Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  education and training
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Bezpieczeństwo pracy, szczególnie w przemyśle ciężkim, cechuje się dużą ilością czynników niebezpiecznych w środowisku pracy i jest przedmiotem wysokiej troski każdego przedsiębiorcy. Wypadki przy pracy w tych branżach niosą za sobą duże szkody na zdrowiu, a często i życiu załogi, co skutkuje również znacznymi stratami ekonomicznymi w przedsiębiorstwach. Praca bezwypadkowa jest marzeniem wszystkich pracodawców, a z uwagi, iż najczęstszą przyczyną wypadków zawodowych jest tzw. czynnik ludzki, kształcenie i szkolenie wydają się kluczowymi formami nabywania świadomości o zagrożeniach. Na pierwszej ogólnoeuropejskiej konferencji: „First VISION ZERO Europe Conference” w Bochum w roku 2016 w sesji panelowej, podsumowującej całą konferencję, stwierdzono, że kluczem i pierwszym czynnikiem minimalizacji ryzyka powstania wypadków jest edukacja na każdym etapie wszystkich procesów, stanowiących egzystencję człowieka. Z tego też względu w niniejszym artykule przedstawiono przykłady działań edukacyjnych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, która w swych programach problemy bezpieczeństwa pracy mocno eksponuje i akcentuje. Przykłady te obejmują doświadczenia i perspektywy kształcenia na wielu poziomach studiów i w różnych płaszczyznach tej dziedziny.
EN
The area of occupational health and safety is characterized by a high number of hazardous factors in the workplace and therefore is a concern for every entrepreneur, and particularly for those working in industrial settings. Because work-related accidents often result in serious health damage of workers, or can even bring causalities, they are also associated with high economics losses. While an accident-free workplace is a dream of every employer, both education and training seem to be key in raising awareness of occupational health and safety, especially since the so-called human factor lies at the root of most accidents. The first pan-European “VISION ZERO” conference in Bochum in 2016 did indeed conclude that education at all stages and of all human life processes is absolutely essential in order to minimize the risk of work-related accidents. Along these lines, this papers demonstrates the richness and diversity of educational processes in the field of occupational health and safety at AGH University of Science and Technology in Krakow. This includes the experiences and perspectives at multiple levels and in different areas of study.
EN
The current structure for the International Committee for NDT and the Regional groups which include the European Federation of NDT established in the 1990s is presented. EFNDT has proposed a reorganisation of the ICNDT / Regional Federations, with clearer definitions as to what is to be done at each level and stronger coordination. In order to promote fairness and safety in Europe, it is essential that each EFNDT Member society makes a commitment to uphold and promote the principles of the EFNDT Code of Ethics and in doing so, we will create a greater level of trust and confidence, and a positive perception of the non-destructive testing profession. EFNDT is currently managed by a President, Vice President and eight other Board of Directors who are democratically elected at the EFNDT General Assembly. It is essential however, that the Board of Directors and the other 22 member societies and 7 associate members communicate effectively in order to develop a harmonised approach to the provision of NDT products and services. In terms of normalisation, EFNDT ’s key process is the Multilateral Recognition Agreement (MRA ), which promotes harmonisation of the personnel. Certification schemes operated by Certification Bodies and nominated by the national NDT societies facilitate worldwide recognition and acceptance of certificates of competence. Cooperation of NDT Companies across European countries will promote global harmonisation and will facilitate the sharing of knowledge and skills to mutual benefit. Education and training are also key components of international cooperation and harmonisation; EFNDT are currently considering creating documents about the requirements for training centres and defining the levels of excellence. The United Kingdom has undergone a transformation in terms of delivering Apprenticeships, in particular NDT Apprenticeships. EFNDT are considering the possibility of a European apprenticeship scheme framework for NDT. The NDT personnel in Europe have a responsibility to promote NDT as a key Engineering skill which helps to reduce risk, operate safely and save lives.
PL
W artykule przedstawiono obecną strukturę Międzynarodowego Komitetu NDT oraz grup regionalnych Europejskiej Federacji NDT założonych w 1990 roku. EFNDT zaproponowała reorganizację ICNDT i federacji regionalnych na każdym poziomie dla lepszej koordynacji działań. W celu promowania uczciwości i bezpieczeństwa w Europie, istotne jest, żeby organizacje członkowskie EFNDT zobowiązały się do wspierania i promowania zasad Kodeksu Etyki EFNDT aby stworzyć wyższy poziom zaufania i pozytywnego postrzegania badań nieniszczących. EFNDT jest obecnie zarządzana przez Prezesa, Wiceprezesa i ośmiu innych demokratycznie wybranych przez Walne Zgromadzenie EFNDT, członków tworzących Zarząd. Istotne jest, aby Zarząd, 22 organizacje członkowskie oraz 7 członków stowarzyszonych mogli się skutecznie komunikować w celu opracowania spójnej oferty produktów i usług NDT. W zakresie normalizacji kluczową procedurą EFNDT jest wielostronna umowa o uznawaniu (MRA ), sprzyjająca spójności personelu. Systemy certyfikacji prowadzone przez jednostki certyfikujące, nominowane przez krajowe towarzystwa NDT ułatwią prowadzenie procesu wzajemnego uznania i akceptacji świadectw kwalifikacji na skalę światową. Współpraca firm NDT w różnych krajach europejskich będzie promować koherencję globalną oraz ułatwi wymianę wiedzy i umiejętności dla wzajemnych pożytków. Kształcenie i szkolenia są również kluczowymi elementami międzynarodowej współpracy i spójności. EFNDT rozważa obecnie tworzenie dokumentów dotyczących wymagań dla ośrodków szkoleniowych i definiowanie poziomów doskonałości. Wielka Brytania przeszła transformację w zakresie organizacji praktyk zawodowych, w szczególności staży w obszarze badań nieniszczących. EFNDT rozważa możliwość stworzenia europejskich ram programu praktyk dla NDT. Personel NDT w Europie ma obowiązek promowania badań nieniszczących jako kluczowej umiejętności inżynierii co w efekcie pomoże zmniejszyć ryzyko groźnych zdarzeń, prowadzić bezpiecznie produkcję i chronić życie ludzkie.
PL
W artykule przedstawiono niektóre problemy i wyzwania dotyczące edukacji w zakresie inżynierii bezpieczeństwa. Charakteryzuje się wybrane programy kształcenia na kierunku "Inżynieria bezpieczeństwa", "Inżynieria bezpieczeństwa pracy" i studiów międzykierunkowych w zakresie technologii i systemów bezpieczeństwa. Postuluje się wprowadzenie systemu zarządzania kompetencjami i certyfikacji wiedzy.
EN
In the article some problems and challenges concerning education in safety engineering are presented. Selected curriculums of "Safety engineering". "Safety engineering at work" and inter-studies concerning the safety technologies and systems are characterized. Introducing a system of competence management and knowledge certification is postulated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.