Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektrownia węglowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie skaningu laserowego 3D jako uzupełniającego narzędzia oceny stanu technicznego złożonej stalowej konstrukcji szkieletowej modułu kotłowni elektrowni węglowej. W wyniku znacznego osiadania podłoża wystąpiły uszkodzenia konstrukcji obniżające jej poziom bezpieczeństwa. Do oceny stanu wytężenia i deformacji konstrukcji zastosowano ostatecznie analizę liniowo-sprężystą (LA) oraz analizę geometrycznie i materiałowo nieliniową (GMNA). Wykonano skaning laserowy 3D obejmujący prawie w całości wszystkie elementy konstrukcyjne występujące w modelu numerycznym. W ten sposób uzyskano informację dotyczącą geometrii oraz rzeczywistego stanu deformacji konstrukcji. W pracy porównano teoretyczny kształt deformacji słupów nośnych kotłowni z kształtem ustalonym na podstawie skaningu laserowego. Wprowadzono miarę zróżnicowania obu kształtów pozwalającą na ocenę stopnia ich zgodności.
EN
The paper presents the use of 3D laser scanning as a complementary tool for quality assessment of the steel skeletal structure of a coal power plant module. As a result of significant soil subsidence, structural damage occurred that reduced its safety level. Linear elastic analysis (LA) as well as geometrically and materially non-linear analysis (GMNA) were used to assess the state of stresses and deformations of the structure. 3D laser scanning was performed covering almost all of the structural elements appearing in the numerical model. In this way, information on the current structure geometry was obtained, which allowed for a series of comparative analyses. The work summarizes the theoretical state of displacements of the columns with the state established by laser scanning. A measure of the dissimilarity of both shapes was introduced to assess the credibility of the analyzed data.
PL
W opracowaniu przedstawiono problematykę przeciwdziałania awariom przemysłowym. Skoncentrowano się na branży energetycznej. Przybliżono strukturę wytwarzania energii w Polsce. Zaprezentowano proces wytwarzania energii elektrycznej w konwencjonalnej elektrowni węglowej. Na podstawie analizy literaturowej i studium przypadków zidentyfikowano jedną z najczęstszych przyczyn awarii w elektrowniach węglowych – wybuch pyłu węglowego – i w tym aspekcie zaproponowano zastosowanie analizy drzewa błędów FTA. Rozwiązanie to ma na celu przedstawienie błędów w prawidłowym funkcjonowaniu instalacji elektrowni, co pozwala zidentyfikować zdarzenia podstawowe i pomaga dobrać prawidłowo zabezpieczenia, które mogą w rozpatrywanej sytuacji przeciwdziałać wskazanemu zdarzeniu.
EN
The paper presents the problem of preventing industrial failures. The study focuses on energy industry. The structure of energy production in Poland has been reviewed and the process of production of electricity in the conventional coal-fired power plant has been presented. Based on the literature analysis and case study, coal dust explosions have been identified as one of the most common reasons of failure in coal-fired power plants – and in this aspect the proposal to use FTA fault tree analysis has been offered. The aim for this solution is to present errors in the correct functioning of power plant installations which allows to identify basic events and helps to correctly select security measures that may counteract the indicated event in the considered situation.
PL
Elektroenergetyka zawodowa w Polsce znajduje się obecnie w fazie oczekiwania na decyzje kluczowe dla jej funkcjonowania w perspektywie nadchodzących dziesięcioleci. Celem pracy jest określenie wpływu realizacji różnych scenariuszy wyłączeń bloków energetycznych na węgiel kamienny na bezpieczeństwo energetyczne kraju, mierzone między innymi stopniem uzależnienia od importu energii elektrycznej bądź paliwa do jej wytworzenia z uwzględnieniem konkluzji BAT (Best Available Techniques) dla Dużych Jednostek Spalania (LCP).
EN
The power sector in Poland is currently in the phase of expectation for key decisions for its functioning in the perspective of the closest decades. The purpose of the work is to determine the impact of ending the operation of coal power plants on energy security of the country, measured inter allia by the electricity or fuel import dependency according to the BAT conclusions for Large Combustion Plants (LCP).
PL
Żyjemy w epickich czasach, kiedy budowa najzwyklejszej elektrowni staje się kluczowym bastionem walki o kształt, tempo i kierunki rozwoju naszego kraju. Co jakiś czas w gospodarce państwa potrzeba jest nowego koła zamachowego budzącego nadzieję, otwierającego nowe perspektywy gospodarcze i społeczne. Właśnie takim kołem ma stać się stosunkowo mała inwestycja dwóch spółek giełdowych, jaką jest budowa nadkrytycznego bloku węglowego Ostrołęka C o mocy 1000 MWe.
PL
One of the most important action in power engineering is searching for methods of pollution reduction. The biggest pollution is CO2. Emission of it in production of electricity is around 0,9 tons / 1 MWh. The article presents one of the methods of pollution reduction. This method based on decreasing energy consumption of electric drives of pumps and fans. There are practical technical solution in Poland, which decreased energy consumption from 10% to 30%. Others electric drives before modernization consume around 40% of total production of electricity (25% pumps and 15% fans). The modernization of such drives gives the possibility of reduction CO2 emission by 10% within 8 to 10 years.
6
Content available remote Lekka obudowa obiektów elektrowni w świetle zagrożenia wybuchem pyłów
PL
W artykule przedstawiono przykład uszkodzenia lekkiej obudowy budynków elektrowni wywołany wybuchem pyłów biomasy. Oceniono trwałość wykonanych napraw uszkodzeń obudowy po wybuchu i sformułowano wnioski dotyczące ich wykonywania. Analizowano możliwości ograniczenia skutków wybuchów pyłów w obiektach elektrowni (w aspekcie technicznym i prawnym).
EN
In this paper an example of damage of light cladding in building of electric plant due to biomass dust explosion is presented. Durability of repairs made after the explosion is evaluated, and suggestions about the repairs are made. Reduction of risk of dust explosions in electric plants are analyzed (both in technical and law realms).
7
Content available remote Dachowe płyty żużlobetonowe w obiektach elektrowni węglowych
PL
Żużlobetonowe kanałowe płyty dachowe przez wiele lat wykorzystywane były w konstrukcjach dużych dachów obiektów energetycznych. W artykule przedstawiono wybrane obiekty wzniesione w latach 1920 – 1965, z opisem stanu technicznego oraz zrealizowanych prac remontowych i modernizacyjnych.
EN
Hollow-core slag concrete panels for many years have been used in the construction of roofs of large power plant buildings. The paper presents selected examples with a description of the technical condition and repair and modernization work executed. The cases relate to the buildings erected in 1920 – 1965.
PL
Zasady inżynierii ekologicznej zastosowano w modernizacji budowanej Elektrowni Opole, wraz z nowoczesnymi instalacjami ochrony środowiska. Zmodernizowany projekt poddano „Kompleksowej ocenie oddziaływania Elektrowni Opole na środowisko” opracowanej w 1981 r. przez Instytut Ochrony Środowiska. Główne treści oceny zreferowano i przedyskutowano na krajowym sympozjum naukowym z udziałem społeczności opolskiej, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej 5 i 6 czerwca 1992 r. Głównym celem sympozjum było wyspecyfikowanie i w miarę wszechstronne przeanalizowanie ekologicznych uwarunkowań projektowania, budowę i eksploatowania elektrowni węglowych. Celem wtórnym, ale pierwszoplanowym dla aglomeracji opolskiej było przeanalizowanie wieloczynnikowego wpływu budowy i eksploatacji Elektrowni na przyrodnicze i społeczne środowisko. Przyznanie Elektrowni „Opole” S.A certyfikatu zgodności systemu zarządzania środowiskowego z normą ISO 14001 nadanego przez British Standards Institution, dowiodło zasadności kontynuowania budowy zakładu energetycznego spełniającego wymogi 21 wieku. Zaawansowana budowa dwóch kolejnych bloków o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole S.A. dowodzi merytorycznej zasadności i skuteczności seminarium z roku 1992.
EN
Principles of ecological engineering were applied for upgrading the Opole Power Plant under construction, complete with modern installation to protect the environment. The modernized project was a subject of „Integrated environmental impact assessment of the Opole Power Plant” developed by the Institute of Environmental Protection in 1981. The main issues covered by the impact assessment were presented and discussed at the national scientific conference attended, among others, by the representatives of local community from Opole. The conference was organized by the Polish Society of Ecological Engineering on June 5 and 6, 1992. The main aim of the conference was to identify and deliver as broad as possible analysis of environmental conditions for designing, building and operating coal fired power plants. A secondary goal, though of main concern for the Opole agglomeration, was to evaluate many-sided environmental risks resulting from the construction and operation of the Power Plant. The feasibility of continuing the construction of a power generating facility that meets the requirements of the 21st century was demonstrated by the fact that the Opole Power Plant S.A. was awarded the ISO 14001 – Environmental Management System certificate by the British Standards Institution. Advanced construction of the two consecutive blocks of a combined power of 1800 MW in the Opole Power Plant substantiates the validity and effectiveness of the conference organized in 1992.
PL
W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań występowania wybranych pierwiastków śladowych (As, Cd, Co, Cr, Pb, Sb i Se), należących do grupy HAPs (ang. Hazardous Air Pollutants), w formie biodostępnej frakcji respirabilnej (PM2,5). Odpowiednią frakcję pyłu pobrano w otoczeniu pracującej elektrowni węglowej opalanej węglem kamiennym. Analiza specjacyjna frakcji pyłu PM2,5 została przeprowadzona według zmodyfikowanego schematu Tessiera z wykorzystaniem ekstrakcji formy rozpuszczalnej w wodzie (Frakcja 1). Średnie stężenia pierwiastków badanych we frakcji rozpuszczalnej w wodzie utworzyły następujący szereg: Pb>Cr>As>Sb>Cd>Se>Co. Jest on zbliżony do szeregu otrzymanego w źródłach literaturowych.
EN
Research regarding environment and dust exposition conducted so far has been based on theoretical factors. These factors primarily concern the total content of heavy metals in suspended dust. However, there is a shortage of data on the specific chemical forms of trace elements. These forms condition the heavy metal threat on the environment and human health. Based on the results of chemical speciation, we can define the mobility of elements (including heavy metals) in the environment, that is, their bio-chemical activity during assimilation by organisms. The paper presents preliminary results of the occurrence of selected trace elements (As, Cd, Co, Cr, Pb, Sb and Se) that belong to the HAPs group (Hazardous Air Pollutants) in the PM2.5 water soluble form. The appropriate fraction of particulate matter was collected by Dekati PM10 Impactor in the surroundings of a working power plant that is fired with hard coal. The speciation analysis of PM2.5 fraction was conducted using a modified Tessier scheme. This procedure employs the extraction of a water soluble fraction (Fraction 1). The concentrations of elements were determined using the ICPMS technique. Measurements delivered data on the average concentration of respirable fraction PM2.5, which equaled 22.93 μg/m3. While conducting the research in the surroundings of a working power plant, a relatively high ratio of PM2.5 to TSP (83%) and to PM10 (88%) was found. Among the determined trace elements, the highest average total concentration in PM2.5 was found for Pb (82.17 ng/m3), while the lowest (less than 1 ng/m3) was found for Co. The highest average concentration in water soluble fraction F1 in PM2.5 was also found for Pb (12,97 ng/m3), while the lowest concentration (below 1 ng/m3) was found for Sb, Cd, Se and Co. The average concentrations of trace elements determined in the bioavailable fraction were found in a following order: Pb>Cr>As>Sb>Cd>Se>Co. This sequence is similar to the order received in the existing literature. In future, received data will assist in determining the forms of hazardous trace elements in total suspended particles (TSP), suspended dust (PM10) and in respirable fraction (PM2.5) in the surroundings of selected working power plants.
10
Content available remote Porównanie składu głównych strumieni materiałowych elektrowni węglowej
PL
Strumienie wejściowe (węgiel, mączka kamienia wapiennego, woda procesowa) i wyjściowe (popioły lotne z 3 stref odpylania, żużel, gips, osad i odciek z odsiarczania spalin) zostały poddane analizie elementarnej w celu sporządzenia bilansu materiałowego 58 pierwiastków. Materiały pochodziły z bloku energetycznego wyposażonego w 3-strefowy elektrofiltr i system mokrego odsiarczania gazów spalinowych. Stwierdzono, iż węgiel jest materiałem warunkującym skład ubocznych produktów spalania. W osadzie z odsiarczania spalin były zawarte zwiększone ilości pierwiastków ziem rzadkich, a Ca, S, Ge i Se obecne były w dużym stężeniu w gipsie i osadzie.
EN
Ingoing streams (coal, limestone powder, process H2O) and outgoing streams (fly ashes from three stages of electrostatic precipitator, slag, gypsum, sludge and sewage from desulfurization system) were analyzed for elemental compn. to develop material balances of particular 58 elements. Materials were derived from Polish coal-fired power plant equipped with a 3-stage electrostatic precipitator and wet flue gas desulfurization system. The elemental compn. of coal combustion products mostly depended on the coal compn. The rare earth elements were concd. mainly in the sludge from wet desulfurization, while Ca, S, Ge and Se in the gypsum and in the sludge.
PL
W artykule opisano rozwój innowacyjnych materiałów ceramicznych stosowanych jako membrany do separacji tlenu z powietrza, wspierających procesy separacji CO2 w „czystych” elektrowniach węglowych, pracujących w technologii oksyspalania. Przedstawiono główne koncepcje wychwytu CO2 ze spalin (CCS, ang.: Carbon Capture and Storage), ze szczególnym uwzględnieniem procesu oxyspalania. Przybliżono zasadę działania oraz rolę membran separujących tlen w procesach CCS. Szczegółowo opisano perowskit Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3−δ (BSCF 5582), posiadający jeden z najwyższych współczynników przenikalności tlenu i przedstawiono badania mikrostruktury tego materiału.
EN
This article describes development of innovative ceramic materials to be applied as oxygen separating membranes in “zero-emission” fossilfuel power plants, operating in the oxyfuel technology. Main concepts of CO2 capture and storage (CCS) are presented. The principle of operation and the role of oxygen transport membranes (OTM) in the CCS processes are described. The perovskite-structured Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3−δ (BSCF 5582) is the most promising candidate for OTM material featuring one of the highest oxygen permeation rates. The degradation of permeation processes in BSCF 5582 and an example of unstable material microstructure is presented.
EN
The paper presents a thermodynamic optimization of 900 MW power unit for ultra-supercritical parameters, modified according to AD700 concept. The aim of the study was to verify two optimisation methods, i.e., the finding the minimum of a constrained nonlinear multivariable function (fmincon) and the Nelder-Mead method with their own constrain functions. The analysis was carried out using IPSEpro software combined with MAT-LAB, where gross power generation efficiency was chosen as the objective function. In comparison with the Nelder-Mead method it was shown that using fmincon function gives reasonable results and a significant reduction of computational time. Unfortunately, with the increased number of decision parameters, the benefit measured by the increase in efficiency is becoming smaller. An important drawback of fmincon method is also a lack of repeatability by using different starting points. The obtained results led to the conclusion, that the Nelder-Mead method is a better tool for optimisation of thermal cycles with a high degree of complexity like the coal-fired power unit.
13
PL
W artykule przedstawiono problematykę projektowania i realizacji galerii-estakad o przestrzennej konstrukcji prętowej wykorzystywanych w transporcie wewnętrznym między obiektami w elektrowniach.
EN
This article describes issues relating to the design and construction of trestle bridge galleries with a spatial rod-based structure used for internal transportation between units at power plants.
PL
Elektrownie zasilane paliwami kopalnymi oraz spalarnie odpadów wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej stawiają bardzo wysokie wymagania podzespołom kotłów energetycznych, takim jak: palenisko, kolektor, przegrzewacz i systemy rurowe. Wymagania te wynikają z ostrych warunków pracy poszczególnych elementów, narażonych na ścieranie i erozję. Dłuższą żywotność podzespołów kotła w takich warunkach może zapewnić tylko powłoka ochronna. Spośród wielu dostępnych rodzajów powłok ochronnych, największą niezawodnością charakteryzują się napoiny wykonane ze stopów na osnowie niklu. Długi czas eksploatacji zapewnia stop 625, charakteryzujący się odpornością na korozję i żaroodpornością. Metoda CMT (Cold Metal Transfer) zapewnia jednorodną grubość warstwy oraz bardzo niską zawartość żelaza w napoinie. Ze względu na niewielką ilość wprowadzonego ciepła i wynikające z tego niewielkie wymieszanie napoiny z materiałem podstawowym, metoda CMT, jako odmiana spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów (GMAW), potwierdziła przydatność do tego typu zastosowań.
EN
Due to their operation under abrasive and erosive conditions, fossil power plants and incineration power plants make high demands on boiler components such as the furnace, super heater tube, collector and tubular space frame. Under these conditions, long service time can only be attained by protective coatings . From among the large range of available protective coatings, particularly weld cladding of nickel-based alloys has proven reliable for years. With the corrosion and high temperature resistant welding additive Alloy 625, high service time has been attained. CMT (Cold Metal Transfer) is distinguished by the uniformity of the layer thickness as well as the extremely low Fe content. Due to low thermal input and thereby reduced dilution degree, the Cold Metal Transfer (CMT) Process, a controlled Gas Metal Arc Welding (GMAW) variant, has been found suitable in this application field.
PL
Dyskusja na temat globalnego ocieplenia przybiera znamiona "nowej i jedynej nauki", której nie sposób pominąć przy nawet najmniej istotnej okazji. Silniejszy powiew wiatru, wyższa temperatura w grudniu i obfite opady śniegu w październiku w naszym regionie to wszystko . zdaniem "ekologów" i "klimatologów" - skutek globalnego ocieplenia. Tymczasem wiadomo każdemu, kto otarł się o kilka lekcji geologii, że wszystko to było w przeszłości, chociaż człowieka na Ziemi jeszcze nie było. Czy zatem człowiek jest sprawcą tego, co dzieje się obecnie? Czy człowiek jest w stanie powstrzymać obserwowane ostatnio drobne wahania temperatury? Artykuł prezentuje prace nad tym zagadnieniem i brak możliwości wdrożenia osiągniętych w badaniach rezultatów.
EN
Discussion about global warming takes on characteristic signs of "new and unique science" that can not be ignored during even the least important occasion. A stronger gust of wind, higher temperatures in December and heavy snowfall in October in our region is all - from the viewpoint of the "green" and "climate scientists" - a result of global warming. Meanwhile, it is known to anyone who took few lessons about geology, that all of it was happening in the past, although the man was not on the earth yet. Is, thus, the man the perpetrator of what is happening now? Is the man able to stop the recently observed slight wiggles of temperature? The article presents the work on this issue and the lack of ability to implement the results achieved in the study.
EN
The paper presents an analysis of methods of recovery and utilization of waste heat from flue gases of power units in coal-fired power plants in Poland and worldwide. Systems for waste heat recovery from flue gases and methods of utilizing the waste heat in Polish coal-fired power plants were described. An analysis showing advantages and disadvantages of the heat recovery systems currently in use was been performed. A concept of waste heat recovery and utilization with condensation of the steam contained in flue gases was proposed. This concept is characterized by a larger stream of the recovered waste heat as compared with the methods without condensation.
17
Content available remote Scenariusze zagospodarowania kompleksu złóż węgla brunatnego w rejonie Gubina
PL
W ramach koordynowanego przez Poltegor - Instytut projektu foresight pt:, "Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego" wykonano szereg prac badawczych uściślających warunki zalegania oraz jakość kompleksu złóż gubińskich. Przeprowadzona analiza wykazała, że w wymienionym rejonie zalega ogółem ponad 3 mld Mg, z czego 1 143,3 mln Mg w samym złożu Gubin. W artykule przedstawiono koncepcję eksploatacji kompleksu złóż gubińskich trzema wyrobiskami: Północnym, Południowym oraz Wschodnim. Pozwoliło by to na wydobycie 987,62 mln Mg węgla. Wydobycie węgla w ilości 22 mln Mg/rok uzasadnia budowę elektrowni o mocy 3 400 MW (4x850 MW) co z kolei daje roczną produkcję energii elektrycznej w wysokości 26 TWh. Stałe dostawy węgla mogłyby być realizowane przez okres 38 lat, do zakończenia eksploatacji wyrobiskiem Południowym. Do tego czasu konieczne by było udokumentowanie złóż w rejonie Lubska i rozpoczęcie ich eksploatacji. W przeciwnym razie, przez kolejne 11 lat, węgiel byłby dostarczany wyłącznie z wyrobiska Wschodniego, przez co dostawy węgla zmniejszone byłyby o połowę - do 11 mln Mg. W koncepcji przedstawiono aktualne i nowe rozwiązania elektrowni opalanych węglem brunatnym, które są, lub będą w przyszłości stosowane. Opisano rodzaje elektrowni i wybór rozwiązań dla elektrowni Gubin z charakterystyką parametrów bloków energetycznych w nawiązaniu do BAT (IPPC) i projektu nowej Dyrektywy Unii Europejskiej. Przedstawiono alternatywnie wybór bloków opalanych pyłem węglowym PC lub bloków fluidalnych OTU-CFB. Określono energię dostarczanego do elektrowni węgla brunatnego oraz moc i energię obliczeniową elektrowni Gubin z uwzględnieniem zmieniających się wartości opałowych węgla, wielkości jego dostaw, czasu efektywnej pracy elektrowni, zapasów węgla oraz jednostkowego jego zużycia dla produkcji energii elektrycznej.
EN
In the framework of foresight project entitled: "Scenarios of technological development of brown coal mining and processing industry", coordinated by Poltegor-Institute, a number of research activities specifying deposition conditions and quality of Gubin coal beds complex were conducted. Analysis demonstrated that more than 3 billion tons of coal were deposited in this area (1 143.3 million tones are only in Gubin deposit). Concept of Gubin deposits complex exploitation with three excavation fields: Północne, Południowe, Wschodnie, (North, South, East) has been presented in the paper. This concept enables excavation of 987.62 millions tones of coal. Output equal to 22 million tones per year justifies construction of 3 400 MW power plant (4x850 MW) and this will bring 26TWh of electric energy per year. Constant deliveries of coal could be realized for 38 years, until the end of Południowe excavation field exploitation. By that time it would be necessary to document deposits in the area of Lubsk and start exploitation there. Otherwise, for following 11 years, coal could be delivered exclusively from Wschodnie excavation field. In this situation however, deliveries would be decreased by 50%- to 11 million tones. Current and new solutions for brown coal power plants have been presented in this concept. Different types of power plants and selection of the best solutions for Gubin power plant with regard to BAT (IPPC) and the project of new EU directive have been discussed. Alternative selection of pulverized coal fired blocks (PC) and fluid blocks OUT-CFB have been presented. Energy from brown coal delivered to the power plant and designed power of Gubin power station have been defined with regard to changes of coal caloric value, delivery levels, power plant effective operation time, coal reserves and their unit consumption during energy production.
PL
Omówiono założenia, przebieg i efekty modernizacji elementów IOS w Elektrowni Opole: wirnika regavo, dysz absorbera.
EN
Discussed are assumptions, process itself and effects of IOS elements, like REGAVO runner and absorber nozzles, modernization.
PL
Przystosowanie elektrowni do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej pozwoli na istotne zmniejszenie zużycia paliw pierwotnych oraz emisji szkodliwych substancji ich spalania do środowiska naturalnego. Konieczna jest zatem kompleksowa: termodynamiczna i ekonomiczna analiza sposobów przystosowania. Niezbędne jest również ustalenie ekonomicznie uzasadnionej (granicznej) odległości elektrowni od odbiorców ciepła. Zbyt wolno postępująca prywatyzacja i urynkowienie krajowej energetyki hamuje w niej inicjatywy gospodarcze.
EN
Adapting power stations to combined heat and power generation will enablea substantial reduction of primary fuels consumption and emission of their noxious combustion products to the natural environment. Complex thermo-dynamic and economic analysis of adaptation methods is necessary. It is also essential to define economically justified distance between power station and heat consumers. Unfortunately all economic initiatives in our domestic power industry are delayed by a very slow process of privatization and market facilitation.
PL
Artykuł przedstawia problematykę przeprowadzania pomiarów grubości rur kotłowych w elektrowniach węglowych. Wyniki tysięcy zebranych pomiarów są analizowane i wykorzystywane do planowania prac remontowych. Jakość wykonanych pomiarów decyduje o awaryjności systemu obiegu wody, a w rezultacie o awaryjności całego kotła. W opracowaniu przedstawiono system do automatycznego zbierania danych oraz sposób jego działania. Opisano również korzyści płynące z zastosowanej aparatury.
EN
The article described the measurement of the pipes thickness in the power station's steam boilers. The results of this measurements are very important by laid the plans of the steam boilers routine repair. The quality of them decided about failure frequency of the water system and all the steam boilers. In the article the system of the data collecting is described and its way of working. Also advantages of using such a system are described.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.