Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrodischarge machining (WEDM)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
High demand for turbomachinery devices is constantly growing due to the constrains of reduction noise generation, fuel burn and gases emission. Competitiveness on the turbomachinery market forces manufactures to look for possibilities of reducing production costs – using cost-effective machining methods. According to the safety requirements in area of aeronautical industry, it is very important to ensure high geometrical and dimensional accuracy. Because of the very good mechanical properties, high temperature resistance and corrosion resistance, hard to machine nickel based superalloys are commonly used as components of aero engines. Due to the mentioned properties it is very hard to machine heat resisting nickel alloys with conventional machining methods. One of the nonconventional machining methods which is commonly used is electrodischarge machining. The main advantage of this method is that it is possible to machine each material which is an electrical conductor, regardless of its mechanical properties. In this paper the results of electrodischarge drilling of Inconel 625 and Inconel 718 with different values of current intensity and pulse time were presented. There was pointed the relation between current intensity and material removal rate and also correlation between discharge intensity and material removal rate. On the basis of experiment results it is known that Inconel 625 is easier to machine by EDM than Inconel 718. As a result of SEM photos and EDS analysis of the Inconel 718 surface it is possible to say that discharge intensity growth results in occurring bigger and deeper electroerosion craters, microcracks and solidified debris with content of carbon. It is required to expand the research of analysis of changes in Inconel’s 625 surface.
2
Content available remote Drążenie elektroerozyjne materiałów ceramicznych
PL
W artykul e przedstawiono wyniki dotyczące elektroerozyjnego wiercenia w materiałach ceramicznych, takich jak: SiC, SiSiC i c-BN. Celem badań było sprawdzenie możliwości obróbki elektroerozyjnej trudnych do cięcia materiałów ceramicznych przewodzących prąd elektryczny, zidentyfikowanie głównych problemów związanych z tym zadaniem, a także określenie podstawowego zestawu parametrów obróbki. Analiza wyników określa podstawowe wskaźniki obróbki EDM w trakcie procesu wiercenia w tej grupie materiałów.
EN
The paper presents results relating to electrodischarge drilling in ceramic materials such as SiC, SiSiC and c-BN. The goal of the research was to check the possibility of electrodischarge machining of difficult-to-cut electrically conductive ceramic materials, identify main problems related to this task, as well as determine a basic set of machining parameters. The analysis of the results has enabled the defining of the basic EDM drilling process indices for this group of materials.
PL
Ze względu na bardzo dobre własności mechaniczne, wysoką wytrzymałość temperaturową i odporność korozyjną obróbka żarowytrzymałych stopów niklu konwencjonalnymi metodami jest bardzo trudna i kosztowna. Dlatego też w wielu przypadkach, aby uzyskać pożądane wskaźniki technologiczne, do obróbki stopów Inconel wykorzystuje się techniki niekonwencjonalne, w tym przede wszystkim obróbkę elektroerozyjną. W artykule przedstawiono wyniki badań określających wpływ podstawowych parametrów procesu, tj. natężenie prądu oraz czasu impulsu na obrabialność elektroerozyjną stopów Inconel 718 oraz Inconel 625.
EN
Due to very good mechanical properties, high temperature resistance and corrosion resistance of heat resisting nickel alloys, their conventional machining is very difficult and expensive. Therefore non-conventional machining methods, especially electrodischarge machining, are used as an alternative, especially when high geometrical and dimensional accuracy is needed. In the paper, the research on the influence of the current and pulse time on electrodischarge machinability of the Inconel 718 and Inconel 625 alloys has been presented.
PL
Stal austenityczna X5CrNi 1810 znajduje szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Ze względu na bardzo dobre własności zarówno fizyczne, jak i mechaniczne należy do materiałów trudno obrabialnych konwencjonalnymi metodami. Dlatego w przypadku obróbki skomplikowanych kształtów czy elementów cienkościennych alternatywą są metody niekonwencjonalne, a zwłaszcza obróbka elektroerozyjna. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu rodzaju wykorzystanego do obróbki elektroerozyjnej dielektryka na cechy strukturalne i morfologiczne stali austenitycznej X5CrNi 1810. Przeprowadzono badania porównawcze chropowatości i mikrotwardości powierzchni po obróbce elektroerozyjnej w wodzie dejonizowanej i dielektryku węglowodorowym. Przenalizowano również stan obrobionych powierzchni i zmianę ich składu chemicznego po próbie korozyjnej.
EN
Austenitic steel X5CrNi 1810 is widely used in different branches of industry. Due to the very good physical and mechanical properties, this material is classified as hard-to machine by conventional machining techniques. Therefore, while machining complicated shapes or thin-walled elements, unconventional machining methods are the alternative, especially electric discharge machining. In the paper the effect of dielectric liquid type to the structural and morphological characteristics of X5CrNi 1810 austenitic steel was presented. The research consisted of an investigation of roughness and micro hardness of the surface layer after electric discharge machining in water and kerosene based dielectric respectively. Based on the SEM images and EDS measurements the qualitative analysis of the surface layer quality after machining and corrosion test was carried out.
5
Content available remote Tendencje rozwojowe wybranych niekonwencjonalnych procesów wytwarzania
PL
W przemyśle w coraz większym zakresie stosowane są nowe materiały o specjalnych właściwościach, zwykle trudne do efektywnego kształtowania metodami tradycyjnymi. Z tego względu racjonalnym rozwiązaniem jest zastosowanie metod niekonwencjonalnych a szczególne obróbki elektrochemicznej, elektroerozyjnej oraz metod hybrydowych. W artykule przedstawione zostaną przede wszystkim zasadnicze kierunki rozwoju i praktyczne zastosowania wyżej wymienionych procesów obróbkowych.
EN
In industry the range of practical applications of new materials with special properties significantly increases. These materials are usually difficult for traditional machining; so, the most efficient for shaping parts made of above mentioned materials are electrochemical, electrodischarge and hybrid machining processes. In the paper will be presented first of all basically directions of development and practical applications of these unconventional machining processes.
PL
Przedstawiono analizę oddziaływania pojedynczego narzędzia (kulki/mikromłoteczka) na mikrogeometrię powierzchni i umocnienie WW. Przeprowadzono badania nad zastosowaniem obróbki powierzchniowych zgniotem do modyfikacji warstwy wierzchniej elementów po obróbce elektroerozyjnej.
EN
The paper presents analysis of a single tool impact (ball / microhammer) on the surface microgeometry and strengthening of the surface layer. Studies were carried out using a cold work treatment to modify the surface layer of the element after electro discharge machining.
7
Content available remote Obróbka elektroerozyjna kompozytów Ni₃Al-TiC
PL
Obróbce elektroerozyjnej WEDM poddano materiały kompozytowe z intermetaliczną osnową Ni₃Al i fazą zbrojącą TiC w ilości 0, 10, 20, 30% obj. wytworzone w procesie metalurgii proszków. Jako parametry obróbki przyjęto czas impulsu ti i napięcie w impulsie U. W funkcji tych parametrów oceniano wydajność obróbki Vw, topografię i chropowatość powierzchni oraz stan tzw. warstwy białej.
EN
Composites with intermetallic matrix Ni₃Al reinforced with 0, 10, 20, 30% vol. TiC were wire electro discharge machined (WEDM). Materials were manufactured by powder metallurgy (P/M) using hot isostatic pressing (HIP).Material remove rate Vw, surface topography and roughness, white layer were investigated as a function of machining parameters (pulse time ti and load voltage U).
PL
Artykuł prezentuje badania dotyczące nowego sposobu prowadzenia obróbki stopowaniem elektroiskrowym, a także późniejszą modyfikację WW obróbką powierzchniową zgniotem typu roto peen. Własności użytkowe warstwy uzyskanej po sekwencji tych obróbek w tym badanie odporności na różne formy zużycia.
EN
The paper presents research on a new way of electro discharge alloying treatment, as well as subsequent surface layer modification by cold work surface treatment of roto peen type. Functional properties of surface layer obtained after a sequence of treatments including its resistance to various forms of wear.
9
Content available remote Metody kształtowania materiałów ceramicznych
PL
Przedstawiono wyniki badania właściwości fizycznych i mechanicznych ceramiki o osnowie z Al2O3, SiC, Si3N4 z dodatkami faz o dobrej przewodności elektrycznej oraz ceramiki o osnowie z TiB2. Określono gęstość, moduł Younga, twardość HV1 oraz przewodność elektryczną poszczególnych materiałów. Ceramiczne materiały kompozytowe z fazami przewodzącymi zostały wytworzone z zastosowaniem urządzenia do spiekania metodą SPS (Spark Plasma Sintering). Materiały odznaczające się dobrą przewodnością elektryczną kształtowano za pomocą obróbki elektroerozyjnej (EDM – Electro Discharge Machining). Powierzchnie materiałów po cięciu elektroerozyjnym poddano analizie z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowej.
EN
Presented in the paper are physical and mechanical properties of the Al2O3, SiC and Si3N4 matrix ceramics with good electrical conductivity phases added and of TiB2 matrix ceramics. Density, elastic modulus, hardness HV1 and electrical conductivity of each material were determined. Ceramic composite materials with conductive phases have been produced using SPS (Spark Plasma Sintering) method. Materials showing good electrical conductivity were shaped by means of EDM (Electro Discharge Machining) method. Material surfaces as left after EDM cutting were inspected by means of scanning electron microscopy.
EN
In the first part of the article the review of ceramic materials drilling possibilities was presented. Among the described methods special attention is paid to electrodischarge drilling. This process have especially been predicted for machining difficult-to-cut electrically conductive materials. The second part consist of the results analysis of electrodischarge microdrilling of siliconized silicon carbide. The experiment involves the impact of current amplitude, discharge voltage and pulse time on the hole depth, side gap, linear tool wear and mean drilling speed. The results shows that electrodischarge drilling is a good alternative when machining inhomogeneous ceramic materials and gives possibility to drill high aspect ratio holes with relatively high efficiency (the drilling speed >2 mm/min).
PL
Prezentowany artykuł stanowi kontynuację opracowania autorów pod tym samym tytułem, które zostało opublikowane w „Inżynierii Powierzchni" nr 1 z 2015 r. Poniżej przedstawione są wyniki badań struktury geometrycznej powierzchni obrobionej WEDM i EDM kompozytów - o osnowie Al-20Si-3Cu-lMg, umocnionych cząstkami: Al2O3, SiC lub Si3N4, oraz kompozytu Al-20Si-5Fe-3Cu-1Mg, umocnionego cząstkami Al2O3 o stałej koncentracji 10% objętościowo i różnej ziarnistości.
EN
The presented paper is a continuation of the contribution provided by the authors with the same title and published in the Polish Journal Inżynieria Powierzchni No 1/2015. Below there are presented the results ofthe surface texture examination of the composite based on Al20Si3Cu-1Mg matrix strengthened by the Al2O3 or SiC or Si3N4 particles and the other composite Al20Si5Fe3Cu-1Mg strengthened by the A12O3 particles with an unchanging volume concentration 10% but with different granularity.
12
Content available remote Ostrzenie ściernic diamentowych drutem
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów wejściowych obróbki elektroerozyjnej EDM: amplitudy prądu I, czasu impulsu ton, czasu przerwy toff, przy ustalonych pozostałych parametrach obróbki na strukturę metalograficzną i fizyczną warstwy wierzchniej. Badania wykonano według trójpoziomowego planowanego eksperymentu Boxa Behnkena.
EN
The paper presents the influence of the amplitude of I, pulse time ton, the time break toff, with the remaining processing parameters on the metallographic surface structure after EDM. Research was carried out by an planned experiment three-level Box Behnken. Research has shown that the surface layer in the metallographic structure are depends on the used processing parameters. The main factor influencing the thickness of the melted layer is the duration of the pulse. Microstructural defects (cracks) seem to be strongly linked with the resulting thickness of the melted layer.
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów wejściowych obróbki elektroerozyjnej: amplitudy prądu I, czasu impulsu ton, czasu przerwy toff, oraz rodzaju materiału elektrody roboczej; miedź, grafit, przy ustalonych pozostałych parametrach obróbki na wybrane parametry struktury geometrycznej obrobionej powierzchni. Badania wykonano według trójpoziomowego planowanego eksperymentu Boxa Behnkena.
EN
The paper presents the influence of the amplitude of I, pulse time ton, the time break toff, and the type of working electrode material: copper, graphite, on the surface layer parameters after EDM. Research was carried out by an planned experiment three-level Box Behnken. The developed data acquisition circuit allowed the determination of the characteristics of AC machines necessary for the proper selection of parameters implemented in the planned experiment (stable in the whole area of variation). Developed regression equations depend on the real measured parameters are characterized by a high degree of correlation. They show that the main factors affecting the geometrical structure of the surface after EMD is the current intensity and pulse duration (at fixed other parameters of treatment). Used in the processes of EDM electrode material (copper, graphite) does not significantly change the parameters of the SGP.
PL
W artykule przedstawiono niektóre rezultaty badań własnych, które pozwoliły na skonstruowanie i wykonanie szlifierki narzędziowej MES0 25 CNC. Jest ona nowatorskim rozwiązaniem w świecie, gdyż oprócz możliwości realizacji procesów szlifowania klasycznego, obciągania i profilowania elektroerozyjnego ściernic, co jest rozwiązaniem stosowanym przez przodujące firmy np. V0LLMER i WALTER, pozwala na ścierno-elektroerozyjne kształtowanie powierzchni roboczych różnego rodzaju narzędzi skrawających, w tym ostrzy diamentowych PCD i z węglików spiekanych.
EN
The paper presents some results of our research which led to the construction and manufacturing of tool grinding machineMES025CNC. It is an innovative solution in the world, because in addition to classical grinding processes, EDM dressing and profiling wheels, used by companies such as: V0LLMERandWALTER, allows applying the abrasive - electro - erosion process for forming the working surfaces of various types of cutting tools including diamond PCD, carbide and others inserts.
PL
W artykule została przedstawiona metodyka badań oraz wyniki pomiaru naprężeń własnych metodą usuwania warstwy wierzchniej przez docieranie spojonym ziarnem diamentowym, w próbkach obrobionych elektroerozyjnie i kulowaniu strumieniowym.
EN
The paper presents the methodology and results of residual stress measurement with method of successive layer removal with lapping in samples after electro-discharge machining and shot peening.
PL
Wycinanie elektroerozyjne WEDM jest obróbką dokładną, często stosowaną jako obróbka wykończeniowa. W pracy przedstawiono reprezentatywne powierzchnie śrubowe, spełniające kryteria znacznych wartości i intensywnej zmienności pochyleń. Po obróbce WEDM przeprowadzonej w wielu wariantach poddano uzyskane powierzchnie znacznej liczbie pomiarów, które ujawniły tendencje utraty uzyskiwanych dokładności w miarę wzrostu wartości kątów pochyleń powierzchni. W pracy zaprezentowano sposób podniesienia dokładności wytwarzania powierzchni śrubowych metodą korekty programu obróbkowego, zarówno w oparciu o dane analityczne jak i wyliczenia wynikające z przeprowadzonych eksperymentów.
EN
Wire electrical discharge machining (WEDM) enjoys a reputation of precision treatment and is often used as finishing manufacturing operation. The relevant screw surfaces have been proposed in this paper, satisfying criteria for high and strongly varying surface slopes. A series of experiments have been performed and then the machined samples have been subjected to extensive measurements which disclosed that the accuracy loss is directly linked to surface slope angle increase. The author of the paper suggests a method for accuracy improvement by modifying the NC program whereas the corrective procedure is based both on analytical data and on calculations resulting from the performed experiments.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów obróbki elektroerozyjnej (WEDM) na wydajność obróbki. Obróbkę WEDM prowadzono na obrabiarce BP-95d z generatorem elektronicznym. Jako dielektryk stosowano wodę dejonizowaną. Obróbkę realizowano przy różnych wartościach czasu trwania przerwy oraz czasu trwania impulsu. Parametrem zmiennym w badaniach była również temperatura dielektryka. Określano wydajność obróbki. Wykazano, że na przebieg obróbki WEDM wpływa energia wyładowań elektrycznych oraz zmiana temperatury dielektryka. Ze zwiększeniem energii wyładowań zwiększa się wydajność obróbki, która wzrasta również wraz ze spadkiem temperatury dielektryka.
EN
The paper deals with the investigations of influence parameters of electrodischarge machining (WEDM) on the surface microgcometry of machining parts. BP-95 machine with electonic generator type was used to perform WEDM process. Kerosene was used as a dielectric. During EDM process different current of single discharge were utilised. The following parameters were determined: productivity of WEDM process and surface roughness Ra. It was shown that energy (current) of the single discharge influences mainly on the WEDM process running. The higher was energy of the single discharge the higher were the productivity of the process and roughness of the machining surfaces. State of the material surface afterW EDM was estimated on the base of the scanning microscope images. It has been noticed that at the material surface after WEDM small, solid remelted areas occured. Their dimensions are growing up with increasing of the energy of a single discharge. This phenomenon signifficantly influences on the surface roughness parameters.
PL
W pracy podjęto próbę wytwarzania przeciwzużyciowych warstw powierzchniowych hybrydową metodą naddźwiękowo-elektroiskrową. Powłoki z WC12Co i WC17Co zostały naniesione systemem do natrysku naddźwiękowego TAFA–JP-5000. Modyfikacja powłok obróbką elektroerozyjną została wykonana za pomocą urządzenia ELFA-541. Ocenę własności powłok przeprowadzono na podstawie analizy mikrostruktury, badań tribologicznych oraz pomiarów mikrotwardości i chropowatości.
EN
Wear and abrasion are still up-to-date problems in all branches of industry. Although modern technologies permit considerable improvement in the properties of the outer layer, they need to be constantly modified or new solutions have to be looked for. HVOF-sprayed coatings are frequently used to improve the service life of machine components. The influence of the spray parameters and material type on the coating properties has been analysed thoroughly by numerous researchers. This study focuses on the tribological properties of two HVOF-sprayed tungsten carbide coatings, each with a different content of cobalt, which were subjected to electrical discharge machining (EDM). The material deposited over the HVOF-sprayed coatings was tungsten carbide. The microstructure of the sprayed and electro-discharge-machined coatings was analysed with a JOEL JSM-5400 scanning microscope. A ball-on-disc test was conducted to determine the coefficients of friction. The EDM process results in the formation of a homogeneous layer of tungsten carbide with a low cobalt content, which is well bonded with the HVOF-sprayed coating. The values of the coefficient of friction obtained for the two coatings with the EDM layer were similar.
20
Content available remote Współczesne obrabiarki erozyjne dostępne na polskim rynku
PL
Jednym z podstawowych dla technik wytwarzania obszarów zastosowania jest obróbka form i matryc. Do kluczowych technologii obecnie stosowanych w wytwarzaniu tego rodzaju oprzyrządowania należą: obróbka elektroerozyjna - EDM (Electrical Discharge Machining) i frezowanie z dużą prędkością skrawania - HSM (High Speed Milling). Podczas gdy EDM usuwa materiał oddziaływaniem cieplnym, to HSM skrawa materiał oddziaływaniem mechanicznym geometrycznie określonego ostrza. Już z tego prostego porównania wynikają właściwości, które formułują podstawowe przydatności sposobu do określonych zastosowań.
EN
Die and mould manufacturing is one of fundamental technological application areas. The key manufacturing methods used for such applications are: EDM (Electrical Discharge Machining) and HSM (High Speed Machining).The EDM is based on thermal interaction whereas the HSM consists in mechanical interaction of specifically shaped tool. Even this simple comparative description implies properties formulating basic usability of the methods mentioned above for specific tasks.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.