Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 144

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  druk 3D
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
The article presents the results of basic tribological research of polylactide enriched with MoS2 powder. The research was conducted on a pin-on-disc station. Samples dimensions: 8 mm height, 8 mm diameter, printed in FFF/FDM method. Two mass percentages of addition were created: 1% and 2.5%. As counter-specimen steel (C45) disc was used. Ra roughness of counter-specimen was in the range of 0.3–0.4. The main purpose is to determine optimal, in the light of tribological properties, mass percentage values of additions in polylactide in the 3D printing application. The research has shown that materials with more MoS2 addition would not be a good material for use in the production of prototype bearings, due to increased linear wear. It is also worth noting that the MoS2 addition improves material properties in terms of the 3D printing process. Thanks to the addition, even up to 1%, the required temperature of the printing nozzle has been significantly reduced, as well as flow resistance in the nozzle.
PL
Artykuł przedstawia wyniki podstawowych badań tribologicznych polilaktydu wzbogaconego proszkiem MoS2. Badania zostały przeprowadzone na stanowisku pin-on-disc. Jako próbki zostały zastosowane walce o średnicy 8 mm, wytworzone w technologii FFF/FDM, stopnie wzbogacenia próbek to 1% oraz 2,5% wag. Jako przeciwpróbkę zastosowano dysk ze stali C45 o chropowatości Ra = 0,3–0,4. Badania mają charakter wstępny mają na celu ustalenie optymalnych pod kątem właściwości tribologicznych, wartości zawartości dodatków w polilaktydzie stosowanym w druku 3D. Badania wykazały, że materiały z większą ilością dodatku MoS2 nie stanowiłyby dobrego materiału do zastosowania w produkcji prototypowych łożysk ślizgowych z powodu zwiększonego zużycia liniowego. Wartym odnotowania jest również fakt, iż dodatek MoS2 powoduje polepszenie właściwości materiałowych pod kątem procesu druku 3D – dzięki dodatkowi już nawet w wysokości 1% znacznie obniżona została wymagana temperatura dyszy drukującej, a także obniżone opory przepływu w dyszy.
EN
The paper presents the result of tribological test of ABS and steel samples sliding under dry friction. Polymeric samples were manufactured of ABS material using FDM technology. Testing was carried out in unidirectional sliding in a ring-on-flat contact in a PT-3 tribometer. The scope of tested parameters included volumetric and mass wear, the friction coefficient, and polymeric specimen temperature. Polymeric specimens used in the study were manufactured at various settings of the 3D printing process such as the orientation of the specimen in print with respect to the printer building tray and the thickness of a single layer of the deposited material. Comparisons of the impact of these parameters on tribological performance of the sliding contact were analysed.
PL
Przedstawiono wyniki badań tribologicznych pary ABS – stal w warunkach tarcia suchego. Polimerowa próbka została wykonana z materiału ABS przy użyciu metody FDM. Testy jednokierunkowego tarcia w układzie pierścień – tarcza przeprowadzono na Tribometrze PT-3. Analizowanymi parametrami były zużycie masowe i objętościowe, współczynnik tarcia oraz temperatura próbki polimerowej. Próbki polimerowe zostały wyprodukowane przy różnych parametrach procesu druku 3D, takich jak: orientacja próbki w stosunku do platformy drukarki oraz grubość drukowanej warstwy. Przeprowadzono szczegółową analizę wpływu tych parametrów na charakterystyki tribologiczne badanego skojarzenia ślizgowego.
PL
W pracy przedstawiono wybrane metody druku przestrzennego. Przedstawiono możliwości jakie stwarzają współczesne technologie przyrostowe w kontekście projektowania i budowy przetworników elektromechanicznych. Pokazano wybrane przykłady przetworników wykonanych częściowo w technologii druku 3D oraz omówiono aspekt badań wytrzymałościowych na przykładzie modulatora współosiowej przekładni magnetycznej.
EN
The paper presents modem methods of 3D printing. The authors presents the possibilities of modern additive technologies in the context of design and fabrication of electromechanical converters. Selected examples of converters made partly in the 3D printing technology are shown and the aspect of strength tests is discussed on the example of a coaxial magnetic gear modulator.
6
Content available remote Drukowanie 3D ceramiką
7
Content available remote Ceramika z drukarki
PL
W ostatnich latach druk 3D, nazywany także produkcją przyrostową, wzbudza rosnące zainteresowanie jako technologia przełomowa, zmieniająca życie, biznes i globalną gospodarkę. Od pojawienia się ponad 30 lat temu druk 3D bardzo się rozwinął i stał się technologią, która może zastąpić tradycyjne techniki produkcyjne w branżach wytwarzających produkty wysoce kompleksowe i kastomizowane. Dla firm zaangażowanych w druk 3D technologia ta może się okazać przełomowa i w przyszłości może zredefiniować tradycyjne strategie zakupów, produkcji i dystrybucji w łańcuchach dostaw. Przedsiębiorstwa będą mogły wykorzystać druk 3D w zarządzaniu łańcuchem dostaw w celu zarówno poprawy doskonałości operacyjnej, jak i doświadczeń zakupowych klientów. Niniejszy artykuł bada potencjalne implikacje szerokiego zaakceptowania druku 3D w tradycyjnych łańcuchach dostaw. W odniesieniu do analizy tych ewoluujących trendów artykuł ma charakter prognostyczno-przewidujący, a nie opisowy.
EN
In recent years, 3D printing, also known as additive manufacturing, has attracted increasing attention as disruptive technology that will transform life, business and the global economy. Since its inception more than 30 years ago, 3D printing has advanced and grown into a technology that is likely to substitute traditional manufacturing in industry segments that produce highly complex and customized goods. For companies involved in this type of manufacturing, 3D printing could become a disruptive force that in future may redefine traditional purchasing, manufacturing and distribution strategies in supply chains. Companies can leverage 3D printing in the supply chain to improve operational excellence as well as the customer experience. This article explores some of the potential implications of large-scale adoption of 3D printing in traditional supply chains. In relation to these evolving trends, this is a predictive, and not a descriptive, article.
PL
Stosowanie druku przestrzennego do produkcji elementów kolejowych jest bardziej ekonomiczne niż wytwarzanie niewielkiej liczby takich elementów w zakładach przemysłowych, zwłaszcza że w pociągach są stosowane surowe wymagania dotyczące właściwości palnych, określone w normie EN 45545-2. Niniejszy artykuł dotyczy produkcji metodą druku 3D przezroczystych elementów z poliwęglanu. Polimer modyfikowano za pomocą różnych środków zmniejszających palność oraz określano wpływ parametrów druku, zwłaszcza gęstości druku. Polilaktyd był badany tylko w celach porównawczych. Próbki wydrukowanych i zmodyfikowanych polimerów poddano naświetlaniu promieniowaniem cieplnym, zgodnie z normą ISO 5660-1, za pomocą kalorymetru stożkowego oraz działaniu bezpośredniego płomienia, zgodnie z normą UL 94. Przetwarzanie i drukowanie polimeru powoduje naprężenia termiczne molekuł. Może to prowadzić do pogorszenia palności, powodując spadek właściwości w porównaniu z poliwęglanem w stanie nieprzetworzonym, co potwierdzono dwiema metodami badawczymi. Zarówno dodatek, jak i gęstość druku wpływają na właściwości palne w zależności od rodzaju polimeru. W podsumowaniu stwierdzono, że należy dokładnie przeanalizować parametry drukowania i dodatki przy określaniu właściwości palnych polimerów.
EN
Polymer insert is one of the components of a knee joint endoprosthesis, allowing patients to sustain their mobility. They are mostly made of ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE) that is not without flaws. Inserts can be manufactured by machining (substractive techniques) or by the use of rapid prototyping techniques (additive manufacturing). In order to increase their strength, is increasingly being considered replacing UHMWPE with polyether ether ketone (PEEK). This material has been analyzed in this work due to the growing interest in using this material for the production of implants. This study contains a comparative analysis of two inserts made using two different methods. Its aim is to verify the effect of the manufacturing technique on material uniformity.
PL
Jednym z elementów endoprotezy stawu kolanowego, pozwalającej na zachowanie sprawności pacjentów, są wkładki z polimeru. Najczęściej są one wykonywane z polietylenu o ultra dużym ciężarze cząsteczkowym (UHMWPE), który nie jest pozbawiony wad. Wkładki mogą być wytwarzane technikami ubytkowymi lub przyrostowymi. W celu zwiększenia ich wytrzymałości coraz częściej rozważa się zastąpienie UHMWPE polieteroeteroketonem (PEEK). W związku z rosnącym zainteresowaniem aplikacją tego materiału do wytwarzania implantów poddano go badaniom. W pracy dokonano analizy porównawczej wkładek wykonanych z PEEK za pomocą dwóch różnych metod, w tym określono wpływ techniki wytwarzania na jednorodność materiału otrzymanej wkładki.
EN
As part of the work, new polymer materials were used in 3D printing, which can be used in three technologies depending on the apparatus used: Fused Filament Fabrication (FFF), Melted and Extruded Manufacturing (MEM), Melt Extrusion Polymers (MEP). As part of the work, the properties of obtained polymer composites were examined. Polylactide (PLA) was used as the matrix, and powdered natural ground fillers were used as fillers: bamboo dust (PB), cork dust (PK) and wood dust (PD). In the first part of the work, filaments were received from the tested composites using the filament preparation line made by METACHEM in Torun for use in 3D printers. Samples for mechanical tests were obtained from the filaments thus received by means of an MEP printer and after granulation by injection molding. In the next part of the work, rheological, mechanical and structural properties of obtained composites were examined. It was found that the addition of natural fillers increased the fluidity of the obtained polymeric materials in the case of composite with addition of PK even by 48.73% compared to unfilled PLA. It was also observed that the composites obtained had lower Charpy impact strength, Rockwell hardness and tensile strength. Observation of the microstructure of the composites using SEM confirmed the even distribution of natural fillers in the polymer matrix, which proves well-chosen parameters of their homogenization in the polymer matrix.
PL
Otrzymano nowe materiały polimerowe do zastosowań w druku 3D, które można wykorzystywać, zależnie od stosowanego aparatu, w trzech technologiach: Fused Filament Fabrication (FFF), Melted and Extruded Manufacturing (MEM), Melt Extrusion Polymers (MEP). Zbadano właściwości wytworzonych kompozytów polimerowych. Jako osnowę zastosowano polilaktyd (PLA), a w charakterze napełniaczy użyto sproszkowanych w postaci pyłu naturalnych cząstek: bambusa (PB), korka (PK) oraz drzewnych (PD). Z badanych kompozytów otrzymano filamenty z wykorzystaniem zaprojektowanej i wykonanej przez METACHEM w Toruniu linii do wytwarzania filamentu stosowanego w drukarkach 3D. Z tak uzyskanych filamentów wykonano próbki do badań mechanicznych za pomocą drukarki MEP oraz, po zgranulowaniu, metodą wtryskiwania do formy. Zbadano właściwości reologiczne, mechaniczne oraz strukturalne otrzymanych kompozytów. Stwierdzono, że dodatek naturalnych napełniaczy spowodował zwiększenie płynności materiałów polimerowych, w wypadku kompozytu z dodatkiem PK nawet o 48.73% w stosunku do płynności nienapełnionego PLA. Stwierdzono, że otrzymane kompozyty wykazywały mniejsze: udarność według Charpy'ego, twardość według Rockwella oraz wytrzymałość przy rozciąganiu. Obserwację mikrostruktury badanych kompozytów za pomocą SEM potwierdziły równomierny rozkład cząstek naturalnych napełniaczy w osnowie polimerowej, co świadczy o dobrze dobranych parametrach procesu ich homogenizacji.
12
Content available Wpływ druku 3D na gospodarkę i życie społeczne
PL
Wpływ druku 3D na gospodarkę i życie społeczne rozpatruje się na ogół w szerszym kontekście następnej trzeciej (lub czwartej) rewolucji przemysłowej i związanego z nią rozwoju robotyki, sztucznej inteligencji, nanotechnologii, genetyki, druku 3D/AM, biotechnologii i innych dziedzin1, które będą się wzajemnie wzmacniały, tworząc podstawę rewolucji bardziej wszechstronnej i wszechogarniającej niż cokolwiek, z czym mieliśmy dotychczas do czynienia. Pomyślmy np. o inteligentnych systemach, nie tylko domach, lecz również fabrykach, gospodarstwach rolnych czy miastach, które będą potrafiły reagować na pojawiające się problemy, np. zmiany klimatyczne. Z drugiej strony rozwój robotyzacji, nanotechnologii i innych dziedzin spowoduje również skutki negatywne: zostaną utracone liczne miejsca pracy, a nowe będą wymagały wysokich kwalifikacji.
13
Content available Perspektywy rozwoju druku 3D
PL
Eksperci zapytani w 2013 roku o perspektywy rozwoju druku 3D wskazali na trudności przewidywań: Kto mógłby dziesięć lat temu przewidzieć, że drukarki 3D będą dostępne dla zwykłych użytkowników, bo będą kosztować mniej niż tysiąc dolarów? Lub to, że NASA, GE i wiele innych firm i agencji będzie korzystać z tej technologii do testowania i tworzenia silników rakietowych, elementów samolotów i części, których dotychczas nie można było produkować metodami konwencjonalnymi?
EN
3D printing is a very popular technology for rapid production and prototyping. The rapid development of various 3D printing techniques began at the beginning of the 21st century. The concepts of rapid manufacturing and prototyping have gained new meaning due to unlimited shaping possibilities and the wide range of printing materials available. The possibility of obtaining a material object in accordance with the documentation relatively quickly, redefined the production process, especially in the case of a unit or small-lot production. One of the variants of 3D printing - FDM (Fused Deposition Modelling) technology has become the most popular, thanks to the wide possibilities of hardware modification and the low price of printing devices. 3D printing is used in almost all industries. The article presents examples of 3D printing applications in various areas of engineering activities, including medical applications. An example of an approach to implementing 3D printing technology in an organization was also presented. A description of the developed training resources is provided to quickly train all process participants - the people responsible for the 3D printing process itself and potential recipients. The implementation of 3D printing technology in an organization is not only associated with the purchase of appropriate equipment, but it is also necessary to ensure an appropriate level of knowledge, which avoids confusion and makes the expectations of potential technology recipients real.
PL
Druk 3D to bardzo popularna technologia szybkiego wytwarzania i prototypowania. Szybki rozwój różnych technik druku 3D rozpoczął się z początkiem XXI wieku. Dzięki praktycznie nieograniczonym możliwościom kształtowania i dostępnej szerokiej gamie materiałów do druku, pojęcia szybkiego wytwarzania i prototypowania nabrały nowego znaczenia. Możliwość stosunkowo szybkiego uzyskania obiektu materialnego zgodnego z projektem, przedefiniowała proces produkcyjny zwłaszcza w przypadku produkcji jednostkowej czy małoseryjnej. Dzięki szerokim możliwościom modyfikacji oraz niskiej cenie urządzeń drukujących jedna z odmian druku 3D - technologia FDM (Fused Deposition Modelling) stała się najbardziej rozpowszechniona. Druk 3D znajduje zastosowanie praktycznie w każdej gałęzi przemysłu. W artykule przestawiono przykłady zastosowań druku 3D w różnych obszarach działalności inżynierskiej, w tym w zastosowaniach medycznych. Przedstawiono także przykład podejścia powalającego na wdrożenie technologii druku 3D w organizacji. Przedstawiono opis opracowanych zasobów szkoleniowych pozwalających w szybki sposób przeszkolić wszystkich uczestników procesu - osoby odpowiedzialne za realizację samego procesu wydruku 3D jak i potencjalnych odbiorców. Wdrożenie technologii druku 3D w organizacji, nie wiąże się jedynie z zakupem odpowiedniego sprzętu, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu wiedzy, co pozwala uniknąć nieporozumień i urealnia oczekiwania potencjalnych odbiorców w zakresie rzeczywistych parametrów wydruków 3D.
EN
The 3D printing technology is an example of innovative approach to the manufacturing technology. It finds further application fields, due to the rapid development of printers and the materials to be used. The article presents and describes the currently used additive manufacturing technologies called 3D printing, the materials used and the results of tensile strength tests of PLA and ABS prints. The process of preparing objects for 3D printing is presented and the testing methodology is described. Conclusions are formulated regarding the impact of printing nozzle temperature on the objects tensile strength. Standardized samples printed from ABS and PLA were tested. The summary also presents the possibilities of using objects made by 3D printing in practice.
PL
Technika druku 3D jest przykładem innowacyjnego podejścia do zagadnień technologii wytwarzania. Znajduje ona kolejne obszary zastosowań, co jest możliwe dzięki szybkiemu rozwojowi drukarek oraz stosowanych materiałów. W artykule przedstawiono i opisano obecnie stosowane technologie druku przestrzennego potocznie określanego jako druk 3D, wykorzystywane materiały oraz wyniki badań wytrzymałości wydruków z PLA i ABS na rozciąganie. Zaprezentowano proces przygotowania elementów w technologii druku 3D oraz opisano sposób przeprowadzenia badania. Sformułowano wnioski odnośnie wpływu temperatury dyszy drukującej na wytrzymałość elementów na rozciąganie. Badania przeprowadzono na znormalizowanych próbkach wydrukowanych z ABS oraz PLA. W podsumowaniu przedstawiono również możliwości zastosowania obiektów wykonanych metodą druku przestrzennego w praktyce.
16
Content available remote The 3D printing in industrial design
EN
Industrial design is an interdisciplinary activity leading to the development of new products that can be successfully launched on the market. Generally, the term industrial design is understood as the design process leading to the determination of various features of the industrial form. For many years, design was practiced using standard techniques such as sketch, presentation drawing, technical drawing, and mockups. However, the development of additive manufacturing techniques meant that an indispensable element in the industrial design is 3D printing, which allows to quickly create a prototype, a model of the designed detail. In this paper, on the example of engineering studies in the field of industrial design, the use of 3D printing in the process of design will be shown.
PL
Wzornictwo przemysłowe to interdyscyplinarna działalność prowadząca do opracowania nowych produktów, które z powodzeniem można wprowadzić na rynek. Na ogół pod pojęciem wzornictwa przemysłowego rozumie się proces projektowania prowadzący do określenia różnych cech formy przemysłowej. Przez wiele lat projektowanie wzornicze uprawiane było z wykorzystaniem standardowych technik typu szkic, rysunek prezentacyjny, rysunek techniczny i makieta. Jednakże rozwój addytywnych technik wytwarzania sprawił, że nieodzownym elementem w projektowaniu stał się druk 3D, który pozwala szybko stworzyć prototyp, makietę, projektowany detal. W niniejszej pracy, na przykładzie inżynierskich studiów z zakresu wzornictwa przemysłowego, pokazano wykorzystanie druku 3D w procesie projektowania wzorniczego.
EN
Purpose: 3D printing has shown enormous potential for building plastic products, including bone, organs, and body parts. The technology has progressed from visualization and preoperation training to the 3D printing of customized body parts and implants. This research aims to create 3D printed bone structure from plastics and test the mechanical properties of the cortical and trabecular bone structures if they match the real bone structure strength. Design/methodology/approach: We used Digital Imaging, and Communications in Medicine (DICOM) images from Computer Tomography (CT) scans to created external bone structures. These images' resolution did not allow the creation of fine trabecular bone structures, so we used 3D modeling software to engineer special 3D void honeycomb structures (with triangular, square, and hexagonal shapes). Another reason to design void structures is that the 3D printing of complex shapes without support materials is problematic. After designing and 3D printing of the 3D bone structures, their mechanical properties need to be tested. Findings: 3D bone models, solid (cortical), and void (trabecular) bone structures were designed, 3D printed, and then tested. Tensile, bending, and compression testing was performed. Testing the mechanical properties of the honeycomb structures (triangular, square, and hexagonal) shows that their strength and modulus are higher than those of the real trabecular bones. The results show that 3D printed honeycomb structures mechanical properties can match and some cases exceeding the properties of the actual bones trabecular structures, while the sold structures have lower mechanical properties than the bone cortical structures. Research limitations/implications: During the 3D printing experiments, we found that 3D printers, in general, have low resolution, not enough to print fine trabecular bone structures. To solve the existing 3D printing technology's insufficient resolution, we later designed and built an SLA (stereolithography) 3D printer with high printing resolution (10 micrometers). Another limitation we found is the lack of biocompatible materials for 3D printing of bone structures. Future research work is in progress formulating superior ink/resin for bone structures 3D printing. Further, clinical trials need to be performed to investigate 3D printed parts’ influence on the healing of bone structures. Practical implications: We found that the 3D void (honeycomb) structures will have an impact not only on building bone structures but also in engineering special structures for industrial applications that can reduce the weight, time, and the cost of the material, while still keep sufficient mechanical properties. Originality/value: Designing and testing 3D printed bone models, solid (cortical), and void (trabecular) bone structures could replace bones. Design and test special void honeycomb structures as a replacement for cortical bone structures.
EN
This paper presents the current state-of-the art of additive manufacturing (AM) applications in the biomedical field, especially in tissue engineering. Multiple advantages of additive manufacturing allow to precise three-dimensional objects fabrication with complex struc-ture using various materials. Depending on the purpose of the manufactured part, different AM technologies are implemented, in which a specific material can be utilized. In the biomedical field, there are used several techniques such as: Binder Jetting, Material Extru-sion, Material Jetting, Powder Bed Fusion, Sheet Lamination, Vat Polymerization. This article focuses on the utilization of polymer materials (natural and synthetic) taking into account hydrogels in scaffolds fabrication. Assessment of polymer scaffolds mechanical properties enables personalized patient care, as well as prevents damage after implantation in human body. By controlling process parameters it is possible to obtain optimised mechanical properties of manufactured parts.
EN
The article presents the results of tensile strength tests taking into account the influence of the printing nozzle diameter. The 3D printing method in FDM technology is described. The aim of the research was to investigate the effect of the printing nozzle diameter installed in the head. Samples printed with two types of filling were tested. The obtained results were summarized and compared. The printing time of the samples was compared with a diameter of each nozzle. Based on the strength tests, it can be concluded that the tensile strength of the samples made with the FDM printing technology is proportional to the used printing nozzle diameter.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych na rozciąganie z uwzględnieniem wpływu średnicy dyszy drukującej. Opisano metodę druku 3D w technologii FDM. Celem badań było zbadanie wpływu średnicy dyszy drukującej zainstalowanej w głowicy. Wykonano badania próbek wydrukowanych przy dwóch rodzajach wypełnienia. Otrzymane wyniki zostały zestawione i porównane. Porównany został czas wydruku próbek poszczególną średnicą dyszy. Na podstawie prób wytrzymałościowych można stwierdzić, że wytrzymałość na rozciąganie próbek wykonanych w technologii druku FDM jest proporcjonalna do zastosowanej średnicy dyszy drukującej.
20
EN
The paper presents the experimental process of manufacturing individualized prosthetic sockets out of thermoplas‑ tic material, using an additive manufacturing technology of Fused Deposition Modelling. The patient was an adult male with an amputated forearm. His stump was 3D scanned using a low‑cost 3D scanner in a semi‑automated manner. Then, the anthropometric data was used for the creation of a model of a prosthetic socket, which was subsequently manufactured. Three different 3D printers were used, with three different materials (ABS, nylon and PC) and three different sets of process parameters. The paper contains the descriptions of the process, its results and opinions by the patient, leading to the selection of an optimal process course variant.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.