Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 351

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emisja spalin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
1
Content available remote Rozwiązanie problemu zmiany trakcji w kontekście funkcjonowania kolei dojazdowej
PL
W ostatnich latach dąży się do jak największego ograniczenia szkodliwego oddziaływania pojazdów trakcji spalinowej na środowisko naturalne. Dlatego też konstruktorzy projektując nowoczesne układy trakcyjne, starają się zminimalizować zużycie przez nie oleju napędowego oraz środków smarnych poprzez zastosowanie nowoczesnych silników spalinowych napędu głównego. Ostatnio dąży się również do zastosowania innych rodzajów napędów, w tym napędu hybrydowego, w którym zasilanie silników trakcyjnych odbywa się z wysokowydajnych zasobników energii (ogniwa akumulatorowe, kondensatory) lub z zasobników wspomaganych energią wytworzoną przez zabudowany na lokomotywie zespół prądotwórczy (silnik spalinowy, prądnica prądu przemiennego, prostownik). Pierwsze pojazdy hybrydowe powstały na bazie samochodów, autobusów, trolejbusów i tramwajów. Dopiero od kilkunastu lat rozpoczęto prace nad stworzeniem układu hybrydowego napędu z zastosowaniem do lokomotyw przeznaczonych najczęściej do ruchu manewrowego i przetokowego. W Polsce pierwsze prace nad stworzeniem układu napędu hybrydowego, w zastosowaniu do modernizowanych spalinowych lokomotyw manewrowych, rozpoczęto w 2010 roku.
EN
In recent years, efforts have been made to reduce as much as possible the harmful environmental impact of diesel traction vehicles. Therefore, when designing modern traction systems, designers try to minimize their discharge of diesel oil and lubricants by using modern internal-combustion engines. In recent years, other types of propulsion have also been sought, including a hybrid drive, in which the traction motors are powered from high-performance energy storage (battery cells, capacitors) or from storage tanks supported by energy generated by the current set installed on the locomotive – creative (internal combustion engine, AC generator, rectifier). The first hybrid vehicles have been created on the basis of cars, buses, trolleybuses and trams. It has only been a dozen or so years of work to develop a hybrid propulsion system with the use of locomotives most often intended for shunting and shunting traffic. In Poland, preliminary work on the creation of a hybrid propulsion system, in application to modernized diesel shunting locomotives, began in 2010.
PL
Określono wpływ rodzaju złoża na zawartość wybranych składników spalin podczas spalania pojedynczych ziaren węgla w reaktorze fluidyzacyjnym. Proces prowadzono w złożu piaskowym i cenosferowym w temp. 600, 700 i 800°C. Porównano zawartość NO, CO i LZO w spalinach. Stwierdzono, że emisja NO i LZO w wyniku spalania ziaren węgla w złożu cenosferowym była zdecydowanie mniejsza niż przy spalaniu w złożu piaskowym.
EN
Granulated coal (grain size 10–11 mm) was combusted in sand or cenosphere-fluidized beds at 600, 700 and 800°C. The contents of NO, CO and volatile org. compds. (VOC) in the flue gases generated in each bed were compared. Emission of NO and VOC during combustion in cenosphere bed was much lower than during combustion in the sand bed.
PL
W Krakowie mierzone są emisje motoryzacyjne metodą RSD. Mają one pomóc w ustaleniu, które grupy pojazdów generują największe zanieczyszczenia powietrza. Czy pomiary emisji spalin w formie zdalnej mogą w znaczący sposób wpłynąć na poprawę jakości powietrza?
EN
The article presents the tests and analysis of ecological indicators of two rail-road tractors carried out during the real operation. The conditions of tests and vehicle constructions were characterized by the similar parameters, while the objects met the different exhaust gas emission standards: Stage IIIB and Stage IV. Apparatus from the PEMS group was used in the tests. In the analysis of ecological indicators, the unit emission of harmful gaseous compounds and particulates was determined. The supplementation is the assessment of toxicity indicators, which are the reference of individual compounds to CO2 emission. More favourable ecological characteristics were obtained by a vehicle meeting the newer exhaust gas emission standard, which resulted mainly from the use of advanced exhaust gas treatment systems in its construction.
PL
W artykule zaprezentowano badania i analizę wskaźników ekologicznych dwóch ciągników szynowo-drogowych zrealizowane podczas rzeczywistej eksploatacji. Warunki testów i konstrukcje pojazdów charakteryzowały się zbliżonymi parametrami, przy czym obiekty spełniały odmienne normy emisji spalin: Stage IIIB i Stage IV. W badaniach zastosowano aparaturę z grupy PEMS. W analizie wskaźników ekologicznych wyznaczono jednostkową emisję szkodliwych związków gazowych i cząstek stałych. Uzupełnienie stanowi ocena wskaźników toksyczności, będących odniesieniem poszczególnych związków do emisji CO2. Korzystniejsze charakterystyki ekologiczne uzyskał pojazd spełniający nowszą normę emisji spalin, co wynikało przede wszystkim z zastosowania w jego konstrukcji zaawansowanych układów oczyszczania spalin.
PL
Poprawa stanu środowiska naturalnego wymaga coraz nowszych sposobów na obniżenie emisji związków szkodliwych spalin emitowanych przez pojazdy. Jednym z nich jest zastąpienie wyeksploatowanych lokomotyw manewrowych ciągnikami szynowo-drogowymi. Pojazdy takie przystosowane są do przetaczania wagonów, a ich konstrukcja zapewnia dużą funkcjonalność przy niskich kosztach eksploatacji. Głównym celem tego zabiegu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania pojazdu na środowisko i redukcja zużycia paliwa w porównaniu do lokomotywy wykonującej tę samą pracę. Badania emisyjności spalin testowanego pojazdu przeprowadzono podczas rzeczywistych warunków eksploatacji, dzięki czemu uzyskane wyniki są bardziej miarodajne.
6
PL
Infrastruktura lotniskowa wpływa na właściwe funkcjonowanie lotniska. Szczególną rolę odgrywa infrastruktura na lotniskach wojskowych. Jest to spowodowane innym, szerszym zakresem funkcji jakie spełnia. Wiele lotnisk wojskowych pomimo gruntownej przebudowy infrastruktury zachowało jej podstawowe rozmieszczenie nie w pełni dostosowane do współczesnych funkcji i zadań logistycznych. W artykule dokonano analizy wpływu rozmieszczenia wybranych elementów infrastruktury lotniskowej na bezpieczeństwo eksploatacji sprzętu lotniskowego. Analizą objęto również charakterystykę emisji spalin, jaką posiada sprzęt lotniskowy wybranej wojskowej bazy lotniczej. W ramach sformułowanych wniosków podjęto próbę poprawy poziomu emisji spalin eksploatowanego w wojsku sprzętu lotniskowego.
EN
Airport infrastructure affects on proper functioning of the airport. A special role is played by the infrastructure at military airport. This is due to the other wider range of functions it performs. Many military airports despite a thorough reconstruction of infrastructure, have kept its basic layout not fully adapted to modern logistics functions and tasks. This article analyzes the impact of the distribution of selected elements of airport infrastructure on the safety of operation of airport equipment. The analysis also covered the exhaust emission characteristics of the airport equipment of a selected military air base. As a part of the formulated conclusions, an attempt was made to improve the level of exhaust emissions of airport equipment used in the army.
7
Content available remote Evaluation of ecological extremes of vehicles in road emission tests
EN
New testing procedures for determining road emissions of exhaust pollutants for passenger vehicles were established in 2018. New road testing procedures are designed to determine actual exhaust emissions, which may not always reflect laboratory emissions. Test procedures for the emission of pollutants in real traffic conditions are divided into four stages. The latest research on the emission of pollutants from motor vehicles in road traffic conditions, carried out using mobile measuring systems, reflects the actual ecological state of vehicles. The article compares the results of exhaust emissions obtained in road tests using the latest legislative proposals for passenger cars. Then, an attempt was made to determine the engine operating parameters in which exhaust road emission would be the lowest. Solution scenarios were defined as part of permissible changes to dynamic parameters that are included in European legislation on RDE testing. For this purpose, an optimization tool was used, allowing on the basis of given input data to determine the minimum objective function, defined as the smallest emission value of individual harmful compounds. The results of the exhaust gas emissions in the RDE test were used to determine the road emissions of individual harmful compounds. A thorough analysis of the emission intensity of individual compounds has shown that it is possible to approximate such values using functional rela-tionships or adopting them as a constant value. This division was used to determine the extremes (in this case the minima) of the objective function (minimum road emissions of harmful exhaust components). This task resulted in obtaining (within the permissible tolerances of all driving parameters and durations of individual road test sections) the value of exhaust emissions in the range from 26% to 81% lower than in the actual road test. This means that there is a tolerance range, where you can obtain the value of emissions in road tests. As a result, you can use the process of determining the minimum emissions tests RDE calibration of the drive units already at the stage of preparation so that in the real traffic conditions characterized by the lowest exhaust emissions.
EN
This paper discusses the environmental characteristics of assets of the public transport systems in Górnośląsko-Dąbrowska Metropolis. The public transport is served by a number of companies. This poses the problem of integrating their behaviour in a coherent manner for environment protection. The Metropolis includes regions highly populated with good road networks as well as small localities which generates small transport demands. The transport potential is assessed and categorised in relation to its impact on the environment. The volume of emission of pollutants and the severity of their presence in the environment are summarised. Conditions of the functioning of the constituents of the systems were analysed, accounting for their contribution to pollution as well as health hazards cases.
EN
The presented article examines, on the example of 100 surveys among drivers moving around the region of Biała Podlaska, the level of exhaust emissions generated by their cars. The analysis was based on the information about the make and model of a vehicle, year of production, a type of fuel and EURO standard to which the car was assigned. In addition, information was collected on the average annual mileage (km) of the analyzed cars. The above information allowed to make speculations on the amount of harmful substances emitted by the examined cars, and then to make a reservation as if all the vehicles were in EURO VI standard. For one hundred cars tested in the survey, these values would be: - 1390500 g of issued CO, which would result in a 28.33% decrease compared to the current situation; - 153180 g NOx, which would result in a decrease of 66.47%; - 69300 g HC (in the case of petrol engines), which would result in a decrease of 36.77%; - 6975 g PM (in the case of DIESEL engines), which would result in a decrease of 87.33%. The solution to the problem of excessive emission of harmful substances arising from the combustion of fuels could be the exchange of cars for those falling within the EURO VI standard. The interest in this idea would be significant if appropriate incentives for the purchase of environmentally friendly vehicles were introduced.
PL
W przedstawionym artykule zbadano, na przykładzie 100 ankiet wśród kierowców poruszających się po regionie Biała Podlaska, poziom emisji spalin generowanych przez ich samochody. Analiza opierała się na informacjach dotyczących marki i modelu pojazdu, roku produkcji, rodzaju paliwa zasilającego oraz normy EURO, do której zaliczono dany samochód. Ponadto zebrano informacje na temat średniego rocznego przebiegu (km) analizowanych samochodów. Powyższe informacje pozwoliły przeprowadzić spekulacje na temat ilości emitowanych substancji szkodliwych przez przebadane auta, a następnie prognozować, jak wyglądałaby sytuacja, gdyby wszystkie pojazdy spełniały normę EURO VI. Dla stu samochodów testowanych w badaniu wartości te byłyby następujące: - 1390500 g wydanego CO, co spowodowałoby spadek o 28,33% w porównaniu z obecną sytuacją; - 153180 g NOx, co spowodowałoby spadek o 66,47%; - 69300 g HC (w przypadku silników benzynowych), co spowodowałoby spadek o 36,77%; - 6975 g PM (w przypadku silników DIESEL), co spowodowałoby spadek o 87,33%. Rozwiązaniem problemu nadmiernej emisji szkodliwych substancji, powstających w wyniku spalania paliw, mogłaby być wymiana samochodów na te zaliczające się do normy EURO VI. Zainteresowanie tym pomysłem byłoby znaczne, gdyby wprowadzono odpowiednio zachęcające dotacje do zakupu pojazdów przyjaznych środowisku.
10
EN
The central problem with electrically powered vehicles is emission associated with today’s power generation. High battery weight leads to additional significant losses, so that it makes sense to limit the range of electric vehicles. At the same time, the ecological footprint is improved as a smaller amount of battery cells is required. Under the boundary conditions of improved range at lowest possible weight, a range extender with low power was designed, developed and implemented as a solution. The 2-cylinder 2-stroke engine has an output of 4 kW and is currently under further development at TH Köln. A suitable generator and converter will follow in the future.
DE
Das zentrale Problem bei elektrisch angetriebenen Fahrzeugen sind die mit der heutigen Stromerzeugung verbundenen Emissionen. Das hohe Batteriegewicht führt zu zusätzlichen signifikanten Verlusten durch Rollreibung, so dass es sinnvoll ist, die Reichweite von Elektrofahrzeugen zu begrenzen. Gleichzeitig wird so auch der ökologische Fußabdruck verbessert, da eine geringere Anzahl von Batteriezellen benötigt wird. Unter den Randbedingungen einer verbesserten Fahrzeugreichweite bei möglichst geringem Gewicht wurde ein Range Extender mit geringer Leistung konzipiert, entwickelt und aufgebaut. Der entstandene 2-Zylinder-2-Takt-Motor hat eine Leistung von 4 kW und wird derzeit an der TH Köln weiterentwickelt. Ein geeigneter Generator und ein Umrichter sollen in der Zukunft ebenfalls aufgebaut werden.
11
Content available remote Pelet z torfu jako alternatywne paliwo dla stałych nośników energii
PL
Dokonano analizy techniczno-ekonomicznej nowego rodzaju paliwa, jakim jest pelet torfowy. Uzyskane wyniki porównano z wynikami dla dwóch innych popularnych nośników energii: peletu drzewnego oraz ekogroszku. Zbadano również emisję tlenków azotu oraz tlenków węgla powstających podczas spalania tych paliw. Udowodniono, że pod względem jakościowym i ekonomicznym pelet torfowy jest obiecującą alternatywą dla innych popularnych paliw stałych.
EN
Moisture, ash, and volatile matter contents, combustion heat and mech. strength of a peat were examd. and compared with the results obtained for eco-pea coal and wood pellets. Burning of peat in heating boilers resulted in emissions of CO, NOx and particulate matter (PM10 and PM2.5) in amts. close to the emission accompanying the combustion of wood pellet but much lower than for eco-pea coal. The use of peat was economically viable.
PL
Przemysł motoryzacyjny (sektory pojazdów osobowych – LDV i ciężarowych – HDV) znajduje się obecnie pod bezprecedensową presją ze strony wielu czynników politycznych i społecznych, szczególnie pod względem negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez emisje związków szkodliwych spalin i emisję gazów cieplarnianych, szczególnie CO 2 /zużycie paliwa. Zmieniające się w ostatnich latach metody badań homologacyjnych i procedury testowe oraz limity emisji związków szkodliwych stają się coraz trudniejsze do spełnienia, co wymaga zmian w metodach badawczo-rozwojowych, konstrukcjach silników spalinowych, strategiach sterowania, paliwach i – co najważniejsze – konstrukcjach całych układów napędowych. W niniejszym artykule przeanalizowano obecną sytuację w zakresie rozwoju legislacji dotyczącą regulacji metod badania pojazdów i limitów emisji związków szkodliwych spalin oraz ich wpływu na układy napędowe stosowane w nowych pojazdach samochodowych na świecie, przedstawiono również skrótowo trendy rozwojowe w tej dziedzinie na przyszłe lata.
EN
The automotive industry (LDV and HDV sectors) is currently under unprecedented pressure from a wide range of factors particularly in terms of environmental performance and fuel consumption. Long-established test procedures are changing and standards are becoming much harder to meet, necessitating changes in R&D methods, strategies and calibrations, fuels and – crucially – powertrains. This paper examines the current situation regarding regulation of emissions rules and the impact on powertrains used in new vehicles across the world. Powertrain technologies which can help to overcome challenges are mentioned and key trends are analysed. Finally, some brief comments are offered on what will bring the next few years.
EN
The need for alternative fuel instead of conventional fossil fuels (diesel or gasoline) has recently increased for several reasons, including the expected shortage of petroleum fossil fuels and the production of pollution by transportation. Consequently, researchers are interested in finding new alternative fuels. At present, the number of studies on biodiesel as a compression ignition engine fuel has increased. Current studies are mainly concerned with studying the use of exhaust gas temperature to preheat biodiesel fuel before it enters the combustion chamber. A heat exchanger is designed to increase the temperature of the biodiesel fuel prior to the combustion process. The performance characteristics of diesel engines and the emission of pollutants resulting from this modification were investigated under different operating conditions, including different engine loads and speeds. The results showed clear improvements in engine performance, including improved output power, specific fuel consumption and pollutant emissions. The engine power and specific fuel consumption improvements as a result of preheating reached up to 1.3% and 8.27%, respectively. Pollutant emission also decreased obviously, with carbon monoxide and hydrocarbon emission decreases of 12.95% and 12.85%, respectively. However, the emission of nitrogen oxides increased by 4.39%.
PL
Coraz ostrzejsze regulacje unijne dotyczących emisji spalin w energetyce spowodowały, że polskie ciepłownictwo stanęło przed wyzwaniem przystosowania się do nowych warunków prawnych, poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań, dostosowanych do naszych realiów.
EN
Toxic exhaust gas emissions from internal combustion engines pose the key barrier to vehicle development. Direct measurements of emission levels and toxic compounds present in exhaust gas pose a technical challenge, which is why vehicle emissions are determined by monitoring the parameters of various systems and components. On-board diagnostic systems support engine monitoring in real time. Most onboard diagnostic systems are standardized, therefore their functions can be modified relatively easily. This paper analyzes the functions of the existing on-board diagnostic systems and proposes solutions that prevent unauthorized tampering with vehicle emission systems.
PL
Problem emisji związków toksycznych przez silniki spalinowe jest obecnie podstawową barierą rozwoju pojazdów samochodowych. Z uwagi na trudne technicznie do realizacji metody bezpośredniego określania poziomu rzeczywistej emisji poszczególnych związków toksycznych, poziom ich emisji przez pojazdy samochodowe w warunkach eksploatacji określa się na podstawie monitorowania parametrów pracy poszczególnych układów/elementów. Stosowane obecnie w pojazdach samochodowych systemy diagnostyki pokładowej z jednej strony pozwalają na bieżącą kontrolę pracy silnika, a z drugiej strony zaś ze względu na znormalizowaną zasadę działania pozwalają na relatywnie prostą ingerencję w ich działanie. W artykule dokonano analizy funkcjonowania obecnie stosowanych pokładowych systemów diagnostycznych oraz zaproponowano kierunki ich rozwoju pozwalające na ograniczenie ingerencji w ich działanie.
EN
Searching for further reduction of fuel consumption simultaneously with the reduction of toxic compounds emission new systems for lean-mixture combustion for SI engines are being discussed by many manufacturers. Within the European GasOn-Project (Gas Only Internal Combustion Engines) the two-stage combustion and Turbulent Jet Ignition concept for CNG-fuelled high speed engine has been proposed and thoroughly investigated where the reduction of gas consumption and increasing of engine efficiency together with the reduction of emission, especially CO2 was expected. In the investigated cases the lean-burn combustion process was conducted with selection of the most effective pre-combustion chamber. The experimental investigations have been performed on single-cylinder AVL5804 research engine, which has been modified to SI and CNG fuelling. For the analysis of the thermodynamic, operational and emission indexes very advanced equipment has been applied. Based on the measuring results achieved for different pre-chamber configurations the extended methodology of polioptimization by pre-chamber selection and the shape of main chamber in the piston crown for proposed combustion system has been described and discussed. The results of the three versions of the optimization methods have been comparatively summarized in conclusions.
EN
The article presents toxic exhaust components emission measurement results as well as solid particles mass and number. The test involved a direct gasoline injection engine, in which special attention should be paid to the particulates number emission. Small diameters of nanoparticles make them particularly dangerous to human health. Nowadays, vehicle engines are constantly improved and modernized as a result of the need to meet existing exhaust gas emission standards. One of the few ways to determine the actual content of toxic and harmful compounds in the exhaust gases is the RDE (Real Driving Emissions) procedure, the requirements of which apply from 2016 for new vehicles, and from 2019 will apply to all registered passenger cars. The RDE procedure does not replace the WLTP (World Light-Duty Vehicle Test Procedure), but complements it. The tests on the dynamometer are separated from external conditions such as traffic volume or congestion and are not a sufficient indicator of emissions in real traffic conditions.
EN
The article presents the exhaust emission results from a diesel engine in dynamic states of engine operation in the driving tests: NEDC (New European Driving Cycle) and Malta test, developed at the Poznan University of Technology. The NEDC and Malta tests were carried out as simulations on the engine test bench mimicking the driving tests conditions. The test results of the emission of carbon monoxide, hydrocarbons and nitrogen oxides obtained in each of the tests were presented. The dynamic states have been classified depending on the time derivative value of the torque and engine rotational speed. Both the positive and negative as well as zero time derivative values of torque and rotational speed were considered. Therefore, overall six types of dynamic states were analyzed. A high sensitivity of exhaust emission to various types of dynamic states was found. The exhaust emission sensitivity to dynamic states in the Malta test was found to be higher than for the NEDC test, although these tests have similar properties (average rotational speed and average torque). This is due to the fact that the NEDC test is created on the basis of the similarity of zero-dimensional characteristics of the car's speed characteristic, whereas the Malta test was designed in accordance with the principle of faithful representation in the time domain of the NEDC speed curve.
EN
Comparative analysis of harmful compounds emission of classical and distributed propulsions applied on the AOS motor glider, taking into account the perspective of the development of hybrid propulsions. A novel path is indicated by so-called distributed aircraft propulsion. The advantages and disadvantages of this type of solutions are presented, as well as the conceptual design of the distributed propulsion for the AOS 71 motor glider. In the paper there were compared the emissions of harmful compounds generated by a hybrid power unit developed for the airframe of AOS 71 motor glider - traditional propulsion, so-called focused (one-propeller) and dispersed propulsion (multi-propelled). Functional diagrams of both types of propulsions solutions are presented. Construction and aerodynamic constraints of both propulsions are discussed and comparative analysis is made. In the traditional version of the propulsion (so-called focused propulsion). the propeller is driven by an Emrax 228 electric engine with effective parameters: N = 55 kW, M = 120 Nm. The power source is a battery set with a capacity of 16 Ah and a range extender powered by a LCR 407ti rotating piston engine with maximum power of 28 kW. In the variant of the distributed propulsion. Ten electric engines of AXI 8120 type were used to drive small propellers arranged along the wingspan. The power source in this variant is analogous to the variant with the Emrax electric engine. For the adopted variant of the flight mission of the motor glider. a flight trajectory model was developed, which was used to determine the load of the power unit. In laboratory conditions. emission tests of both propulsions were conducted. The results are summarized in charts and discussed in the conclusions.
EN
Comparative analysis of combustion and hybrid propulsion unit in aviation application in terms of emission of harmful compounds in the exhausts emitted to the atmosphere. For the propulsion of the AOS 71 motor glider, two types of propulsion were planned as development versions. The first analysed propulsion is based on a combustion engine, but of the Wankel type (LCR 814 engine with the power of 55 kW). The second designed propulsion is an hybrid based on a LCR 407 combustion engine with a power of 28 kW, which is connected in series with an electric generator propelling the engine (Emrax 228 engine), total power of the propulsion is 55 kW. The comparison of emissions of harmful compounds emitted to the atmosphere generated by the combustion and hybrid power unit intended for assembly in the AOS 71 motor glider, assuming various loads and methods of hybrid propulsion control, was made. The tests were conducted in laboratory conditions. Several different programs were designed to simulate different energy management methods in a hybrid system, depending on the predicted mission and load of the motor glider. On the basis of laboratory tests, exhaust emission was determined from both propulsions as a function of rotational speed and load. Then, based on the assumed flight trajectory and collected test data, the emission for both propulsions variants was determined. The values of emission parameters were compared and the results were presented in diagrams and discussed in the conclusions.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.