Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dyrektywa INSPIRE
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The development of the information society requires an appropriate infrastructure. One of its pillars is information on the boundaries of property ownership rights and information on buildings. According to Polish regulations, this information is included in the land and buildings register database (EGiB). In case of poor quality and incomplete data that does not meet statutory requirements, a modernization of the database is necessary. Its proper execution requires large amount of work and money. For this reason in recent years many programs have been created, co-financed from EU funds, under which geodetic works are conducted, including the modernization of the land and buildings register database. The paper presents an analysis of the main factors affecting the prices of modernization of land and buildings register in Małopolskie Voivodeship. For this purpose, data from tenders for the modernization of the EGIB database, published by public administration units operating this database, were used. The model containing multiple regressions allowed to estimate that the cost per unit of modernizing EGiB is impacted by: total plots/ha, the amount of buildings for measurement/ha and the type of maps in geodetic documentation.
PL
Rozwój społeczeństwa informacyjnego wymaga stworzenia odpowiedniej struktury informacyjnej. Jednym z filarów takiej infrastruktury są informacje o granicach prawa własności nieruchomości oraz informacje o budynkach. W myśl polskich przepisów, informacje te są zawarte w bazie ewidencji gruntów i budynków (EGiB). Tam, gdzie jakość i kompletność danych w tej bazie nie spełnia wymogów ustawowych, konieczne jest wykonanie modernizacji. Prawidłowe jej wykonanie wymaga dużych nakładów pracy i pieniędzy. Dlatego w ostatnich latach powstało wiele programów, współfinansowanych ze środków unijnych, w ramach których finansowane są prace geodezyjne, w tym modernizację bazy ewidencji gruntów i budynków. W artykule przeprowadzono analizę głównych czynników kształtujących ceny modernizacji baz ewidencji gruntów i budynków na terenie woj. małopolskiego. Do analiz użyto danych z przetargów na modernizację bazy EGIB, opublikowanych przez jednostki administracji publicznej prowadzących tą bazę. Wykorzystując regresję wieloraką, opracowano model, który pozwolił stwierdzić, że na koszt jednostkowy modernizacji EGiB istotny wpływ mają: liczba działek ogółem/ha, ilość budynków do pomierzenia/ha oraz rodzaj map, które stanowią dokumentacje geodezyjną.
PL
Nadrzędnym celem wprowadzenia w życie Dyrektywy INSPIRE było stworzenie narzędzi do pełnego i kompleksowego zbierania informacji o środowisku naturalnym. Całość oparta została na idei interoperacyjności zbiorów danych, czyli możliwości płynnej ich wymiany pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Treść Dyrektywy podzielono na trzy załączniki grupujące poszczególne zakresy tematyczne. Za najbardziej istotne dla górnictwa można spośród nich uznać geologię, zasoby mineralne i zasoby energetyczne. Transpozycję INSPIRE stanowi ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Wymusiła ona szereg zmian w innych aktach prawnych. Znowelizowano m.in. pięć ustaw, a ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze uchylono i zastąpiono ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o takim samym tytule. W przypadku tematów INSPIRE związanych z zagadnieniami takimi, jak np. adresy czy systemy odniesień przestrzennych istnieje szereg wprowadzonych bądź znowelizowanych aktów prawnych, które w teorii odpowiednio dostosowały polskie przepisy. Nadal jednak można znaleźć obszary, które nie w pełni spełniają wymagania stawiane przez samą ideę INSPIRE, jak i przez wydane do niej przepisy wykonawcze. W zakresie ww. trzech tematów związanych z górnictwem Dyrektywa wprowadza narzędzia i rozwiązania pozwalające na możliwie pełne dokumentowanie złóż poprzez np. obliczanie ich zasobów, prowadzenie dokumentacji na temat ich wydobycia, czy też obliczanie energii potencjalnie zmagazynowanej w tego rodzaju zasobach. Przedmiotowe opracowanie skupia się na zbadaniu kwestii realizacji zapisów dotyczących właśnie tych tematów po stronie polskiej oraz narzędzi, jakie w tym celu zostały wprowadzone do stosowania.
EN
The primary goal of implementing the INSPIRE Directive was to create a toolkit aimed at gathering environmental data in a complete and comprehensive way. The whole idea was set up on the paradigm concerning interoperability of datasets, thus the ability of exchanging them between local and European partners. The content of the Directive is split up into three Annexes which group every theme. Geology and mineral as well as energy resources should be considered as the most important for mining industry. Equivalent to the Directive is its transposition – an act issued on the 4 March 2010 and named „Act on spatial data infrastructure” (pol. ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej). Thus, numerous amendments have been made to other Polish Legal Acts, as well as Law of geology and mining act issued on the 4 February 1994 was replaced by the new one issued on the 9 June 2011. In case of themes concerning such questions as e.g. addresses or spatial reference systems, several newly issued or amended acts can be found. Theoretically these caused Polish law to be consistent with the INSPIRE expectations. However, there are still some areas which do not fully comply with the INSPIRE Directive or relevant executive acts. When it comes to the three themes related to mining industry, the Directive provides tools and solutions which make it possible to e.g. prepare full documentation of deposits containing calculation of their resources as well as the information about how the deposit is, was or will be exploited. Also, information on the energy potential of the deposit can be provided. The present research paper focuses especially on a study performed to determine how accurate the Polish legal acts are when it comes to fulfilling the INSPIRE objectives concerning these three themes.
EN
Protection of the environment is an activity of many institutions, organizations and communities from global to regional and local scales. Any activity in this area needs structured database records, using advanced methodology, given, among others, in INSPIRE documents, ISO standards of 19100 series, and national regulations. The goal of this paper is to analyse both the legal provisions related to the air quality and also data sources associated with the prevention of air pollution. Furthermore, the UML application schema of the spatial data related to the air protection is proposed, for the use by urban planners. Also, the overview of the methodology of geographic information is given, including the Unified Modelling Language (UML), as well as the basic concepts of conceptual models within the INSPIRE project. The study is based on the relevant literature and documents, as well as on the expert knowledge gained through urban planning practice, as well as on the analysis of the spatial planning regulations. The UML application schema for different aspects related to the air protection, as presented in this paper, is an example of how to use the methodology also in other fields of the environment protection. Spatial planners know how to improve the air quality, but in the present state of law they often suffer from the lack of planning tools for real actions. In the spatial planners work an important issue are data that allow a thorough analysis of the area.
PL
Ochrona środowiska jest przedmiotem działalności wielu instytucji, organizacji i środowisk w skalach od ogólnoświatowej do regionalnej i lokalnej. Wszelka aktywność w tym zakresie musi być z konieczności oparta na usystematyzowanych formach rejestrów bazodanowych, wykorzystujących zaawansowane koncepcje metodologiczne, zawarte m.in. w dokumentach INSPIRE, normach ISO serii 19100 oraz krajowych regulacjach prawnych. Celem publikacji jest analiza przepisów prawnych, w odniesieniu do zagadnienia jakości powietrza, a także źródeł danych wykorzystywanych w pracach planistów, związanych z zapobieganiem zanieczyszczeniom powietrza. Ponadto zaproponowano schemat aplikacyjny zunifikowanego języka modelowania (UML) odnoszący się do danych przestrzennych wykorzystywanych w zadaniach urbanistów w zakresie ochrony powietrza. Oprócz tego zaprezentowano przegląd koncepcji z zakresu metodologii informacji geograficznej, w tym języka formalnego UML, a także podstawowych koncepcji przedmiotowych w postaci modeli pojęciowych używanych w ramach projektu INSPIRE. Badania bazowały na przeglądzie literatury oraz dokumentów, a także wiedzy eksperckiej autorów oraz analizie przepisów prawnych dotyczących planowania przestrzennego. Zaprezentowany schemat aplikacyjny UML dotyczący aspektów środowiskowych związanych z ochroną powietrza jest przykładem wykorzystania norm ISO serii 19100. Urbaniści posiadają wiedzę, w jaki sposób mogą poprawiać jakość powietrza, ale w obecnym stanie prawnym czasami brakuje narzędzi planistycznych do konkretnych działań. W pracy urbanisty ważnym elementem są dane, które umożliwiają dokładną analizę obszaru.
4
Content available remote Mining cartography in Spain
EN
One of the most important points in the mining activity is the control of the exploitation carried out up to date in order to guarantee safety and correct rescue actions in the first place, and in relation to the actions of the development of work, relations between underground work with the outside and know how they affect each other, without a doubt the essential tools to carry out these tasks correctly are the plans and maps.
PL
Jednym z najważniejszych zadań w działalności górniczej jest kontrola prowadzonej eksploatacji, przede wszystkim w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i właściwego prowadzenia akcji ratunkowych. Istotny element stanowią także działania dotyczące przebiegu eksploatacji oraz związki pomiędzy pracami podziemnymi i powierzchnią oraz ich wzajemne oddziaływanie. Bez wątpienia ważnymi narzędziami do poprawnej realizacji wymienionych zadań są plany i mapy.
PL
W artykule przedstawiono dyrektywę Unii Europejskiej – INSPIRE i jej implementację w naszym kraju. Przedstawiono główne produkty implementacji: Infrastrukturę Informacji Przestrzennej (IIP) oraz Georeferencyjną Bazę Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT). Przedstawiono zakres informacyjny GBDOT opisując źródła danych ją zasilających. Na wybranych przykładach opisano jak GBDOT pokrywa zapotrzebowanie systemów informatycznych eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP na dane geoprzestrzenne. Opisano korzyści i zagrożenia dla obronności państwa, jakie powoduje wdrożenie dyrektywy INSPIRE w kraju.
EN
This paper presents the European Union directive – INSPIRE and its implementation in Poland. It includes description of the main products of implementation: Infrastructure for Spatial Infor mation (INSPIRE) and Georeference Database of Topographic Objects (GBDOT). It shows the scope of GBDOT, its data sources specification and selected examples that cover the needs for geospatial data in systems used in Polish Armed Forces. The paper also describes the benefits and risks for the national defence, which may result from implementation of the INSPIRE Directive in Poland.
PL
Celem artykułu jest omówienie zasad współczesnej polityki krajobrazowej, jako podsystemu polityki przestrzennej Polski i Unii Europejskiej. Informatyzacja przestrzeni przez powszechność stosowania narzędzi GIS staje się faktem. Zapis zjawisk i procesów zachodzących w krajobrazie przełożonych na sformalizowany język matematyczno-informatyczny budzi obawy, co do kompletności i spójności treści i procesów krajobrazowych w modelu. Artykuł prezentuje zasady konstruowania i modelowania danych krajobrazowych w nawiązaniu do Dyrektywy INSPIRE. Autorzy podjęli próbę identyfikacji metod zapisu elementów przestrzeni ujmowanych w metodyce analizy i oceny krajobrazu. Wykorzystano do tego zapisy zmieniających się polskich aktów prawnych i standardów technicznych, będących wynikiem wdrażania dyrektyw unijnych. Wykonano próbę zapisu wybranych elementów krajobrazu za pomocą notacji UML, pokazującą znaczną rozpiętość tematyczną poruszanych zagadnień i sposobów ich interpretacji.
EN
The aim of the article is to discuss the rules of modern landscape Policy as a subsystem of the spatial policy of Poland and the European Union. Informatization of space through use of GIS tools has become an undoubted fact. Records of phenomena and processes occurring in the landscape, translated to a formalized mathematical-technological language, raise fears regarding completeness and coherence of landscape contents and processes in database model. The article presents rules for construction and modelling of landscape data with reference to the INSPIRE Directive. The authors have taken up an attempt to identify methods of recording for spatial elements considered in the methodology of landscape analysis and evaluation. To achieve this, they used provisions of changing Polish legal acts and technical standards resulting from implementation of the European Union’s directives. The authors made an attempt to record chosen landscape elements using the UML notation, which showed a wide theme range of issues to be discussed and possible ways to interpret them.
PL
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny prowadzony jest w Polsce już od kilkudziesięciu lat. Obecna jego forma organizacyjna istnieje od roku 1999, w którym na mocy reformy administracyjnej przywrócono funkcjonowanie powiatów, a zasób danych geodezyjnych przypisanych do powiatów stał się bazą wszelkich opracowań kartograficznych wykorzystywanych w gospodarce, a w szczególności w procesie inwestycyjnym. Metody i środki wykorzystywane do prowadzenia zasobu były zawsze adekwatne do dostępnych środków technicznych. Mapa zasadnicza, jako podstawowy element zasobu, zawsze stanowiła najwierniejszy co do treści, i najdokładniejszy co do lokalizacji model rzeczywistości wykorzystywany przede wszystkim do celów urzędowych, jako pomoc w projektowaniu i realizacji inwestycji. Obecnie obowiązujące przepisy, związane głównie z implementacja dyrektywy INSPIRE, wnoszą wiele zmian w funkcjonowaniu zasobu. Nie zawsze są to jednak zmiany korzystne. W artykule autor przedstawia swoje spostrzeżenia dotyczące problemów w automatyzacji prowadzenia zasobu na bazie wieloletniego doświadczenia w przedmiotowym temacie oraz stara się przedstawić rozwiązania zidentyfikowanych problemów w zgodzie z osiągnięciami techniki, wiedzą profesjonalną i poszanowaniem prawa. Widoczne problemy to głównie niefortunne rozdzielenie treści mapy zasadniczej na 6 baz specjalistycznych, ale również m.in. niejasne i niespójne zapisy w prawie, brak przygotowania powiatów do korzystania z płatności internetowych czy niezrozumienie istoty dokumentu elektronicznego.
EN
National Ordnance Archive is carried out in Poland for decades. Its present organizational form has existed since 1999, in which under the administrative reform restored the functioning of the counties, and county-level ordnance archives became a base for any cartographic work used in the economy, particularly in the development process. Methods and means used to carry out the resource were always adequate to the available technical means. The main map as the basic element of the resource, has always been the most faithful to the content and the most accurate about the location reality model, primarily used for official purposes as an aid in the design and realization of developments. The current law, mainly related to the implementation of the INSPIRE directive, makes a lot of changes in the functioning of the resource. However, those changes are not always beneficial. In the article the author presents his observations concerning problems in the automation of conducting the resource based on many years of experience in this subject and seeks to provide solutions to identified problems in line with advances in technology, professional knowledge and respect for the law. Visible problems are mostly the unfortunate content separation of the main map into 6 specialized databases, but also, among others, vague and inconsistent provisions of the law, the unpreparedness of counties to use online payments or misunderstanding of the nature of the electronic document.
PL
Unia Europejska tworzy infrastrukturę informacji przestrzennej na podstawie dyrektywy INSPIRE. Jednym z 34 tematów wymienionych w dyrektywie jest temat „Obiekty rolnicze i akwakultury”. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zleciło integrację i harmonizację zbiorów danych przestrzennych w zakresie omawianego tematu Instytutowi Technologiczno-Przyrodniczemu w Falentach. W artykule omówiono przydatność „Ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów”, prowadzonej przez wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych, do opracowania tego tematu zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w unijnym dokumencie „Specyfikacja danych INSPIRE dotyczących tematu Obiekty rolnicze i akwakultury – projekt wytycznych” z 2013 r. Przedstawiono różnice między metodami nawadniania stosowanymi w Polsce a uwzględnionymi w tym dokumencie, omówiono parametry, których określenie w warunkach polskich będzie kłopotliwe albo niemożliwe oraz zagrożenia jakie mogą być konsekwencją tych różnic w przyszłym korzystaniu z baz tworzących INSPIRE.
EN
The European Union creates infrastructure for spatial information based on the INSPIRE Directive. One of the 34 topics listed in the directive is “Agricultural and aquaculture facilities”. Ministry of Agriculture and Rural Development has commissioned the development of this theme to the Institute of Technology and Life Sciences in Falenty. The article discusses the usefulness of ,,Registry of land reclamation devices and reclaimed lands” conducted by the provincial boards of drainage and water facilities for the development of the subject “Agricultural and aquaculture facilities” according to technical guidelines recommended in the EU document “INSPIRE Data Specification on Agricultural and Aquaculture Facilities – Draft Technical Guidelines” of 2013. Differences between irrigation methods applied in Poland and those presented in the document are presented. Parameters difficult or impossible to define in Polish conditions and the risks resulting from these differences for future use of INSPIRE databases are discussed.
PL
Artykuł ma na celu prezentację głównych wyników badania ankietowego „Land use w gminach”, przeprowadzonego w połowie 2012 roku przez Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa w konsorcjum z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Badanie miało na celu ocenę stopnia zaawansowania wdrażania Dyrektywy INSPIRE w temacie zagospodarowanie przestrzenne (ang. Land use) z Załącznika III. W pracy przedstawiono wyniki badania reprezentatywności próby gmin biorących udział w ankiecie dla całej populacji gmin w Polsce. Głównym wynikiem pracy są wartości wskaźnika monitoringu DSi1.3 na rok 2012 dla tematu Zagospodarowanie przestrzenne wraz z przedziałami ufności dla alfa=0,05 przy różnych wariantach definiowania powierzchni istotnej. Warto zaznaczyć, że jest to pierwsza próba oszacowania (estymacji) tego wskaźnika dla Polski (na rok 2012), mimo, że monitoring jest obowiązkowy od 2009 roku. W artykule zarysowane zostały również wymogi dotyczące monitorowania postępów we wdrażaniu Dyrektywy INSPIRE, wraz z wyjaśnieniem terminów powierzchnia (obszar) obecna i powierzchnia (obszar) istotna w kontekście tematu Zagospodarowanie przestrzenne.
EN
The article aims to present the main results of the survey "Land use in the municipalities", conducted in mid-2012 by UNEP/GRID-Warsaw Centre in consortium with the Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences (IGSO PAS) on behalf of the Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy. The study was designed to assess the degree of implementation of the INSPIRE Directive in the Land use theme of Annex III. The evaluation of sample representativeness is included in the paper. The main results of the work are values of monitoring indicator DSi1.3 in the Land use theme for the year 2012 along with confidence intervals for alpha = 0.05 for two different variants of defining the relevant area. It is worth noting that this is the first attempt to estimate the indicator for Poland (in 2012), despite the fact that monitoring is mandatory since 2009. The article also outlines the requirements for monitoring progress in the implementation of the INSPIRE Directive, together with an explanation of terms actual area and relevant area in the land use context.
EN
Currently, Poland is at the stage of creating and implementing the provisions of the law related to the formation of infrastructure for spatial information. New legislation is to ensure consistency of the databases on which maps will be generated. It is required that the database created pursuant to the INSPIRE Directive is kept up to date. Implementation of completely new surveys, based on which the correct data collections would be created, is almost impossible due to the time and costs of their execution. Due to the large variability in time, the most vulnerable to obsolescence database elements will be those in the area of surface (sea, flowing and standing) water. It is there, irrevocably, to be checked whether it is necessary to amend the previously existing data collections.
PL
Polska jest obecnie w fazie tworzenia oraz wprowadzania w życie przepisów prawa związanych z powstawaniem infrastruktury informacji przestrzennej. Nowe akty prawne mają zapewnić spójność baz danych, na podstawie których generowane będą opracowania kartograficzne. Wymaga się, aby bazy danych tworzone zgodnie z wymaganiami dyrektywy INSPIRE były na bieżąco aktualizowane. Wykonanie zupełnie nowych pomiarów, na podstawie których miałyby powstać poprawne zbiory danych, jest czasochłonne i kosztowne. Z powodu częstych i nieprzewidywalnych zmian w czasie najbardziej zagrożonymi dezaktualizacją elementami baz danych będą te dotyczące wód powierzchniowych (morskich, płynących oraz stojących). Właśnie w tym zakresie należy sprawdzić, czy konieczne jest wprowadzenie zmian w dotychczas istniejących zbiorach danych.
PL
Nowoczesne systemy informatyczne oraz współtworzące je bazy danych w coraz szerszy sposób wykorzystywane są w przedsiębiorstwach wodociągowych nie tylko do ochrony zdrowia i życia konsumentów wody, lecz również w zarządzaniu kapitałem przedsiębiorstw oraz w celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń wynikających z funkcjonowania systemu. Istotnym zamiarem stosowania systemów informatycznych jest ocena i analiza ryzyka zarządzania w przedsiębiorstwie. Zarządzanie ryzykiem wiąże się z funkcjonowaniem całego systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) jak i wszystkich podsystemów, które go tworzą, jego operatorów oraz dostępne możliwe środki wykorzystywane w celu osiągnięcia miana ryzyka na poziomie tolerowanym. W pracy odniesiono się do uregulowań prawnych związanych z wdrożeniem na terenie Unii Europejskiej Dyrektywy INSPIRE dotyczącej infrastruktury informacji przestrzennej, wymiernych skutków stosowania systemów informatycznych, a także możliwości wykorzystywania baz danych oraz ich źródeł w ocenach i analizach ryzyka.
EN
Modern information systems, and co-creating the database are more and more widely used in water supply companies, not only to protect the life and health of water consumers, but also businesses and capital management in order to avoid a potential risks arising from the operation of the system. An important intention of using information systems is to assess and analyze risk management in the company. Risk management is associated with operation of the whole system of collective water supply system (SZZW) and all the subsystems that constitute the SZZW, its operators, and the available measures which are used to achieve the risk on tolerable level. In this paper reference was made to the regulatory framework related to the implementation in European Union the INSPIRE Directive, concerning the spatial information infrastructure, measurable effects of using information systems and the ability to use databases and their sources in the assessments and risk analyzes.
PL
Od czerwca do października 2011 r. - w środowiskach krajów członkowskich Unii Europejskiej zajmujących się budową infrastruktury INSPIRE - trwały prace nad testowaniem i oceną roboczych wersji specyfikacji danych dla tematów określonych w załącznikach II i III dyrektywy INSPIRE, to jest należących do drugiej i trzeciej grupy tematycznej. Zespół Konsolidacyjny INSPIRE (INSPIRE Consolidation Team) zaprosił do udziału w tych pracach (INSPIRE CT, 2011) wszystkie społeczności zainteresowane danymi przestrzennymi (SDICs) oraz instytucje uprawnione (LMOs - w Polsce są to w szczególności organy wiodące określone w ustawie o lIP). Termin zakończenia tych prac i przekazania wyników w formie raportów był wyznaczony na dzień 21 października 2011 r. Tak jak w innych krajach Unii Europejskiej, również w Polsce zakres tych prac był szeroki. Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Rada lIP), w uchwale nr 2 z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie testowania projektów specyfikacji danych drugiej i trzeciej grupy tematycznej, zaleciła wszystkim organom wiodącym, aby zorganizowały i przeprowadziły testowanie unijnych projektów specyfikacji danych w zakresie tematów przyporządkowanych tym organom przez ustawę o lIP (Rada lIP, 2011). Na tej podstawie przeprowadzono wiele testów, analiz i ocen specyfikacji i przekazano do zespołów unijnych raporty, których zadaniem jest wniesienie wkładu do dalszych prac tematycznych zespołów roboczych (TWGs - Thematic Working Groups) nad końcowymi wersjami specyfikacji. W pracach krajowych autor pełnił rolę międzyresortowego konsultanta i koordynatora z ramienia Głównego Geodety Kraju. Wyniki wykonanych prac zostały przekazane Głównemu Geodecie Kraju w formie obszernego sprawozdania (Michalak, 2011). Przedstawione w artykule wyniki w dużym stopniu są rezultatem tamtych prac, jednak spora część tych wyników pochodzi z niezależnych działań i obserwacji autora.
EN
The communities participating in the INSPIRE implementation, tested and evaluated the draft versions of annex II and III themes data specifications in the period of 4 months, from June to October 2011. In Poland, similarly as in other countries of the European Union, the scope of these works was broad. The Polish Council for Spatial Information Infrastructure has recommended the leading authorities to organize and carry out testing of data specifications with regard to the themes assigned to them by the Act on Spatial Information Infrastructure. Depending on the selected scope of testing and the choice of technique for separate themes, testing works were divided into different stages. The author, acting as the national consultant of these works, has thoroughly analyzed both the achieved results. This publication is a short presentation of experiences and conclusions arising from these works, which should be helpful in planning further activities connected with the implementation of the INSPIRE Directive in Poland.
PL
Uchwalona w 2007 r. Dyrektywa INSPIRE ma na celu doprowadzić do interoperacyjności zbiory i usługi danych przestrzennych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Do osiągnięcia zamierzonego celu niezbędne jest przeprowadzenie szeregu zmian prawnych, organizacyjnych, technicznych w poszczególnych krajach. Jednym z wymagań należących do sfery technicznej jest dostosowanie infrastruktury danych, które będą udostępnianie do opracowanych specyfikacji danych. Specyfikacje danych są lub zostaną opublikowane dla każdego tematu danych, które zostały określone w załącznikach do Dyrektywy INSPIRE. „Fotogrametrycznymi” specyfikacjami są dwie specyfikacje z załącznika 2: ukształtowanie terenu (Elevation) oraz sporządzanie ortoobrazów (OrtoImagery). W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego terenu (Rozporządzenie, 2011) schemat aplikacyjny UML składa się5 modeli (NMT - Numeryczny Model Terenu, Ortofoto, Zobrazowania oraz dwóch modeli pomocniczych). Specyfikacje danych tematów z załącznika 2 nie są jeszcze ostateczne, ale nie należy przypuszczać, że przy dalszych pracach mogą wystąpić jakieś rewolucyjne zmiany. W GUGiK została podjęta decyzja, że w pierwszym kroku dostosowywania polskich infrastruktur do wymogów Dyrektywy INSPIRE będzie opracowanie i uchwalenie rozporządzeń, w skład których będą wchodzić zharmonizowane i zintegrowane z normami ISO serii 19100 schematy aplikacyjne UML i GML. Celem artykułu jest wykonanie analizy porównawczej schematów aplikacyjnych ze specyfikacji danych INSPIRE oraz z rozporządzenia „fotogrametrycznego”. Jest to o tyle istotne, że dane udostępniane w ramach Dyrektywy INSPIRE powinny być zgodne, co do struktury ze specyfikacjami danych.
EN
The INSPIRE Directive, which was passed in2007, has the goal of making possible the interoperability of the sets and services of spatial data in the European Union's member states. Conducting the sequence of legal, organizational, technical changes in individual countries is essential for achieving its planned purpose. One of the requirements for being included in a technical sphere is an adaptation of the data's infrastructure for disclosing data in the specifications which have been drawn up. Specifications of data are, or will be, published for every subject of data which have been described in enclosures to the INSPIRE Directive. Two specifications are „photogrammetric” specifications from attachment #2: Elevationand OrtoImagery. In the Polish regulation, the UML application schema consists of 5 models (DTM, Ortophoto, Picture and two support models). Specifications of given subjects from attachment #2 have not yet been finalized, but we can expect that no revolutionary changes will be made. A decision had been taken in the Polish Head Office of Geodesy and Cartography, as a first step, will adapt „Polish” infrastructures to the requirements of the INSPIRE Directive. This will mean drawing up and enacting future regulations which will access and apply the UML schemas which have been harmonized and integrated with ISO standards of the 19100 series and GML. The purpose of this article is to make a comparative analysis of application schemas of the INSPIRE data specification and from the „photogrammetric” regulation. Given the INSPIRE Directives which have been available, it is essential that the datashould agree with specifications given for the structures.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje model danych INSPIRE dla nazw geograficznych, wymagania dotyczące ich wyszukiwania oraz omawia uwarunkowania efektywności ich implementacji w bazach danych. Przedstawiono porównanie funkcjonalności wiodących systemów zarządzania bazami danych w kontekście realizacji zadań wyszukiwania, zawierających predykaty na nazwach geograficznych.
EN
This article presents the INSPIRE data model for geographical names, requirements regarding searching for geographical names and discusses the determinants of their efficiency in databases implementations. Comparison of functionalities of the leading database management systems in the context of implementation of search tasks containing predicates for geographical names is presented.
15
Content available remote INSPIRE w kontekście Europejskiej agendy cyfrowej
PL
W zakresie realizacji INSPIRE i niektórych działań przewidzianych w Europejskiej agendzie cyfrowej (Digital Agenda for Europe - DAE) występują pewne podobieństwa i synergie, które powinny być wykorzystane. DAE jest strategią Europy dla osiągnięcia kwitnącej gospodarki cyfrowej do 2020 roku. Nakreśla ona między innymi kierunki polityki i działania dla maksymalizacji korzyści z rewolucji cyfrowej dla usług e-środowiska. E-środowisko można opisać jako wykorzystanie i promocję technologii informacyjno komunikacyjnych TIK dla celów oceny i ochrony środowiska, planowania przestrzennego oraz zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych z udziałem społeczeństwa. Usługi e-środowiska są ściśle powiązane z budowaniem SEIS (Systemu Współdzielonych Informacji Środowiskowych), GMES (Globalnym Monitoringiem Środowiska i Bezpieczeństwa) oraz INSPIRE. DAE obejmuje również otwarty dostęp do danych, uwzględniając przeglądanie informacji sektora publicznego (Public Sektor Information - PSI). PSI jest największym pojedynczym źródłem informacji w Europie, wytworzonej i zbieranej przez organy publiczne i obejmującej mapy cyfrowe, dane meteorologiczne, prawne, dotyczące ruchu drogowego, finansowe, gospodarcze i inne. Większość tych danych może być ponownie wykorzystana lub zintegrowana w nowe produkty i usługi transgraniczne dotyczące środowiska, takie jak prognozy meteorologiczne i usługi ubezpieczeniowe, a otwarta administracja wpływa na sposób w jaki organizacje na całym świecie udostępniają je obywatelom i społecznościom. Lepszy dostęp do PSI może podnieść jakość życia i spowodować łatwiejsze współdziałanie z administracją w zakresie ochrony środowiska i trwałego rozwoju. Niniejszy artykuł stanowi krótkie wprowadzenie do dyrektywy INSPIRE i DAE oraz analizuje możliwe synergie.
PL
Systemy informacji przestrzennej (SIP) są bardzo aktywnie rozwijane w ostatnich latach. Regulacje wprowadzone Dyrektywą INSPIRE dają ogromne możliwości wielodziedzinowego stosowania SIP. Obecnie służą one już nie tylko do digitalizacji i wizualizacji rzeczywistości, ale coraz częściej są rozbudowanym narzędziem wykorzystywanym w procesach decyzyjnych (Aspinal, Pearson 2000; Brody i in. 1995; Hirschfeld i in. 2005; Janowski, Szulwic 2004; Janssen, Uran 2003). W województwie śląskim, a w szczególności w subregionie centralnym znajdują się charakterystyczne obiekty i tereny poprzemysłowe. Stanowią one, mimo znacznej degradacji, zasoby o wymiernej wartości inwestycyjnej, kulturowej, a także, coraz częściej, przyrodniczej. Ich ponowne zagospodarowanie ogranicza brak rzetelnych i aktualnych informacji zarówno o samych terenach, jak i ich bezpośrednim sąsiedztwie, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych. Dane te, jeżeli istnieją, to są rozproszone, niekompletne i fragmentaryczne. Opracowywany system OPI-TPP będzie docelowo zapewniał ciągłość i aktualność danych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych, stając się bogatym i ogólnodostępnym źródłem informacji regionalnej. W ramach systemu OPI-TPP stworzono i skutecznie wdrożono przyjazne narzędzie umożliwiające gromadzenie, wprowadzanie, weryfikowanie oraz aktualizację danych i informacji o tych terenach w formie internetowej aplikacji pod nazwą eTPP. Umożliwia ona jednoznaczną i spójną klasyfikację danego terenu z wykorzystaniem zdefiniowanego katalogu czynników, służącego do oceny jego potencjału i walorów (Trząski, Olszewski, Bondaruk i in. 2008). Podstawę systemu stanowi jego powiązanie z innymi zasobami danych przestrzennych oraz źródeł informacji, tworzącymi zintegrowany regionalny węzeł informacji przestrzennej zgodny z wytycznymi Dyrektywy INSPIRE i przepisami implementacyjnymi. System OPI-TPP, w postaci portalu dziedzinowego, będzie docelowo integralnym elementem regionalnego portalu ORSIP.
EN
Spatial Information Systems (SIP) in recent years are one of the rapidly growing areas of research and implementation activities. Regulations introduced by Directive INSPIRE offer tremendous opportunities to multidisciplinary apply of SIP. They are used today not only for the digitization and visualization of reality, but are more and more frequently complex tool for support of decision-making processes (Aspinal, Pearson 2000; Brody et al. 1995; Hirschfeld et al. 2005; Janowski, Szulwic 2004; Janssen, Uran 2003). In Silesia, particularly in the central subregion, are situated specific objects and post-industrial areas. In spite of a significant degradation those terrain are indicated as a resource, which have investment, cultural, and also natural rational value. An barrier limiting the possibility of their redevelopment is the lack of reliable and actual information on these areas and their vicinity with particular emphasis on environmental aspects. These data, if any exist, are scattered, incomplete and fragmented. The created OPI-TPP system will ultimately provide continuity and timeliness of data on postindustrial and degraded areas becoming a comprehensive source of regional information (Kistowski 2007). Within OPI-TPP system was developed and successfully implemented a user-friendly tool for collecting, inserting, verifying and updating data and information on these areas in the form of a web application called eTPP. It allows an unequivocal and coherent classification of the areas based on defined catalog of factors, which is used to assess their potential and values walorów (Trząski, Olszewski, Bondaruk et al. 2008).
EN
Nowadays, some works concerning INSPIRE directive implementation and transposition are taking place in Poland. As we know the target of INSPIRE directive is establishment and development of spatial information infrastructure in the European Union. The INSPIRE directive, the project of act on spatial information infrastructure that transponds the INSPIRE directive into the Polish law and two systems that manage information on cadastral parcels and real estates are shortly described in the paper. These systems are the Cadastre for Grounds and Buildings and the Land Register. The integral part of Cadastre for Grounds and Buildings is the Register of Prices and Values for Real Estates. This register is the data set containing information on real estates transaction and results of estates valuation. The information on transaction price usually concerns the whole estates as it has been bought. There is no information on estates elements like parcels or buildings prices, so we do not know separate land or building element prices. Such data are very difficult for interpretation, conclusion reaching and application in themes “Cadastral parcels” and “Buildings” defined in the INSPIRE directive. It is proposed in this paper to use statistical estimation models to solve this problem. The parametrical estimation model may be used for well developed estates markets, whereas for poorly developed markets the conditional estimation model is possible for application. The employment of the latter was suggested for the real estate market in Poland here.
PL
Obecnie w Polsce trwają prace nad wdrożeniem dyrektywy INSPIRE, mającej na celu ustanowienie i rozwój infrastruktury danych przestrzennych w Unii Europejskiej. Przygotowywany jest również projekt ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej transponujący dyrektywę INSPIRE do polskich przepisów prawnych. Jednym z tematów danych przestrzennych wymienianych przez dyrektywę INSPIRE są działki katastralne. W Polsce istnieją dwa systemy gromadzące informacje o nieruchomościach: system ewidencji gruntów i budynków oraz system ksiąg wieczystych. System EGiB gromadzi informacje głównie o podmiotach będących właścicielami gruntów, budynków i lokali oraz o cechach i parametrach technicznych budynków i lokali. System ksiąg wieczystych gromadzi informacje o prawach do danej nieruchomości oraz jej obciążeniach. W systemie EGiB obiektem podstawowym jest działka, budynek lub lokal. W systemie ksiąg wieczystych obiektem jest nieruchomość. Integralną częścią systemu EGiB jest rejestr cen i wartości nieruchomości. W RCiWN (Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości) gromadzone są dane dotyczące transakcji sprzedaży nieruchomości oraz operacji wyceny nieruchomości. Podawane są tam ceny (w przypadku transakcji sprzedaży) lub wartości (w przypadku wyceny całych nieruchomości bez rozbicia na wielkości składowe). W pracy opisano metodę rozbicia ceny poszczególnych nieruchomości na elementy składowe. Zestawiając równania w modelu warunkowym i przeprowadzając operacje ich rozwiązania uzyskamy ceny poszczególnych elementów składowych nieruchomości, a więc ceny gruntu (działki) i budynku (budynków).
18
Content available Propozycja bazy danych dla Dorzecza Odry
PL
Wiele głównych punktów Konferencji pokrywa się z celami Dyrektywy INSPIRE, zwłaszcza te odnoszące się do ochrony środowiska naturalnego. Aby zrealizować te cele niezbędne jest współdziałanie wielu instytucji, urzędów, wspólnot. W przypadku Dorzecza Odry niezbędna jest też współpraca dwóch państw: Niemiec i Polski. W pracy zostanie przedstawiona koncepcja wspólnej bazy danych dla rejonów przygranicznych i włączenie jej do bazy danych Dorzecza Odry.
EN
Plenty of main points of the Conference are convergent with the INSPIRE directive, especially those connected with an environment protection. Institutions, departments and partnerships interoperability is essential for a realization of those aims. If Odra basin is taken into consideration, interoperability of Germany and Poland is needed. The paper presents a conception of a common database for a border regions. The database will be next included into Odra basin database.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prowadzonych przez autora badań dotyczących metody oceny dokładności aproksymacji powierzchni terenu za pomocą modeli cyfrowych, w aspekcie implementacji dyrektywy INSPIRE, oraz ustalenia w jej ramach zasad opisu dokładności ukształtowania powierzchni terenu.
EN
Rapid economic development causes that more and more research, planning and design issues have spatial character requiring 3D information. For these issues, accuracy of land surface approximation with the use of digital models will be of vital importance. This paper presents a method of accuracy assessment of a digital surface model developed by the author as compared with the results of other studies in this field. A good convergence of the analyzed results has been obtained. The proposed method of accuracy assessing of digital terrain models can be used to prediction of accuracy of digital approximation depending on the accuracy of the DTM points, the average points distance and land slopes of the researched area.
20
Content available remote Beneficial impact of INSPIRE directive on national legislation: the case of Poland
EN
The transposition of the INSPIRE Directive in Poland is carried through a separate SII Act together with the amendments of some related acts and regulations concerning the spatial data resources already existing in Polish legislation. The spatial data resources which constitute the Polish spatial information infrastructure are dispersed among various institutions responsible for development, maintenance and dissemination of these data. For the effective establishing of the infrastructure it is essential to concern the proper organization ensuring collaboration of interested authorities. New solutions introduced in the Polish law enable fulfilling this crucial condition for successful implementation of the Directive. Legal provisions secure the governmental bodies with tools for monitoring the process of creation and development of the infrastructure. Moreover the public institutions responsible for the implementation become engaged in operational management and planning of the process. Transposition of the INSPIRE Directive in Poland, gives an opportunity for comprehensive revision of the national data resources, technical standards, data flow and procedures of updating. As a result number of technical regulations were prepared in order to reorganize the system of conducting the public registers, especially in the field on geodesy and cartography. The new strategy for implementing this system includes the legal, financial and organizational issues. Moreover, in accordance to the governmental strategy for building the information society, INSPIRE constitutes a coherent SDI module of this interdisciplinary infrastructure and sustains its harmonized development. As a part of mentioned above strategy further modernization of administration systems is foreseen. The paper presents the Polish approach to the implementation of national spatial information infrastructure with the emphasis on the legal and organizational solutions and their influence on the development of public administration systems.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.