Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elementy odblaskowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Analiza wyników badań eksploatacyjnych punktowych elementów odblaskowych
PL
Punktowe elementy odblaskowe uzupełniają tradycyjne oznakowanie poziome. Wieloletnie doświadczenia stosowania tego rodzaju elementów na świecie pokazują, że pomagają one w wielu przypadkach zmniejszyć liczbę zdarzeń na drogach, a kierowcom pozwalają bezpiecznie pokonywać zakręty w warunkach nocnych. Jednocześnie w krajach odśnieżających drogi w okresie zimowym odnotowano problemy z trwałością i funkcjonalnością tego rodzaju elementów. W Polsce też coraz częściej stosuje się punktowe elementy odblaskowe i dlatego ważne jest, by zarządcy mieli świadomość na co zwrócić uwagę, by zapewnić jak najdłuższą trwałość tego rodzaju elementów. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych oraz terenowych punktowych elementów odblaskowych oraz zalecenia działań zwiększających ich trwałość i funkcjonalność.
EN
Road studs complement the traditional road marking. Many years of experience of using this type of elements in the world show that they help in many cases reduce the number of road events and allow drivers to safely drive on horizontal curves in night conditions. At the same time, problems with the durability and functionality of this type of elements in the snow-clearing countries in the winterwere noticed. In Poland, road studs are used more commonly. Because of that it is important for managers to know of what to look for in order to ensure the longest durability of such elements. This article presents the results of laboratory tests and field analysis of road studs as well as recommendations for actions to increase their durability and functionality.
EN
All the actions tending to limit the number of road accidents are very important. One of such an activity done by road users is wearing the warning clothing containing reflectivematerials and elements. Warning clothing enables noticing the moving person in good and/or bad atmospheric conditions. Reflective elementsplaced on the clothing improve the visibility not only pedestrians, but also the other road users, for example, bicycle riders. In the paper there is presented the designed project of warning clothing – bicycle rider jacket and there are presented results of questionnaire and of visibility measurementsof jacket on the road in the darkness.
3
Content available Bezpieczeństwo rowerzystów a oświetlenie roweru
PL
Rower staje się coraz częściej używanym środkiem transportu, zarówno w trakcie codziennych podróży np. dojazdy do pracy, szkoły, czy też po zakupy, jak i w podczas turystycznych wycieczek po terenach zamiejskich. Niestety wraz ze wzrostem popularności rowerów rośnie również liczba wypadków drogowych z ich udziałem. Przyczyną tych wypadków jest nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego, brak odpowiedniego oświetlenia dróg i poboczy oraz słabe oznakowanie i widoczność poruszających się po drodze rowerzystów. W celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu rowerowego, poszczególne kraje UE regulują przepisami warunki użytkowania rowerów. Przepisy te uwzględniają między innymi to, że rower używany jest o różnych porach dnia i w zmiennych warunkach pogodowych. Na terenie poszczególnych krajów UE istnieją różnice w wymaganym obowiązkowym wyposażeniu roweru w sprzęt oświetleniowy. Różnice te są związane z liczbą elementów oświetleniowych i ze sposobem ich mocowania oraz wymaganiami stawianymi parametrom świetlno-technicznym używanego osprzętu oświetleniowego. W związku z tym, udając się z Polski w podróż do innego państwa, użytkownicy rowerów powinni zadbać o ich odpowiednie wyposażenie w sprzęt oświetleniowy, obowiązujący na terenie danego kraju UE. W artykule wskazano także na istnienie związku pomiędzy zasadami oświetlenia roweru a bezpieczeństwem rowerzystów.
EN
The popularity of the bicycle use in transportation during daily trips such as commuting to work, school, shopping or during tourist trips to the areas outside cities is increasing. The use of the bicycle is also inscribed into prevailing fashion for eco-friendly lifestyle and it has been recognized as an excellent way of recreation. Unfortunately, with the increasing popularity of bicycles, the number of road accidents involving them is also growing. These accidents are caused by failure to follow the traffic rules and regulations, lack of proper lighting of roads and roadsides and poor visibility of road cyclists. In order to increase the traffic safety, each particular country in the EU is having rules for use of bicycles and mandatory requirements for bicycle lighting equipment. Therefore, while planning to bike in another country bicycle’s users should have proper bicycle lighting equipment. The article contains an analysis of the requirements of the mandatory lighting bicycle equipment in different EU countries. The article also revealed the existence of the impact of bicycle lighting rules on the number of road bicycle accidents, in particular country.
PL
Zarówno w Polsce, jak i na świecie, coraz częściej używanym środkiem transportu staje się rower. Niestety, wraz ze wzrostem popularności, rośnie również liczba wypadków drogowych, w których biorą udział rowerzyści. Współcześnie przeprowadzane są liczne badania naukowe mające określić czynniki wpływające na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W ich efekcie dowiedziono, że istnieje pozytywny wpływ właściwego oświetlenia na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Wynika on bezpośrednio z fizjologii widzenia. W pracy przedstawiona została literaturowa analiza wpływu oświetlenia na bezpieczeństwo w rowerowym ruchu drogowym. Ogólnie przyczyny wypadków drogowych z udziałem rowerzystów są klasyfikowane jako: nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego, brak odpowiedniego oświetlenia dróg i poboczy oraz słaba widoczność. Główną przyczyną słabej widoczności rowerzystów znajdujących się w warunkach zmierzchowych i nocnych jest to, że niska luminancja i mały kontrast obiektu przekłada się na wydłużenie u człowieka czasu przetwarzania informacji docierającej do układu widzenia. Skutkuje to między innymi wydłużeniem drogi hamowania pojazdu, a co za tym idzie zwiększa się niebezpieczeństwo zaistnienia wypadku.
EN
Both in Poland and all around the world bicycles are increasingly used as a transport mean. Unfortunately, together with growth of their popularity also the number of road accidents involving cyclists is growing. Generally, causes of these accidents are classified as: failure to comply with traffic rules, lack of proper lighting of roads and roadsides and poor signage and visibility of cyclists moving along the road. Nowadays, numerous scientific studies designed to determine the factors affecting road traffic safety are carried out. This researches have proved that there is a positive impact of lighting on the safety of road users. It stems directly from the physiology of vision. Literature analysis of the impact of bicycle lighting equipment on road traffic safety is presented in this article. The main cause of poor visibility of cyclists in the dusk and night conditions is the fact that low brightness and low contrast of subjects cause longer time of the processing time of information into the human vision system. This results in longer breaking distance of vehicle and increases danger of the accident.
PL
Punktowe elementy odblaskowe są rodzajem oznakowania drogowego poziomego, oddzielanym ze względu na funkcje i kształt od znaków podłużnych i poprzecznych, strzałek i znaków uzupełniających. Wynika to chociażby z pkt 1.2 załącznika nr 2 (pt. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”) do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181, ze zm., dalej: Rozporządzenie i Załącznik nr 2 do Rozporządzenia). Zgodnie z § 85 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393, ze zm.) są one znakami drogowymi poziomymi. Ich montaż ma zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przede wszystkim w okresie od zmroku do świtu i w trudnych warunkach atmosferycznych.
PL
W ostatnich latach zaobserwowano gwałtowny wzrost popularności użytkowania roweru jako środka transportu. Pojazd ten wykorzystywany jest w różnorodnych warunkach pogodowych oraz oświetleniowych, co między innymi wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Niniejszy artykuł zawiera analizę wymagań, dotyczących obowiązkowego wyposażenia roweru w sprzęt oświetleniowy, obowiązujących na terenie poszczególnych krajów UE. W artykule wykazano również istnienie wpływu zasad oświetlenia roweru i jakości widzenia na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, mierzone liczbą śmiertelnych wypadków drogowych z udziałem rowerzystów.
EN
In recent years it has been observed the rise in popularity of use of the bicycle in transportation. The user of the bicycle should be aware that in the EU countries, there are different rules in mandatory requirements for bicycle lighting equipment. The article contains an analysis of the requirements of the mandatory lighting bicycle equipment in different EU countries. The article also revealed the existence of the impact of bicycle lighting rules and quality of vison on the safety of road users, in particular country.
PL
Wzrost ruchu samochodowego na naszych drogach powoduje zwiększenie problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu. Najbardziej newralgicznymi miejscami dróg pod względem wypadkowości są skrzyżowania drogowe. Uwzględniając liczby punktów kolizji najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie rond, na których liczba punktów kolizji jest mniejsza niż na skrzyżowaniu zwykłym.
EN
The paper concerns on reflective elements and the¬ir role on roundabout;. Reflective elements nave important role in road safety because they assure better visibility on a roundabout.
PL
Przejścia dla zwierząt w połączeniu z grodzeniem dróg są najskuteczniejszą metodą zapobiegającą wypadkom z udziałem zwierząt, jednak rozwiązanie to nie zawsze jest uzasadnione lub wręcz moSliwe. Opracowuje się więc inne metody, przewaSnie polegające na ostrzeganiu zwierząt przed nadjeSdSającym pojazdem albo na ostrzeganiu kierowców o ryzyku pojawienia się zwierzęcia na drodze. Urządzeniami ostrzegającymi zwierzęta przed nadjeżdżającym pojazdem są m.in. tzw. "wilcze oczy", w Polsce opracowano teS nowatorskie urządzenia przeznaczone do uSytku na liniach kolejowych (UOZ). Na zachodzie testuje się systemy wykrywania duSych zwierząt i aktywnego informowania kierowców o ryzyku kolizji ze zwierzęciem. Opisane systemy mogą być skutecznym uzupełnieniem działań w zakresie ochrony zwierząt, ochrony korytarzy ekologicznych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu.
EN
Animal overpasses and underpasses in combination with wildlife fencing is the most effective method of preventing animal-vehicle collisions. However it is not always possible or cost-effective. Therefore new methods are being invented: animal deterring systems and systems warning drivers against animals on road. Devices that deter animals from roads are for example wildlife warning reflectors or a Polish invention: animal deterring device designed for railway lines. In western Europe and USA there are tested animal detection systems connected with signs warning drivers against the risk of collision. These systems may provide an effective completion methods for protecting animals on roads, providing wildlife connectivity and increasing safety on roads.
PL
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) co roku na świecie urazów doznaje około 75 milionów ludzi, a 23% ofiar obrażeń ginie lub doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu. Tak duża liczba urazów to skutek między innymi przekształceń systemów ekonomicznych, ciągłego rozwoju motoryzacji, mechanizacji w przemyśle i rolnictwie, zmiany modelu życia, pogoni za pracą, braku odpoczynku, dążenia do jak najszybszego przemieszczania się z miejsca na miejsce, nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz niskiej jakości infrastruktury drogowej i złego stanu technicznego pojazdów.
EN
According to the World Health Organization (WHO) every year about 75 million people suffer injury, and 23% of the victims get killed or sustains permament damage to health in the whole world. Such a large number of injuries results from, inter alia, the transformation of economic systems, the continuous development of motorization, mechanization in industry and agriculture, changes in the pattern of life, the pursuit of work, lack of rest, failure to observe road safety, poor road infrastructure and poor technical condition of vehicles.
PL
W artykule przedstawiono problem kolizji zwierząt z pociągami w aspekcie środowiskowym i technicznym, pokazując jego przyczyny, skutki oraz sposoby zapobiegania wypadkom. Przeanalizowano przyczyny kolizji zwierząt z pociągami wskazując na to, co skłania zwierzęta do przekraczania linii kolejowej i przebywania na torowisku, przyczyny dlaczego zwierzęta nie uciekają przed pociągiem. Pokazano skutki środowiskowe i ekonomiczne wypadków, zreferowano też metody prewencyjne: pasywne, czyli połączenie grodzenia linii kolejowej z budową przejść dla zwierząt, oraz aktywne, czyli zastosowanie elementów odblaskowych typu "wilcze oczy" i akustycznych urządzeń ochrony zwierząt typu "UOZ-1".
EN
The article presents the problem of animal-train collisions in environmental and technical aspects, its causes, effects and ways to prevent accidents. The authors analyzed reasons of animal-train collisions by pointing out what makes the animals cross the railway line or stay on tracks and the reasons why animals do not run away from the train. The article shows environmental and economic effects of collisions and presents methods of prevention: passive medots, i.e. combination of fencing of the railway line wiht wildlife passages, and activemethods, i.e. the usage of wildlife warning reflectors and the acoustic animal deterring device "UOZ-1".
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.