Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  education of engineers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono: definicje pojęć: kreatywność, innowacje, rozwiązywanie problemów, działalność wynalazcza, twórczość inżynierska; kryteria wartościowania wynalazków; klasyfikację inżynierów - 7 rodzajów; metody pobudzania aktywności innowacyjnej; cztery wybrane zagraniczne przykłady twórczości technicznej, które mają cechy arcydzieł; oraz wnioski dotyczące innowacyjnego kształcenia inżynierów.
EN
The presentation includes: the definitions of the notations: creativity, innovations, problem solving, inventive wirk, engineering creativity; the criteria of invention measurement; the classification of engineers - 7 types; the methods to promote innovative activity; four selected foreign examples of technical creativity with the features of a masterpiece; and conclusions concerning innovative education of engineers.
PL
Określono znaczenie mechaniki płynów i hydrauliki do opisu i obliczania zjawisk przepływowych w urządzeniach zaopatrzenia w wodę, jako podstawy do wymiarowana tych urządzeń. Rozważania zawężono do politechnicznego (uniwersyteckiego) kształcenia inżynierów, z wyłączeniem kształcenia w szkołach zawodowych. Przedstawiono: cele i charakterystykę kształcenia w uczelniach politechnicznych, znaczenie ogólnej i stosowanej mechaniki płynów i hydrauliki, założenia programowe i metodyczne wykładu oraz ćwiczeń laboratoryjnych. W zakończeniu przedstawiono konieczne warunki osiągania założonych celów kształcenia w zakresie stosowanej mechaniki płynów i hydrauliki.
EN
Fluid mechanics and hydraulics for the description and calculating for the flow phenomena in the installations of water supply were assumed as fundamental for dimensioning of these installations. The considerations were limited to university education of engineers excluding vocational schools. The presentations includes: the main goals and characteristics of technical universities education; the importance of general and applied fluid mechanics and hydraulics; the program and methodological assumptions of a lecture and lab classes. Finally, the obligatory conditions to fulfil, the assumed educational goals in the field of applied fluid mechanics and hydraulics were presented.
3
Content available remote Nauka – edukacja – przemysł: synergiczna współpraca dla innowacyjności
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące relacji na styku nauka-edukacja- przemysł w aspekcie efektywnej współpracy dla uzyskania odpowiedniego poziomu synergii w rozwiązywaniu problemów energetyki, w szczególności samowystarczalności energetycznej i konieczności wdrażania innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze. Odniesiono się do metod oceny prowadzenia badań naukowych w uczelniach i jednostkach badawczych, podkreślając konieczność większego docenienia i wspierania prac aplikacyjnych. Przedstawiono stan kadr naukowych z zakresu szeroko pojętej energetyki oraz problemy kształcenia kadr technicznych. Podkreślono konieczność wprowadzenia nowych zagadnień i form edukacji oraz prowadzenia ciągłego propagowania w społeczeństwie roli i znaczenia energetyki jako dziedziny gospodarki niezbędnej dla sprawnego funkcjonowania państwa, co wobec ograniczonych zasobów surowców energetycznych stanowi istotny problem.
EN
The paper presents issues concerning the relations at the crossroad of research, education and industry in the aspect of effective cooperation to obtain the proper level of synergy for solving power engineering problems, especially energy self-sufficiency and requirements of applying innovative solutions in this area. Methods of assessment of research works in universities and research institutions have been discussed, underlining the necessity to provide greater appreciation and support of application research. Scientific staff availability in the area of broadly defined power engineering has been assessed and problems of engineers’ education have been described. The need for new directions and forms of education as well as for continuous promotion of the significance of power engineering as a branch of economy is essential for efficient operation of the country, which in view of limited energy resources is a major issue.
4
Content available Inżynier XXI wieku w wymiarze nie tylko technicznym
PL
Niniejszy referat przedstawia przemyślenia autora dotyczące problemów i wyzwań, przed którymi stoją współcześni inżynierowie. Pierwsza część artykułu to próba diagnozy wyzwań stawianych inżynierom przez różne, nie tylko, a nawet nie przede wszystkim, techniczne uwarunkowania współczesności. W tym kontekście autor podejmuję próbę identyfikacji wyzwań dla wybranych kategorii problemów. Wyniki identyfikacji stanowią punkt wyjścia dla zawartych w kolejnej części referatu propozycji działań ukierunkowanych na doskonalenie i rozwój wiedzy i kompetencji inżynierów aktywnych zawodowo oraz – przede wszystkim – na konieczne do podjęcia, zdaniem autora, działania doskonalące i modyfikujące system przygotowania do realizacji zadań inżynierskich studentów uczelni technicznych. W podsumowaniu zwrócono uwagę na potrzebę szerszego uzupełnienia treści kształcenia na uczelniach technicznych o zagadnienia nietechniczne oraz – na zasadzie wzajemności – uwzględnienia problemów techniki w kształceniu studentów na kierunkach nietechnicznych.
EN
The paper presents the author's thoughts on the problems and challenges facing today's engineers. The first part of the article is an attempt to diagnose the challenges posed to engineers by different, not only or even primarily, by the technical challenges of modernity. In this context, the author tries to identify such challenges for some categories of problems. Identification results provide a starting point for the choice of presented in the next, the third part of the paper, proposals for action aimed at the improvement and development of knowledge and expertise of engineers professionally active, and – above all – to the need to take improvement actions and modifying the system to prepare for the implementation of engineering tasks students of technical universities. In summary the request is highlighted for greater performing of content of education at technical universities of non-technical issues and – on the principle of reciprocity – take into account the problems of technology in the education of "non-technical" students.
EN
The paper presents basic information about the prevention of explosions and fires in marine engines, with particular reference to explosions in the crankcase. It also discusses the possibility of using engine room simulators in educating marine officer engineers to prevent dangerous situations during actual marine diesel operation. Two scenarios have been shown that illustrate the developments in the case of improper operation of main bearings while the operation of an engine safety system is intact and there is lack/override/failure of safety systems. In scenario I the main engine shut down occurs and scenario II simulates an explosion in the crankcase.
PL
Materiał omawia celowość stosowania prądnic wałowych w okrętowych układach napędowych. Dokonano porównania warunków pracy układu podczas pracy w trybie generatorowym i silnikowym. Omówiono podstawowe sposoby sterowania częstotliwością prądu Elektrycznego generowanego przez te układy napędowe. Omówiono pracę silnikową w rozwiązaniu wspomagającym, awaryjnym oraz kombinowanym. Przedstawiono spotykane na statkach morskich konfiguracje elementów układów napędowych z prądnicami wałowymi. Wskazano na przydatność zastosowania symulatorów siłowni okrętowej w procesie nauczania zasad eksploatacji tego typu układów. Omówiono procedury eksploatacyjne oraz wyszczególniono podstawowe parametry techniczne układu napędowego z prądnicą wałową zaimplementowaną w symulatorze siłowni okrętowej Kongsberg Neptune będącym na wyposażeniu Instytutu Eksploatacji Siłowni Okrętowych Akademii Morskiej w Szczecinie.
EN
The paper discusses the purpose of application of shaft generators in marine propulsion systems. A comparison of operation conditions is made between the Power Take Off and Power Take In modes. Basic methods of current frequency control generated by these propulsion systems are discussed. Engine operation in booster, emergency and take me home modes are addressed. Configurations of propulsion systems with shaft generators installed on marine ships are presented. The usefulness of application of engine room simulators to teach operation principles of these systems is indicated. Operation procedures are discussed and basic technical parameters are specified for the propulsion system with a shaft generator implemented in engine room simulator Konsberg Neptune owned by the Institute of Ship Power Plant Operation, Maritime University of Szczecin.
EN
The rapid developments in technology make it costly to educate the work force for the sectors. In modern technology and in today’s world in which the education system is more modern and the need for modern stuff is increasingly high, Computer-Based Education (CBE) techniques and software are no more a luxury but a necessity. Because these softwares become the basic component and means of easy and comprehensible manner of telling in modern education system due to the visuality that they concern. This study presents the examples of material to make the content and the subject of electromechanics more effective and comprehensible.
PL
Polskie uczelnie stoją przed koniecznością zmian w systemie kształcenia inżynierów i prowadzenia badań naukowych. Konieczność zmian jest wymuszana zmianami w zewnętrznym świecie oraz jest podyktowana argumentami natury finansowej. Ciągła optymalizacja metod kształcenia spowodowała wiele zmian w systemie nauczania akademickiego, podnosząc jednocześnie ich poziom i wprowadzając oszczędności w wielu częściach świata. Od polskich uczelni zależy teraz, jaką drogę rozwoju one wybiorą i jacy absolwenci będą opuszczać ich mury w najbliższej przyszłości. W artykule przeanalizowano zmiany w dydaktyce wprowadzone ma wydziałach inżynierskich w Lehigh University w Bethlehem w stanie Pensylwania w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wskazano również potencjalne możliwości rozwoju tak w kształceniu, jak i w badaniach naukowych w zakresie metalurgii i inżynierii materiałowej.
EN
The Polish technical universities face the necessity to change a system for educating engineers and conducting scientific research. This necessity is extorted by the changes taking place in external world and by economic factors. In many parts of the world, permanent optimisation of teaching methods resulted in many changes in academic education system leading to higher level of education and considerable savings. It is now up to the Polish universities to make a choice of a way of further development and to decide on what level will represent the future graduates from these universities. In this paper analysis of the changes implemented in a teaching system at the engineering departments of the Lehigh University in Bethlehem, Pensylvania, USA, is presented. Potential possibilities of development with an account of both teaching and research aspects in the range of metallurgy and materials science have been indicated.
9
Content available remote Wykorzystanie technik komputerowych w kształceniu inżynierów
PL
W pracy przedstawiono sposób wykorzystania technik komputerowych w procesie kształcenia inżynierów, pozwalający przekształcać bierne zasoby wiedzy inżynierskiej w stan aktywny. Jako środek takiej transformacji proponuje się Uniwersalny Moduł Programowy (UMP). Omówiono metodę organizowania procesu dydaktycznego z wykorzystaniem UMP.
EN
Utilisation of information technologies for education of engineers is presented in this paper. Stage by stage method of organisation of education process using universal programme model was proposed in order to adopt programme means with passive form of information resources.
11
Content available remote Scientific problems and scientific solutions to hypermedia engineering
PL
Hipermedia i wizualizacja są bardzo użyteczne przy tworzeniu systemów interdyscyplinarnych. Projektowanie każdego systemu hipermedialnego jest związane z rozwiązywaniem wielu naukowych i inżynierskich problemów. Używając techniki rozwiązywania problemów opisanej w pracy można kreować wymagania, rozwiązywać wybrane zadania i sprawdzać oraz ulepszać system. W celu demonstracji tej techniki opisano utworzony hipermedialny system dla edukacji inżynierów oraz hipermedialne narzędzia do badań obiektów fizycznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.