Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dzianiny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
In this paper, the thermophysiological characteristics of low weight knitted polyamide and polyamide/elastane fabrics for pantyhose differing in terms of filament count were studied. Alambeta and Permetest devices were used to measure the thermal conductivity, thermal resistance, thermal absorptivity, evaporative resistance and relative water vapour permeability. The results indicated that fabrics made of finer filaments have lower thermal conductivity, thermal resistance, thermal absorptivity and evaporative resistance values.
PL
W pracy zbadano właściwości komfortu termofizjologicznego rajstop poliamidowych, a także wpływ dodatku elstanu do struktury wyrobu. Przebadano 42 rodzaje rajstop. Przy zastosowaniu urządzeń Alambeta i Permetest dokonano pomiarów przewodności cieplnej, oporu cieplnego, absorpcji termicznej, odporności na parowanie i względnej przepuszczalności pary wodnej. Stwierdzono, że dodatek elastanu nieznacznie zmniejsza przewodność cieplną. Wszystkie badane wyroby wykazywały bardzo wysoką względną przepuszczalność pary wodnej i miały niską odporność na parowanie. Wysokie wartości względnej przepuszczalności pary wodnej są wskaźnikiem dobrego komfortu termofizjologicznego. Rajstopy są podstawą garderoby, jednak niska cena tych artykułów odzieżowych często oznacza, że ich właściwości są rzadko optymalizowane. Ponieważ komfort termofizjologiczny jest tylko jednym z czynników przyczyniających się do ogólnego komfortu, dalsze badania właściwości komfortu i estetyki mogą w przyszłości pomóc ulepszyć ten produkt.
EN
One of the most important stages in the design process of compression products is describing the relationship between the force and elongation of the knitted fabric, using appropriate and scientifically justified force values in the fabric undergoing a stretching and relaxation test, in the form of a hysteresis loop. Research on this issue was carried out on two variants of knitted fabrics with elastomeric threads – a warp and a weft – knitted one. Based on the functions of the relation between the force and relative elongation determined and on Laplace’s law, compression bands with intended values of unit pressure were designed and manufactured and then subjected to experimental verification. In addition, a procedure was presented for dividing compression fabrics into specific compression classes.
PL
Jednym z najważniejszych etapów w procedurze projektowania wyrobów uciskowych jest przyjęcie do opisu związku siły i wydłużenia względnego dzianiny, właściwych i uzasadnionych naukowo wartości sił dzianiny poddanej testowi naprężania i odprężania w postaci pętli histerezy. Badania w tym zakresie przeprowadzono na przykładzie dwóch wariantów dzianin-rządkowej i kolumienkowej z udziałem nitek elastomerowych. Na podstawie wyznaczonych funkcji związku siły i wydłużenia względnego i prawa Laplace’a, zaprojektowano i wykonano opaski uciskowe o zamierzonych wartościach nacisku jednostkowego, które poddano weryfikacji eksperymentalnej. Ponadto przedstawiono procedurę oceny przydatności dzianiny uciskowej do określonej klasy nacisku.
EN
The main aim was to find out the influence of the blend ratio and linear density on the thermal comfort properties of regenerated bamboo cotton blended single jersey knitted fabrics. An increase in the regenerated bamboo fibre ratio in the fabric influences the thermal comfort properties. Knitted fabrics prepared from regenerated bamboo blended yarns have lesser thickness and inferior mass per square meter than cotton fabrics. The proportion of regenerated bamboo fibre increases in the yarn as the value of thermal conductivity decreases in knitted fabrics. Water vapour permeability and air permeability confirm a similar increase as the proportion of regenerated bamboo fibre increases. 100% regenerated bamboo fabrics have superior air permeability values compared with regenerated bamboo/cotton blended fabrics. The statistical investigation also showed that the results are significant for the thermal comfort properties of regenerated bamboo cotton knitted fabrics.
PL
Głównym celem pracy było poznanie wpływu współczynnika mieszania i gęstości liniowej przędz składowych na komfort cieplny dzianin bambusowo-bawełnianych. Zbadano właściwości komfortu cieplnego dzianin wykonanych w 100% z bawełny, w 100% z regenerowanego bambusa i dzianin mieszanych bambus/bawełna. Stwierdzono, że dzianina bambusowa ma najwyższą przepuszczalność powietrza i względną przepuszczalność pary wodnej. Powyższe wskaźniki są za to najniższe w przypadku wyrobów wykonanych z bawełny. Dzianiny bambusowe mają za to niższe od dzianin bawełnianych przewodnictwo cieplne. Zwiększenie stosunku zregenerowanego włókna bambusowego w wyrobie wpływa na jego komfort termiczny. Dzianiny bambusowe mają lepszą przepuszczalność powietrza w porównaniu z wyrobami mieszanymi bambus/bawełna.
EN
The 3D simulation of fabrics is an interesting issue in many fields, such as computer engineering, textile engineering, cloth design and so on. Several methods have been presented for fabric simulation. The mass spring model, a typical physically-based method, is one of the methods for fabric simulation which is widely considered by researchers due to rapid simulation and being more consistent with reality. The aim of this paper is the optimization of mass spring parameters in the simulation of the drape behaviour of knitted fabric using the Imperialist Competitive Algorithm. First a mass spring model is proposed to simulate the drape behavior of knitted fabric. Then in order to reduce the error value between the simulated and actual result (reducing the simulation error value), parameters of the mass spring model such as the stiffness coefficient, damping coefficient, elongation rate, topology and natural length of the spring are optimized using the Imperialist Competitive Algorithm (ICA). The ICA parameters are specified using the Taguchi Design of Experiment. Finally fabrics drape shapes are simulated in other situations and compared with their actual results to validate the model parameters. Results show that the optimized model is able to predict the drape behavior of knitted fabric with an error value of 2.4 percent.
PL
Celem niniejszej pracy jest optymalizacja parametrów masowo-sprężystych w symulacji układalności struktur dzianych przy wykorzystaniu imperialistycznego algorytmu konkurencji. Zaproponowano model mas i sprężyn symulujących zachowanie dzianin. Następnie, dla polepszenia korelacji pomiędzy strukturami teoretycznymi a rzeczywistymi, określone parametry modelu, takie jak: współczynnik sztywności, współczynnik tłumienia, wydłużenie, topologia i naturalna długości sprężyny zoptymalizowano posługując się imperialistycznym algorytmem konkurencji (ICA). Parametry określono przy użyciu planowania eksperymentu metodą Taguchi. Przedstawiono i porównano symulacje układalności z rzeczywistą układalnością dzianin. Stwierdzono, że opracowany model pozwala na przewidywanie układalności dzianin z dokładnością do 2,4%.
5
Content available remote Development of Knitted Materials Selection for Compression Underwear
EN
The presented research deals with the development of comfortable male underwear taking into account the development of pattern block methods and the analysis of the relationships existing between the compression pressure, the knitted materials properties, and some push-up effects. The main aim of this study is to achieve the technical selection of the materials based on KES-FB evaluations. The ease value has been used as the main index to connect the structural design of underwear, on one hand, and the body sizes, on other hand. A “bodyshell” system for testing the soft tissue of male bodies by FlexiForce sensor has been implemented. The pressures under the shells at six different places on the male body with ease changing have been tested. The collected results including maximum-possible pressure and material tensile indexes measured thanks to KES-FB have been analyzed in order to find the most relevant indexes of the material properties. A mathematical equations based on relationships combining theoretical model with practical application have been established. These equations will be helpful for the consumers and designers to select “the suitable knitting materials for male underwear” and they can be used too in the perspective of parameterization in CAD, in order to improve product developments efficiency.
EN
Knitted shirts are an appropriate carrier of easily readable information, and therefore, in recent years, QR Codes have been very often printed on T-shirts. With the purpose of investigating QR Code fastness printed on textiles, in this paper a methodology is proposed for the durability assessment of functionally printed knitted fabrics that includes the implementation of long-term care and wearing simulation - which the T-shirts are exposed to over their lifetime. Dimensional changes after multiple washing and drying cycles were determined for non-printed and functionally printed white knitting, as well as the abrasion resistance and tendency to surface pilling after multiple rubbing cycles. The effect of usage simulation on the functional print’s durability was defined, as well as the color fastness, readability and aesthetic properties. It was found that the structure of knitted fabrics, their dimensional stability, the number of care and wear cycles performed, the printing technique and size of black modules in the QR Code all have an influence on the results obtained.
PL
Z włókien naturalnych najczęściej wytwarzane są materiały zaliczane do grupy modnych wyrobów odzieżowych. Takim produkowanym wyrobem są dziane koszulki T-shirts. W trakcie ich produkcji niezbędnym jest wszywanie metek i innych informacji o sposobie konserwacji i użytkowania. Z uwagi na koszty produkcji i skrócenie samego procesu produkcyjnego wielu producentów decyduje się na wykonywanie nadruków na tych wyrobach odzieżowych. Dokonano ocenę trwałości wybarwień kodów QR w wyrobach włókienniczych i opisano metodę oceny trwałości i funkcjonalności wydrukowanych kodów na dzianinach w odniesieniu do ich właściwości użytkowych i funkcjonalności stosowania tego typu nadruków. Przeprowadzono analizę zmian wymiarów ubioru po wielokrotnych cyklach prania i suszenia, dla dzianin niedrukowanych, a także funkcjonalnie drukowanych białych dzianin. Została również przeprowadzona ocena odporności na ścieranie i skłonność do tworzenia się powierzchniowego pillingu po wielokrotnych cyklach ścierania. Oceniano również trwałość wybarwień, poziom rozróżnialności kodów QR i właściwości estetyczne. Stwierdzono, że struktura dzianin, ich stabilność wymiarowa, liczba wykonanych cykli noszenia, technika drukowania, a także rozmiar czarnych modułów w kodzie QR mają wpływ na uzyskane wyniki badań.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
7565--7573, CD2
PL
Wybór surowca do produkcji bielizny dla ratowników ma ogromne znaczenie. Zarówno właściwości fizyczne i mechaniczne dzianin wpływają na komfort użytkownika. Otrzymane wyroby powinny cechować się dobrą przepuszczalnością powietrza, pary wodnej a jednocześnie odpowiednią izolacyjnością, zwłaszcza w ekstremalnych warunkach pracy ratowników. Zastosowanie środków antybakteryjnych czy elektroniki w odzieży ochronnej tylko ułatwi wykonywanie trudnych zadań. W pracy zbadano właściwości biofizyczne i mechaniczne dzianiny przeznaczonych do produkcji bielizny dla ratowników. Najlepszą przewiewność i izolacyjność oraz wytrzymałość mechaniczną wykazała dzianina bawełniana z poliestrem. Natomiast najniższy opór pary wodnej, a zatem najlepszy komfort fizjologiczny zapewnia dzianina bawełniana z polipropylenem.
EN
Selection of raw material for the manufacture of underwear for rescuers is of paramount importance. Both the physical and mechanical properties of knitted fabrics affected the user experience. The resulting products should be characterized by good air permeability, water vapor and simultaneously adequate insulation, especially in extreme operating conditions of lifeguards. The use of antibacterial agents or electronics in clothing only make it easier to perform difficult tasks. The study was investigated in the biophysical and mechanical properties for the production of knitted underwear for rescuers. The best breathability, insulation and mechanical strength were showed for knit cotton with polyester. The cotton knit with polypropylene has the lowest water vapor resistance, and thus provides the best physiological comfort.
EN
The raw material of a fabric has a substantial influence on its functional aspect. However, the fabrics used for clothing manufacture should offer comfort, protection, ease of maintenance, durability and aesthetics. This study aims to compare the properties of knitted fabrics made of recycled polyester by employing the Chauvenet criterion, factorial design and statistical analysis to determine which raw material composition provides more functionality to the final product. Knitted fabrics (jersey fabrics with statistically equal weights) made of two types of yarns, namely 80%-polyester/20%-recycled-polyester and 50%-recycled-polyester/50%-cotton, were tested. For the finished fabrics, the following tests were performed: weight, pilling, burst pressure, elasticity and elongation, moisture absorption, and dimensional change. The response surface graphics were analysed to determine the optimum regulation value for the knitting machine to manufacture fabrics with statistically equal weights. The best results were obtained with knitted fabrics produced with 80%-polyester/20%-recycled-polyester yarns.
PL
Surowce zastosowane do produkcji dzianin mają istotne znaczenie dla ich funkcjonalności. Jednocześnie dzianiny produkowane dla celów odzieżownictwa powinny zapewniać komfort, ochronę , łatwą konserwację, trwałość i estetykę. Celem artykułu jest porównanie właściwości dzianin wykonanych z włókien poliestrowych uzyskanych z recyklingu poprzez zastosowanie kryterium Chauveneta, planowania eksperymentu i analizy statystycznej, które pozwoliłoby ocenić która z mieszanek surowcowych jest najbardziej przydatna do uzyskania końcowego produktu. Dzianiny (dzianiny lewoprawe o statystycznie jednakowej masie) wyprodukowano z dwóch typów przędzy, mianowicie 80% poliestru/20% recyklinowanego poliestru oraz 50% recyklinowanego poliestru/50% bawełny. Wykonane dzianiny analizowano badając masę powierzchniową, piling, wytrzymałość na rozrywanie, elastyczność, wydłużenie, absorpcję wilgoci i zmianę wymiarów. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci zależnościach graficznych. Określono optymalne nastawy maszyn dla uzyskania dzianin o statystycznie jednakowych masach powierzchniowych. Analiza wyników wykazała, że zdecydowanie lepsze dzianiny uzyskuje się z mieszanki przędz 80% poliester/20% recyklinowany poliester.
9
Content available remote Wykorzystanie sztucznej stopy jako modelu stopy człowieka w badaniach obuwia
PL
Badano własności biofizycznych obuwia z wykorzystaniem termicznego modelu sztucznej stopy z funkcją ruchu i wydzielania wilgoci. Badanie na manekinie stopy eliminuje pracochłonne badania z udziałem ludzi za względu na występowanie indywidualnych różnic dotyczących reakcji fizjologicznych, co wymaga wielokrotnego cyklu badań. W obuwiu tym stosowano skarpetki dzianinowe wykonane w różnych wariantach: o jednowarstwowej strukturze i jednorodne surowcowo, zróżnicowane surowcowo oraz dwuwarstwowe dzianiny z warstwą konduktywno-dyfuzyjną usytuowanej bliżej stopy - zadaniem tej warstwy było odprowadzanie i transport wilgoci od ciała, oraz warstwą sorpcyjną utrzymującej wilgoć z dala od ciała. Opracowano następujące procedury pomiarowe oceny komfortu użytkowania: 1) ocena zdolności odprowadzania określonej masy wilgoci ze skarpetki jako stałego elementu użytkowania układu stopa-obuwie przy stałej wartości dostarczanej mocy do poszczególnych stref stopy (W=const) i bez wydzielania wilgoci z modelu sztucznej stopy; 2) ocena zdolności odprowadzania określonej masy wilgoci wydzielanej w jednostce czasu z poszczególnych stref modelu sztucznej stopy przy stałej wartości dostarczanej mocy do poszczególnych stref stopy (W=const).
EN
Studies of biophysical properties of footwear were made on thermal model of artificial foot equipped with the function of movement and secrete of humidity. Experiments conducted on the artificial foot let eliminate laborious sets of experiments carried out with real people, where the differences in individual physiological reactions caused necessity of frequent repetition of the whole cycle of experiments. Knitwear socks, used in this kind of footwear were prepared in several types: as one-layer structure and with one kind of raw, from different raw and as two layer knitwear with first layer of the knitwear closer to foot of conductive diffusion properties, while the second layer, having sorption properties, situated farther from the foot and keeping humidity far from the body. Here are the measuring procedures that have been elaborated to assess comfort of footwear usage: 1) assessment of ability to remove certain amount of humidity from the sock treated as the permanent part of the set foot-footwear , while the constant amount of energy is being supplied to the different parts of the artificial foot ( W=const ) and without secreting of humidity from the artificial foot; 2) assessment of ability to remove certain amount of humidity, secreted in the unit of time, from different parts of the artificial foot while the constant amount of energy is being supplied to the different parts of the artificial foot ( W=const).
10
Content available New Textiles Designed for Anti-Radar Camouflage
EN
This paper presents newly designed textiles (woven and knitted fabrics) for camouflage against radar, with a particular emphasis on the conductive yarns applied and their distribution throughout the structure of the goods. The levels obtained for the coefficients of re- flection and the transmission of electromagnetic waves have been discussed for woven and knitted fabrics, both raw and those subjected to finishing treatment. These parameters were determined using two methods: waveguide applicators and in the space in a semi-anechoic chamber within the time domain. The issues this publication covers are an integral part of research on developing textile products featuring a broad spectrum of masking, i.e. within the visible (VIS), near infrared (IR), and that of the subject - the anti-radar band. The first two types of camouflage were discussed in an earlier publication entitled “Assessment and Verification of the Functionality of New, Multi-component, Camouflage Materials” (Fibres & Textiles in Eastern Europe 2013; 21, 5(101): 73-79).
PL
W artykule przedstawiono nowoopracowane konstrukcje włókiennicze (tkaniny, dzianiny) maskujące przeciwradiolokacyjnie, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanych przędz konduktywnych oraz ich rozkładu w strukturze wyrobów. Omówiono poziomy uzyskanych wartości współczynników odbicia i transmisji fal elektromagnetycznych, zarówno dla tkanin i dzianin surowych, jak i poddanych obróbce wykańczalniczej. Parametry te były wyznaczane z zastosowaniem dwóch metod tj. z wykorzystaniem aplikatorów falowodowych oraz w przestrzeni w komorze bezechowej w domenie czasu. Zagadnienia ujęte w niniejszej publikacji stanowią integralną część badań nad opracowaniem wyrobów włókienniczych o szerokim spektrum maskowania, tj. w zakresie widzialnym (VIS), bliskiej podczerwieni (IR) oraz przedmiotowym czyli przeciwradiolokacyjnym. Dwa pierwsze rodzaje maskowania zostały przedstawione we wcześniejszej publikacji pt. „Assessment and verification of functionality of new, multi-component, masking materials ”(Fibres & Textiles in Eastern Europe 2013; 21, 5(101): 73-79).
EN
The aim of this study was to investigate the effect of knitting parameters on the moisture management and air permeability of the interlock fabrics. Samples were produced at two different knitting gauges, each with three different stitch lengths. It was found that the fabric mass per square metre increases by increasing machine gauge and decreasing the stitch length, whereas the fabric thickness and porosity increase at these settings. It was further concluded that the loosely knitted fabric samples with higher amount of entrapped air exhibit good air permeability but poor moisture management properties.
EN
The article presents new textile structures (woven and knitted fabrics) featuring camouflage properties in visible (VIS) and near infra-red (IR) radiation bands. The textiles were designed and made for masking individuals and their personal equipment. Their design, diversified by applied yarns, weaves and way of distribution of metalised yarns on the surface of fabrics is discussed. Levels of the resulting physical, mechanical and functional parameters of woven and knitted fabrics are presented, both raw and after finishing treatment.
PL
W artykule przedstawiono badania nad nowymi lekkimi konstrukcjami włókienniczymi przeznaczonymi do maskowania ludzi i ich bezpośredniego wyposażenia ukierunkowane na skuteczność maskowania w świetle widzialnym (VIS) i bliskiej podczerwieni (IR). Omówione zostały rezultaty badań w zakresie doboru składu surowcowego oraz następnych procesów przetwórczych do etapu wykończalniczego w aspekcie spełnienia złożonych poziomów parametrów odzwierciedlających właściwości funkcjonalne.
EN
The aim of this research is to study the effect of clothing manufacturing parameters, that is, stitch type, stitch density, sewing thread type and washing type on the dimensional stability of single jersey knitted garment. Single jersey bleached fabric, made from Ne 32 cotton combed ring spun yarn, was used to make 32 medium size crew neck T-shirts selecting two levels of stitch type, stitch density, sewing thread type and wash type according to the experimental design. After constructing the garments, four critical measurements of each garment, that is, body length, body width, across shoulder and sleeve length were measured. The constructed garments were divided into two equal groups. One group was washed with water and the other group was washed using a detergent. After washing, drying and tumbling, the same critical measurements of each garment were taken and the percent shrinkage was calculated. Analysis of data was done on responses of output variables against the input variables using MINITAB. The results showed that three input variables: stitch type, stitch density and garment wash type have significant effect on all the output variables.
EN
The paper presents a basis for modelling compression garments with the intended value of unit pressure for the body circumference of a variable curvature radius. The Laplace law, mechanical characteristic of a knitted fabric and the local curvature radius were taken into consideration in deriving dependencies on the dimensions of circumferences of knitted fabrics in a free state. The possibilities of applying 3D human body scanning techniques to determine the curvature radius of the circumference, for which the intended value of unit pressure is designed were indicated. The consequences of using Laplace law for non-circular circumferences were pointed out. The basis of modelling presented can be applied in designing compression garments supporting external treatment such as after-burn therapy and lymphadema.
PL
W pracy przedstawiono podstawy modelowania wyrobów uciskowych o zamierzonej wartości nacisku jednostkowego dla obwodów ciała o zmiennym promieniu krzywizny. W wyprowadzonych zależnościach na wymiary obwodów dzianiny w stanie swobodnym uwzględniono prawo Laplace'a, charakterystykę mechaniczną dzianiny oraz miejscowe wartości promienia krzywizny. Wskazano na możliwości wykorzystania techniki skanowania 3D sylwetki ludzkiej do określenia promienia krzywizny w części obwodu, dla którego projektujemy zamierzoną wartość nacisku jednostkowego. Wskazano na konsekwencje stosowania prawa Laplace'a dla obwodów niebędących okręgami. Opracowane podstawy modelowania mogą znaleźć zastosowanie w projektowaniu wyrobów uciskowych wspomagających proces leczenia zewnętrznego np. w terapii pooparzeniowej i obrzękach limfatycznych.
EN
This study involved the sensory evaluation of knitted textiles which had gone through different domestic laundering treatments, with respect to whether the sensory attributes or a combination of the different sensory attributes measured can best predict the preference of consumers regarding comfort. We defined the parameter ‘Degree of influence’ for sensory attributes in order to check the level of the influence of ageing and the use of domestic fabric softener on each attribute. Principal component analysis (a statistical data analysis which includes appropriate criteria) was then performed in order to make a better interpretation of the sensory data by plotting a fabric map and sensory attribute map.
PL
Przebadano metodą sensoryczną dzianiny prane przy zastosowaniu różnych procedur z użyciem domowych zmiękczaczy. Celem badania było określenie, które procedury i zmiękczacze najlepiej pozwalają na zachowanie komfortu noszenia pranych dzianin oraz jak przebiega proces starzenia funkcji cykli prania. Przeprowadzono analizę statystyczną a przedstawione wykresy kołowe pozwalają wizualnie łatwo ocenić uzyskane wyniki.
16
Content available remote Machine Vision Analysis for Textile Texture Identification
EN
Texture identification and matching a sample fabric within a known collection of produced fabrics is a time-consuming and difficult process as a human activity. In this study, a computational method for textile texture identification is introduced using an image analysis technique. For this purpose, images of fabrics were captured by a digital flat scanner. Texture features were extracted using the Edge frequency and Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM) methods. In this way, a library of texture features was collected. To match a new texture with library samples, the closest texture feature based on Euclidian distance was identified as the fabric texture. Experimental results for 33 different textures showed the successful identification of textures with both methods. However, the edge frequency method is more feasible and acceptable due to its computational simplicity and lower processing time. In addition, it was shown that the edge frequency method is extremely insensitive to the colour and scanning direction of the fabric.
PL
Identyfikacja struktury powierzchni tkanin jest zajęciem pracochłonnym. Opracowano metodę identyfikacji struktury wykorzystując metodę automatycznej analizy obrazu. W celu identyfikacji wykonuje się zdjęcia skaningowe powierzchni materiałów, które następnie ulegają obróbce z wykorzystaniem metody wykrywania krawędzi i metody macierzy zależności poziomów szarości. W ten sposób opracowane informacje o poszczególnych strukturach zostają wprowadzone do komputerowej bazy danych, gdzie są porównywane z odpowiednimi wzorcami. Wprowadzenie 33 obrazów różnych struktur wykazało prawidłowe działanie układu. Niemniej należy zaznaczyć, ze metoda z wykrywaniem krawędzi jest bardziej użyteczna ze względu na prostszy sposób przetwarzania i krótszy czas obróbki. W dodatku stwierdzono, ze metoda ta jest niewrażliwa na kolor materiału i kierunek detekcji.
EN
The contribution deals with the influence of selected knitting parameters and the relaxation period on the structure and mechanical properties of plain jersey weft knitted fabrics made of cotton and elastane yarns. There are considerable differences in the behaviour of conventional knitted fabrics and fabrics with elastane yarns incorporated in the structure. Since one of the key factors in knitting is certainly the knitting yarn feeding load - it impacts the structure and properties of such knitted fabrics, the contribution presents the influence of the knitting yarn feeding load on the alteration in the mechanical properties of plain jersey weft knitted fabrics. The results of the investigation indicate that the horizontal and vertical density and the fabric weight grow with a prolonged relaxation period and increase in the knitting yarn feeding load. Increasing the knitting yarn feeding load reduces the length of yarn in the loop. If cotton yarn is platted with elastane yarn, the length of the yarn in the loop is reduced by about 2 to 5%, as compared with yarn in a course without elastane yarn. The most prominent dimensional changes in the course and wales direction occurred for samples knitted with the highest feeding load of yarns. The best results of measuring structural parameters and dimensional changes in knitted fabrics during relaxation were exhibited by knitted samples with the lowest feeding load. Therefore, the feeding load of yarns should be taken into account when constructing knitted fabrics as it considerably affects fabric properties.
PL
W artykule opisano wpływ wybranych parametrów dziania i okresu relaksacji na strukturę i mechaniczne właściwości dzianin lewoprawych rządkowych wykonanych z bawełny i przędz elastilowych. Istnieją zdecydowane różnice w zachowaniu się dzianin konwencjonalnych oraz wykonanych z przędz elastilowych. Przedstawiono wpływ jednego z podstawowych parametrów dziania jakim jest obciążenie podawania przędzy . Wyniki badan wykazały, że pozioma i pionowa gęstość i masa powierzchniowa dzianiny rosną z przedłużeniem okresu relaksacji i wzrostem obciążenia przędzy podawanej. Jednocześnie zmniejsza się długość przędzy w pętli oczka. Jeżeli przędza bawełniana zostanie połączona z elastilem to długość przędzy w oczku zmniejsza się o około 2-5% w porównaniu do dzianin z czystej bawełny. Największe zmiany zarówno w kierunku rządków i kolumienek występują przy próbkach dzianych z najwyższymi obciążeniami przędzy. Najlepsze wyniki dotyczące mierzonych parametrów dzianin uzyskano przy stosowaniu najmniejszych obciążeń przędzy podawanej do strefy dziania. Dlatego parametr ten należy uwzględnić przy konstrukcji dzianin.
18
Content available remote Taguchi approach for the optimisation of the bursting strength of knitted fabrics
EN
In this paper, the bursting strength of knitted fabrics was optimised using the Taguchi experiment design technique, which is a recently famous approach. In the evaluations, analyses of variance (ANOVA) and the signal to noise ratio were used. 9 experiments were performed with respect to the L9 orthogonal design for the Taguchi approach. The results show a considerable improvement in the S/N ratio as compared to the initial condition. With the Taguchi processes, we can easily determine optimum conditions for maximising the bursting strength of knitted fabrics with simple experiments.
PL
Przeprowadzono optymalizację siły rozrywania dzianin stosując metodą Taguchi. Dla oceny uzyskanych wyników przeprowadzono analizę wariancji za pomocą testu ANOVA oraz analizę stosunku sygnału do szumu. Przeprowadzono 9 eksperymentów uwzględniając ortogonalny schemat dostosowany do metody Taguchi. Wyniki wykazały znaczne polepszenie stosunku sygnału do szumu w porównaniu do warunków początkowych. Stosując metodę Taguchi możemy łatwo wyznaczyć optymalne warunki konieczne dla uzyskania maksymalnej siły rozrywania dzianin za pomocą łatwych eksperymentów.
19
Content available remote Properties of plain knits from siro-spun viscose/spandex yarns
EN
This paper focuses on the dimensional and selected physical properties of a series of plain jersey fabrics made from viscose siro-spun and carded ring yarns of 2/10 tex and 20 tex, respectively. Elastane yarn was incorporated into the fabric using the plaiting technique. In general, for both greige and dyed knitted fabrics, the stitch density decreased, whereas the weight increased as the stitch length increased. Moreover, for greige and dyed dry-relaxed fabrics from siro yarn, the twist had an influence on fabric properties, the effect being relatively more prominent for slack samples. Moreover, both slack and tight dry relaxed dyed samples from high twist siro yarns featured lower resistance to abrasion. As far, as dyed and laundered samples from siro yarns are concerned, the results revealed that irrespective of the loop length, the samples from average twist siro yarns tended to give a higher stitch density and weight values. When abrasion resistance values of samples from both average and high twist siro yarns were studied, it could be suggested that in addition to yarn properties, the effect of fabric properties on the abrasion behavior of the samples became more prominent after laundering. As far as the abrasion resistance and pilling properties of the samples are concerned, the fabrics from siro-spun yarns tended to perform better. Finally, the pilling test method employed affected not only the size and shape of the pill entanglements on the surface of the samples but also the degree of fibre damage within the fuzz entanglements.
PL
W pracy omówiono właściwości geometryczne i wybrane parametry fizyczne serii dzianin lewo-prawych wykonanych z przędz wiskozowych typu siro-spun i zgrzeblonych przędz obrączkowych o masie liniowej 2/10 tex i 20 tex. Przędze elastomerowe zostały wprowadzone w dzianinę metodą wplecenia. Ogólnie można powiedzieć, że zarówno dla dzianin surowych jak i barwionych gęstość splotów maleje podczas gdy ciężar powierzchniowy wzrasta wraz ze wzrostem długość splotu. Ponadto, dla surowych i barwionych dzianin z przędzy „siro” relaksowanych w stanie suchym, skręt przędzy ma wpływ na parametry dzianiny. Efekt ten jest bardziej widoczny w przypadku dzianin luźnych. Ponadto dzianiny luźne jak i ścisłe relaksowane w stanie suchym wykonane z przędz typu „siro” o dużym skręcie wykazują mniejsza odporność na ścieranie. Biorąc pod uwagę próbki barwione i prane z przędz „siro, wyniki wskazują, że niezależnie od długości oczka, próbki wykonane z przędz o średniej wartości skrętu posiadają wyższą gęstość splotów oraz większy ciężar powierzchniowy. Biorąc pod uwagę odporność na ścieranie próbek wykonanych z przędz o średniej i dużej wartości skrętu można zasugerować, że efekt wpływu właściwości dzianin na odporność na ścieranie jest bardziej widoczny po praniu. Uwzględniając odporność na ścieranie i piling dzianin można powiedzieć, że dzianiny z przędz „siro” wykazują lepsze właściwości. Metoda sprawdzania pilingu ma istotne znaczenie nie tylko na wielkość i kształt pil i sposób splątania włókien ale również na stopień zniszczenia włókien.
20
Content available remote Novel method to evaluate the low-stress shearing behaviour of knitted fabrics
EN
In this paper, the ability of the pulling-through method with a distance plate for measuring the shearing properties of knitted fabrics was studied. The conventional extraction method does not have a good correlation with the shearing properties of woven fabrics due to the complex deformation of the fabrics during testing. This study investigated a modified approach very similar to the conventional extraction method in order to evaluate the shearing behaviour of knitted fabrics. In this technique, the test is performed by a special pulling device mounted on a tensile testing machine consisting of two transparent horizontal plates: a replaceable base plate with a hole in the center, and a distance plate placed at a specified distance from the base plate. The shear properties of different knitted fabrics were measured by KES and the pulling-through method. The results reveal a high correlation between the pulling-through curve features and shear properties of the knitted fabrics.
PL
Sprawdzono możliwości wykorzystania testu przeciągania dzianin przez otwór w płytce dystansowej dla oceny ich właściwości ścinania. Konwencjonalna metoda przeciągania nie wykazuje dobrej korelacji z właściwościami ścinania tkanin w wyniku ich skomplikowanej deformacji podczas testu. W celu uzyskania lepszych wyników opracowaną nową metodę przeciągania, w której dzianina umieszczona pomiędzy dwoma płytkami dystansowymi przepychana jest przez cylindryczny otwór za pomocą specjalnego urządzenia przepychającego. Właściwości ścinania były również mierzone za pomocą systemu KES. Wyniki wykazały dużą korelację pomiędzy krzywymi przeciągania i właściwościami ścinania dzianin.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.