysłowy pył krzemionkowy, zawierający mniej niż 0,4% Si, stosowany do modyfikacji betonu, reaguje z cieczą porową z wydzieleniem wodoru. Emisję wodoru stwierdzono również w przypadku stałego zaczynu betonowego. Po ustaniu emisji wodoru w temperaturze pokojowej, podgrzewanie zaczynu powoduje dalszą emisję. Czas emisji i ilość wydzielonego wodoru zwiększają się ze wzrostem zawartości krzemu pierwiastkowego, temperatury oraz wielkości ziaren pyłu. Wnikanie wydzielonego wodoru do metalu może pogarszać właściwości mechaniczne zbrojenia betonu.
EN
It has been known that the industrial silica fume containing less than 0.4% Si, used for the modification of concrete reacts with the concrete pore liquid with the evolution of hydrogen. The emission of hydrogen has been also stated in the case of the solid concrete. After the termination of the hydrogen emission at room temperature, the heating of the concrete causes the followed emission. The time of hydrogen emission and the amount of hydrogen increased with the increase of the Si content, temperature and the grain size. Ingress of the evolved hydrogen to the metal may deteriorate the mechanical properties of the reinforced concrete.
PL
Celem pracy jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czy atmosferycznemu utlenianiu węgli, pochodzących z polskich kopalń towarzyszy emisja wodoru. Zbadano sześć węgli z różnych kopalń. Węgle te zmielono i do dalszych badań użyto frakcji <0,2 mm. Próbkę umieszczano w szklanym reaktorze, który następnie przepłukiwano i napełniano mieszaniną tlenu i helu (20:80 % obj.) lub azotem. Tak przygotowane reaktory ogrzewano w stałej temperaturze (50 lub 90°C) w czasie 24,48 lub 72 h. Po zakończeniu ogrzewania próbkę gazu pobierano i analizowano. Wyniki analizy próbek gazów, pobranych z reaktorów napełnianych azotem (tabl. 1) ujawniły obecność śladowych ilości wodoru lub jego całkowity brak, a zatem wodór raczej nie jest składnikiem fazy gazowej, zaadsorbowanej w porach badanych węgli. Wyniki analizy gazów poreakcyjnych, pobranych po utlenieniu próbek (tabl. 2) wskazują, że wszystkie atlenione węgle generowały wodór, a także metan.
EN
The aim of our work was to seek an answer whether hydrogen emission may occur during atmospheric oxidation of Polish coals. Six coals samples from various coal mines were studied. The samples were ground and the fractions < 0,2 mm were selected for further experiments. The samples were loaded into glass reactors. The reactors were flushed and then, filled either by oxygen and helium mixture (20: 80 % vol) or by nitrogen. Next, the reactors were heated at a constant temperature (50 or 90°C) for different times (24,48 or 72 h). After the heating, gas atmospheres of the reactors were GC analyzed. Hewllet-Packard 4890 D, equipped with t.c. detector and 4 m column (Carbosieve 60/80 mesh) was used. Programmed heating and helium gas carrier were applied. The gas analyses after heating the samples in nitrogen atmosphere (Table 1) revealed the absence or traces of hydrogen. Thus, hydrogen is rather not a component of gas phase adsorbed in pore system of coals. The analyses after heating the samples in oxygen/helium atmosphere (Table 2) indicated that all oxidized coals generated molecular hydrogen. Some coals generated it already after oxidation at 50°C; others -after oxidation at 90°C. The generation of methane by the oxidized coals was also observed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.