Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  efektywność oczyszczania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przeanalizowano funkcjonowanie krajowych oczyszczalni ścieków w oparciu o dane techniczno-technologiczne zebrane metodą ankietową z ponad 70 obiektów obsługujących od kilkuset do kilkuset tysięcy mieszkańców. Przeanalizowano efektywność oczyszczania, pojemność, parametry pracy i sprawność osadników wstępnych, parametry technologiczne reaktorów biologicznych oraz ich pojemność całkowitą i w podziale na strefy determinowane niezbędnymi warunkami do usuwania związków organicznych i biogennych, ocenie poddano także pojemność osadników wtórnych.
EN
The article presents a detailed analysis of functioning of municipal wastewater treatment plants in Poland. The base for the presented considerations were questionnaires from over 70 objects, serving from several hundred to several hundred thousand inhabitants. The authors included the purification efficiency, the primary settling tanks volume, technological parameters and efficiency and also the biological reactors technological parameters and volume, which was divided into different zones for removal of organic and biogenic compounds. What is more the article provides information about the size of secondary settling tanks.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań efektywności przydomowej oczyszczalni ścieków ze złożem hydrofitowym w miejscowości Zwierki. W celu określenia efektywności pracy oczyszczalni ścieków pobierano do analizy próbki z poszczególnych jej elementów w latach 2017-2018. Poboru dokonywano z osadnika gnilnego, po złożu hydrofitowym oraz ze stawu tlenowego. Przeanalizowano otrzymane wyniki i ustalono wysoką efektywność usuwania związków organicznych oraz biogennych. Na podstawie badań i otrzymanych wyników stwierdzono dużą skuteczność usuwania związków organicznych określanych jako ChZT i BZT5, gdyż nastąpiło zmniejszenie stężenia o 74,19% i 93,80%.
EN
The article presents results of research with household sewage treated by constructed wetland system in Zwierki. For effectiveness evaluation of sewage treatment plant sampling events were performed in 2017-2018. The samples were taken from: septic tank, after treatment in vertical flow constructed wetland and from aerobic pond. Efficiency of removal of organic matter as well as biogenic compounds was evaluated. Carried out investigation confirmed high efficiency of organic compounds removal BOD5 was up to 74,19% and COD up to 93,80%.
PL
W pracy przedstawiono analizę pracy gminnej oczyszczalni ścieków typu „Lemna”, a badaniami objęto okres siedmiu lat (2009–2015). Badano sprawność usuwania takich wskaźników jak BZT5, ChZT oraz zawiesiny ogólnej. Pomimo bardzo wysokiej zmienności stężeń w ściekach dopływających, we wszystkich przypadkach stwierdzono wysoką skuteczność i niezawodność działania instalacji. Średnia efektywność usuwania zanieczyszczeń organicznych i zawiesiny ogólnej wyniosła 94,23% BZT5, 82,55% ChZT oraz 76% zawiesiny ogólnej i była dodatnio skorelowana z obciążeniem tymi parametrami ścieków surowych.
EN
In this paper the analysis of „Lemna” municipal treatment plant performance is reported, the study covered a period of seven years (2009–2015). The efficiency of removal of such indicators as BOD5, COD and total suspended solids were examined. Despite the very high variability of concentrations in raw wastewater, high efficiency and reliability of the installation was found in all cases. The average removal efficiency of organic compounds and total solids was 94.23% for BOD5, 82.55% for COD and 76% for total suspended solids; moreover, it was positively correlated with the load on these parameters in inflow.
EN
In recent years, the municipal WWTP operated by PEWIK Gdynia receives increasing quantity of industrial wastewater with COD/BOD ratio above 2. In most cases, it is probably due to the required reduction of certain pollutants before delivery of industrial wastewater to the sewage system. Implemented pre-treatment of industrial wastewater by on-site plants usually remove the nutrients and easily biodegradable organic matter, while other organic fractions are directed to the municipal WWTP. In this study the influence of industrial wastewater on the efficiency of technological processes was analyzed on the basis of WWTP in Gdynia-Debogorze. For this reason, the COD fractions (readily (soluble) and slowly (particulate) biodegradable fraction, and non-biodegradable soluble (inert) and particulate fraction) were analyzed in raw wastewater. Obtained results were discussed in terms of the efficiency of treatment processes as well as the energy consumption and the operating costs of the plant.
PL
Celem badań była ocena redukcji zanieczyszczeń w ściekach komunalnych oraz analiza składu chemicznego osadów ściekowych i odcieków w komunalnej oczyszczalni w Komorach Dąbrownych. Oczyszczanie ścieków oparte jest na technologii firmy BIOPAX. Ocenie poddano odczyn oraz stężenie biogenów w ściekach surowych i oczyszczonych, zawartość materii organicznej oraz azotu i fosforu całkowitego w osadach uwodnionych i ustabilizowanych. Określono także skład odcieków. Stwierdzono, że zastosowana technologia zapewnia skuteczną (na poziomie powyżej 96%) redukcję biogenów w ściekach. Skład chemiczny osadów ściekowych po ich stabilizacji jest typowy dla osadów wytwarzanych w komunalnych oczyszczalniach ścieków, a odcieki włączane do procesu technologicznego nie wpływają negatywnie na proces technologiczny. Ze względu na wysoką redukcję biogenów oczyszczalnie oparte na opisanej technologii wydają się być dobrym rozwiązaniem dla oczyszczania ścieków w małych miejscowościach.
EN
The aim of the study was the assessment of contaminants reduction from communal sewage and the analysis of the chemical composition of sewage sludge and reject waters from Komory Dąbrowne sewage treatment plant using devices designed and built by BIOPAX Ltd. The scope of the research included assessing the following aspects: reaction (pH), the concentration of nutrients in raw and treated sewage, the concentration of organic matter and the content of total nitrogen and phosphorus in sludge before and after stabilization. The characteristic of reject water was also presented. It was found that technology provides more than 96% reduction of nutrients from the sewage. Chemical composition of stabilized sewage sludge is similar to the communal waste produced in other sewage treatment plants, while the reject waters used in the treatment process do not influence the technological process in an adverse way. Due to its high capacity of nutrient reduction, technology seems to be a useful tool to be applied in small municipal wastewater treatment plants (WWTPs).
PL
Oprócz bardzo skutecznego oczyszczania ścieków mleczarskich, wymagane jest małe zużycie energii w celu obniżenia kosztów procesu. Przedstawiono wyniki badań podstawowych parametrów procesu oczyszczania ścieków jak: biochemiczne zapotrzebowanie na tlen, zawartość azotu oraz zawartość fosforu. Określono również zużycie energii z wybranych procesów technologicznych oraz całkowitą konsumpcję energii. Stwierdzono, że około 40,5% energii wykorzystano do napowietrzania komory SBR, 14,6% przeznaczono na proces flotacji rozpuszczonym powietrzem, a resztę do zasilania procesów związanych z obróbką mechaniczną osadu ściekowego. Analizowano wszystkie źródła zużycia energii oraz ich moc. Obliczono wskaźniki zużycia energii i obciążenia. Podjęte badania będą kontynuowane w celu optymalizacji zużycia energii przy zachowaniu wysokiej efektywności oczyszczania ścieków. Opracowany zostanie model matematyczny po zebraniu odpowiedniej ilości danych, który może być wykorzystany nie tylko w mleczarskich, ale i innych oczyszczalniach ścieków.
EN
Apart from highly efficient treatment of dairy wastewater, a low energy consumption is required in order to lower its costs. During the research period, parameters of raw and treated sewage were tested (BOD, COD, Ntotal, Ptotal). Also, the energy consumption from selected processes as well as the total consumption were measured. It was observed that about 40,5% of energy was used for aeration in SBR chambers, 14,6% for dissolved air flotation and the rest for processes connected with mechanical treatment and sewage sludge treatment. First, all the sources of energy consumption and their power were analysed. Indicators of energy consumption and removed load were calculated. The conducted research will be continued in order to optimize energy consumption while retaining high efficiency of treatment. A mathematical model will be prepared after data collecting. It can be universally applied in different WWTPs, not only dairy ones.
PL
W artykule przedstawiono doświadczenia z modernizacji oczyszczalni ścieków mleczarskich, polegającej na zmianie systemu przepływowego opartego o komory cyrkulacyjne z lat 70-tych na nowoczesne reaktory typu S.B.R. Doświadczenia eksploatatora z rozruchu oraz wyniki badań autora dotyczące efektywności zmodernizowanej oczyszczalni mogą być wykorzystane przy projektowaniu modernizacji podobnych obiektów w całym kraju.
EN
Dairy plants are dominating in agro industry branch in Poland. In podlaskie province are operating nine individual waste water treatment plants. The article presents results of researches in effectiveness of dairy wastewater treatment plant based on S.B.R. system. Typical dairy WWTP system "Promlecz" from 70th was replaced by high efficiency system with BSK turbine. Experiences obtained through starting and normal operating can be used during modernization of dairy W.W.T. Plants in Poland.
8
PL
Celem artykułu było określenie skuteczności zmniejszenia zanieczyszczeń w oczyszczalni ścieków w miejscowości Proszówki (gmina Bochnia, województwo małopolskie). Oczyszczalnia ta została zaprojektowana na średni przepływ ścieków 250 m3 × d–1, przy czym 200 m3 × d–1 stanowią ścieki bytowe, a 50 m3 × d–1 ścieki z zakładu masarskiego. Analizie fizykochemicznej poddano trzy wskaźniki zanieczyszczeń z grupy podstawowej: BZT5, ChZTCr oraz zawiesinę ogólną. Badano ścieki surowe dopływające do oczyszczalni i oczyszczone na odpływie do odbiornika. Łącznie analizie poddano 24 próbki ścieków. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono bardzo dobrą skuteczność zmniejszenia zanieczyszczeń: BZT5 – 92,8%, ChZTCr – 94,5%, zawiesina ogólna – 95,9%. Nie stwierdzono przekroczeń wartości badanych wskaźników w ściekach oczyszczonych w stosunku do wartości dopuszczalnych, przedstawionych w pozwoleniu wodnoprawnym.
EN
The objective of the paper was to determine the effectiveness of pollutants’ reduction in the sewage treatment plant in Proszówki and to present number of transgressions of the index values in the treated sewage in comparison to the admissible value. The treatment plant is located in Proszówki in Bochmia commune in Lesser Poland voivodeship. It was designed for the average sewage flow of 250 m3 × d–1, wherein 200 m3 × d–1 is household sewage and 50 m3 × d–1 is sewage from a butchery. Three indicators of the primary group: BOD5, CODCr and total suspended solids were analysed physicochemically. Raw sewage that flow into the treatment plant and treated sewage in the outflow to the collector were tested. A total of 24 sewage samples were analysed. Based on the carried out research high effectiveness of pollutants reduction was found: BOD5 – 92,8%, CODCr – 94,5%, total suspended solids – 95,9%. No transgressions of values of the tested indexes in the treated sewage in comparison to the admissible values in the water–law permission were found.
EN
Processes of anaerobic dccomposition of sewage are used, among others, for sewage treatment in the agrarian-tbod sector, inciuding dairy waste treatment. The research concerned dairy waste treatment in anaerobic conditions using original packing. The aim of the research was to determinc the influence of the concentration changes of organic sewage in the sewage flowing into the anaerobic reactor on the treated waste COD value. The directions of biochemical changes being one of the factors determining thc level of organic sewage in the treated sewage was evaluated on the basis of the reaction of waste, exprcsscd as a pH. During a three-month period of research the intensity of raw sewage was gradually increased, obscrving lower and lower COD value of the treated sewage. At the end of the IV stage of the research the degree of rcduction of organic sewage in treated sewage, in relation to raw sewage, was 81 %.
PL
Procesy beztlenowego rozkładu zanieczyszczeń są wykorzystywane m.in. do oczyszczania ścieków branży rolno-spożywczej, w tym ścieków mleczarskich. Badania dotyczyły oczyszczania ścieków mleczarskich w warunkach beztlenowych z wykorzystaniem nowatorskiego wypełnienia. Celem badati było określenie wpływu zmian stężenia zanieczyszczeń organicznych w ściekach dopływających do bioreaktora beztlenowego na wartość ChZT ścieków oczyszczonych. Kierunki przemian biochemicznych, będące jednym z czynników determinujących poziom zanieczyszczeń organicznych w ściekach oczyszczonych oceniano na podstawie odczynu ścieków, wyrażonego jako pH. W trakcie trwających trzy miesiące badań stopniowo zwiększano stężenie zanieczyszczeń organicznych ścieków surowych, obserwując coraz mniejsze ChZT ścieków oczyszczonych. Na końcu IV etapu badań stopień redukcji zanieczyszczeń organicznych w ściekach oczyszczonych, w stosunku do ścieków surowych, wyniósł 81 %.
PL
Celem artykułu jest ocena efektywności pracy Oczyszczalni Ścieków w Będzinie na podstawie wskaźników tlenowych i biogennych w wybranym miesiącu zimowym (marzec) w latach 2005 - 2008. Na podstawie wykonanych analiz stwierdzono, że najwyższy procent redukcji spośród analizowanych wskaźników dotyczy azotu amonowego (96,4%) oraz BZT5 (96,2%). Oczyszczalnia spełnia wymagania standardów emisyjnych, z wyjątkiem przekroczeń w 2007 roku dopuszczalnych stężeń azotu ogólnego. Oczyszczalnia radzi sobie najgorzej z jego usuwaniem (82,4% redukcji zanieczyszczeń), co może być spowodowane brakiem użytkowania osadników wstępnych w normalnym ciągu technologicznym lub pogarszającym się stanem technicznym urządzeń, służących do oczyszczania (brak modernizacji oczyszczalni od roku 1996).
EN
The main aim of the article is to estimate the work effectiveness of the Water Treatment Plant in Będzin which is based on the oxygen and biogenic indicators in one of the winter months (March) in 2005 - 2008. As a result of the chemical analysis it is claimed that ammonium nitrogen and BOD are the indicators removed to a largest degree. The Water Treatment Plant complies with the requirements of the emission standards with one exception in 2007 of the total nitrogen and it has the lowest reduction of this indicator (82,4%) as it can be caused by the lack of usage of the pre - sedimentation tank in a normal process line or because of the deterioration of the quality of appliances which serve to sewage treatment (the last modernization was in 1996).
11
Content available remote Modelowanie pracy węzła fermentacji metanowej
PL
Opracowano rozszerzony model matematyczny węzła fermentacji metanowej w oczyszczalni ścieków przemysłowych i komunalnych, ujmujący procesy biologicznej i mechanicznej redukcji zanieczyszczeń. Przeprowadzono modelowanie, które pozwoliło określić wpływ zmiennych sterujących pracą węzła na efektywność procesu oczyszczania w węźle.
EN
An extended mathematical model of the methane fermentation process centre in a sewage-treatment plant for industrial and municipal sewage was elaborated. The model comprised biological and mechanical processes of pollution reduction. The modelling carried out made it possible to determine an influence of control variables on the sewage-treatment process effectiveness in the process centre.
PL
W wyniku zaostrzenia wymagań stawianych ściekom odprowadzanym do odbiornika coraz częściej stosuje się oczyszczanie fizykochemiczne. Stanowi ono uzupełnienie oczyszczania mechanicznego i biologicznego. Fizykochemiczne oczyszczanie polega najczęściej na stosowaniu koagulacji lub sorpcji. Przy czym sorpcja może być prowadzona w warunkach statycznych i dynamicznych. Sorpcję dynamiczną, którą zazwyczaj jest ostatni węzeł układu technologicznego, stosuje się rzadko i w szczególnych przypadkach. Sorpcja statyczna polega na dozowaniu do ścieków adsorbentu w miejsce odczynników chemicznych (koagulantów). W zależności od miejsca dozowania reagentów rozróżnia się oczyszczanie fizykochemiczne: bezpośrednie - prowadzone w oczyszczalniach mechanicznych, wstępne - koagulant dozowany jest przed osadnikami wstępnymi w układzie oczyszczalni mechaniczno-biologicznej, symultaniczne - reagenty dozowane są bezpośrednio do komory osadu czynnego lub bezpośrednio przed nią, końcowe - reagenty dozowane są przed osadnikiem wtórnym, wielopunktowe - reagenty dozowane są przed oczyszczaniem mechanicznym i biologicznym. Metodami fizykochemicznymi usuwane są zanieczyszczenia zawiesinowe i rozpuszczalne, na przykład ze ścieków komunalnych można usunąć 70÷95% fosforu. Ilość usuniętego fosforu zależy od jego stężenia i form występowania, a także od miejsca dozowania adsorbentu. Od dziesięciu lat (na Węgrzech od 1987 roku) w niektórych oczyszczalniach do oczyszczania ścieków komunalnych stosowane są zeolity. Adsorbenty te pozytywnie wpływają na aktywność osadu czynnego, przyspieszają jego proces sedymentacji i odwadniania. Dotychczas brak jest jednak wytycznych dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych z zastosowaniem zeolitów. Dlatego celem pracy było określenie skuteczności oczyszczania modelowych ścieków metodą osadu czynnego w obecności zeolitu Zeoforte i PIX oraz zasadności prowadzenia dalszych badań. Podsumowując wyniki wstępnych badań można podać następujące wnioski: Osad czynny dość dobrze adaptuje się do zeolitu Zeoforte. Efekty oczyszczania ścieków osadem czynnym w obecności zeolitu są zbliżone do otrzymywanych w obecności PIX. Dozując do ścieków w procesie ich biologicznego oczyszczania zeolit Zeoforte (20 mg/L) i PIX (5 mg/L) uzyskuje się wzrost efektywności ich oczyszczania. Istnieje zasadność prowadzenia dalszych badań oczyszczania ścieków z symultanicznym dozowaniem zeolitów i przy większym wieku osadu (z uwzględnieniem procesu nitryfikacji i denitryfikacji).
EN
Due to rising requirements made for the sewage directed to receiving water more and more often physico-chemical treatment is used. It is a supplement of mechanical and biological treatment. Physico-chemical treatment mostly consists in using coagulation or sorption processes. Sorption may be conducted under the static and dynamic conditions. Dynamic sorption, which is usually the last node of the technological system, is used seldom and in special cases. Static sorption consists in dosing of adsorbent into the sewage instead of chemical reagents (coagulants). With physico-chemical methods suspension and soluble contaminants are removed, for example 70÷95% of phosphorus may be removed from municipal sewage. Quantity of removed phosphorus depends on its concentration and forms of occurrence, as well as place of adsorbent dosing. For ten years (in Hungary since 1987) in some municipal sewage treatment plants, natural minerals - zeolites - have been used. Those adsorbents have a positive influence on activity of activated sludge, accelerate process of its sedimentation and dewatering. In the face of growing requirements made for the sewage directed to receiving body of water, zeolites are an alternative for the commonly used chemical coagulants. But the lack of guidelines and experiments determining optimal conditions of running processes with usage of natural zeolites presents the barrier to dissemination of this adsorbent in the sewage technology. This paper presents results of the preliminary laboratory research on Zeoforte zeolite with PIX coagulant application in the model sewage treatment using activated sludge method. The aim of the research is to determine effectiveness of used processes and legitimacy of conducting further research. Dosed PIX is a popular chemical coagulant used in sewage treatment plants produced in the form of solution on the basis of iron (III) sulphate. And zeolite with commercial name Zeoforte (product of Zeotrade Company - Hungary) is product containing 55% of natural klinoptylolite is used in the loose form, activated with iron (III) sulphate. Research was conducted under laboratory conditions. Activated sludge chamber was simulated by Imhoff's funnels of 1 litre volume, in which aeration was made using aerators. Imhoff's funnels were placed in the KL VS-1 chamber. Model solution, prepared of water from water supply system and from redistiller as well as nutrient substances, mainly peptone, was used as treated sewage. Activated sludge was adapted to the model sewage in funnels by seeding with sludge from municipal sewage treatment plant in Koszalin and culture through 29 days. A set obtained this way was a stable working one, with technological parameters typical as for the highly loaded process. Age of sludge was 5 days, sludge load was 1.4 kg BOD5/kg s.d.m. d, and aeration chamber load was 0.7 kg BOD5/m3. Research with usage of reagents was conducted under such conditions. In one aeration chamber sewage was a reference test, into the other aeration chamber coagulant PIX and Zeoforte zeolite were dosed. Those reagents were prepared in the form of the real and suspension solution, which doses were successively increased to the level: Zeoforte 20 mg/L, PIX 5 mg/L. Analysis of obtained results shows, that activated sludge in the presence of PIX and zeolite revealed deterioration of work effects in the first few days, however in the next days relations between the tests went opposite. This means higher reduction of contaminants content was observed in the test with reagents than in the reference test. Reagents usage improves efficiency of carbon compounds removal (COD, BOD5) in a very small degree. But soluble phosphates are removed with higher efficiency (on average 10%). Summing up the results of preliminary research one may say that effects of sewage treatment with activated sludge in the presence of zeolite are similar to effects obtained using PIX. Dosing into the sewage Zeoforte zeolite (20 mg/L) and PIX (5 mg/L), during its biological treatment, a small increase of its treatment efficiency is obtained. But positive influence of simultaneous dosing of zeolite along with PIX coagulant on the quality of treated sewage as well as on microorganisms work was noted. This research revealed the necessity and legitimacy of conducting further analysis, which has aim in determining optimal doses and technological parameters of sewage treatment process with application of natural zeolites.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.