Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric engine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zabezpieczenie drganiowe łożyskowań silników elektrycznych
PL
Awaria łożyska w silniku elektrycznym może mieć różne skutki. W najlepszym przypadku będzie konieczna wymiana tylko samego łożyska. Jest tu mowa o awarii łożyska, a nie o planowanej wymianie łożyska wskutek wyników prowadzonego monitoringu stanu łożyska. Chociaż często zdarzają się awarie łożysk niewynikające ze złego stanu łożyska, lecz z innych przyczyn, co będzie zobrazowane przykładami awarii w dalszej części artykułu. W najgorszym przypadku awaria łożyska może prowadzić do zniszczenia łożyska, elementów łożyskowania i zatarcia wirnika o stojan.
PL
W artykule przedstawiono różne sposoby ograniczania prądów rozruchowych w silnikach indukcyjnych klatkowych. Wszystkie sposoby omówione zostały na przykładzie silników produkowanych przez DFME DAMEL SA. Przedstawiono i porównano kilka podstawowych i powszechnie stosowanych sposobów rozruchu silników klatkowych wraz z ich zaletami i wadami, począwszy od najprostszego rozruchu bezpośredniego, a skończywszy na najbardziej zaawansowanym technologicznie − sterowaniu wektorowym z przemiennika częstotliwości.
EN
Article presents various methods of limiting of start-up currents in induction squirrel-cage motors. All methods were discussed on the example of motors produced by DFME DAMEL SA. Several basic and commonly used methods of start-up of squirrel-cage motors along with their advantages and disadvantages were presented and compared, starting from the simplest direct start-up and concluding with the most technologically advanced – vector control from frequency converter.
3
Content available remote Wpływ posadowienia na wielkość drgań silników elektrycznych
PL
Na wielkość drgań silników elektrycznych na stanowiskach pracy mają wpływ: 1. Dokładność wyważenia wirnika silnika i zamontowanego sprzęgła na końcówce napędowej wału silnika. 2. Rodzaj sprzęgła i dokładność sprzęg­nięcia silnika z maszyną napędzaną. 3. Posadowienie silnika.
PL
Powszechnie wiadomo, że na niezawodną pracę i dużą trwałość łożysk tocznych ważny wpływ mają prawidłowy montaż i właściwa obsługa polegająca na dosmarowywaniu odpowiednim gatunkiem smaru pozbawionym zanieczyszczeń, usuwaniem nadmiaru zużytego smaru, okresową wymianą całości smaru z łożysk na nowy.
PL
Spągoładowarki są powszechnie stosowanymi maszynami w polskim górnictwie węglowym, do prac związanych z odpowiednim utrzymaniem spągu w wyrobiskach korytarzowych. Są to maszyny samobieżne, na podwoziu gąsiennicowym o napędzie elektrohydraulicznym. Podczas drążenia pompa hydrauliczna napędzana jest silnikiem elektrycznym, zasilanym za pośrednictwem rozwijanego kabla podłączonego do kopalnianej sieci elektroenergetycznej. Wadą takiego rozwiązania jest ograniczona mobilność oraz narażenie rozwijanego kabla na uszkodzenia mechaniczne. W związku z powyższym, podjęto prace nad opracowaniem układu napędowego zasilanego z baterii ogniw. Ww. prace podjęto w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG, przy współpracy z producentem maszyn górniczych firmą HYDROTECH S.A.
EN
Roadheading machines are commonly used in Polish coal mining, for works related to proper maintenance of the false floor in the corridor excavations. These are self-running machines on a tracked electro-hydraulic drive chassis. During drilling, a hydraulic pump driven by an electric motor, powered by a drop-down cable connected to the mine power network. The disadvantage of this solution is the limited mobility and exposure of the cable to the mechanical damage. In connection with the above, work was undertaken to develop a drive system powered by battery cells. This work was undertaken at the KOMAG Institute of Mining Technology, in cooperation with the mining machinery manufacturer HYDROTECH S.A. This article presents the state of knowledge in the scope of applied mining supply systems. The results of research on the energy demand of the machine were presented, based on which the technical and technological assumptions of the innovative solution were specified. The course of further work to develop the abovementioned the power supply system and the prospects for the development of mining drives for small mechanization machines in the perspective of the coming years.
PL
W artykule opisano nowoczesne rozwiązania techniczne zastosowane w nowo opracowanych zestawach E-Kit do elektryfikacji miejskich samochodów osobowych. Przedstawiono rozwiązania dotyczące zastosowanego silnika elektrycznego, falownika energoelektronicznego, metody sterowania silnikiem, rozwiązania dotyczące konstrukcji baterii trakcyjnej i zastosowanych w niej modułów bateryjnych. Przedstawiono także charakterystyki elektromechaniczne napędu E-Kit dla samochodu osobowego zmierzone w trakcie prób laboratoryjnych.
EN
The paper describes the modern technical solutions used in the newly designed electrical component kits E-Kit intended for rebuilding of the combustion engine vehicles into the pure electric vehicles. The chosen technical solutions of electric motor, power electronic inverter, method of electric motor control and traction battery used in the E-Kit are described. The electromechanical characteristic curves of electric motor torque and mechanical power vs. rotor speed measured during laboratory tests of E-Kit drive are also presented.
7
Content available remote Nowe funkcje w softstartach PSTX
PL
Silniki elektryczne zużywają prawie jedną trzecią wytwarzanej na świecie energii elektrycznej. Można więc uznać, że niezawodne działanie silników elektrycznych ma kluczowe znaczenie dla współczesnego stylu życia. Mimo to miliony z tych silników nie pracują optymalnie. Zużycie wynikające z częstego uruchamiania i zatrzymywania silnika skutkuje nieplanowanymi przestojami i krótszym okresem eksploatacji. Tymczasem czas sprawności silników można znacząco wydłużyć, jeśli użyjemy softstartów. Dzięki nim rozruch oraz zatrzymanie pracy silnika mają łagodny przebieg, co pomaga zoptymalizować pracę zarówno nowych, jak i już działających silników.
PL
Rola silników elektrycznych w przemyśle procesowym jest porównywalna do roli kończyn żywego organizmu. Urządzenia te muszą stale pracować, aby umożliwić nieprzerwane wytwarzanie wysokiej jakości produktów końcowych, cechujących się pożądanymi właściwościami technicznymi, chemicznymi oraz fizycznymi. Wymagania stawiane w tym środowisku są coraz bardziej wygórowane, co także ma wpływ na obszar elektrotechniki w zakresie rozdzielnic niskiego napięcia. Podczas gdy do niedawna standardem były konwencjonalne odgałęzienia, w dzisiejszych czasach coraz większą popularność zyskują systemy inteligentnego zarządzania silnikami.
PL
Rozwój bezzałogowych statków powietrznych ukierunkowany jest na sprostanie wielu wymagań związanych z nowymi funkcjami zastosowania. Jednym z nich jest uzyskanie możliwie długiego czasu wykonywanej operacji lotniczej. Realizacja tego zadania ściśle wiąże się z konstrukcją płatowca oraz konstrukcją układu napędowego. W artykule przedstawiono zagadnienia oceny możliwości doboru hybrydowego układu napędowego przeznaczonego do zastosowania w bezzałogowym statku powietrznym. Wybrano napęd śmigłowy złożony z silnika elektrycznego oraz spalinowego, stanowiącego źródło zasilania akumulatorów. W celu doboru silnika spalinowego określono zapotrzebowanie na moc potrzebną do zasilania napędu śmigłowego. Na podstawie badań wykreślono charakterystyki pracy wybranych napędów, które wykorzystano do opracowania wariantów hybrydowego układu napędowego.
EN
The development of unmanned aerial vehicles is focused on imposed requirements for new field of application this type of aircraft. One of them is possibility to perform of the air operation in the long term. This task is closely associated with the design of the airframe of an aircraft and the propulsion system. The paper presents the evaluation of the possibility of selecting the hybrid propulsion system for the unmanned aerial vehicle. A propeller drive consisting of an electric engine and a internal combustion engine to charging the batteries was chosen. In order to select the internal combustion engine was determined of requirements for engine power needed to power a propeller drive. On the basis of research were plotted performance characteristics for the selected engines, which were used to develop of variants of the hybrid drive system.
PL
W artykule opisano trendy rozwojowe w przemyśle motoryzacyjnym w odniesieniu do technologii napędowych na podstawie konkursu Shell Eco Marathon. Przedstawiono stan zasobów paliw na świecie oraz jak zmieniało się zużycie energii w samochodach osobowych. Opisano historię zawodów Shell Eco Marathon oraz podstawowe zasady panujące na zawodach. Przedstawiono podział na możliwe klasy nadwoziowe oraz kategorie zasilania energią pojazdu. Przedstawiono interesujące i zwycięskie samochody startujące w konkursie.
EN
This paper describes the development trends in the automotive industry with regard to propulsion technology based on competition Shell Eco Marathon. Presents the state of the world's fuel resources, and how varied the energy consumption in passenger cars. Describes the history of the competition Shell Eco Marathon and the basic principles prevailing in the competition. Shows the distribution of possible class body styles and categories of power supply of the vehicle. Presents interesting and winning cars competing in the contest.
PL
W artykule zaprezentowano przegląd nowych rozwiązań hybrydowych układów napędowych stosowanych w maszynach do robót ziemnych. Przeanalizowano ich zasadę funkcjonowania oraz podano spodziewane/katalogowe oszczędności paliwa zadeklarowane przez producentów. Przedstawiono również wyniki własnych prac badawczych jakie osiągnięto podczas badań eksperymentalnych i symulacyjnych manipulatora pojazdu roboczego. Zaproponowano i przebadano numerycznie własną koncepcję hybrydowego układu napędowego mogącego mieć zastosowanie w sterowaniu pracą np. wysięgnika ładowarki łyżkowej i odzysku energii z ruchu powrotnego wysięgnika. Otrzymane, podczas analiz wstępnych, wyniki pozwoliły na znaczne ograniczenie zużycia energii w cyklu podnoszenia i opuszczania wysięgnika pojazdu roboczego. Zostało to osiągnięte głównie poprzez wyeliminowanie rozdzielacza sterującego ruchem wysięgnika i jego zastąpieniu pompą dwustronnego działania, której prędkość regulowana i zarazem wydatek regulowany jest poprzez zmianę prędkości obrotowej silnika elektrycznego i podłączenie obu elementów do przekładni obiegowej i silnika spalinowego.
EN
In article a review of a new solutions in hybrid drive technologies used in earth moving machinery is presented. Principles of their operations are described and fuel save anticipated by producers. Author’s study results from both simulations and experimental measurements on real machine are shown. A proposal of energy-efficient driving system is shown. This system can be used for example in wheel loaders’ extension arms and other systems where recuperation of energy from gravitational movement of a mass is possible. Obtained results allow to minimize energy used during work cycle of wheel loader’s extension arm. This was done by eliminating a hydraulic valve which controls movement of extension arm. Instead of it a two way hydraulic pump is proposed. It’s velocity and motion direction is controlled and is coupled to planetary gear set, electric motor and IC engine.
PL
W artykule przedstawiono obliczenia wytrzymałościowe elementów mechatronicznej pompy łopatkowej, która jest zabudowana w wirniku silnika elektrycznego. Zaprezentowano podstawowe cechy konstrukcyjne nowego rozwiązania pompy łopatkowej i przedstawiono wyniki obliczeń wytrzymałościowych MES podstawowych jej elementów. W obliczeniach uwzględniono obciążenia pochodzące od ciśnienia hydrostatycznego oraz siły reakcji działające na elementy pompy.
EN
The paper presents FEM analysis of the vane pump integrated with an electrical motor. The new design of a mechatronic pump is presented. Calculations of strength and deformations of pump elements were made for three main elements: vane, rotor and cam ring. Dynamic loads as well as loads from hydrostatic pressure were considered.
PL
Opracowany w artykule model obliczeniowy doboru parametrów eksploatacyjnych pojazdu samochodowego z napędem elektrycznym pozwala na wyznaczenie jego zasięgu w zależności od: prędkości jazdy, gabarytów pojazdu, jednostkowego zużycia energii [kJ/kg], jednostkowych oporów ruchu, współczynnika obciążenia pojazdu f, sprawności układu napędowego, realnej energii jednostkowej akumulatorów [kJ/kg]. Na podstawie przeprowadzonych badań eksploatacyjnych wyznaczono współczynnik β=0,24, który dla przyjętych pozostałych parametrów umożliwia wyznaczenie realnego zasięgu.
EN
Thanks to the computational model of the choice of parameters for an electric drive car in this article it is possible to determine its range depending on: driving speed, car size, unit energy consumption [kJ/kg], unit resistance to motion, car load coeffi cient f, effi ciency of the power transmission system, real unit energy of batteries [kJ/kg]. The operational experiments yielded the coeffi cient value of β=0.24, which for the other adopted parameters makes it possible to determine the real range.
EN
In the paper the conception of the electric motor for direct drive of the table for active isolation and damping of vibrations has been presented. In the article the selection of geometrical dimension of magnetic circuit according to maximal mean value of magnetic flux density in air-gap and optimal dimensions of air-gap and also for optimum operating point for permanent magnet (defined by maximal value of electromagnetic energy) has been shown. The proposed models are implemented in Matlab/Femlab® programs.
PL
W artykule przedstawiona została koncepcja silnika elektrycznego służącego do bezpośredniego napędu stołu, z aktywną wibroizolacją. Prezentowany silnik konstrukcyjnie zbliżony jest do silników stosowanych do napędów głośników nisko tonowych. Potocznie silnik o takiej konstrukcji określany jest skrótem VCM (z ang. Voice Coil Motor). W artykule przedstawiono dobór wielkości geometrycznych obwodu magnetycznego silnika. Punktem wyjścia do doboru podstawowych wymiarów geometrycznych silnika jest model obwodowy magnetowodu. Wyznaczone na jego podstawie parametry geometryczne stanowią punkt wyjścia do dalszych obliczeń wykorzystujących metody polowe, w celu dokładnego określenia wymiarów magnetowodu pod kątem uzyskania maksymalnej wartości średniej indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej oraz optymalnego punktu pracy magnesu trwałego (określonego przez maksymalną gęstość energii). Przedstawiono obliczone charakterystyki statyczne siły ciągu silnika w funkcji gęstości prądu i przy różnych położeniach (wysunięciach) cewki silnika. Zaproponowano, ze względu na duży zakres ruchu liniowego, uzwojenie złożone z dwóch sześciu sekcyjnych cewek. Podczas normalnej pracy tylko sekcje położone w obrębie szczeliny powietrznej są zasilane. Dzięki takiemu rozwiązaniu ograniczono w znaczny sposób efekt odmagnesowujący na magnesy trwałe prądu płynącego w uzwojeniach cewki. Modele obliczeniowe implementowane zostały w programach Matlab/Femlab®.
15
Content available remote SILNIKI ELEKTRYCZNE - podstawa napędów pomp
PL
GRUPA CANTONI jest jednym z największych producentów silników elektrycznych w Polsce. W skład Grupy powstałej z początkiem 2000 roku wchodzi pięć fabryk o bogatej tradycji w produkcji silników elektrycznych i hamulców: BESEL Brzeg, INDUKTA Bielsko-Biała, CELMA Cieszyn, EMIT Żychlin oraz EMA-ELFA Ostrzeszów, a ponadto spółka handlowa Cantoni Motor Warszawa. Grupa łączy w sobie tradycje i umiejętności każdej ze spółek.
16
Content available remote Polskie silniki energooszczędne serii SEE
PL
Ogromne zapotrzebowanie na energię elektryczną w ostatnich latach wynika z wzrastającego postępu technicznego i rozwoju demograficznego. Większa część energii napędzającej świat, ze względu na nieprzekraczalne bariery bezpieczeństwa w energetyce jądrowej, powstaje wskutek spalania paliw kopalnych, powodując emisję do atmosfery około 22 miliardów ton CO2 rocznie. Zdaniem Departamentu Energetyki USA wielkość ta może wzrosnąć o 55% w ciągu następnych 20 lat. Aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne, energetycy i naukowcy na całym świecie stale poszukują nowych źródeł i sposobów pozyskiwania energii poprzez wykorzystywanie odnawialnych zasobów lub zwiększenie skuteczności jej wykorzystania.
PL
Opisano możliwe sposoby zabezpieczenia silników elektrycznych przed skutkami zakłóceń, jakie mogą wystąpić podczas pracy silnika. Zawarto w nim wiele wskazówek, które należy wziąć pod uwagę przy doborze zabezpieczeń oraz ich nastawianiu. Zastosowano podział zabezpieczeń ze względu na skutki, od których mają zapobiegać.
EN
The article presents the possible ways of protecting electric engines from distortions which may appear during their work. It includes a number of hints that need to be taken into account when selecting and setting the suitable protection system. The presentation of the protection system was created according to the distortions against which they are to protect.
18
Content available remote Połączenie kablowe przekształtnika częstotliwości PWM i silnika elektrycznego
PL
Wzrastający udział procentowy układów napędowych z falownikami PWM generuje rosnącą liczbę połączeń kablowych, w których napięcie jest modulowane i tworzy ciąg impulsów prostokątnych o ampliturze przekraczającej 500 V, częstotliwości kilku kHz i czasie narastania impulsu na poziomie 0,1 do 1μs (co wynika z czasu przełączania tranzystora IGBT). Powyższy fakt zmusza do coraz bardziej wnikliwej analizy możliwych skutków oddziaływania wspomnianych połączeń kablowych z otaczającym środowiskiem. Przy czym w wyniku wzrastającej liczby urządzeń klimatyzacyjnych i zautomatyzowanych stacji pomp problem rozszerza się ze strefy przemysłowej na tzw. komercyjną (mieszkania, biura, sklepy), gdzie spotykane są inne mniej odporne na zakłócenia niż typowe układy przemysłowe [...].
19
Content available remote TeSys - Telemecanique Systems
PL
Na jesieni ubiegłego roku koncern Schneider Electric rozpoczął wprowadzanie do sprzedaży nową ofertę produktów, noszącą nazwę TeSys (Telemecanique Systems). Na nową ofertę składają się aparaty produkowane pod marką Telemecanique, przeznaczone do rozruchu, zabezpieczenia, kontroli i sterowania silników elektrycznych. Pierwszy, zrealizowany w ubiegłym roku, etap obejmował: przemienniki częstotliwości Altivar 28, moduły programowalne Zelio Logic, zasilacze impulsowe Phaseo, przekaźniki pomiarowe i kontrolne Zelio Control oraz przekaźniki czasowe Zelio Time. Wszystkie były prezentowane w prasie technicznej na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy.
PL
W dostępnej literaturze specjalistycznej brak jest danych o możliwościach wykorzystania silników elektrycznych do napędu urządzeń wymagających szybkich okresowych zmian prędkości obrotowej. W pracy podjęto próbę analizy dynamiki układu napędowego i oceny dynamicznych parametrów dla kilku wybranych silników. Napęd jest układem nadążnym zapewniającym ciągłe odwzorowanie ściśle zadanego sygnału. Niezależnie od tego jakie są konkretne zadania napędu, najważniejszym problemem projektanta jest znalezienie takiej zewnętrznej struktury, która zapewniałaby uzyskanie pożądanych właściwości dynamicznych przy dotrzymaniu określonej wielkości błędu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.