Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dynamical analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this paper, a new chaotic system is proposed, whose dynamical behaviors are discussed with the change of the parameters in detail. The specific effects of different parameters on the system are also discussed. By adjusting these parameters of the proposed circuit, this nonlinear circuit can produce the different dynamical behaviors, such as, hyper chaotic behavior, periodic behavior, transient behavior, etc. Furthermore, a novel kind of modified compound synchronization has been investigated, where the multiple chaotic systems have been considered for different combination modes: the compound system of four scaling drive systems and one response system. The corresponding controllers are designed to realize the modified compound synchronization. The theoretical proofs and numerical simulations are given to demonstrate the validity and applicability of the proposed chaotic system and the modified compound synchronization.
EN
Two algorithms which allow one to take an uneven road surface into account in the vehicle dynamics analysis are presented in the article. Their essence is to determine the position of the contact point of the tire model with the uneven road surface. According to the concept of the authors, the names of the algorithms are to refer to the essence of the matter of the procedures assumed. The first of them – named Plane – can be used while considering the continuous model of the surface obtained by use of “the bicubic interpolation” taken from computer graphics, and the second one – named 4Points – in the case of the discrete model of this surface, developed especially for needs of the methods presented. In the work, it is assumed that only continuous changes of the road profile, without its possible abrupt changes, e.g. in form of a transversely placed threshold of sharp edges, can be considered. Therefore, the mapping of the road surface, obtained in the case of including its both models, is smooth. The developed algorithms are used to analyze dynamics of a technical rescue vehicle which can drive in terrain conditions.
PL
Praca dotyczy analizy dynamicznej modelu układu sieć trakcyjna-odbierak prądu. W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych współdziałania odbieraka prądu z siecią. Rozważany układ składa się z dwóch strun, modelujących linę nośną i przewód jezdny, oddziaływujących ze sobą poprzez sprężysto-tłumiące elementy. Oddziaływanie pantografu na przewód jezdny sprowadzono do harmonicznie zmieniającej się siły przemieszczającej się ze stałą prędkością wzdłuż przewodu jezdnego. Układ równań stanowiący matematyczny model rozwiązano numerycznie.
EN
In the paper the dynamical analysis model of catenary-pantograph system is provided. The results of simulation of interaction between catenary and pantograph are presented. The model for the catenary is composed of two strings (the contact and carrying cables) connected by visco-elastic elements. It was assumed that the force exerted by the pantograph is harmonic. The force moves along the contact cable at constant velocity. The set of equations of motion were solved numerically.
4
Content available remote Wpływ pierwotnych uszkodzeń budynków murowych na ich odpowiedź dynamiczną
PL
Artykuł zawiera porównanie wyników analiz dynamicznych wybranych zastępczych ścian modeli budynków murowych wstępnie uszkodzonych z modelami ścian bez uszkodzeń. Analizowane modele uwzględniają zniszczenia wynikające z podziemnej eksploatacji górniczej, ograniczonej do części murowej trzech typów budynków. Porównania modeli dokonano na podstawie analizy zmiany wartości globalnego kąta odkształcenia postaciowego ściany murowej podczas trwania wymuszenia dynamicznego.
EN
The paper includes comparison of dynamic analyses results selected equivalent walls initial damaged masonry buildings models with undamaged ones. Analyzed models take into consideration damages caused by mine exploitation which are enclosed into masonry part of three buildings types. Comparison of models was creating per analyses value of the global angle of non-dilatation strain calculated from masonry wall during the dynamic load lasting.
PL
Praca dotyczy analizy dynamicznej modelu układu sieć trakcyjna – odbierak prądu. W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych współdziałania odbieraka prądu z siecią. Rozważany układ składa się z dwóch strun, modelujących linę nośną i przewód jezdny, oddziaływujących ze sobą poprzez sprężysto – tłumiące elementy. Oddziaływanie pantografu na przewód jezdny sprowadzono do harmonicznie zmieniającej się siły przemieszczającej się ze stałą prędkością wzdłuż przewodu jezdnego. Układ równań stanowiący matematyczny model rozwiązano numerycznie.
EN
In the paper the dynamical analysis model of catenary – pantograph system is provided. The results of simulation of interaction between catenary and pantograph are presented. The model for the catenary is composed of two strings (the contact and carrying cables) connected by visco-elastic elements. It was assumed that the force exerted by the pantograph is harmonic. The force moves along the contact cable at constant velocity. The set of equations of motion were solved numerically.
6
Content available Modelling of tracked vehicle dynamics
EN
The paper presents the problem of modelling dynamics of motor vehicles in the convention of multi-segment systems. The assumptions used in modelling process arepresented and the characteristics of elastic - damping elements of tracked vehicle suspension system are determined. This paper presents the identified mass and the geometrical parameters of the vehicle, on the basis of these parameters in Virtual.Lab software environment the simulation model was developed. The model describes the elements of a tank that does not change their position relative to the reference coordinate system, they are: the turret, muzzle, body case, and other components such as: wheels, torsion shafts, damper levers and links. The tank tracks are omitted in the simulation model. The results of numerical simulations in the form of displacement courses of characteristic points of the hull and displacements of the wheels axles in an assumed reference coordinate system are also included. The simulation results were compared with experimental results obtained on the proving ground. The results of experimental measurements carried out on the tank range, were used to precise tune a mathematical model of the vehicle. The results of numerical simulations confirmed validity ofthe assumptions in the modelling process, since good agreement was obtained with results from experimental investigations. The developed models will be used to optimize the characteristics of vehicle suspension.
PL
Artykuł zawiera opis metody komputerowego wspomagania analizy dynamicznej elementów konstrukcyjnych o strukturze kompozytowej. W pracy przedstawiono przykładowe wyniki uzyskane na drodze analizy metodą elementów skończonych w środowisku Unigraphics NX dotyczące wybranego elementu konstrukcyjnego. Porównano wyniki uzyskane metodą symulacji komputerowej z wynikami uzyskanymi na drodze empirycznej w warunkach laboratoryjnych.
EN
In this work the method of computer aided dynamic analysis of composite material structural components was described. In the thesis sample results for structural components obtained by the finite element method in Unigraphics NX environment were presented. Results obtained by the computer simulation method and results obtained in laboratory terms on empirical way were compared.
8
Content available remote Podatność dynamiczna obustronnie podpartej belki z tłumieniem w ruchu unoszenia
PL
Podatność dynamiczna jest jedną z szeroko stosowanych metod analizy dynamicznej [1-3, 6-7], dzięki której możliwe staje się określenie wzajemnych relacji pomiędzy amplitudą drgań a częstotliwością wymuszenia. W pracy zamodelowano układ obustronnie podpartej belki, znajdującej się na obrotowym stole, wraz z uwzględnieniem w modelu sił tłumiących amplitudy przemieszczenia. Belka znajduje się na obrotowym stole obracającym się ze stałą prędkością kątową. Rozważany ruch ograniczono do ruchu płaskiego, natomiast belkę do belki o przekroju symetrycznym, stałym na jej całej długości.
EN
One of the most widely used method of dynamical analysis is the dynamical flexibility method [1-3, 6-7], thanks to this method we can determine mutual relations between an amplitude of vibrations and a frequency of load. In this thesis there was modeled the two-sided supported beam being on the rotational table. In this model there were took into consideration the damping forces. The beam is on the rotational table that rotates with constant angular velocity. Considered motion is limited to plane motion and the beam has a symmetrical cross-section constant on its whole length.
EN
One of the most popular method of vibrating systems analysis is dynamical flexibility method. This method makes possible the assignment of stability bands. The thesis is applied to the free-free damped beam systems analysis. The beam is loaded by transversal unitary force in accordance with a dynamical flexibility definition. In a mathematical model Coriolis forces, centrifugal forces and damping forces were took into the consideration. The damping forces enable active vibration control and can change dynamical characteristics of the system.
EN
Usefulness of performing the transformation of the natural coordinate system, which describes the motion of an over-resonance vibratory machine driven by an inertial vibrator, into the rotating system related to an angle of an instantaneous position of a vibrator, was shown in the paper. The forms of equations-obtained in such a way-enable their more effective quality analysis, especially when this analysis concerns the number and location of stationary points. The algebraic equation for the determination of stationary points was formulated in the paper. On the basis of expanding this equation near natural frequencies the critical value of the driving moment, which allows passing through the resonance zone without the rotor stall, was determined. The results of the theoretical analysis were illustrated by the numerical examples.
EN
The described method represents an approach to investigation of a steady-state component of vibration of rotors supported by hydrodynamical bearings that are excited by imbalance of the rotating parts. Its advantage is that it makes possible to incorporate influence of the transient and turbulent flow in the oil layer into the computational models. Modification of the correction coefficients calculated according to Constantinescu gives results that from the physical point of view correspond better to the character of flow in the transition area.
PL
Przedstawiono porównanie różnych metod wyznaczania naprężeń na przykładzie analizy dynamicznej szybowca PW-6 w trakcie lądowania. Obliczenia wykonano metodami mieszanymi - układów wieloczłonowych i elementów skończonych.
EN
The paper presents comparison of different stress recovery methods used in multibody and finite element meihods applied to dynamical analysis of mechanisms.
PL
Praca przedstawia porównanie wybranych grup metod obliczeniowych wykorzystywanych w analizie dynamicznej (nieliniowej geometrycznie) struktur odkształcalnych. Porównano metody oparte na algorytmach wykorzystujących metody układów wieloczłonowych oraz algorytmy klasycznej metody elementów skończonych.
EN
The paper presents comparison of results obtained from dynamical analysis of mechanisms with elastic members using multibociy system method (MBS) and finite element method (FEM). The comparison was carried out on two examples - of slender beam and four-bar mechanism. Both examples were taken from references and are well known on multibody hemisphere. Suggestions concerning choice of one of two formulations are given,. Additionally the influence of various invariants on results, in case the multibody method was applied is briefly discussed.
PL
W pracy zaprezentowano analizę dynamiczną i energetyczną systemu człowiek- zmechanizowane narzędzie ręczne. Przedstawione przebiegi mocy chwilowej sprężystości pozwoliły określić miejsca największej koncentracji przepływu energii w badanym systemie. Wyniki analizy energetycznej zgadzają się z danymi medycznymi zebranymi dla osób pozostających pod długotrwałym wpływem drgań mechanicznych generowanych przez pracujące narzędzia. Analiza dynamiczna przeprowadzana w dziedzinie amplitud przyspieszeń drgań, jako wielkości kryterialnej, wykazała rozbieżności tej oceny. Analiza energetyczna wykazała zatem zgodność oceny wpływu drgań na organizm człowieka ze skutkami szkodliwego oddziaływania drgań wykazanymi w raportach medycznych w postaci uszkodzeń stawów kończyn górnych.
EN
The paper presents dynamical and energy analyses of a human - power hand-held tool system. The presented characteristics of instantaneous power of elasticity allowed defining points with the highest concentration of energy flow in the investigated system. The results of energy analysis are coherent with medical data gathered from people who had been exposed to vibrations generated by working tools for a very long time. The dynamical analysis in the domain of vibration acceleration amplitudes showed divergence in the evaluation. Hence, the energy analysis showed consistence in the assessment of influence of vibrations on a human body with the effects of damaging influence of vibrations showed in medical reports as damage to upper limb joints.
15
Content available remote Modele dyskretne w statycznej i dynamicznej analizie mostu pływającego
PL
W pracy opisano modele dyskretne mostu pływającego typu pojedyncza wstęga. Modele te wykorzystywane są w statystycznej i dynamicznej analizie numerycznej MES. Modelowany most składa się z identycznych pontonów połączonych przegubowo w płaszczyźnie dna i swobodnie stykających się w płaszczyźnie jezdni. W połączeniach występują luzy montażowe umożliwiające wzajemny, ograniczony obrót pontonów. Zbudowano odkształcalne i sztywne modele belkowe z dyskretnym lub ciągłym oddziaływaniem wody. W pracy zaproponowano także model powłokowy i powłokowo-belkowy mostu. Uwzględniono w nim podatnośc zaczepów pontonu. Porównano wyniki analizy otrzymane w rozważanych modelach oraz przedstawiono wykresy wybranych parametrów wytrzymałościowej pracy mostu.
EN
Discrete models of the single ribbon type floating bridge are presented in the paper. These models are used in the static and dynamic numerical analysis FEM. The modelled bridge consists of the same pontoons joined by joints at the bottom plane and with the free contacting at the road plane. The clearances are there in joints of the bridge. They afford possibilities for a mutually, limited rotation of the pontoons. Elastic and rigid beam models with the discrete or continuous interaction of water were built. Shell model and beam-shell model with elastic joints were presented in this paper too. The obtained results of analysis in such models were compared and diagrams of the selected strength parameters of the bridge were presented.
16
Content available remote Drgania płyt z uwzględnieniem efektów geometrycznie nieliniowych
PL
W niniejszej pracy analizuje się drgania płyt cienkich obciążonych dowolnie zmiennymi siłami. Uwzględnia się nieliniowości geometryczne wynikające z dużych przemieszczeń. Do rozwiązania zadania początkowo - brzegowego stosuje się metodę elementów czasoprzestrzennych. Przeprowadzone w pracy obliczenia wskazują na duży wpływ geometrycznych nieliniowości na częstości drgań i stosunkowo niewielki na amplitudy przemieszczeń. Wydaje się, że w budownictwie warto prowadzić analizę dynamiczną w zakresie geometrycznie nieliniowym zwłaszcza analizę dotyczącą częstości drgań własnych. Mo to ścisły związek z takimi zagadnieniami jak, np. rezonans, wibroizolacja.
EN
This paper includes the analysis of vibrations of thin plates, witch are loaded with randlomy variable forces. The geometrical nonlinearties, with randomly variable forces. The geometrical account here. The time-space elements method is used to solve the initial-boundary problem. The calculations presented in this paper show hihg influence of geomerical nonlinearties to the vibration amplitudes, and relatively low influence to the displacement amplitudes. It seems, that in building engineering it is worth to perform the dynamical analysis in geometrically non-linear range, and especially the analysis referring to the purity of free vibrations. It is closely related to the problems like eg. Resonance, anti-vibration insulation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.