Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dokładność wymiarowo-kształtowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In vitro tissue model systems have attracted considerable attention in drug discovery owing to their ability to facilitate identification of promising compounds in the near-physiological environment during drug development. Additive manufacturing helps in mimicking com-plex geometries including the microarchitecture of the body tissues. Exploiting this emerg-ing technology, the present study demonstrates a simple and inexpensive approach for the fabrication of three-dimensional (3D) in vitro tissue models using a custom-designed automated bioprinting system. The bioink mixture comprised of a novel optimized compo-sition of widely known biomaterials including gelatin, alginate and hydrolyzed type-1 collagen to embed and print the C2C12 myoblast cells. The structural stability and integrity of the cells-laden constructs were found to be significantly consistent for more than 14 days in culture. Rheological and mechanical properties of the bioink blend were characterized to assess its efficacy for the fabrication of cells-laden tissue constructs. Scanning electron micrographs were acquired to analyze porosity of the scaffold for cellular growth and proliferation. The viability of cells embedded within the hydrogel was >80%, 3 h post-printing. We anticipate that the fabricated tissues will serve as an alternative model for in vitro toxicological and drug response studies.
PL
Przestawiono możliwości zastosowania różnych metod pomiaru do oceny wymiarowo-kształtowej i stereometrii powierzchni radiatora frezowanego za pomocą mikrofrezu precyzyjnego VHM z powłoką DLC.
EN
The paper presents the possibilites of aplication the individual measurement methods for evaluation of the dimensional-shape accuracy and surface stereometry of the radiator milled with precision VHM with DLC coating.
3
Content available Wykorzystanie druku 3D w zastosowaniach automotive
PL
W artykule scharakteryzowano najczęściej stosowane technologie druku 3D: metoda FFF/FDM, metoda SLA, metoda SLS oraz metoda CJP. Przedstawiono możliwości zastosowania druku 3D w przemyśle motoryzacyjnym oraz projektowaniu nowych elementów i części pojazdów. W części badawczej pracy zaprezentowano wybrane próbki elementów wydrukowanych w technologii druku 3D metodą FDM/FFF przy różnych parametrach druku w zakresie uzyskanej powierzchni i geometrii.
EN
The article presents the most commonly used 3D printing technologies: FFF / FDM method, SLA method, SLS method and CJP method. It presents the possibilities of 3D printing in the automotive industry and the design of new vehicle components and parts. In the research part of the work were presented selected samples of elements printed in FDM / FFF 3D printing technology with different printing parameters in the area of obtained surface and geometry.
4
Content available remote Analiza wybranych problemów druku 3D metodą FFF
PL
W artykule opisano metodę druku 3D FFF (Fused Filament Fabrication) oraz przeprowadzono analizę wyników badań doświadczalnych, na podstawie których określono dokładność wymiarowo-kształtową otworów wykonanych metodą FFF.
EN
The paper presents the description of 3D printing using FFF (Fused Filament Fabrication) and some experimental studies aiming at the shape and size accuracy optimization and determination of the process limits.
5
PL
W artykule opisano ocenę dokładności wymiarowo-kształtowej otworów wierconych wiertłami składanymi z zastosowaniem różnych sposobów doprowadzenia cieczy chłodząco-smarującej.
EN
The article describes evaluation of accuracy dimensionally shaped holes drilled by indexable insert drill using different modes of administration of cutting fluid.
6
Content available remote Aspekty jakościowe spawania obrotowych, cienkościennych korpusów
PL
W opracowaniu przedstawiono te czynniki procesu technologicznego montażu korpusu spawanego, które w sposób istotny wpływają na jakość produktu finalnego. Wskazano na poszczególne etapy technicznego przygotowania produkcji i procesu technologicznego mające za zadanie zapewnić właściwe warunki wykonania operacji i zabiegów. Opisano wpływ poszczególnych czynników konstrukcyjno-technologicznych na uzyskiwane efekty jakościowe i na przebieg procesu produkcyjnego. Podjęto próbę wyjaśnienia mechanizmu ich oddziaływania oraz pokazano sposoby poprawy jakości i stabilizacji procesu produkcyjnego. W artykule zwrócono uwagę na fakt, że wadliwość procesów projektowania konstrukcji i technologii powoduje wzrost kosztów, wydłużenie cyklu produkcyjnego oraz zakłóca przepływ produkcji i dostawy na czas.
EN
The paper presents the factors of assembly process of the welded case, which significantly affect the quality of the final product. The study also shows the various stages of technical preparation of production, where the proper conditions for the implementation of operations and treatments ought to be ensured in advance. The influence of various factors on the quality of the production process are described. An attempt to clarify the mechanism of action and demonstrate how to improve the quality and stability of the production process was made. The article draws attention to the fact that the poor quality of the production brings about cost increases, the extension of the production cycle and disrupts the flow of production and delivery on time.
7
Content available remote Ograniczenie wpływu czynników zakłócających na dokładność wykonania gwintu
PL
Przedstawiono zagadnienia zapewnienia jakości w procesie wytwarzania gwintu, przy czym skoncentrowano się na etapie projektowania tolerancji. Kolejno omówiono główne czynniki zakłócające i sterowalne w procesie wytwarzania oraz kwestię sprawdzania dokładności wykonania gwintu w trakcie obróbki.
EN
The issues of quality assurance in the process of thread cutting have been presented, with focus on the stage of tolerance design. Subsequently, the main disturbance and control factors in the manufacturing process and the issue of examination of thread cutting accuracy during the machining were discussed.
8
Content available remote Metody zapewnienia jakości technologicznej na przykładzie gwintu
PL
Przedstawiono metodę zapewnienia jakości technologicznej wyrobu na przykładzie wykonywania gwintu. Kolejno omówiono ograniczenia w procesie pomiarowym gwintu oraz możliwości zapewnienia jakości w procesie przygotowania produkcji oraz procesie wytwarzania.
EN
A product technological quality assurance method has been presented on the example of thread cutting. Subsequently, the limitations of the thread measurement process and the possibilities of quality assurance in the production preparation process and the manufacturing process were discussed.
PL
Dokładność przedmiotu obrabianego jest uwarunkowana wzajemnym nakładaniem się odchyłek wymiarowych, chropowatości powierzchni oraz geometrycznych odchyłek kształtu i położenia. Przeanalizowano wpływ własności statycznych, dynamicznych i cieplnych obrabiarki, jej błędów geometrycznych oraz procesu skrawania na całkowitą odchyłkę wymiaru przedmiotu obrabianego. Ustalono udziały podstawowych odchyłek wymiarowych w całkowitym zakresie pola tolerancji.
EN
A workpiece accuracy depends on mutually superposition as of dimensional deviations, surface roughness, for and position deviations. In presented paper an effect of static, dynamic and thermal properties of machine tool, its geometric errors and cutting process on total deviation of workpiece dimensions was analyzed Fractions of basic dimensional deviation in total tolerance range were established.
PL
Dokładność przedmiotu obrabianego jest uwarunkowana wzajemnym nakładaniem się odchyłek wymiarowych, chropowatości powierzchni oraz geometrycznych odchyłek kształtu i położenia. Przeanalizowano wpływ własności statycznych, dynamicznych i cieplnych obrabiarki, jej błędów geometrycznych oraz procesu skrawania na całkowitą odchyłkę wymiaru przedmiotu obrabianego. Ustalono udziały podstawowych odchyłek wymiarowych w całkowitym zakresie pola tolerancji.
EN
A workpiece accuracy depends on mutually superposition as of dimensional deviations, surface roughness, for and position deviations. In presented paper an effect of static, dynamic and thermal properties of machine tool, its geometric errors and cutting process on total deviation of workpiece dimensions was analyzed Fractions of basic dimensional deviation in total tolerance range were established.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.