Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrical network
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper proposes a new solution of actual scientific and applied problem of optimization of the renewable energy sources in the local electrical systems, which is to determine the optimum installed capacity of RES and the choice of optimal schemes connection and also the automation of optimal control of their work in the electrical system. The application of these developments will allow reducing the power losses on electrical energy transmission and improving its quality.
PL
Artykuł proponuje nowe rozwiązanie aktualnego naukowego i praktycznego problemu optymalizacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w lokalnych systemach energetycznych, który determinuje optymalnie zainstalowaną ilość OZE i wybór optymalnego schematu połączeń, a także automatyczne optymalne sterowanie ich pracą w systemie energetycznym. Zastosowanie tego rozwiązania pozwoli zredukować straty mocy przesyłu energii elektrycznej i podwyższy jej jakość.
2
PL
Ciągłość dostaw energii elektrycznej jest podstawowym czynnikiem warunkującym prowadzenie działalności w zakładach górniczych i jest podstawą bezpieczeństwa pracy ludzi oraz ochrony środków produkcji. Przerwy w dostawach energii stwarzają zagrożenie dla takich procesów jak: przewietrzanie wyrobisk podziemnych, transport załogi z i na powierzchnię kopalni. Instalacje elektryczne są często bardzo złożone i przesyłają dużą ilości energii, zwłaszcza, gdy szczytowe wartości mocy obciążenia są kilka razy wyższe niż jego średnia moc. Stąd istotne jest zarządzanie kopalnianą siecią elektroenergetyczną i jej monitorowanie oraz prognozowanie obciążeń i wspomaganie podejmowania decyzji w różnych warunkach funkcjonowania sieci. W niniejszym artykule przedstawiono oprogramowanie opracowane w ITG KOMAG.
EN
Reliability of energy supply is essential for operation of mining plants. Lack of supply poses a risks to such processes as: ventilation of workings, personnel transportation from and to the mine surface, and is fundamental for personnel safety and protection of means of production. Electrical installations are often very complex, they distribute large amount of power, especially when the peak power is a few times greater than the average power consumption. That is why it is essential to manage the mining power grid and its monitoring as well as forecasting the loads and assisting in making decisions at different conditions of the grid operation. Software developed by KOMAG is presented.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia przyłączania odbiorców energii elektrycznej do dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej. Autorzy skupili się na procedurze przyłączania odbiorcy do sieci dystrybucyjnej oraz zaproponowali konieczność wykonywania pomiarów jakości energii elektrycznej dla wykonanego przyłączania odbiorców. Na podstawie wykonanych pomiarów przeprowadzono analizę rzeczywistej jakości energii elektrycznej dostarczanej do przyłączonego odbiorcy.
EN
The article presents issues connecting consumers of electricity to the power grid distribution. The authors focused on the procedure for connecting the recipient to the distribution network, and suggested the need for measuring the quality of electricity made to connect customers. On the basis of measurements carried out an analysis of the actual quality of the electricity supplied to the connected receiver.
PL
W referacie przedstawiono uwarunkowania rozwoju przyszłościowych rozwiązań sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Smart Grid powinien być postrzegany nie tylko jako nowa koncepcja organizacyjna pracy nowych komponentów, które pojawią się w niej, lecz także, a może przede wszystkim jako innowacyjne rozwiązania infrastruktury sieciowej, takie jak przewody niskozwisowe, szersze wykorzystanie, tzw. linii tymczasowych oraz nowoczesna i innowacyjna aparatura rozdzielcza- to takiej należą stacje transformatorowe z SF6 .Artykuł skupia się na zaprezentowaniu wieloaspektowego uzasadnienia celowości stosowania tego typu rozwiązań w przyszłościowej infrastrukturze sieciowej.
EN
The report introduced conditionings of the development of future solutions of transmission and distributive networks. Smart Grid should be noticed not only as the new organizational idea of the work of new components which will appear in it, but also, and perhaps first of all as innovative solutions of the network infrastructure, such as lines of high temperature low sag conductor,, the wider utilization - so called temporary lines and the modern and innovative distributive equipment - this such belong distribution substation with SF6 .The article focuses on introducing of the multiaspect reasons of the advisability of the usage of this type of solutions in the future network infrastructure.
EN
Worsened quality of supplied as well as demanded electricity causes in reality a large financial loss. The main quality parameters monitored today are voltage dips and interruptions. In this context there are relevant statistics of measurement results and especially the possibility of their improvement by using Dynamic Voltage Restorer, for which we have proposed a possible method of control. The proposed regulation DVR is based on Park transformation of immediate values of voltage in network and its feedback transformation. The method is shown and verified on simulation model.
PL
Pogorszenie jakości dostarczanej jak również zapotrzebowanej energii elektrycznej powoduje powstawanie dużych strat finansowych. Podstawowymi parametrami jakościowymi monitorowanymi obecnie są spadki napięcia i przerwy w zasilaniu. W tym kontekście istnieją adekwatne statystyki pomiarowe, a w szczególności możliwości ich poprawy poprzez użycie dynamicznego układu odtwarzania napięcia (DVR), dla którego zaproponowaliśmy metodę sterowania. Proponowana metoda sterowania układem DVR bazuje na transformacji Parka wartości chwilowych napięcia w sieci i ich transformacji odwrotnej. Metoda została przedstawiona i zweryfikowana na modelu symulacyjnym.
6
Content available remote Problemy rozwoju sieci elektroenergetycznych
PL
W artykule omówiono wybrane problemy rozwoju sieci elektroenergetycznej, istotne w warunkach konkurencyjnego rynku energii elektrycznej oraz ograniczeń dla sektora energetycznego wynikających z polityki energetycznej Unii Europejskiej. W rozważaniach uwzględniono zagadnienie ekonomiki i energetyki niskoemisyjnej.
EN
Some problems of the electrical network development important in the competition electricity market terms and restricts for energy sector result from European Union energy politic are presented in the paper. The economic and low stabilization problems are taken into consideration.
EN
It is possible to determine branch reactances of a network when only short-circuit values are known. The paper presents the derivation of formulae for calculating branch reactances for symmetrical components. The results of short-circuit current flows of the first degree in all nodes (i.e. currents around each node) constitute a base for determining these reactances. The presented formulae do not take into consideration magnetic couplings occurring in parallel lines. Testing calculations prove that the branch reactances determined by means of such a method represent short-circuit currents with high accuracy. Such formulae have not been described so far.
PL
W sytuacji, gdy znamy jedynie wyniki obliczeń prądów zwarciowych można, wyznaczyć reaktancje gałęzi rozpatrywanej sieci. Referat przedstawia wyprowadzone wzory na obliczenia reaktancji gałęzi dla składowych symetrycznych. Wyniki rozpływów pierwszego stopnia prądu zwarciowego we wszystkich węzłach (tzn. prądy wokół każdego z węzłów) są podstawą do wyprowadzenia tych reaktancji. Prezentowane wzory nie uwzględniają sprzężeń magnetycznych, występujących w liniach równoległych. Obliczenia sprawdzające potwierdzają, że tak wyznaczone reaktancje gałęzi z dużą dokładnością odwzorowują prądy zwarciowe w rozpatrywanej sieci elektroenergetycznej. W znanej dotychczas literaturze brak jest tego typu wzorów.
EN
The aim of this article is to show the problems of rural electrical distribution networks. Analysis of the contemporary state of electrical networks, analysis of the accident rate and reason for turning off of the electrotechnical equipment are presented. The ways for increasing the effectiveness of the functioning of the rural distribution networks are outlined.
9
Content available remote Mathematical model of electrical networks for multiple fault computations
EN
The paper presents a new method for determining quantities of multiple faults in networks with effectively or ineffectively earthed neutral and transformers with any vector group. The method allows the calculation of faults on both sides of a transformer and makes the preparation of algorithms for computations relatively easy and convenient. The process is based on the node potential method combined with the symmetrical components method and can be applied to any combination of short circuits and/or breaks.
PL
Artykuł opisuje nową metodę określania wielkości opisujących zakłócenia wielokrotne w sieci ze skutecznie lub nieskutecznie uziemionym punktem neutralnym zawierającej transformatory o dowolnej grupie połączeń. Metoda ta pozwala obliczać zakłócenia po obu stronach transformatora i przygotować algorytm obliczeniowy w łatwy i wygodny sposób. Cały algorytm jest oparty na. metodzie potencjałów węzłowych połączonej z metodą składowych symetrycznych i może być zastosowany dla dowolnej kombinacji zwarć i/lub przerw.
EN
In this paper we deal with a power quality monitoring in a low-voltage electrical circuits in administrative building and with its evolution in accordance with valid technical standard STN EN 50 160. Target of performed measurements was also to measure the current through neutral wire in the view of the triplen harmonic influence. We also realized measurements of potential sources of the higher harmonics in electrical network - transformer, compact fluorescent lamps, and modern appliances with switch-mode power supply concept.
PL
Niezadowalający stan sieci elektrycznej oraz korzystanie z coraz bardziej wrażliwych urządzeń elektrycznych doprowadziły do wzrostu liczby przestojów. O przewadze konkurencyjnej decyduje zachowanie ciągłości produkcji nawet w przypadku, gdy stan sieci elektrycznej pozostawia wiele do życzenia. Mając to na względzie, szczególną uwagę należy zwrócić na zasilanie elektryczne, które stanowi główną część każdej instalacji. W ten sposób można uniknąć nieprzewidzianych spadków napięcia i związanych z nimi kosztów. Zakłócenia w zasilaniu energią elektryczną mają negatywny wpływ na proces produkcji: prowadzą do utraty danych oraz awarii systemu kontrolnego, co prowadzi z kolei do kosztownych uszkodzeń sprzętu, kiedy maszyna jest automatycznie restartowana. Skala uszkodzeń spowodowanych złym stanem sieci elektrycznej zależy od wrażliwości sprzętu. Nawet krótkie przestoje mogą powodować wysokie koszty.
PL
Referat omawia możliwości obniżenia poziomów interharmonicznych w przemysłowych sieciach elektroenergetycznych jako elementu składowego poprawy jakości energii elektrycznej. Rozpatruje się zalety i wady różnych urządzeń filtrujących. We wnioskach podane zostały warunki stosowania różnych urządzeń filtrujących.
EN
The paper considers possibilities of reduction of levels of interharmonics in industrial electric networks as a component of electric energy quality improvement. Vices and virtues of different filtering facilities have been discussed. As final conclusions the conditions of use of different filtering facilities have been determined.
13
Content available remote Model sygnału napięcia sieci w zakresie dolnego obszaru widma
PL
Wielkość wahania napięcia sieci energetycznej jest ważnym wskaźnikiem jakości energii elektrycznej. Dla celów budowy przyrządów do pomiaru wskaźników wahania napięcia konieczne jest określenie właściwości sygnału, z którym współpracuje przyrząd. Opisana nieliniowa modulacja występująca w sieci energetycznej przedstawia jego właściwości w obszarze bliskim częstotliwości podstawowej. Prawidłowość opisu jest potwierdzona analizą rzeczywistego sygnału napięcia sieci energetycznej niskiego napięcia.
EN
Ouantity of voltage fluctuation of electric power net's is important indicator of quality of electric energy. For constructing instruments to measuring indicator of voltage fluctuation is necessary to define signal's properties which cooperates with instruments. Described non-linear modulation which appears in electric power net, shows its property in area near to fundamental frequency. The regularity of description is confirmed by the test of real signal voltage of Iow voltage electric power net.
PL
Problemy prezentowane w artykule dotyczą złożonych sieci elektrycznych z sinusoidalnymi źródłami napięcia i bezinercyjnymi odbiornikami nieliniowymi. W modelu sieci elektrycznej zostały uwzględnione również parametry układu transmisyjnego. Rozwiązanie problemu oparte jest na dziedzinie częstotliwości. Prezentowana metoda może być stosowana dla układów z pewną klasą nieliniowych odbiorników, tzn. dla układów z elementami bezinercyjnymi, które pobierają moc czynną dla podstawowej harmonicznej napięcia źródła, oraz w których prądy układu są okresowe. Wspomniana moc czynna stanowi dodatkowy warunek prezentowanej optymalizacji. Rozwiązanie (prądy optymalne) otrzymywane jest za pomocą mnożników Lagrange'a i odpowiedniego eksperymentu pomiarowego. Ostatni etap metody polega na wyznaczeniu parametrów kompensatora, który włączony do rozpatrywanego układu spowoduje przepływ prądów optymalnych źródła. Ten punkt pracy może być uzyskany za pomocą liniowych kompensatorów LC, RLC lub (RLC,-R).
EN
Problems presented in the paper deal with a three-phase three-wire system with sinusoidal voltage sources and nonlinear loads. In the model of the three-phase voltage source the inner impedance has been included. The solution of this problem is based on the frequency domain. This method can be used for systems with some classes of nonlinear loads, i.e. for inertialess elements that consume the active power of the voltage source basic harmonic, and when the system currents are periodic. The above mentioned power is an additional condition of the presented minimisation. The solution (the active currents) is obtained by means of Lagrange factors and a suitable measurement experiment. The last stage of this method is the determination of the parameters of a compensator that connected to the system under consideration causes the flow of the voltage source active currents. This working point for the three-phase three-wire system can be obtained by means of LC, RLC or (RLC,-R) compensators.
15
Content available remote Object-oriented approach to modelling electrical network for GIS
EN
GIS allows performing different analysis, even using data from other areas, such as demographic data. The bases of GIS are maps graphical representation of real world. Model of electrical network, based on object - oriented approach, is proposed in this paper. Relations between objects - elements of electrical network were taking into account. Presented model is oriented for medium/low voltage network, which is operated by power distributions companies. Basic functions of GIS systems in power distribution companies, which should be taken into account, are described. Some simplifications of the model go to rapid GIS implementation. Methods of data acquisition are shortly described. as an illustration of model implementation.
16
Content available remote Harmoniczne - lepiej zapobiegać aniżeli leczyć
PL
Składowe harmoniczne generowane przez napędy o zmiennych prędkościach stanowią formę zanieczyszczenia sieci elektrycznych, które mogą wywołać poważne problemy. Symptomy mogą być różnorakie, poczynając od migających świateł do wybuchających kondensatorów, jednak nie należy ich ignorować. Sam fakt rozpoznania problemów ze składowymi harmonicznymi, stanowi pierwszy krok do skutecznego ich wyeliminowania. Mauri Peltola, Marketing Manager w ABB Industry Oy, pracujący w dziale napędów w Helsinkch, Finlandia, bada wpływ napędów o zmiennych prędkościach na powstawanie harmonicznych oraz sposoby zapobiegania temu zjawisku.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.