Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drape
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Use a Modified Ring Method to Predict Drape Properties in Drapery Fabrics
EN
Seven drape indicators and four of the parameters assessed in the UPC ring test were determined by using canonical correlations in 15 commercial drapery fabrics of variable composition, aerial weight and weave type. A regression equation relating drape ratio (%DR) and parameter h in the ring test was thus established. Based on the results, the ring test provides a useful tool for the routine industrial assessment of drape in finished drapery fabrics without the need for additional equipment to determine the drape.
EN
Drape is a very important utility parameter of fabrics, especially applied in clothing. It influences the aesthetic effect of clothing, in particular its fitting to the user’s body. Fabric draping is the result of interaction between gravitation and various fabric characteristics. In the work presented, cotton woven fabrics of different structure were measured in the range of their drapeability. The fabrics differed from each other in the range of their weave and linear density of weft yarn. Measurement of the fabrics was made by means of a fabric drape tester. Results of the measurement were analysed in the aspect of the relationships between the drape of the fabrics and their parameters, such as the kind of weft yarn, weave, weft density and stiffness. Results confirmed that for the group of fabrics investigated, their stiffness is the most significant property influencing the drapeability of fabrics. Additionally different weaves result in different values of the drape coefficient and shape factor.
PL
Układalność jest bardzo ważnym parametrem użytkowym tkanin, zwłaszcza stosowanych w odzieży. Wpływa ona na walory estetyczne odzieży, w szczególności jej dopasowanie do sylwetki użytkownika. Układalność tkanin jest efektem wzajemnego oddziaływania sztywności zginania i masy powierzchniowej. W artykule przedstawiono badania układalności tkanin o zróżnicowanej strukturze, wynikającej z zastosowania różnych splotów oraz masy liniowej przędzy wątkowej. Wyniki przeanalizowano pod kątem zależności pomiędzy układalnością tkanin, a ich parametrami strukturalnymi, takimi jak: masa powierzchniowa, splot, grubość i liczność wątku.
EN
A 100% PES woven fabric was subjected to a silk-like finishing treatment using a two-factor (soda concentration and vaporisation time), three-level experimental design on a pilot plant in order to examine the influence of process variables on fabric drape and hand, and also to relate weight loss to the properties of the finished fabric. Weight loss in the fabric was significantly related to the process variables studied. By contrast, the vaporisation time affected no drape indicator, even though it interacted significantly with the soda concentration, which influenced three of the five indicators examined. Also the vaporisation time affected no FAST property, but its interaction with the soda concentration had a significant effect on all drape-related FAST parameters. Regression equations accurately predicting drape indicators and physico-mechanical properties of the fabric studied from its weight loss are proposed.
PL
Tkaninę poliestrową poddano obróbce mającej na celu nadanie „efektu jedwabiu”. W tym celu zastosowano metodę napawania parowego, która obejmowała: kadzi impregnacyjną, strefę odparowywania, zespół myjący i strefę suszenia. Głównym celem pracy było zbadanie wpływu parametrów procesu wykańczania tkaniny na jej układalność, a także związek pomiędzy utratą masy a własnościami gotowej tkaniny. Przemysłowy proces obróbki nadającej „efekt jedwabiu” jest kontrolowany głównie poprzez utratę masy tkaniny w wyniku obróbki sodą. Stwierdzono, że utrata masy tkaniny jest znacząco związana z badanymi zmiennymi procesowymi. W przeciwieństwie do tego, czas odparowania nie wpływa na układalność tkaniny. Zaproponowano równania regresji precyzyjnie przewidujące układalność i właściwości fizyko-mechaniczne tkaniny.
EN
There are presented results of drape measurement of three upper fabrics and two linings without any seam and with two kinds of seam introduced in three directions: warp, weft and at angle 45°. Drape was assessed on the Cusick’s Drape Tester. Any trend was observed for the results of drape of fabrics with the seam and without, the behavior of fabrics with the introduced seam was different and dependent on a kind of seam and it direction.
EN
The usefulness of the fractal dimension of drape (D) to explain the shape of fabrics acquired when allowed to fall freely under the effect of gravity was assessed by using the box-counting method to calculate it for comparison with the drape ratio (%DR) of 36 commercial woven fabrics spanning a wide range of composition, weave type and mass per square meter. These two parameters were found to be highly correlated with %DR, varying over wide ranges and D over narrow ranges. Based on the results, the fractal nature of the drape does not significantly improve on the information about the drape shape in woven fabrics provided by the well-known indicator “drape ratio” (%DR).
PL
Kształt płaskich wyrobów włókienniczych układających się wokół stałej podstawy po opadnięciu tkaniny pod wpływem działania siły grawitacyjnej jest ważnym zagadnieniem. Sprawdzono przydatność fraktalnych wymiarów układalności (D) dla oceny kształtu opadniętej tkaniny obliczonej na podstawie metody zliczania „pudełkami”. Dla 36 komercyjnych tkanin zróżnicowanych pod względem masy powierzchniowej, splotu i materiału surowca obliczono fraktalny wymiar układalności D oraz tradycyjny współczynnik układalności (%DR). Stwierdzono dużą korelację obydwu wielkości w dużych przedziałach zmienności %DR i małych zakresach D. Oceniono, że fraktalny wymiar układalności D nie wnosi istotnych informacji do oceny kształtu opadniętej tkaniny.
6
Content available remote Modelling the Fused Panel for a Numerical Simulation of Drape
EN
The end form of produced cloth depends on the qualities of the build material and its construction requirements. These can be estimated subjectively or objectively after the cloth is finished. The drape of the fabrics and the fused panel is one of the most significant properties which characterise the shape of produced cloths. Investigating the behaviour of a fused panel as a connective composite during drape is very difficult, as its geometrical structure and material nonlinearity are complicated. This paper presents the use of the finite elements method for modelling a fused panel drape. The mechanical model of a fused panel is based on the laminate theory. Comparisons between the experimental and simulated drapes of a fused panel described by visual pictures and parameters are important for describing the aesthetic shape of clothes, i.e. drape coefficient, drape fold number, fold depth, maximum and minimum hang. The results of numerical analysis of fused panel drape which were obtained show significant promise for the additional development of research regarding the computer simulation of the behaviour of produced cloth.
PL
Końcowy kształt produkowanej odzieży zależy od jakości zastosowanych materiałów i sposobu przetwarzania. Można go określać subiektywnie lub obiektywnie po wytworzeniu. Układalność tkanin i spajanych pakietów jest jedną z najważniejszych właściwości, która charakteryzuje kształt produkowanej odzieży. Badając zachowania spajanego pakietu (jako łączącego kompozytu) podczas układania jest bardzo trudne, ponieważ jego geometryczna struktura i nieliniowość materiałów są skomplikowane. W artykule omówiono zastosowanie metody elementów skończonych dla modelowania układalności spajanego pakietu. Mechaniczny model spajanego pakietu oparty jest na teorii laminatów. Porównanie pomiędzy doświadczalną i symulowaną układalnością spajanego pakietu, przedstawiane w postaci rysunków i zbioru parametrów, jest ważne dla opisu estetyki kształtu odzieży poprzez współczynnik układalności, ilość fałd i ich głębokość oraz maksymalny i minimalny zwis. Otrzymane przez autorów wyniki numerycznej analizy układalności spajanych pakietów odzieżowych wskazują na potrzebę dalszych badań związanych z symulacją komputerową układania się wyprodukowanej odzieży.
EN
Clothing designed by means of engineering methods should be characterised by pleasant handle, good drape, and appropriate hygienic properties. All these properties depend not only on the kind of raw material applied and the structure of fabrics, but also on the kind of finishing. Therefore, a suitable selection of the kind of finishing which would conscious creation of the fabric properties plays an important part in clothing design by means of engineering methods. The aim of this investigation was to determine the influence of the kind of finishing on selected aesthetic and hygienic properties of cotton and cotton/polyester woven fabrics destined for clothing. Twenty variants of raw woven fabrics differentiated by raw material (woven fabrics of 100% cotton, 67% cotton/33% polyester, 50% cotton/50% polyester, 33% cotton/67% polyester) were finished by means of two methods: the standard starch method and the elastomeric method. The woven fabric parameters, such as the dimension changes after washing, crease resistance, drape, and air permeability were analysed. All these parameters were tested in accordance with Polish standards. The test results are discussed in this article.
PL
Projektowana inżynieryjnie odzież powinna odznaczać się przyjemnym chwytem, dobrą układalnością oraz odpowiednimi właściwościami higienicznymi. Wszystkie te cechy zależą od rodzaju zastosowanego surowca, struktury płaskiego wyrobu włókienniczego oraz rodzaju wykończenia. Dlatego też w inżynierskim projektowaniu tekstyliów ważną rolę odgrywa właściwy dobór sposobu wykończenia, pozwalający na świadome kształtowanie właściwości wyrobów. Przeprowadzone badania pozwoliły na ocenę wpływu rodzaju wykończenia na wybrane walory estetyczne i użytkowe tkanin bawełnianych i bawełniano-poliestrowych o przeznaczeniu odzieżowym. 20 wariantów tkanin surowych, zróżnicowanych zarówno pod względem splotu (płócienny, kombinowany i skośny) jak i surowca (tkaniny 100%CO, 50%CO/50%PES, 33%CO/77%PES)poddano dwóm rodzajom wykończenia: zwykłego krochmalowego, stosowanego dla tkanin pościelowych oraz wykończenia uszlachetniającego - elastomerowego. Analizie poddano takie parametry tkanin jak: zmiana wymiarów po praniu, odporność na mięcie, układalność i przepuszczalność powietrza. Wszystkie badania parametrów, wpływających na estetykę i komfort użytkowania, wykonano według polskich norm. Omówiono wyniki przeprowadzonych badań tkanin surowych i wykończonych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.