Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emisja tlenków azotu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article presents an analysis of phenomena affecting the formation of nitrogen oxides during the combustion of a hydrogen-air mixture in a spark-ignition engine. Studies have been carried out to determine the strategy of creating and burning a hydrogen-air mixture that guarantees a low concentration of nitrogen oxides. This strategy limits the synthesis of nitrogen with atmospheric oxygen during engine operation.
EN
Catalytic exhaust gas aftertreatment devices fitted to combustion engines are susceptible to partial deactivation as their operating time progresses. This includes selective catalytic reduction (SCR) reactors meant for NOx emission control. There are several known deactivation mechanisms of SCR reactors already analyzed in detail in the literature. This paper, however, approaches the analysis of reactor deactivation by comparison of exhaust gas characteristics over repeatable cycle for fresh and aged samples of a SCR reactor for non-road mobile machinery. The research aims to outline which parameters describing the SCR reactor’s performance are most affected by its ageing. In order to do that, fresh and aged samples of the reactor were tested under the Non Road Steady Cycle. The acquired emission results, including concentration traces of particular compounds were analyzed. The specific NOx emission of the aged reactor was significantly higher than that of the fresh one. The NOx conversion efficiency of both reactors was found similar at periods of steady engine operation. It was recognized that during transient conditions the NOx conversion efficiency of the aged reactor was decreased. It was found that the main factor contributing to that phenomenon is the drop in the ammonia storage capacity of the aged SCR sample.
PL
W artykule podjęto temat oceny wpływu paliwa, celowo zanieczyszczonego chlorem, na elementy kontroli emisji tlenków azotu NOx w silniku z zapłonem samoczynnym. Jakość stosowanego paliwa ma kluczowe znaczenie dla bezawaryjnej pracy silnika. Do zanieczyszczenia paliwa może dojść głównie na etapie transportu lub przechowywania. Główną uwagę zwrócono na wymiennik ciepła (chłodnicę spalin) EGR, służący recyrkulacji spalin, będąc jednym ze sposobów ograniczenia emisji szkodliwych tlenków azotu. Badania prowadzono w warunkach laboratoryjnych (testy stanowiskowe) w cyklach badawczych składających się z czterech faz. Zastosowano paliwo celowo zanieczyszczone chlorem. Czas trwania badania wyniósł 250 godzin i został przerwany momencie wystąpienia awarii silnika i pojawienia się osadów na wymienniku ciepła EGR. W artykule przedstawiono wyniki badań składu chemicznego osadów, zastosowane metody analizy chemicznej oraz zidentyfikowano źródła i przyczynę pojawienia się osadów.
EN
In paper the impact of intentionally chlorine-contaminated fuel on nitrogen oxides emission control elements in compression engine was described. The quality of fuel used is of key importance for the failure-free operation of the engine. Fuel contamination can occur mainly at the transport or storage stage. The main attention was paid to the EGR heat exchanger, which is used for exhaust gases recirculation, being one of the ways to reduce the emission of harmful NOx. The tests were conducted under laboratory conditions (research engine stand tests) in cycles consisting of four phases. The fuel used was intentionally contaminated with chlorine. The test was interrupted after 250 hours at the engine failure and deposits appearance at the EGR heat exchanger. Test results of chemical composition of deposits, analytical methods used and sources and the cause of deposits appearance were described in present paper.
PL
Tlenki azotu emitowane do atmosfery w wyniku energetycznego spalania paliw należą do podstawowych zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Konieczność dostosowania energetyki krajowej do wymagań polityki Unii Europejskiej w zakresie standardów emisyjnych wymusza podjęcie kroków w kierunku modernizacji znacznej liczby obiektów energetycznego spalania paliw w Polsce. Dopuszczalne wielkości emisji tlenków azotu precyzuje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED). Jako punkt odniesienia standardów emisyjnych tlenków azotu oraz warunków pozwoleń przyjęto dokument referencyjny BAT, zgodnie z którym dostosowanie instalacji do założonych wymagań będzie musiało nastąpić w terminie do 4 lat po opublikowaniu konkluzji. W pracy zostanie przedstawiona problematyka emisji tlenków azotu w kotłach energetycznych, wysokosprawne technologie redukcji emisji tlenków azotu oraz przykład modernizacji kotła polegającej na dobudowie instalacji odazotowania spalin.
EN
Emissions of nitrogen oxides caused by large combustion processes are the one of the major pollution factors. The necessity of domestic power sector adjustment to European Union requirements for emission standards forces taking vital steps in a view to modernization of majority of Polish large combustions plants. Limit values for nitrogen oxide emissions clarifies the Directive 2010/75/UE of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (IED), according to which, the majority of domestic combustion plants requires the modernization of its' denitrification systems. The Reference Document BAT (Best Available Techniques) was adopted as a point of reference for nitrogen oxides emission standards. The thesis delineates the issue of reduction of nitrogen oxides emissions in power boilers, connected with tightened legal restrictions for industrial emissions, high-effective denitrification technologies and example of power boiled modernization connected with denitrogenation installation extension.
EN
Combustion processes of gaseous fuel (propane) without and with addition of various amounts of diethylamine in fluidized bed, made of chemically active calcium oxide, were run and studied. On the basis of registered temperature, dynamic pressure in reaction zone and composition of exhaust fumes, analysis of diethylamine conversion into nitrogen oxides and its influence on kinetics of propane combustion process was carried out. The complexity of solid fuels (alternative or biomass which can contain large amount of nitrogen compounds in a form of amines, heterocyclic compounds, amino acids etc.) combustion caused that at this phase of researches, incineration of gaseous fuel was run. Amine was dosed into the reaction zone in such amounts, which could give similar nitrogen oxides concentration in exhaust fumes, to those registered from combustion of alternative fuels with high nitrogen content (circa: 900, 1800, 3250 ppm). Results of experimental works revealed that up to 78% of nitrogen compound was converted to NxOy. The conversion rate was higher when greater amounts of (C2H5)2NH were dosed into reaction zone. The main nitrogen oxide created within combustion was nitric oxide, which constituted more than 95% of total NxOy. The remaining amount of amine was converted into nitrogen. (C2H5)2NH influenced on kinetics of the propane combustion process in noticeable way, but this impact was also limited. Diethylamine and products of its conversion, such as radicals present in the combustion zone, influenced on oxidization reactions of carbon monoxide and volatile organic compounds.
PL
Przeprowadzono i przeanalizowano procesy spalania paliwa gazowego (propanu) bez oraz z dodatkiem różnych ilości dietyloaminy, w złożu fluidalnym zbudowanym z chemicznie aktywnego tlenku wapnia. Na podstawie temperatury, ciśnienia dynamicznego w strefie reakcji oraz składu spalin dokonano analizy procesów konwersji dietyloaminy do tlenków azotu i jej wpływu na kinetykę procesu spalania propanu. Złożoność procesu spalania paliw stałych (alternatywnych lub biomasy, które mogą zawierać wysoką ilość związków azotu w postaci amin, związków heterocyklicznych, aminokwasów itp.) spowodowała, że na tym etapie badań zdecydowano się na przeprowadzenie spalania paliwa gazowego. Aminę dozowano do strefy reakcyjnej w takich ilościach (około: 900, 1800, 3250 ppm), które mogłyby dawać stężenia tlenków azotu w spalinach podobne do rejestrowanych podczas spalania paliw alternatywnych o dużej zawartości azotu. Wyniki badań wykazały, że do 78% związku azotowego ulegało konwersji do NxOy. Stopień konwersji był większy, gdy większe ilości (C2H5)2NH dozowano do strefy reakcji. Głównym tlenkiem azotu utworzonym podczas spalania był tlenek azotu(II), który stanowił ponad 95% całkowitej ilości NxOy. Pozostała amina była przekształcana do azotu. Stwierdzono zauważalny, ale ograniczony wpływ (C2H5)2NH na kinetykę procesu spalania propanu. Dietyloamina i produkty jej konwersji, takie jak rodniki obecne w strefie spalania, wpływały na reakcje utleniania tlenku węgla i lotnych związków organicznych.
EN
Nitrogen oxides can be formed in various combustion systems. Strategies for the control of NOx emissions in hard coal boilers include the primary (during the combustion) and secondary measures (after combustion). Reburning is the one of the most attractive techniques for reducing NOx emissions. In the last several years, reburning technology has been widely studied but almost only in power engineering big load boilers. Nevertheless, NOx emission is an issue that needs to be considered for small capacity boilers as nitrogen oxides resulting from the combustion of any fossil fuels contribute to the formation of acid rain and photochemical smog, which are significant causes of air pollution. Poland is among the largest coal producing country in Europe. Due to this fact, coal fired boilers are very popular in power engineering and also in the municipal sector. Simultaneously, Poland is characterized by the lack of sewage sludge thermal treatment installation. Gasification is considered as a one of the most perspective method of thermal utilization any carbon-containing material. Syngas, which is the main product of gasification, can be used as a supplemental fuel to reduce the consumption of main fuel in boilers, and it has the potential to reduce NOx emissions. The paper proposes to link those two Polish features so the aim of the work is an experimental investigation of the reburning process of sewage sludge gasification gas in a small capacity domestic coal-fired boiler. The results obtained show how the addition of the reburning fuel influences on NOx reduction efficiency.
PL
Tlenki azotu mogą powstawać w wielu systemach spalania. Strategia ograniczania emisji tlenków azotu w kotłach węglowych obejmuje metody pierwotne (w trakcie spalania) oraz metody wtórne (po spalaniu). Reburning jest jedną z najbardziej atrakcyjnych metod ograniczania emisji tlenków azotu. W ostatnich latach technologia ta była przedmiotem wielu badań, ale głównie w kotłach energetycznych dużej mocy. Niemniej jednak, emisja tlenków azot dotyczy także kotłów mniejszych, gdyż stanowi ona istotne źródło powstawania kwaśnych deszczów i smogu. Polska należy do grupy krajów europejskich, gdzie węgla wydobywa się (i zużywa) dużo. Z tego powodu kotły węglowe są bardzo popularnymi jednostkami wytwórczymi. Jednocześnie Polska charakteryzuje się brakiem instalacji do termicznego zagospodarowania osadów ściekowych. Zgazowanie jest wymieniane jako jedna z najbardziej perspektywicznych metod przetwarzania substancji zawierającej węgiel, a produkowany w tym procesie gaz może być używany jako paliwo dodatkowe potencjalnie obniżające emisję tlenków azotu. W pracy zaprezentowano techniczne możliwość połączenia tych dwóch typowych dla Polski cech. Celem pracy jest zatem eksperymentalna analiza możliwości obniżenia emisji tlenków azotu z procesu spalania węgla w kotle małej mocy przy zastosowaniu gazu ze zgazowania osadów ściekowych. Wyniki pokazują, jak dodatek paliwa gazowego wpływa na efektywność redukcji NOx.
EN
Ecological problems associated with operation of diesel engine in underground excavation areas are discussed. Characteristic features of diesel drives operating in excavation zones threatened by explosion hazard, including technical problems with use of selective catalytic reduction, are presented. The results of stationary tests of flameproof diesel drive, in which selective catalytic reduction of nitrogen oxides (NOx) was used, are given.
PL
W artykule omówiono problemy ekologiczne związanie z pracą silnika z zapłonem samoczynnym w wyrobiskach podziemnych. Przedstawiono cechy charakterystyczne spalinowych układów napędowych pracujących w wyrobiskach zagrożonych wybuchem, uwzględniając problemy techniczne związane z zastosowaniem metody selektywnej redukcji katalitycznej. Zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań stanowiskowych ognioszczelnego, spalinowego układu napędowego, w którym zastosowano metodę selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań spalania gazów ziemnych niskokalorycznych LCNG - Low Calorific Natural Gases - w warunkach jakie panują w turbinach gazowych, za wyjątkiem ciśnienia, gdyż większość badań została wykonana dla ciśnienia otoczenia. Gazy LCNG mają podobne właściwości do gazów niekonwencjonalnych: uwięzionych i łupkowych. Stwierdzono, że spalanie gazów LCNG, zawierających nawet 50% azotu jest możliwe z puntu widzenia głównych parametrów pracy turbin: sprawności termodynamicznej, stabilności płomienia oraz emisji związków toksycznych NOx i CO. Parametry pracy są nawet lepsze niż turbin zasilanych gazami ziemnymi wysokometanowymi typu E, pod warunkiem dobrego zaprojektowania palników gazowych. Zasadniczo spalanie gazów LCNG powinno przebiegać w przepływie z silnym zawirowaniem, jednak stopień zawirowania, określony liczbą wirową S powinien być optymalnie dobrany do udziału molowego azotu w gazie. Wyniki badań i obliczeń zostały uzupełnione badaniami i oceną danych z elektrociepłowni wyposażonych w turbiny gazowe zasilane gazami ziemnymi niskokalorycznymi.
EN
Paper presents results of investigation combustion of natural gases- LCNG - Low Calorific Natural Gases - in the conditions as those used in a gas turbine, with the exception of the pressure, since most studies has been done for ambient pressure. LCNG gases have similar properties to the unconventional tight and shale gases. It has been found that the combustion LCNG gas containing 50% nitrogen as possible from the point of view of the main parameters of the gas turbine thermodynamic efficiency, flame stability and emission of pollutants: NOx and CO. Parameters are even better than the gas-powered turbines with H-Gas, on condition a good design of the gas burners. Essentially combustion gases LCNG should proceed in the flow with strong swirl, however, the degree of turbulence – particularly the swirl number S defined to be optimally selected for the mole fraction of nitrogen in the gas. Test results and calculations have been completed research and evaluation of data from power plants equipped with gas turbines powered by gas low-calorific natural gases.
EN
Two heat pump systems with the highest energy performance indicators were chosen for an analysis. Those most efficient systems for heating and cooling are ground source heat pumps (GSHP) and the exhaust air heat pumps (EAHP). Consequently, two cases (case A and case B) with different pump configurations were related to a reference case R represented by gas-fired boilers covering heating needs and compression refrigeration units ensuring cooling needs. Technical assessment in the form of coefficients of performance as well as primary energy ratings were completed. An environmental impact taking into account CO2, SO2 and NOx emissions of analysed heat pump systems was also evaluated.
10
Content available Zastosowanie przemysłowe technologii reburningu
PL
W artykule przedstawiono ideę, wdrożenie do praktyki przemysłowej, rozwój oraz nowe możliwe kierunki zastosowania technologii reburningu - jednej z pierwotnych metod ograniczenia emisji tlenków azotu, powstających w procesach spalania. Z powodu dominującej roli Stanów Zjednoczonych i Japonii w badaniach, rozwoju i udoskonalaniu technologii reburningu,skoncentrowano się na doświadczeniach tych krajów. Wzmiankowano również o spadkowym trendzie poziomu zanieczyszczenia atmosfery tlenkami azotu, wynikającej z postępu technicznego i stymulującej roli zaostrzania przepisów prawnych w tym zakresie.
EN
This article contains the idea, implementation into practical use, development and new possible fields of applying of reburning technology - one of primary control technologies of reduction in emissions of nitrogen oxides from combustion processes. Because of dominate role of US and Japan into technical research, development and improvement of reburnig technology main focus is putting on experiences of above countries. There is also mentioned of NO emissions decline trend as a result of technological progress and stimulating role of more srticted regulations.
EN
The objective of the present study was to experimentally investigate environmental emissions and performance of a stationary type diesel engine fuelled with biodiesels derived from two different feedstocks; one is more unsaturated (rice bran biodiesel) and the other one is more saturated in nature (palm biodiesel) and compare with petrodiesel. Tests were conducted in a single cylinder, air cooled, direct injection diesel engine. From the experimental results, it was found that the nitrogen oxides emissions were higher with biodiesel fuels. The hydrocarbon and carbon monoxide emissions of palm biodiesel were lower than the other test fuels. The smoke emission of rice bran biodiesel was the lowest compared to the rest of the fuels. A considerable reduction in thermal efficiency was found with both the biodiesels when compared to diesel. From the present study, it is concluded that the biodiesels derived from palm and rice bran oils with their different fatty acid composition, show lower exhaust emissions and closer performance characteristics to diesel.
EN
This article presents test results obtained for nitrogen oxides emission reduction by the method of selective catalytic reduction in a diesel engine. A special steady-state test cycle was prepared in order to identify the most critical operating points of the SCR system. Areas of low system performance and the reasons for solid fractions formation and deposition were also investigated. The research examined the phenomenon of the occurrence of ammonia slip emissions into the environment.
PL
W artykule zawarto wyniki badań systemu zmniejszania emisji tlenków azotu metodą selektywnej redukcji katalitycznej SCR. Opracowano test badawczy, w którym wskazano krytyczne stany pracy systemu. Zidentyfikowano obszary małej skuteczności redukcji oraz przyczyny odkładania się stałych depozytów. Zbadano także przyczyny pojawiania się emisji amoniaku do otoczenia.
PL
W artykule opisano rozwój systemów selektywnej redukcji katalitycznej, stosowanych do redukcji tlenków azotu w silnikach pojazdów osobowych. Przedstawiono metodykę rozwoju aplikacji oraz rozwiązania napotkanych problemów badawczych i eksploatacyjnych. Głównym założeniem pozwalającym na spełnienie wymagań normy Euro 6, stosowanym przez różnych producentów pojazdów, jest wprowadzenie systemu SCR, jako rozbudowa istniejących układów oczyszczania spalin, spełniających normę emisji Euro 5 i składającego się z reaktora utleniającego DOC oraz filtra cząstek stałych DPF.
EN
This paper describes the development of selective catalytic reduction systems which are used for reduction of nitrogen oxides in diesel engines in passenger vehicles. The paper presents a methodology of application development and solutions for problems encountered in service. The main solution which allows the requirements of Euro 6 limit to be met (as applied by various car manufacturers), is the introduction of the SCR system as an upgrade of the existing aftertreatment systems that meet the Euro 5 emission standard consisting of a diesel oxidation catalyst (DOC) and a particulate matter filter (DPF).
PL
W artykule omówiono metody obniżania emisji tlenków azotu NOx silników o zapłonie samoczynnym z wykorzystaniem jako reduktora węglowodorów. Szczegółowo opisano metodę pasywną w której jako reduktor wykorzystywane są węglowodory zawarte w gazach spalinowych, oraz metodę aktywną w której węglowodory dodawane są do gazów spalinowych. Dla każdej z metod wyznaczono reakcję zasadniczą i konkurencyjną, oraz wyznaczono jej rząd i szybkość. Zbadano konkurencyjność reakcji, czyli określono jaka część węglowodorów bierze udział w redukcji tlenków azotu, a jaka jest utleniana. Dla reakcji zasadniczej i konkurencyjnej wyznaczono doświadczalnie energie aktywacji. Zbadanie konkurencyjności reakcji, oraz wyznaczenie energii aktywacji pozwala na porównywanie skuteczności działania reaktorów o różnej zawartości platyny.
EN
The article discusses methods of reducing NOx emissions of CI engines with the use of hydrocarbons. The two methods were described. The passive method uses hydrocarbons contained in the exhaust gas as a reducer. The active method demands additional hydrocarbons which are provided to the exhaust gas. For each method there were determined the basic and competitive reaction as well as rank and rate of the reaction. During the tests the competitive reaction was examined. The part of hydrocarbons which is involved in the reduction of nitrogen oxides, and the rest which is oxidized was estimated. For the basic and competitive reaction the activation energy was determined experimentally. The examination of the competitiveness of the reaction, and the estimation of the activation energy allows to compare the performance of reactors with different platinum content.
PL
W artykule omówiono metody obniżania emisji tlenków azotu NOx silników o zapłonie samoczynnym z wykorzystaniem jako reduktora węglowodorów. Szczegółowo opisano metodę pasywną w której jako reduktor wykorzystywane są węglowodory zawarte w gazach spalinowych, oraz metodę aktywną w której węglowodory dodawane są do gazów spalinowych. Zbadano konkurencyjność reakcji, czyli określono jaka część węglowodorów bierze udział w redukcji tlenków azotu, a jaka jest utleniana. Dla reakcji zasadniczej i konkurencyjnej wyznaczono doświadczalnie energie aktywacji. Zbadanie konkurencyjności reakcji, oraz wyznaczenie energii aktywacji pozwala na porównywanie skuteczności działania reaktorów o różnej zawartości platyny.
EN
It the methods of abaissement of emission of oxides of nitrogen in article were have talked over was NOx engines about self-ignition from it utilization as reducer hydrocarbons. Describe passive method in which contained hydrocarbons as reducer be used in fumes, as well as active method in which hydrocarbons be added to fumes. It for every of methods was marked the reaction of the principle and competitive, as well as mark her line and speed. It the competitiveness of reaction was examined was, that is what part of hydrocarbons was qualified part it takes in reduction of oxides of nitrogen and what be oxidised. It for of the principle reaction and competitive the energies of activation were marked was experimentally. The examining the competitiveness of reaction, as well as the delimitation the energy of activation permits on comparing the effectiveness of working of reactors about different of content of platinum.
PL
W referacie omówiono problematykę ochrony atmosfery przed zanieczyszczeniami ze statków morskich na tle aktów normatywnych, w szczególności Konwencji MARPOL 73/78 (Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniom przez statki) odnoszącej się do przeciwdziałania zanieczyszczaniu środowiska morskiego z późniejszymi poprawkami, w tym aneksem VI dotyczącym redukcji emisji do atmosfery przez silniki okrętowe tlenków azotu i tlenków siarki. W referacie zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych wpływu zmian ciśnienia powietrza doładowującego na skład gazów spalinowych, w szczególności w odniesieniu do zawartości tlenków azotu (NOx), przez okrętowy silnik tłokowy spalający paliwo ciężkie IF40.
EN
The paper discusses the problems protecting the atmosphere against pollution from sea vessels in the background of normative acts, in particular the 73/78 MARPOL Convention (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) referring to prevention against marine environment pollution, and later amendments to the Convention with Annex VI (Regulation for the Prevention of Air Pollution from Ships) dealing with reducing the emission of nitric oxides and sulphur oxides into the atmosphere by sea vessels engines. The results of experimental tests of the influence of charging air pressure on content of exhaust gas, especially content nitric oxides (NOx), of ship diesel engine supplied with marine heavy fuel oil IF40 have been presented in the paper.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych procesu współspalania węgla z różnymi rodzajami biomasy. Celem badań było ustalenie oddziaływania rodzaju i udziału biomasy w modelowym paliwie na emisję spalin, powstałych podczas procesu współspalania węgla z biomasą w strumieniu powietrza. Jako próbki paliwa zastosowano brykiety będące mieszaniną pyłów: węgla kamiennego typu 32.1 oraz przyjętego rodzaju biomasy, w odpowiednich proporcjach. Do przeprowadzenia badań wykorzystano rotalno-uniformalny plan badań PS/DS-P: λ (λ), który dzięki równoczesnej odpowiedniej zmianie przyjętych parametrów procesu umożliwił uchwycenie interakcji między nimi. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że istnieje możliwość wyznaczenia optymalnego udziału różnych rodzajów biomasy przy współspalaniu z węglem kamiennym na wartość emisji NOx i SO2.
EN
The experimental results co-combustion of coal with different types biomass are presented in the paper. The aim of researches was to explain the influence of type and mass fraction biomass in the model fuel on the emission of flue gas during combustion in air. As model fuel samples make briquettes with hard coal of type 32.1 and five types of biomass. The "rotal" and "uniformall" research schedule PS/DS-P: λ (λ) was used in carried out investigations. The analysis results showed that to exist possibility determined mass fraction optimum of different types biomass during combustion of hard coal and biomass on the values of emission NOx i SO2.
18
Content available remote Emisja tlenków azotu z silnika okrętowego - aspekty modelowania
PL
W 1997 roku Międzynarodowa Organizacja Morska wprowadziła Załącznik VI do konwencji Marpol. Załącznik ten narzuca konieczność monitoringu i ograniczania emisji tlenków azotu z silników okrętowych. W artykule zaprezentowano zarys przepisów zawartych w Załączniku VI konwencji Marpol oraz pewne aspekty modelowania emisji tlenków azotu z silników okrętowych, które mogą być wykorzystane do oceny poziomu emisji.
EN
The International Maritime Organization introduced Annex VI to Marpol Convention in 1997. This Annex forces to monitoring and limited the nitric oxides emission from ship engines. In this paper, a draft of Annex VI regulations is presented. The some modeling aspects of nitric oxides emission from ship engines are presented as well. The results of modeling could be applied to assess the emission level.
PL
Odgazowanie jest pierwszym etapem powstawania zanieczyszczeń azotowych, w wyniku którego część związków azotowych wydziela się z częściami lotnymi, a cze,ść pozostaje w koksie. Poznanie kinetyki wydzielania ! części lotnych, określenie ilościowe i jakościowe podziału związków azotowych pomiędzy koks i części lotne oraz zidentyfikowanie wpływu warunków na proces odgazowania, jest istotne dla prognozowania zachowania sig azotu paliwowego w czasie spalania w kotle i określenia wielkości emisji tlenków azotu. Informacje te pozwalają również optymalizować strategię kontroli emisji NOX w technicznych płomieniach pyłowych. Badania eksperymentalne przeprowadzono na zaprojektowanym stanowisku modelowym, w którym warunki odgazowania odpowiadają panującym w kotle pyłowym. Stanowisko badawcze składa się z elektrycznie ogrzewanego pieca opadowego, układu separacji stałych produktów odgazowania oraz analizatorów stężeń składników gazów. Celem pracy było wyznaczenie charakterystyk kinetycznych badanego węgla oraz zbadanie wpływu temperatury i czasu przebywania na ilość i rodzaj wydzielonych części lotnych oraz związków azotowych.
EN
In the paper the results of the simulation concerning the steam temperature control circuit on the outlet of the 4th stage of steam superheater were presented. The simulation was commenced for various load of the boiler(betwcen 63 and 97%). The control circuit was simulated using Matlab package. The fixed structure of nonlinear model with various dynamical properties depending on the load of the boiler was used. In the control circuit the fu/zy logic FLC controller using Matlab Fux/y Logic Toolbox was used. The control circuit was tested with stochastic series of equivalent disturbances estimated in accordance to the results of steam superheater identification. The settings of the FLC controller wtre selected according to the three control quality criteria: minimal variance of the temperature on rhe outlet of the superheater and spray-cooler and minimal number of cycles of the spray-coolercylinder.
PL
Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne prowadzi do zachowania zasobów paliw kopalnych (węgiel, ropa naftowa), utylizacji odpadów poprodukcyjnych (np. py! drzewny, trociny, kora) i pozostałości z rolnictwa (np. słoma). Jednocześnie spalanie biomasy i jej współspalanie z węglem przyczynia się do redukcji emisji zanieczyszczeń towarzyszących spalaniu tradycyjnych paliw kopalnianych. W referacie przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych emisji denku azotu ze wspólspalarua węgla kamiennego i brunatnego z biomasa, reprezentowaną przez pyl drzewny i malwę pensylwańską Pfttari. Stwierdzono, że ze wzrostem udziału biomasy w mieszaninie paliw maleje emisja denku azotu w stopniu znacznie wyższym, niż wnikałoby to z zawartości azotu paliwowego w biomasie i jej udziału w mieszaninie węgiel-biomasa. Jak wykazano, wynika to z redukującego działania amoniaku powstającego podczas odgazowania biomasy.
EN
Utilisation of biomass to energy production creates some advantages. The base advantage is decrease of pollutants emission in the waste gases as compare to fossil fuels. In the paper, the experimental results of NO emissions from co-combustion of hard and brown coal dust with different type of biomass are presented. The increase of biomass contribution to fuel blend results in the decrease of NO emissions. The rate of NO decrease is higher then the decrease of nitrogen content in the blend coal-biomass. This effect can be explained by the reactions in the gas phase in the presence of ammonia, which is produced from volatilization of biomass.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.