Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 296

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drive system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
EN
The aim of the article is to look at the possibility of accurately determining the energy efficiency of drive systems. The results of experimentally determined efficiencies and the efficiencies determined from simulations of two hydrostatic systems with throttling control and fed by a constant capacity pump were compared. The research apparatus was very precisely designed, made and automated. The measuring instruments that were used are characterized by their high measuring accuracy. The issues related to the determination of the energy losses and the energy efficiency of the hydraulic motor or drive system, which should be determined as dependent on the physical quantities independent of these losses, were also discussed. A Paszota diagram of the power increase in the direction opposite to the direction of the power flow, replacing the Sankey diagram of the power decrease in the direction of the power flow in the hydraulic motor or in the drive system, was analyzed. The results showed that a Paszota diagram opens up a new perspective on research on the power of energy losses and energy efficiency of hydraulic motors and drive systems.
PL
Przeprowadzono analizę możliwości zastosowania sprzęgła hydrokinetycznego oraz inteligentnej przekładni CST w układzie napędowym młyna kulowego służącego do mielenia rudy miedzi. Głównym celem rozważań nad możliwością instalacji tego typu urządzeń było zapewnienie łagodnego rozruchu młyna pod pełnym obciążeniem. Zakres pracy obejmował wykonanie modelu bryłowego, rozpatrywanego młyna w celu wyznaczenia momentów bezwładności obiektu, oraz przeprowadzenie obliczeń dynamicznych. Wyznaczono parametry, pozwalające na optymalny dobór sprzęgła hydrokinetycznego.
EN
The article describes the use of a fluid coupling and CST drive in the ball mill drive system. The ball mill is used for grinding copper ore. The selected devices ensure soft start the loaded mill. It was necessary to make a 3D model of a ball mill to determine its moment of inertia. The results of dynamic calculations allowed the selection of the suitable fluid coupling and CST drive system.
PL
Przemysł motoryzacyjny (sektory pojazdów osobowych – LDV i ciężarowych – HDV) znajduje się obecnie pod bezprecedensową presją ze strony wielu czynników politycznych i społecznych, szczególnie pod względem negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez emisje związków szkodliwych spalin i emisję gazów cieplarnianych, szczególnie CO 2 /zużycie paliwa. Zmieniające się w ostatnich latach metody badań homologacyjnych i procedury testowe oraz limity emisji związków szkodliwych stają się coraz trudniejsze do spełnienia, co wymaga zmian w metodach badawczo-rozwojowych, konstrukcjach silników spalinowych, strategiach sterowania, paliwach i – co najważniejsze – konstrukcjach całych układów napędowych. W niniejszym artykule przeanalizowano obecną sytuację w zakresie rozwoju legislacji dotyczącą regulacji metod badania pojazdów i limitów emisji związków szkodliwych spalin oraz ich wpływu na układy napędowe stosowane w nowych pojazdach samochodowych na świecie, przedstawiono również skrótowo trendy rozwojowe w tej dziedzinie na przyszłe lata.
EN
The automotive industry (LDV and HDV sectors) is currently under unprecedented pressure from a wide range of factors particularly in terms of environmental performance and fuel consumption. Long-established test procedures are changing and standards are becoming much harder to meet, necessitating changes in R&D methods, strategies and calibrations, fuels and – crucially – powertrains. This paper examines the current situation regarding regulation of emissions rules and the impact on powertrains used in new vehicles across the world. Powertrain technologies which can help to overcome challenges are mentioned and key trends are analysed. Finally, some brief comments are offered on what will bring the next few years.
PL
Układ napędowy jest jednym z głównych elementów mechanicznych w budowie każdego pojazdu. Służy do przenoszenia mocy i momentu obrotowego silnika na koła. W samochodach wyścigowych klasy Formuła Student, gdzie najczęściej stosowane są silniki motocyklowe, moc wychodząca z wałka zdawczego w pierwszej kolejności przenoszona jest za pomocą kół zębatych połączonych łańcuchem. Zamocowanie jednej z zębatek na dyferencjale pozwala w dalszej konstrukcji zastosować podobne rozwiązania, jak ma to miejsce we współczesnych samochodach. Obecnie w Polsce budowanych jest kilkanaście bolidów. Zawody odbywają się na całym świecie. W rywalizacji może uczestniczyć każda uczelnia wyższa. Zadaniem studentów jest zaprojektowanie i zbudowanie pojazdu, który weźmie udział w wyścigach organizowanych na torach formuły 1. Bolid poddawany jest testom zarówno statycznym, jak i dynamicznym.
EN
The drive system is one of the main mechanical components in the construction of each vehicle. It is used to transfer power and torque of the engine to the wheels. In Formula Student class racing cars, where motorcycle engines are most often used, the output from the output shaft is first transferred using gear wheels connected by a chain. The fastening of one of the sprockets on the differential allows in the further construction to apply similar solutions as it is in modern cars. Currently, several cars are being built in Poland. The competition takes place around the world. Any university can participate in the competition. The students’ task is to design and build a vehicle that will participate in races organized on Formula 1 tracks. The car is subjected to both static and dynamic tests.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań napędu ze zmodyfikowanym układem zasilania typu C-Dump. Do badań zastosowano model symulacyjny zaimplementowany w programie Matlab Simulink. Układ ten został wykorzystany do zasilania trójpasmowego przełączalnego silnika reluktancyjnego. Obliczenia wykonano dla różnych punktów pracy i parametrów układu. Celem badań było określenie wpływu wartości kondensatora C-Dump na właściwości napędu.
EN
The paper presents the results of tests on the drive with modified C-Dump supply system. A simulation model implemented in Matlab Simulink was used for the tests. The supply system was used for a three-band switchable reluctance motor. Calculations were curried out for various motor speed and selected system parameters. The purpose of the work was to determine the effect of C-Dump capacitor value on drive parameters.
EN
A special case of rail vehicle failures, often related to maintenance levels with partial disassembly of components, include damage to the drive system components, which is only manifested during driving. These cases are difficult to detect with standard stationary methods. The use of selection methods or diagnostic advanced for the location and identification of these failures can contribute to a significant increase in the service cost, which measurably affect the overall cost of vehicle operation. In such a case, it becomes necessary to minimize them, by determining only the degree of disruption to the functioning of individual elements of the vehicle’s propulsion system. This will allow for locating the area of damage and take further service decisions. This article presents the results of the test implementation of a simplified control diagnostics of drive systems in the operation of a selected type of rail vehicle. The results of experimental studies based on vibration measurements of drive system components are presented. Based on them, it is possible to develop standard indicators of disturbance of the vehicle’s propulsion system components for use in rolling stock control diagnostics.
7
Content available remote Ultracapacitors and fuel cells in rail vehicle drive systems
EN
The article presents the issues of current and future solutions used in rail vehicle drive systems. The review and analysis of energy storage possibilities in vehicles including electrochemical, mechanical and hydraulic accumulators and batteries has been made. The importance of their charging frequency is indicated, which translates into their possible uses. Characteristics of hybrid drive systems with particular emphasis on systems with fuel cells and ultracapacitors were presented. Current and conceptual solutions of series and parallel drive systems have been presented.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia aktualnych i przyszłościowych rozwiązań układów napędowych stosowanych w pojazdach szynowych. Dokonano przeglądu oraz analizy możliwości gromadzenia energii w pojazdach z uwzględnieniem akumulatorów elektrochemicznych, mechanicznych oraz hydraulicznych. Wskazano na duże znaczenie częstości ich ładowania, co przekłada się na możliwość ich zastosowania. Przedstawiono charakterystyki układów napędu hybrydowego ze szczególnym uwzględnieniem układów z ogniwami paliwowymi oraz ultrakondensatorami. Zaprezentowano obecne i koncepcyjne rozwiązania szeregowych i równoległych układów napędowych.
8
Content available remote Koncepcje automatyzacji firmy Lenze dla przemysłu samochodowego
PL
Jako jeden z wiodących na świecie specjalistów w zakresie systemów automatyzacji dla przemysłu samochodowego, w oparciu o wiedzę techniczną oraz doświadczenie ekspertów z całego świata, możemy wspólnie wypracować najlepsze dla Państwa rozwiązanie. Niezależnie od tego, czy trzeba zmodyfikować istniejące urządzenie, czy też zbudować całkiem nową maszynę. Uwzględniając indywidualne potrzeby i pomysły, wspieramy naszych partnerów na wszystkich etapach, od planowania poszczególnych maszyn aż do uruchomienia kompletnego systemu transportu.
PL
Celem artykułu jest spojrzenie na możliwość dokładnego określania sprawności energetycznej układów napędowych. Porównano wyniki eksperymentalnie określonych sprawności i symulacyjnie określonych sprawności dwóch układów hydrostatycznych ze sterowaniem dławieniowym, które zasilane są pompą o stałej wydajności. Stanowisko badawcze zostało bardzo starannie zaprojektowane, wykonane i zautomatyzowane. Zastosowane przyrządy pomiarowe cechowała wysoka dokładność pomiarów. Poruszono także tematykę związaną z określaniem strat energetycznych i sprawności energetycznej silnika lub układu napędowego, które powinny być określane jako zależne od wielkości fizycznych niezależnych od tych strat. Przeanalizowano wykres Paszoty wzrostu mocy w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu mocy, zastępujący wykres Sankeya spadku mocy zgodnego z kierunkiem przepływu mocy w silniku lub w układzie napędowym. Wykres Paszoty otwiera nową perspektywę badań mocy strat energetycznych i sprawności energetycznej silników i układów napędowych.
EN
The aim of the article is to look at the possibility of accurately determining the energy efficiency of drive systems. The results of experimentally determined efficiencies and simulationally determined efficiencies of two hydrostatic systems with throttling control, which are fed with a constant capacity pump, were compared. The research stand was very precise designed, made and automated. The applied measuring instruments were characterized by high accuracy of measurements. The issues related to the determination of energy losses and energy efficiency of the hydraulic motor or drive system, which should be determined as dependent on the physical quantities independent of these losses, were also discussed. A Paszota diagram of the power increase in the direction opposite to the direction of the power flow, replacing the Sankey diagram of the power decrease in the direction of the power flow in the hydraulic motor or in the drive system was analyzed. Paszota diagram opens a new perspective on the research of the power of energy losses and energy efficiency of hydraulic motors and drive systems.
EN
The presented test results are an example of simulating determination of the hydrostatic field of the drive system and the energy efficiency of the system as a dependence on the speed and load coefficients of the hydraulic motor used in the system. The issues related to the determination of energy losses and energy efficiency of the hydraulic motor or drive system, which should be determined as dependent on the physical quantities independent of these losses, were also discussed. A Paszota diagram of the power increase in the direction opposite to the direction of the power flow, replacing the Sankey diagram of the power decrease in the direction of the power flow in the hydraulic motor or in the drive system was analyzed.
PL
Przedstawione wyniki badań są przykładem symulacyjnego określania pola pracy hydrostatycznego układu napędowego i sprawności energetycznej układu jako zależności od współczynników prędkości i obciążenia silnika hydraulicznego zastosowanego w układzie. Poruszono także tematykę związaną z określaniem strat energetycznych i sprawności energetycznej silnika lub układu napędowego, które powinny być określane jako zależne od wielkości fizycznych niezależnych od tych strat. Przeanalizowano wykres Paszoty wzrostu mocy w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu mocy, zastępujący wykres Sankey'a spadku mocy zgodnego z kierunkiem przepływu mocy w silniku lub w układzie napędowym.
PL
W artykule przedstawiono przeprowadzoną modernizację układu napędowego pólprzemysłowej walcarki nawrotnej duo, będącej na wyposażeniu bazy laboratoryjnej Instytutu Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa Politechniki Częstochowskiej. Modernizacja obejmowała wymianę istniejącego układu sterowania silnikami, zrealizowanego na stycznikach, na nowoczesne rozwiązanie z przemiennikami częstotliwości wyposażonymi w technologię DTC. Dzięki temu, znacznie wzrosty możliwości aplikacyjne walcarki, a tym samym, zakres prowadzonych badań zaawansowanych procesów walcowania.
EN
In this paper, modification of main drives of semi-industrial 2-hi reversible rolling mill, which is a part of laboratory base of Institute of Metal Forming and Safety Engineering of Czestochowa University of Technology, was presented. The modernization included replacing of existed control system of drives realized on contractors, on modern solution with frequency converters equipped with DTC technology. It has increased significantly the application abilities of rolling mill, and the same, range of conducted research of advanced rolling processes.
PL
W artykule przedstawiono numeryczną analizę wpływu parametrów geometrycznych wybranych konstrukcji sprzęgieł łubkowych na rozkłady nacisków w połączeniu czopów z łubkami. Uzyskane tą drogą wyniki porównano z wynikami konwencjonalnych modeli obliczeniowych. Dokonano również analizy wpływu prędkości obrotowej sprzęgła na zmniejszenie skutecznej wartości nacisku w analizowanych parach kontaktowych.
EN
The numerical analysis of geometrical parameters of the selected splitmuff coupling constructions influence on the pressure distribution between contact surfaces of coupling and connected shaft necks is presented in the paper. The results obtained from numerical models are compared with the results obtained from the conventional calculation models. The analysis of the influence of rotational speed of the coupling on the decrease of effective pressure value in analyzed contact pairs is also performed.
PL
W opracowaniu zaprezentowano innowacyjne sprzęgło podatne skrętnie do zastosowania w układzie napędowym górniczego przenośnika zgrzebłowego na tle innych aktualnie stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Omówiono stosowane sposoby łagodzenia negatywnych skutków rozruchu. Przedstawiono zalety i wady poszczególnych konstrukcji sprzęgieł.
EN
This paper presents an innovative torsionally flexible coupling, for use in the drive system of mining scraper conveyor, in the light of other currently used design solutions. Methods of mitigating the negative effects are described. Advantages and disadvantages of individual coupling designs are presented.
14
Content available remote Sterownik FPGA do badań napędów z przełączalnymi silnikami reluktancyjnymi
PL
W artykule przedstawiono układ szybkiego sterownika przełączalnych silników reluktancyjnych (SRM), przeznaczonego do badań parametrów wysokoobrotowych napędów z tego typu maszynami. Sterownik wykonano w oparciu o układ FPGA, w celu ograniczenia czasu realizacji algorytmu sterowania i opóźnień sygnałów sterujących względem sygnałów wejściowych z czujnika położenia kątowego wirnika. Elementy peryferyjne podłączono do sterownika poprzez pętle prądowe w celu ograniczenia zakłóceń sygnałów sterujących. Układ wyposażono w czujniki pomiarowe napięcia i prądu, wykorzystywane w procesie sterowania, umożliwiające jednocześnie rejestrację przebiegów pomiarowych. Zaimplementowany interfejs komunikacyjny USB umożliwia zapis wyników pomiarów w komputerze.
EN
The paper presents a topology of fast switched reluctance motor (SRM) controller, designed for measure parameters of drives, witch based on new supply systems designed for these type of the motors. To reduce an algorithm realization time and delay of output signals in respect to rotor position angle given from encoder, the control system is based on FPGA device. External circuits were connected using current loops to limit the noise of control signals. The system was equipped with voltage and current sensors, used in the control process, which enables simultaneous recording of measuring waveforms. Implemented USB interface allows to save measurement results on a computer.
PL
Wszystkie maszyny produkcyjne oraz ich zespoły (ciągi technologiczne) wprowadzane do obrotu lub użytkowania po raz pierwszy w Unii Europejskiej muszą spełniać tak zwane zasadnicze wymagania bezpieczeństwa. W przypadku maszyn najważniejsza jest oczywiście dyrektywa maszynowa (2006/42/WE), która reguluje zasady bezpieczeństwa maszyn jako produktów oraz sprzętu elektrycznego w nich zainstalowanego. W europejskim systemie bezpieczeństwa produktowego okreś­lono, że ponieważ w zasadzie wszystkie maszyny są zasilane lub sterowane w użyciem energii elektrycznej, należy zakresem dyrektywy maszynowej objąć także wszelkie aspekty odnoszące się do bezpieczeństwa elektrycznego. Zatem złożenie deklaracji zgodności przez producenta lub inny podmiot przejmujący obowiązki producenta (np. importera) nie obejmuje dyrektywy niskonapięciowej.
PL
Odpowiadając na zapotrzebowanie Wojskowej Akademii Technicznej, firma RDL Hydraulics zrealizowała projekt „Wyposażenie Pracowni Projektowania i Testowania Modeli Układów Napędowych Platform Lądowych”.
PL
Pojęcie efektywności według słowników i encyklopedii pozwala wyróżnić ok. stu synonimów. W praktyce technicznej elektrycznych układów napędowych często się używa tego pojęcia. Najłatwiej zrozumieć pojęcie efektywności energetycznej, gdyż ściśle jest związane ze sprawnościami poszczególnych elementów układu napędowego. Najprościej chyba przyjąć, że efektywność to rezultat podjętych działań opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. Oznacza to najlepsze efekty. To powyższe stwierdzenie często jest przedstawiane w słownikach.
18
PL
Artykuł przedstawia metodę określenia strat mocy w układach napędowych z układami przekształtnikowymi. Obliczenia wykonano na przykładzie walcarki napędzanej pierwotnie przez silnik prądu stałego zasilany z przekształtnika tyrystorowego, a po modernizacji przez silnik asynchroniczny sterowany przemiennikiem częstotliwości. W obu układach po stronie sieci zasilającej zastosowano pasywny filtr L-C. W analizie strat mocy uwzględniono niesinusoidalny przepływ prądu w elementach instalacji elektrycznej obejmującej transformator oraz kable średniego napięcia. Na podstawie pomiarów komputerowych obliczono wartości mocy oraz zawartości wyższych harmonicznych prądów w systemie zasilania układów napędowych walcarki. Wykonane obliczenia umożliwiły oszacowanie strat mocy i energii elektrycznej w układzie walcarki.
EN
The article presents a method for calculating power losses in drive systems with converter systems. Calculation was made on the example of a rolling mill originally driven by a DC motor supplied from a thyristor converter, and after modernization with asynchronous motor controlled by a frequency converter. Passive L-C filter was used on the supply side in both systems. The power loss analysis includes the nonsinusoidal currents in the electrical installation including the transformer and medium voltage cables. Power values and harmonic currents were calculated in the power system of the mill drive systems on the basis of computer measurements. The calculations made it possible to estimate electrical power losses in the rolling mill system.
PL
W artykule omówiona została koncepcja wózka inwalidzkiego wysokiej mobilności z hydrostatycznym układem napędowym. Przedstawiono istniejące rozwiązania wózków napędzanych ręcznie lub z zewnętrznego źródła energii. Zaproponowano oryginalne rozwiązania układu napędowego, zawieszenia oraz skrętu niespotykane w wózkach inwalidzkich. Przeprowadzono analizę wymaganych podzespołów oraz analizę ich rozmieszczenia. Na tej podstawie stworzono model dynamiczny poddany badaniom określającym komfort kierowcy oraz obciążenia konstrukcji. Przeprowadzono analizę wytrzymałościową zaproponowanej konstrukcji. W rezultacie powstała innowacyjna koncepcja wózka inwalidzkiego wysokiej mobilności zdolnego do przemieszczania się w warunkach w których mogą poruszać się ludzie.
EN
The article presents the concept of a high mobility wheelchair with a hydrostatic drive system .It presents existing solutions of manually driven wheelchair and external powered solutions. It was proposed original drive system, suspension system and turning system unheard in wheel-chairs. It was analyzed the distribution of required components. On this basis there was created dynamic model. It was subjected to tests determining the driver's comfort and the load on the structure. The strength analysis of the proposed structure was carried out. As the result, it was created an innovative concept of the high mobility wheelchair capable to moving everywhere where other people can do.
PL
W artykule dokonano porównania manipulatorów antropomorficznych i przemysłowych. Wskazano podstawowe różnice pomiędzy tymi konstrukcjami wynikające zarówno ze sposobu sterownia jak również struktury kinematycznej. Przedstawiono sposób opracowania struktury kinematycznej manipulatora antropomorficznego jako konstrukcji podobnej do ludzkiej kończyny górnej. Opracowano model manipulator antropomorficznego w oparciu o przyjęte złożenia dotyczące znacznego zwiększenia ludzkich możliwość roboczych w kontekście prac przeładunkowo-transportowych. Przeprowadzono badania symulacyjne na opracowanym modelu manipulatora w aspekcie określenia wybranych parametrów hydrostatycznego układu napędowego.
EN
The article compares anthropomorphic and industrial manipulators. The basic differences between these constructions are indicated, resulting both from the control method as well as the kinematic structure. Presented the method of developing the kinematic structure of the anthropomorphic manipulator as a construction similar to the human upper limb. An anthropomorphic manipulator model was developed based on accepted assemblies concerning a significant increase in human working capacity in the context of reloading and transport work. Simulation studies were carried out on the manipulator model developed in the aspect of determining selected hydrostatic drive system parameters.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.