Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 644

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  durability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
PL
Elewacje z okładzinami kamiennymi przyklejanymi do ścian niewątpliwie należą do grupy najstarszych systemów wykończenia ścian zewnętrznych. Na systemy te składają się: okładziny kamienne, łączniki mechaniczne i zaprawy klejowe. Systemy te były często stosowane w Polsce na budynkach reprezentacyjnych w minionych epokach, często objętych opieką konserwatonia budynrów zabytków. Niestety czas, oddziaływania środowiskowe i antropogeniczne niekorzystnie wpływają na tego typu elewacje. Awarie omawianych systemów (ze względu na masę okładzin kamiennych) mogą powodować bardzo groźne skutki. Główne przyczyny awarii tych typów elewacji związane są z zaniedbaniami użytkowymi. Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii jest możliwe dzięki systematycznemu przeprowadzaniu okresowych ocen stanu technicznego tych elewacji. W artykule przedstawiono zasady przeprowadzania ocen elewacji z okładzin kamiennych oraz podstawowe zakresy czynności pozwalających określić ich stan techniczny. Opisano również metody eksperckie i badawcze pozwalające na diagnozowanie omawianych systemów elewacyjnych z wymaganymi dokładnościami.
EN
The system consists of: stone cladding, mechanical fasteners, adhesive mortars. These systems were often used in Poland on representative buildings from bygone eras, often under the care of the conservator. Unfortunately, time, environmental and anthropogenic impacts adversely affect this type of elevation. Failures of the discussed systems (due to the mass of stone cladding) can have very serious consequences. The main cause of failure of this type of systems is related to negligence in use. Minimizing the risk of failure is possible thanks to systematic periodic assessments of these building facades. The paper presents the principles of periodic assessments of stone facades and the basic scope of activities allowing to determine their technical condition. Also, expert methods are described which allow to diagnose the discussed facade systems with the required accuracy.
PL
W pracy omówiono wpływ naturalnego obciążenia termicznego na naprężenia i ugięcia betonowej płyty nawierzchniowej. Pierwsza część opracowania dotyczy analizy warunków klimatycznych występujących w Polsce. Na podstawie danych meteorologicznych uzyskanych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przeanalizowano zmianę średniej temperatury powietrza i zmianę średniej minimalnej temperatury przy powierzchni gruntu. Omówiono także wpływ poszczególnych czynników klimatycznych na trwałość płyty betonowej przeznaczonej do budowy dróg i lotnisk. Druga część pracy obejmuje numeryczną analizę wpływu gradientów temperatury na deformację płyty. Wybrano dwie reprezentatywne stacje pomiarowe do szczegółowej analizy naprężeń w zależności od położenia geograficznego.
EN
The paper discusses the impact of the natural thermal load on stress and deflection of a concrete slab. The first part of the study concerns the analysis of climatic conditions occurring in Poland. Based on meteorological data obtained from the Institute of Meteorology and Water Management, the change in average air temperature and the change in the average minimum temperature at the ground surface were analyzed. The impact of individual climatic factors on the durability of the concrete slab intended for road and airfield construction was discussed. The second part of the study includes the numerical analysis of the impact of temperature gradients on the change in recorded deformations. Two representative measuring stations were selected for detailed stress analysis depending on the geographical location.
PL
W obecnym czasie wyznacznikiem jakości betonu nie jest jego wytrzymałość, ale wieloletnia trwałość w skomplikowanych warunkach środowiskowych, zwłaszcza w wypadku oddziaływania na konstrukcję znakozmiennych temperatur i środków odladzających. Powyższa teza przyświecała autorom normy PN-EN 206+A1:2016-12 i dostosowującego jej zapisy do wymagań lokalnych – krajowego uzupełnienia PN-B-06265:2018-10. Omówiono podstawowe założenia i zabiegi, które powinien podejmować projektant mieszanki betonowej w celu zapewnienia właściwej trwałości. Zostały one skonfrontowane z wymaganiami największego polskiego inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, które zostały zawarte w opublikowanych w roku bieżącym Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – beton w drogowych obiektach inżynierskich.
EN
Presently, the basic determinant for concrete quality constitutes not the compressive strength but its long-term durability in complicated environmental conditions and especially for the case of action of temperatures variable in sign and de-icing agents onto the structure. The above thesis guided the authors of the code PN-EN 206+A1:2016-12 and its national appendix PN-B-06265:2018-10, adjusting the European codes regulations into local conditions. In the paper there are presented the basic assumptions and steps that should be taken by concrete mix designer in order to ensure the adequate durability of material. Those information were confronted with the requirements of the largest investor in Poland – General National Roads and Motorways Management, which were included in the document published this year titled “Implementation conditions and acceptance of construction works – concrete in road engineering structures”.
PL
W artykule przedstawiono przykłady zastosowania procesów natryskiwania cieplnego i napawania PTA do wytwarzania części maszyn o wysokich własnościach użytkowych oraz procesów ich regeneracji. Wskazano na zalety procesów oraz efekty ich zastosowania.
EN
The article presents examples of the use of thermal spraying and PTA surfacing processes for the production of machine parts with high performance properties and their regeneration. Advantages of processes and the effects of their application were pointed out.
PL
W artykule przedstawiono podstawy zastosowania powłok natryskiwanych cieplnie w ochronie elementów instalacji kotłowych, wskazano na ich przykładowe zastosowania oraz opisano przykłady zużycia powłok ochronnych. Podjęto próbę analizy przyczyn i mechanizmów zużycia powłok. Wskazano na możliwości świadomego prognozowania trwałości urządzeń energetycznych w oparciu o doświadczenia eksploatacyjne autorów publikacji.
EN
The article presents the basics of using thermally sprayed coatings in the protection of boiler plant components, shows their example applications and examples of protective coatings wear. An attempt was made to analyze the causes and mechanisms of coating wear. The possibilities of conscious forecasting of the durability of energy devices based on operational experience gained by the authors of the publication were pointed out.
EN
The aim of the research was to determine one of the most important parameters of solid biomass fuel – mechanical strength – which is a measure of its resistance to conditions during transport and storage. For this purpose, five types of biomass were used in order to assess their susceptibility to an attempt at improving the durability of pellets produced from this biomass: pine sawdust, rapeseed cakes, flax cakes, rapeseed meal, and wheat bran. The organic and inorganic substances which were used as additives to improve the durability of the pellets included water glass, sugar, potato starch, calcium oxide, and calcium lignosulphonate. The durability tests were performed according to the PN-EN ISO 17831 method. The results of these tests showed that the biomass that is best for additizing is sawdust, though it only shows higher durability with the addition of selected additives. In the case of other types of biomass, it makes no sense to use any of the above-mentioned additives during the pelleting process. On the other hand, sugar and calcium lignosulphonate turned out to be the most efficient additives in terms of improving durability. Organic substances proved to be more efficient additives than inorganic substances. Measurements of the bulk density of the tested materials and the resulting pellets were also performed in order to determine the feasibility of the production of pellets. In the case of linseed cake and rapeseed meal, the increase in bulk density was so low that it did not justify the financial expenses necessary in this process.
PL
W ramach przeprowadzonych badań stałego paliwa biomasowego dokonano oceny jednego z najważniejszych parametrów tego typu paliw – wytrzymałości mechanicznej, będącej miarą odporności na warunki panujące w trakcie transportu i przechowywania paliwa. W celu dokonania oceny podatności wybranych typów biomasy na próbę poprawy wytrzymałości mechanicznej uzyskanych z tej biomasy pelletów wykorzystano 5 rodzajów biomasy: trociny sosnowe, makuchy rzepakowe, makuchy lniane, śrutę rzepakową i otręby pszenne. Jako dodatki poprawiające wytrzymałość mechaniczną pelletów zastosowano substancje organiczne i nieorganiczne: szkło wodne, cukier, skrobię ziemniaczaną, tlenek wapnia i lignosulfonian wapnia. Badania wytrzymałości przeprowadzono według metody PN-EN ISO 17831. Wyniki tych badań wykazały, że biomasa, która najlepiej poddaje się uszlachetnieniu, to trociny – tylko one wykazują wyższą wytrzymałość mechaniczną po zastosowaniu wybranych dodatków uszlachetniających. W przypadku pozostałych rodzajów biomasy nie ma sensu stosowania w procesie pelletyzacji żadnego z wyżej wymienionych dodatków. Natomiast najskuteczniejszymi dodatkami poprawiającymi wytrzymałość mechaniczną, spośród badanych w tym projekcie, były cukier i lignosulfonian wapnia. Substancje organiczne okazały się skuteczniejszymi dodatkami niż substancje nieorganiczne. Najlepszą kombinacją biomasy i dodatków w badaniu były trociny z dodatkiem cukru lub lignosulfonianu wapnia – pomijając wynik otrzymany dla nieuszlachetnionych makuchów rzepakowych, takie kombinacje uzyskały dwa najlepsze wyniki pomiarów wytrzymałości. Przeprowadzono również pomiar gęstości nasypowej badanych surowców i otrzymanych pelletów w celu określenia celowości produkcji pelletów. W przypadku makuchów lnianych i śruty rzepakowej przyrost gęstości nasypowej był tak niski, że nie uzasadniało to poniesienia niezbędnych w tym procesie nakładów finansowych. Również wyniki pomiaru wytrzymałości mechanicznej otrzymanych z tych rodzajów biomasy pelletów były najgorsze spośród wszystkich badanych biomas, co dodatkowo podważa sens produkcji pelletów z takich surowców.
PL
Łożyska, które są właściwie utrzymywane, wykazują zadowalającą trwałość, a z kolei te, które są zaniedbywane, mogą generować z jednej strony dalsze problemy utrzymaniowe, zaś z drugiej – powodować znaczne koszty związane z remontami. Podjęcie działania „na czas” pozwala w porę wyeliminować zagrożenia lub ograniczyć degradację, a niekiedy wyeliminować ryzyko uszkodzenia łożyska bądź innych elementów konstrukcji. Jednak, aby zareagować w porę, trzeba dysponować aktualnymi informacjami o stanie łożysk w konstrukcji.
EN
Bridge bearings used nowadays are mechanical elements, forming the links joining bridge supports with the superstructure, whose reliability is crucial in view of ensuring the durability and operational safety of a bridge structure. Within the last two decades, as a consequence of the construction of new roads and reconstruction or repairs of the existing ones (local and regional roads, expressways, and motorways) as well as railways, several thousand bridge structures were completed. The great majority of them, due to their considerable size or construction technology, were designed as supported on bearings. As a result of such a huge number of new structures completed, tens of thousands of new-type bearings were implemented over the last years and their maintenance is a challenge for road administrators.
PL
Od lipca 2018 r. do listopada 2019 r. firma OPTEM wraz z Zakładem Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej realizowały projekt badawczy pt. „Innowacyjne prefabrykaty łukowe o podwyższonej trwałości przeznaczone dla budownictwa komunikacyjnego”, którego celem było opracowanie nowego prefabrykatu łukowego optem-ARCH. W rezultacie otrzymano znacząco ulepszony wyrób budowlany charakteryzujący się mniejszym ciężarem oraz podwyższoną odpornością na korozję.
EN
From July 2018 to November 2019, the OPTEM company together with the Department of Roads and Bridges of the Rzeszów University of Technology were implementing a research project „Innovative prefabricated arched components of increased durability for transportation engineering”, the aim of which was to develop a new optemARCH prefabricated arch. As a result, a significantly improved construction product of lower weight and totally corrosion resistant was obtained.
EN
Sand occupies a great proportion of the cementitious matrix product and in particular mortars. Hence, the study of fine aggregates used for concrete and mortar in general, deserves to be objects of research including sand which has always been considered as inert material, whose role is exclusively physical. The study of mortars performances based on prepared sand to assess the effect of the type and rate of substitution of mineral additions pozzolana and blast furnace slag of a natural sand fine fraction (sieve diameter less than 0.16 mm) is seen as the main objective of the present experimental research work. The natural sand replaced size is less than 160 µm and for rheological reasons the maximum replacement rate of natural sand is limited to 10%. The results obtained show a significant improvement of the mechanical properties for the mortars based on the new activated sand. With regard to durability tests of HCl and H2SO4 acids chemical attacks, the substitution of the quartz by active mineral additions in the sand-size skeleton allows an advantageous reduction in loss of resistance up to 50% and a mass gain around 75%.
11
Content available remote Trwałość i nośność sprężonych, betonowych przęseł mostów z rysami
PL
Istotnym elementem określania nośności i trwałości konstrukcji sprężonych jest ocena ich ewentualnego zarysowania. Bardzo często można spotkać się z opinią, że obiekty zarysowane są w stanie przed awaryjnym, a nawet awaryjnym i to z nieodwracalnymi skutkami [12, 13].W artykule starano się wykazać, że pogląd ten jest nieuprawniony. Mostowe konstrukcje sprężone, które mają rysy, mogą być na ogół bezpiecznie eksploatowane, jakkolwiek należy je traktować jako obiekty z wadą. Ponadto wada ta jest bardzo często możliwa do usunięcia, a obiektom można przywrócić wymagane parametry: nośność; sztywność i trwałość. Zawsze konieczna jest indywidualna ocena przyczyn i skutków zarysowania.
EN
Cracking is a relevant factor when it comes to estimating load-bearing capacity and durability of prestressed concrete structures. It is commonly assumed, that structures with cracks are just before a state of failure or even have already reached it with irreversible effects [12, 13]. The authors attempt to prove that this view is too far-reaching. Prestressed concrete bridges with cracks can be usually safely used, however with a shortcoming. Moreover, this fault is often possible to repair so that the structures perform original parameters again: load-bearing capacity, stiffness and durability. An individual evaluation of possible causes and effects of cracking is always crucial.
12
Content available remote Trwałość elementów murowych z ABK
14
Content available remote Ocena jakości i trwałości powłok farb fasadowych
17
Content available remote Estetyka i trwałość elewacji obiektu sakralnego z prefabrykatów betonowych
PL
Wykorzystanie prefabrykowanych elementów architektonicznych na elewacjach budynków ma w Polsce długą tradycję. W artykule zwrócono uwagę na aspekt trwałości elementów w przypadku takiego zastosowania na przykładzie kościoła św. Michała Archanioła w Warszawie, w którym frontowa elewacja wykonana jest z ażurowych prefabrykatów betonowych. Po wieloletnim okresie użytkowania elementy te wymagają naprawy, co stanowi ogromne wyzwanie techniczne. Analiza charakteru uszkodzeń pozwala oszacować zakres niezbędnych napraw i w świetle aktualnych przepisów skłania do refleksji nad kształtowaniem trwałości elementów architektonicznych z betonu prefabrykowanego.
EN
The use of prefabricated architectural elements on building facades has a long tradition in Poland. The article highlights the aspect of the durability of elements in such applications, indicating the example of Church of St. Michael Archangel in Warsaw, where the front elevation is made of architectural concrete prefabricates. After many years of use, these elements require repair, which is a technical challenge. The analysis of the nature of the damage allows to estimate a wide range of necessary repairs and, in the light of the current regulations, prompts reflection in the field of shaping the durability of architectural elements made of prefabricated concrete.
18
Content available remote Estetyka i ochrona prefabrykowanych elementów betonowych
20
Content available remote Cementy portlandzkie wieloskładnikowe żużlowo-wapienne (S-LL)
PL
Właściwości fizykochemiczne cementów żużlowo-wapiennych są na zbliżonym poziomie do właściwości cementu portlandzkiego żużlowego. Zaobserwowano przy tym korzystny wpływ udziału wapienia w składzie cementu na wytrzymałość na ściskanie zapraw cementowych, szczególnie przy obniżonym współczynniku w/c. W ocenie właściwości betonu szczególną uwagę zwraca efekt doszczelnienia struktury matrycy cementowej, przejawiający się zwiększeniem odporności na wnikanie mediów ciekłych i gazowych w głąb betonu (ograniczenie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem oraz przenikalności jonów chlorkowych). Możliwe jest uzyskanie betonów klasy C30/37. Natomiast zapewnienie mrozoodporności betonu z cementów portlandzkich wieloskładnikowych (S-LL) nie jest łatwe do osiągnięcia, pomimo prawidłowego napowietrzenia mieszanki betonowej.
EN
The physicochemical properties of the composite slag-limestone cements are similar to those of the Portland slag cement. Additionally a favorable effect of limestone on the compressive strength of cement mortars was observed, especially at a reduced w/c ratio. While assessing the properties of concrete, particular attention is paid to the effect of sealing the structure of the cement matrix, which is manifested in the increased resistance to media penetration into the concrete (limiting the depth of water penetration under pressure and the permeability of chloride ions). It is possible to obtain concretes of C 30/37 class, while ensuring the frost resistance of concrete frost resistance of concrete with Portland composite cement (S-LL) seems to be quite challenging to achieve despite the proper aeration of concrete.
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.